Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Вступ Сутність, завдання та форми організації праці Продуктивність праці, методи її виміру на шляхи підвищення Висновок Список використаної літератури Вступ Тема моєї курсової роботи є: „Обґрунтувати економічну ефективність раціональної організації праці на підприємстві ”. Мета: глибоке вивчення й розуміння даної теми, засвоєння матеріалу та розробка результатів та висновків. Задачі курсової роботи: Для досягнення мети в даній курсовій роботі були виконані такі завдання: Максимально розкрити сутність організації праці; Дати характеристику основних напрямів організації праці; Показати основні форми організації праці та фактори для їх створення; Розкрити суть поділу та кооперації праці; Охарактеризувати організацію та обслуговування робочих місць Дати визначення поняттю нормування праці Проаналізувати оптимізацію режимів праці та відпочинку; Показати структуру оплати праці Зрозуміти суть продуктивності праці Розкрити показники продуктивності праці Зробити висновки про методи продуктивності праці Показати основні показники планування росту продуктивності праці Актуальність теми: Я вважаю, що ця тема є дуже актуальною в нашому суспільстві, оскільки в умовах ринкової економіки зростає значення різних факторів, які діють на ефективність виробництва, так як в силу конкуренції результативність діяльності стає вирішальною в існуванні й розвитку підприємств. Серед факторів ефективності велику роль відіграє організація праці. Так навіть найсучасніше обладнання й техніка не дадуть бажаного результату при низькій організації ії обслуговування й навпаки, при науковій організації праці можна отримати від певного технічного оснащення бажаний результат. Актуальність полягає в тому, що кожен керівник і навіть звичайний робітник має знати в чому полягає організація праці, і що потрібно для економічної ефективності організації праці. Для створення ефективної раціоналізації праці існує багато факторів, які я розкриваю в даній курсовій роботі. Щоб обґрунтувати економічну ефективність організації праці, ми маємо знати що таке продуктивність, як її використовувати, і які фактори впливають на шляхи підвищення продуктивності праці на підприємстві. На мій погляд, це є важливим фактором на підприємстві. 1.Сутність і завдання та форми організації праці Використання робочої сили на підприємстві значною мірою залежить від організації праці, яка має забезпечувати раціональне поєднання всіх складових виробництва для досягнення найефективнішого використання землі, засобів виробництва, трудових ресурсів з урахуванням новітніх досягнень науки, кращого досвіду, прогресивних технологій, раціональних методів застосування нових технічних засобів. Організація праці здійснюється відповідно до об'єктивних економічних законів. Вона є економічною категорією, що виражає певну взаємодію елементів системи виробництва, зумовленої єдністю мети, часу, місця. Під організацією праці розуміють систему заходів щодо раціонального використання робочої сили, в т.ч. відповідну розстановку людей у процесі виробництва, розподіл і кооперацію, методи нормування, форми і мотивацію праці, організацію робочих місць, їх обслуговування і необхідні умови праці.

Організація праці — це спосіб поєднання безпосередніх виробників із засобами виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання високих кінцевих соціально-економічних результатів. Організація праці є об'єктивною необхідністю і невід'ємною складовою трудової діяльності людини. Вона має сприяти вдосконаленню всіх процесів праці, виробничих структур для досягнення найвищої ефективності суспільного виробництва. В умовах ринкової економіки на всіх рівнях управління можна виділити економічні та соціально-психологічні завдання щодо поліпшення організації праці. Економічні завдання передбачають досягнення максимальної економії живої та уречевленої праці, підвищення продуктивності, зниження витрат у процесі виробництва продукції і надання послуг належної якості. Соціально-психологічні завдання передбачають створення таких умов праці, які б забезпечували високий рівень працездатності зайнятих у виробництві. Крім того, працівники мають одержувати задоволення від роботи, яку виконують. Аналізуючи органзацію праці на підприємствах, можна виділити основні принципи організації праці: - пропорційнсть - ритмічність - безперервність - узгодженість. Раціональна організація праці передбачає врахування всіх умов, за яких вона здійснюється, створення нормальних умов для діяльності і відпочинку, правильну організацію робочих місць, забезпечення необхідної трудової і виконавчої дисципліни. Процес праці значною мірою залежить від діяльності самого трудового колективу, його згуртованості, свідомості, розуміння всіх ситуацій, професійного вміння, мікроклімату, відповідальності за доручену справу. В цілому суть організаційних питань полягає в тому, щоб кожний, маючи необхідні права і несучи в їх межах відповідальність, займався своєю конкретною справою. Ця вимога однаковою мірою стосується як керівництва і спеціалістів, так і рядових працівників підприємства будь-якої форми власності. Головне завдання організації праці — систематично поліпшувати використання живої праці, що передбачає: розроблення і впровадження раціональних форм розподілу і кооперації праці, організацію виробничих підрозділів, трудових колективів; удосконалення організації трудових процесів, робочих місць, методів і прийомів праці; удосконалення нормування праці; застосування найбільш ефективних систем матеріального стимулювання праці; підготовку кадрів і систематичне підвищення їхньої кваліфікації; зміцнення трудової дисципліни та сприяння піднесенню творчої активності працівників; поліпшення санітарно-гігієнічних, психо-фізіологічних і естетичних умов праці; забезпечення раціональних режимів праці і відпочинку. Розроблені заходи раціональної організації мають відзначатись науковістю, комплексністю, оптимальністю, економічною ефективністю та гуманністю. Науковість заходів означає, що вони глибоко проаналізовані, всебічно обґрунтовані і підкріплені проведеними дослідженнями та необхідними розрахунками. Комплексність передбачає розроблення організаційних заходів за всіма розглянутими напрямками одночасно, а не фрагментарно. Оптимальність передбачає розроблення і обґрунтування певних заходів у варіантах з наступним вибором найбільш доцільного в конкретних умовах.

Економічна ефективність має бути основним аргументом доцільності впровадження запропонованих розробок, спрямованих на раціоналізацію трудових процесів. Гуманність заходів означає, що вони повинні бути спрямовані не тільки на підвищення продуктивності праці, а й на збереження життя і здоров'я працівників, зниження шкідливого впливу праці на людину та навколишнє природне середовище. Існують різні форми організації праці, під якими розуміються її різновиди в залежності від того, як вирішуються питання планування, обліку, оплати праці, його розподіл й кооперації. Управління в колективі та ін. За способами встановлення планових завдань й обліку зробленої роботи можна виділити: Індивідуальну форму організації праці, коли завдання встановлюється кожному робітнику окремо. Ведеться індивідуальний облік зробленої роботи й нараховується індивідуальний заробіток робітнику; Колективну форму організації праці, коли виробниче завдання встановлюється всьому колективу в цілому, облік виробітку продукції також ведеться по кінцевим результатам роботи колективу й всьому колективу нараховується заробіток. Колективні форми організації праці за способом розподілу й кооперації розділяються ще й на підрозділи: З повним розподілом праці. Коли кожен робітник занятий тільки виконанням роботи строго по своїй спеціальності на одному робочому місці; З частковою замінністю, коли робітники володіють двома або більшим числом професій й можуть виконувати роботи не тільки на своєму робочому місці, але й по сумісній професії; З повною заміною, коли кожен член колективу може працювати на любому місці або мінятися робочими місцями по раніше задуманій схемі. Форма організації праці також залежить від форми оплати праці. Всі вказані форми організації праці й їх різновиди можуть поєднуватися в різних комбінаціях, наприклад, бригадна форма організації праці з повною замінністю, бригадний підряд, оренда підприємства та ін. Щоб виділити умови ефективності форм організації праці, необхідно виділити прогресивні елементи, які характерні для окремих форм. Прогресивними можна вважати ті елементи, які забезпечують автономію й свободу вибору засобів для вирішення виробничих задач, зміну праці й гармонічний розвиток людей в процесі праці, створюють умови для самоуправління, виялють ініціативу до творчості, сприяють економії часу, росту праці, підвищують відповідальність за результати праці. До таких елементів відносять: Часткова або повна взаємозамінність працівників в колективі; Планування по єдиному наряду й оплата тільки на конечний результат; Підрядні й орендні відносини; Самоуправління трудового колективу; Використання допоміжних засобів в вигляді різних коефіцієнтів для розподілу колективного заробітки між працівниками трудового колективу; Планування й облік не тільки випуску продукції, але й тих засобів, які необхідно витратити на цей випуск; Організація праці на підприємстві охоплює такі основні напрями: • поділ і кооперація праці, що передбачають науково обґрунтований розподіл працівників за певними трудовими функціями, робочими місцями, а також об'єднання працівників у виробничі колективи; Поділ праці являє собою розчленування єдиного виробничого процесу на окремі операції (наприклад, процес виробництва зерна складається з оранки, сівби, догляду за посівами, збирання врожаю та інших операцій).

Корпус робився справжньою регулярною укранською армю, яку належало б всма силами пддержати й зберегти. Та Генеральне Вйськове Секретарство не тльки не дооцнювало ваги корпуса, а ще й ставилося до нього з недовррям, особливо до його команданта ген. П. Скоропадського. Воно залишалося глухе до всх його телеграм з проханням надслати теплу змову одежу, чоботи, залзн грубки бо люде жили весь час в неопалених вагонах; навть коли вн висилав телеграми, щоб до частин корпуса було надслано з Кива вд укранських нацональних органзацй людей, як б могли паралзувати большевицьку агтацю, то й на це не було няко вдповд. Коли ж ген. П. Скоропадський похав сам до Кива, то винс вражння, що круги Ц. Ради не довряють людям з вищого командного складу  думають опертись виключно на роботу в арм молодшого старшинства  отаманв-аматорв". Що до себе особисто, то вн почував недоврря з боку цих кругв, хоч разом з тим  брак вдваги усунути його вд командування згори.[43] Коли виникло питання про призначення головнокомандуючого всми силами Украни проти большевикв, то на цей вдповдальний пост призначено було не генерала Кирея, талановитого гарматного нспектора, видатного бойового генерала якого мали на уваз,  не ген

1. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

2. Основні напрямки організації праці менеджера

3. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

4. Організація оплати праці на підприємстві

5. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

6. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу
7. Організація обліку запасів на підприємствах
8. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

9. Організація роботи підприємства

10. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

11. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

12. Організація праці менеджера

13. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

14. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

15. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

16. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

Шкатулка для рукоделия "Цветочная поляна" 26x16x18,5 см.
Шкатулка настольная, с выдвижным ящичком. Материал: МДФ, внешнее покрытие - текстиль, внутреннее покрытие - флок. Размер: 26x16x18,5 см.
2452 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Банка для сыпучих продуктов "Лавандовый букет", 9,5x13 см, 500 мл.
Банка для сыпучих продуктов прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 500 мл. Размер: 9,5x13 см.
307 руб
Раздел: Керамические

17. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

18. Охорона праці на підприємствах громадського харчування

19. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

20. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

21. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

22. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
23. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
24. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

25. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

26. Організація облікової політики підприємства

27. Організація обліку на підприємстві

28. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

29. Організація праці бухгалтера

30. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

31. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

32. Організація роботи Верховної Ради України

Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

33. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

34. Організація роботи користувача з АБД

35. Організація роботи шкільної їдальні

36. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства

37. Організація обліку на торгівельному підприємстві

38. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")
39. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення
40. Організаційна структура підприємства

41. Організаційна структура управління підприємством

42. Організація виробництва на металургійному підприємстві

43. Організація оплати праці

44. Організація управління персоналом підприємства

45. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

46. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

47. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

48. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

Тарелка Lubby "Веселые животные" с присоской.
Тарелка "Lubby" для кормления незаменима в период, когда Ваш малыш учится есть самостоятельно. Присоска препятствует свободному
345 руб
Раздел: Тарелки
Набор "Грибочки".
Игра используется в качестве пособия в предметной деятельности. В комплект входит деревянная платформа и 15 грибочков разной формы и
571 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Набор первоклассника, для мальчиков, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские

49. Наукова організація праці студента

50. Організація позакласної роботи в загальноосвітній школі

51. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

52. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

53. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

54. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови
55. Організаційна і виробнича структура підприємства
56. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

57. Організаційні аспекти соціальної роботи

58. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

59. Організація роботи автостанції

60. Організація роботи флоту компаній, що оперують балкерним тоннажем

61. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

62. Організація грошових розрахунків на підприємстві

63. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні

64. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

Багетная рама "Donna" (цвет - темно-коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Перчатки одноразовые "Paclan", нитриловые, размер M, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из нитрила, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
461 руб
Раздел: Перчатки
Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры

65. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

66. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

67. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

68. Організація роботи команди засновників фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "БРАВОГЛАСС")

69. Фірма як організаційна форма підприємництва

70. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства
71. Організація приймання товару в аптеці
72. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

73. Організаційна система управління природокористуванням України

74. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

75. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

76. Організація евакуаційних заходів

77. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

78. Рельєф та ландшафтна організація

79. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

80. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

Настольная игра "Мягкий знак".
«Мягкий знак» – это игра для детей и их родителей. Ее правила предельно просты. Для игры нужен только комплект карт. На каждой из них
357 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Автомобильная термокружка Tramp TRC-004 (450 мл).
Термокружка - долго сохраняет тепло. Крышка-поилка из термостойкого пластика предохраняет от проливания жидкости и не дает напитку остыть.
360 руб
Раздел: Прочее
Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй

81. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

82. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

83. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

84. Організація касових операцій у банківських установах

85. Організація та планування кредитування

86. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"
87. Організація робочого місця бухгалтера
88. Рівні організації організму людини

89. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

90. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

91. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

92. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

93. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

94. Етапи організації бухгалтерського обліку

95. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

96. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

Фломастеры утолщенные "Jumbo", 24 цвета.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 24 цвета.
515 руб
Раздел: 13-24 цвета
Музыкальная шкатулка в форме трапеции.
Внутри шкатулки находится фигурка. При заводе шкатулки, фигурка кружится и звучит приятная мелодия. Размер: 13х16х9 см. Шкатулка
697 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Руль музыкальный "Вперёд!".
Чтобы игрушка превратилась в мини-синтезатор достаточно включить поворотники. Кроме того, руль обучит ребенка видам транспорта. На кнопках
665 руб
Раздел: Рули

97. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

98. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

99. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.