Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Формування іміджу політичного лідера

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА Економічний факультет Кафедра економіки підприємства Реферат Формування іміджу політичного лідера Виконав: студент 431 групи Матейчук Дмитро Чернівці – 2009 Зміст Вступ Концептуальні підходи дослідження іміджу політичного лідера Аспекти формування і становлення іміджу політичних лідерів в Україні Технології створення іміджу політичного лідера Висновки Список використаної літератури Вступ Політичний імідж в сучасних умовах стає настільки важливим чинником, що з ним обов’язково змушені рахуватися політики, які прагнуть здобути владу чи утримати її. Нова політична практика висунула відповідні вимоги перед теорією, у відповідності з якими в практичній політології виник цілий новий напрямок, що одержав назву іміджелогії. Це комплексна дисципліна, що використовує, крім політології, результати й інших наук – соціології, психології, антропології, соціальної психології, дані конкретних соціологічних досліджень, етнографії, історії та інших. Тому знання та досвід фахівців з формування політичного іміджу користуються великим попитом серед політичних партій та їх лідерів, інших акторів політичного ринку. Формування іміджу політичного лідера і політичної партії в українській практичній політології має певні особливості. Вони пояснюються не тільки характером соціально-політичних трансформацій останніх років, але й історичними традиціями. Протягом всієї своєї складної історії український народ не раз втрачав політичну еліту. Не мали ми справжньої культурно-політичної еліти й у недавньому тоталітарному минулому, де панувала адміністративно-партійна номенклатура. В сучасних умовах політичної самоорганізації українського народу гостро постала проблема формування нової генерації високопрофесійної, патріотично налаштованої і по-європейски інтегративної еліти. Розгортання цього процесу збіглося за часом з навальним поширенням в Україні політичних технологій та методів сучасної іміджелогії, що значно ативізувало політичне життя, загострило суперництво між політичними силами. Відтак актуальним стає аналіз найзначущіших аспектів формування і становлення іміджу політичних лідерів в Україні в період розбудови незалежної держави. Концептуальні підходи дослідження іміджу політичного лідера За рубежем напрацьовано значний масив літератури з проблем формування політичного іміджу. Однак далеко не в усьому викладені в ньому ідеї та узагальнення досвіду можуть задовольнити потреби українського політичного ринку з його особливостями та нинішньою кон’юнктурою. Останнім часом з’явився цілий ряд цікавих монографій та статей. Особливо активно в цьому плані працює Г. Почепцов, який ще 1995 року опублікував роботу “Имидж-мейкер” , а 1997 видав дві книги з іміджелогії, а саме “Имидж: от фараона до президента” . Докладно розглядає проблему В. Королько в підручнику “Основы паблик рилейшнз”, в якому є спеціальний розділ – “Создание имиджа” . З’явилися аналогічні розділи у виданнях загальнолітологічного характеру, в тому числі в підручниках і монографіях В.

Бебика та ін. Вітчизняні і зарубіжні фахівці з іміджелогії прагнуть визначити сутність цього соціально-політичного явища. Однак відзначимо, що тут немає повної єдності. В. Королько (посилаючись на словник Вебстера) вважає імідж “штучною імітацією або піднесенням зовнішньої форми якось об’єкта і, особливо, особи” . Є. Єгорова-Гантман та інші називають іміджем “спеціально створюваний, навмисно формований політичний образ для досягнення поставлених цілей” . Очевидно, на таке формулювання визначальний вплив справило первинне значення слова “імідж”, що походить від латинського іmago, пов’язаного зі словом іmі ary, що означає “імітувати”. Однак деякими вченими формулюються й інші, універсальніші визначення. “Політичний імідж, – вважають, зокрема, московські науковці, – це сукупність уявлень, сприйнять і переконань, що має індивід або група індивідів про різні політичні явища або товари” . Посилаючись на ці та інші визначення, можемо відзначити, що в практичній політології – це, насамперед, узагальнений образ, що складається у пересічних громадян про політичні суб’єкти. Інша справа, що нині його цілеспрямовано формують професійні іміджмейкери. Треба визнати, що українські автори поки що більше уваги приділяють розглядові проблеми лідерства з традиційних позицій нормативної політологічної науки. Тільки в останні роки з питань вивчення політичної еліти і лідерства опубліковано монографії В. Журавського, О. Кучеренка, М. Михальченка, М. Томенка, В. Литвина, А. Пахарєва . У багатьох з них підкреслюється, що формування української культурно-політичної еліти має свої особливості, без з’ясування яких неможливо по-справжньому розібратися в питаннях її іміджу. Тут варто ваховувати й історичні традиції, і соціальні стереотипи, і особливості української політичної культури, і, можливо в першу чергу, своєрідність історичної долі української еліти. Відомо ж бо, що через масу об’єктивних причин, насамперед через кілька століть бездержавності, український народ втрачав національну еліту. Усе це знижувало можливості етносу до політичної самоорганізації та відновлення незалежної національної держави, негативно позначилося на його історичній долі. Унаслідок цих причин на початку 90-х років, з проголошенням державної незалежності України проблема формування нової генерації національної політичної еліти набула особливо важливого значення. Однак аналіз нинішньої ситуації свідчить, що цей процес відбувається надто повільно й суперечливо. Наша молода еліта вкрай роз’єднана в ідейно-політичному плані, не склалася конструктивна практика цивілізованої змагальності та співробітництва різних політичних сил. Навіть представники нині діючої влади визнають, що протягом минулого десятиліття ми “мало просунулися в справі формування своєї національної, дійсно політично вагомої і відповідальної еліти” . В таких умовах сутнісні питання формування політичної еліти мають домінувати. Однак на перший план висувається практична діяльність політтехнологів, іміджмейкерів з створення „образу” конкретних кандидатів на виборні посади.

І на це не можна не зважати науковцям-дослідникам. Як уже згадувалося, досвідчені іміджмейкери уміють за короткий час “розкрутити” того чи іншого претендента на посаду і привести його до перемоги. “Невелика група професійних політичних консультантів, – справедливо пише російський дослідник А. Максимов, – здатна просто перевернути хід кампанії, перетворити визнаного лідера на аутсайдера, а нікому досі не відому людину зробити лідером громадської думки” . Провідними фахівцями з виробництва “політичних зірок” вважаються американські фахівці Дж. Наполітан, Мет Різ, Тоні Шварц, Річард Верслін, Девід Герген, Дік Моріс; французський дослідник Жак Сегела; англійський вчений Гордон Ріс; німецький дослідник Герд Бехер. В працях таких західних дослідників як Е. Семпсон, М. Спілейна, Р. Фішера здебільшого мова йде про шляхи побудови позитивного іміджу лідера. Російськими науковцями досить детально досліджувались питання побудови політичного іміджу. В останні роки стали відомими теоретичні та емпіричні дослідження, здійсненні російськими авторами: В. Шепелем, Т. Лебедевою, Л. Невзліним, К. Егоровою-Гантман, К. Плешаковим, О. Шестопалом, К. Абашкіною, А. Жмиріковим, А. Ковлером, І. Кріксуновою, А. Цуладзе. У вітчизняній літературі створення політичного іміджу аналізується з різних точок зору, так як побудова іміджу являється однією з складових стратегії виборчої кампанії. Перша точка зору - побудова іміджу це певна соціальна технологія, її висвітлює в своїх роботах В. Королько, О. Петров; друга точка зору - це особливий вид соціальної комунікації, досліджується колективом ІІС НААН України. І третє тлумачення – побудови іміджу є ситуацією і простором використання маніпулятивних технологій, висвітлюється в працях Г. Почепцова. Але в роботах як російських, так і українських авторів відчутний “американський акцент”, оскільки більшість досліджень теоретичного і практичного характеру було здійснено на матеріалах з політичного життя США. Це істотно обмежує його загально-теоретичну і практичну значущість в умовах нашого суспільства. Здійснення узагальнень залишається важливою й актуальною проблемою. Аспекти формування і становлення іміджу політичних лідерів в Україні Імідж політичного лідера формується на основі як мінімум двох основних факторів: очікувань виборців та індивідуальних особливостей самого політика. Однак варто враховувати, що в сучасному політичному житті, коли широко використовуються ефективні методи політичної реклами у ЗМІ та здійснюється потужний і всеохоплюючий тиск на громадську думку, імідж “лідера-для-публіки” може значно відрізнятися від “лідера-реальної особистості”. Теоретичний аналіз та узагальнення досліджень відомих українських фахівців, зокрема В. Бебика, Г. Почепцова та інших, свідчить, що в суспільній свідомості існує досить виразний імідж “ідеального президента”. Респонденти визначають основні риси характеру, що, на їхню думку, повинні бути властиві іміджеві ідеального глави української держави: мудрість і розважливість назвали 68,8 % опитаних, інтелігентність – 68,1 %, гнучкість – 56,0 %, розум – 47,5 %, почуття гумору – 29,8 %, комунікабельність – 27,0 %, людяність – 27,0 %, кмітливість – 22,7 %, наполегливість – 22,0 %, мужність – 21,3 %, працездатність – 19,2 %, колегіальність – 16,3 %, обережність – 8,5%, хитрість – 7,1 %, акуратність – 7,1 %, емоційність – 5,0 %, закоханість – 4,3 %, упертість – 4,3 %.

Цей курс Центральна Рада втлила у перших свох Унверсалах, вдстоювала у конкретних полтичних кроках, у змаганнях з Тимчасовим урядом, шовнстичними партями, пропагувала в масах. А логчною складовою цього курсу були зусилля щодо розвитку нацонально свдомост солдатських мас, х згуртування пд нацональними лозунгами, спроб створення укранзованих вйськових частин. Щодо цього напрямку Центральна Рада, дотримуючись реформацйних засад, виявляла обережнсть, розраховувала на поступовсть, легтимзацю процесу будвництва власних збройних сил. Слд враховувати  те, що в умовах продовження мпералстично вйни Центральна Рада не вдавалась до форсування подй не стльки з прагнення неодмнно йти в фарватер полтики Тимчасового уряду, а й з небажання дестаблзувати обстановку в кран й на фронт, створювати практично невдворотне напруження, а то й викликати репрес. Лдери Центрально Ради сподвалися, що з часом суспльна свдомсть буде пдготовлена до широкомасштабно укранзац арм  тод центральний уряд, який до того ж зможе вже переконатися у боздатност перших укранських частин  х позитивному внеску у змцнення фронту, дасть згоду на реалзацю планв творення вйськових формувань на нацональнй основ

1. Електронний паблік рілейшнз як засіб формування зовнішньополітичного іміджу держави

2. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

3. Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики

4. Політичні права і свободи громадян України

5. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

6. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ
7. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
8. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

9. Cучасні політичні партії в Україні

10. Політичний режим

11. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

12. Утворення Скіфії та її політична історія

13. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

14. Політичний портрет М. Грушевського

15. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

16. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

Мобиль на детскую кроватку "Music Bed Bell" (свет, звук).
Погремушка станет отличным помощником, она позволит привлечь внимание ребенка. Мобиль на детскую кроватку Music Bed Bell - это отличное
1475 руб
Раздел: Мобили
Швабра отжимная "Хозяюшка Мила", KF-08.
Отжимные швабры с PVA насадками подходят для влажной уборки и мытья полов из любых материалов: ламинат, паркет, линолеум, керамическая
371 руб
Раздел: Швабры и наборы
Коврик придверный, разноцветный (40x60 см).
Коврик придверный. Основа: резина. Размеры: 400x600 мм.
328 руб
Раздел: Коврики придверные

17. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

18. Держава і політична система суспільства

19. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

20. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

21. Політична система США

22. Політично-правова теорія Жана Бодена
23. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право
24. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

25. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

26. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

27. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

28. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

29. Запорозька Січ, її політичний устрій та право

30. Історія України. Соціально-політичні аспекти

31. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

32. Політична діяльність Лазара Кагановича

Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом, 425 мл.
Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом – настоящая находка для геймеров! Эта вместительная чашка станет Вашим
398 руб
Раздел: Кружки
Стиральный порошок Perfect 6 Solution "Перфект мульти солюшн", 3200 грамм.
Порошок стиральный "Перфект мульти солюшн" бесфосфатный для всех типов стиральных машин и ручной стирки. Стиральный порошок
712 руб
Раздел: Стиральные порошки
Настольная игра "Хоккей".
Материал шайб: пластик. Материал игроков: пластик, металл. Количество шайб: 2. Диаметр шайбы: 24 мм. Высота игроков: 70 мм. Размер
1727 руб
Раздел: Настольный футбол, хоккей

33. Політична історія Галицько-Волинського князівства

34. Політична криза лейбористської партії 1931 р.

35. Політична система Української козацької держави

36. Політичне життя в Україні 1993-2000 років

37. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта

38. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.
39. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.
40. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

41. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

42. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

43. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

44. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

45. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

46. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

47. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

48. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

Мелки восковые, 64 штуки.
Мелки восковые. Количество: 64 штуки. Длина: 9 см.
313 руб
Раздел: Восковые
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (15 предметов).
Кондитерский шприц - это легкое и простое в использовании приспособление для рисования кремом или шоколадом. С его помощью можно легко
556 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Кролик "Bunnies" с магнитами, 9,5 см.
Симпатичные кролики приглашают вас весело провести время! Благодаря магнитным свойствам вы можете комбинировать их по-разному. Материал:
386 руб
Раздел: Дикие животные

49. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

50. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

51. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років

52. Суспільно-політичні погляди правителів Київської Русі

53. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

54. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя
55. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет
56. Застосування поліграфічної продукції у політичній рекламі

57. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

58. Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів

59. Держава – головний інститут політичної системи суспільства

60. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

61. Історія світової політичної думки

62. Ллойд Джордж Девід - британський державний і політичний діяч

63. Міжнародна політика і світовий політичний процес

64. Основні етапи становлення світової політичної думки

Сахарница с ложкой "Лавандовый букет", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пакеты сменные одноразовые для дорожных горшков "HandyPotty", 35 штук.
Одноразовые сменные пакеты для дорожных горшков HandyPotty станут неотъемлемым аксессуаром для использования малышом в пути. Они
671 руб
Раздел: Прочие
Овощерезка "Nicer Dicer Plus".
В комплекте: - прозрачный контейнер для хранения и сбора продуктов 1500 мл; - герметичная крышка на контейнер для хранения 1 штука; -
824 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

65. Партійна система України. Політичний маркетинг

66. Північноамериканська політична думка просвітницької доби (Т. Джефферсон)

67. Політичні партії, організації и рухи

68. Політичні погляди Липинського

69. Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм

70. Політичні режими
71. Політичні технології
72. Політологія. Політичні системи в Україні

73. Розвиток політичної думки України

74. Ставлення влади та політичних партій до вступу у НАТО

75. Становлення української політичної думки

76. Суспільна думка та політична філософія

77. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

78. Трансформація політичного устрою Югославії в кінці 90-х – початку ХХІ ст.

79. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

80. Центристські партії в політичній системі сучасної України

Игра настольная "Кто в яйце".
В набор входят: - 4 лукошка для яиц разных цветов; - 4 набора фишек в соответствии с цветом лукошка; - 24 половинки яиц с изображениями
605 руб
Раздел: Прочие
Матрешка 5 в 1 (Д-282).
Игрушка из натуральной древесины. Матрешки: 5 в 1. Игрушка расписана цветными красками. Цель игры: развитие мелкой моторики, координации
435 руб
Раздел: Матрешки
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 36 цветов, с кистью.
Детские цветные акварельные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное
859 руб
Раздел: Акварельные

81. Політична влада

82. Політична влада

83. Політична влада у світі та в Україні

84. Політична діяльність і політичні відносини

85. Політична еліта, лідерство і демократія

86. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні теорії сучасності
87. Політична культура
88. Політична наука

89. Політична система Аргентини

90. Політична теорія Макса Вебера

91. Політичне лідерство

92. Політичне лідерство в Україні

93. Політичне управління та його соціотехніка

94. Політичний діяч Алексис де Теквіль

95. Політичний портрет О.Г. Лукашенко

96. Політичний тероризм: інформаційні методи боротьби

Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые
Стержни шариковые "Left Right", 10 штук, 0,3 мм, синие.
Цвет чернил: синий. Ширина линии письма: 0,3 мм. В наборе: 10 штук.
528 руб
Раздел: Стержни для ручек
Щетка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком и водосгоном, 980-1450.
Щетка автомобильная для снега со скребком и водосгоном предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда, а также для
500 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

97. Політичні еліти

98. Політичні еліти та лідерство

99. Політичні ідеї Стародавнього світу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.