Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Облік готової продукції і виробничих запасів, МШП

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Роменський коледж київського національного економічного університету РЕФЕРАТ На тему: «Облік готової продукції і виробничих запасів, МШП» Перевірив: Виконав: Викладач ст. Групи Б-2-1 Руденко А.П. Огіенко А.С. Ромни 2008 План: Первинний облік руху виробничих запасів Первинний облік руху продукції рослинництва Первинний облік руху продукції тваринництва Організація складського обліку Синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів, готової продукції 1. Первинний облік руху виробничих запасів Значну частину виробничих запасів ( паливо, запасні частини, мінеральні добрива) сільськогосподарські підприємства придбають. Основним первинним документом на прибуткування матеріальних цінностей, що надходять від підприємств постачальників є рахунок-фактура. До рахунків-фактур можуть додаватися і інші документи постачальників: товарно-транспортні накладні, квитанції тощо. Основними документами якими оформляють відпуск виробничих запасів зі складу в місця використання є накладні (внутрішньогосподарського призначення) (ф. № 87) та лімітно-забірні карти на отримання матеріальних цінностей (ф. № 117), на отримання запасних частин (ф. № 117а). Разовий відпуск виробничих запасів здійснюється на підставі накладної внутрішньогосподарського призначення (ф. №87). Для оформлення систематичного відпуску виробничих запасів, що використовуються на підприємстві застосовують лімітно-забірні карти. На підставі накладних та лімітно-забірних карт виробничі запаси відпускаються зі складу в місця їх використання: бригади, ферми тощо. При використанні виробничих запасів у виробництві їх списують у витрати на підставі спеціалізованих актів. Акт про використання мінеральних, органічних та бактеріальних добрив, ядохімікатів та гербіцидів (ф. № 118) застосовують для списання у витрати добрив і ядохимікатів на відповідні культури. Його складає агроном по закінчені внесення добрив і ядохімікатів. Списання витрачених нафтопродуктів здійснюється на підставі дорожніх листів вантажного автомобіля, дорожніх листів трактора, облікових листів тракториста-машиніста. 2.Первинний облік руху продукції рослинництва Документальне оформлення руху зерна Для обліку надходження зерна від урожаю передбачено використання декількох варіантів документального оформлення, а саме: талони для обліку зерна; путівки на вивіз продукції з поля; реєстри відправки зерна та іншої продукції з поля. Сільськогосподарське підприємство обирає один із трьох методів обліку врожаю зернової продукції. Облік зерна на току Зерно нового урожаю, як правило, підлягає доробці (очищенню, сортуванню, сушінню), що оформляється Актом на сортування і сушіння продукції рослинництва (с.-г. об., ф. № 82). Вибуття зерна з току (складу, комори) здійснюється за такими первинними документами : внутрішньогосподарське переміщення зерна, переміщення зерна від однієї матеріально-відповідальної особи до іншої – з току на склад, до іншого місця зберігання чи використання у підприємстві оформляється Накладною внутрішньогосподарського призначення (ф. № 87); для відправки зерна за межи підприємства в бухгалтерії підприємства виписується Товарно-транспорта накладна ф.

№ 1-ТН; після закінчення сівби та приймання цих робіт керівником підприємства чи іншою уповноваженою особою агрономом складається Акт витрачання насіння і садивного матеріалу (ф. № 119). Акт є підставою для списання у бухгалтерії сільськогосподарського підприємства витраченого на посів зерна. Дані документи з обліку відправлення зерна з току на склади, елеватор, на переробку, сушіння і очищення по кожній культурі і сорту записують у Реєстр документів на вибуття продукції (с.-г. об., ф. № 79). Щоденно в кінці робочого дня по кожній культурі і сорту завідуючий током (комірник) складає Відомість руху зерна та іншої продукції (ф. № 80). Документальне оформлення оприбуткування не зернової продукції Оприбуткування продукції садівництва, овочівництва, картоплі та баштанних культур здійснюється на підставі Щоденника надходження сільськогосподарської продукції (ф. № 81). Даний документ щодня складає бригадир на всю бригаду в одному примірнику. В міру надходження продукції від працівників, на підставі зважування здійснюють запис у щоденник, зазначаючи дату, назву продукції, прізвище осіб від яких прийнято продукцію. Первинний облік руху кормів Корми, згодовані худобі шляхом випасу, на складі та в бухгалтерії підприємства не оприбутковуються. Кількість згодованих кормів визначають головний агроном і головний зоотехнік господарства шляхом зважування урожаю з контрольних ділянок. На підставі цього розрахунку складають Акт на оприбуткування пасовищних кормів ( ф. № 93). Витрати по вирощуванню та доглядом пасовищних кормів списують у витрати по утриманню тих груп тварин які користувалися випасами. Заготовлені грубі і соковиті корми приймає спеціальна комісія, що призначається керівником сільськогосподарського підприємства. В склад комісії входять головний агроном, головний зоотехнік, бригадир під керівництвом якого проводилось скирдування, буртування чи силосування. За результатами роботи комісія складає Акт приймання грубих та соковитих кормів (ф. № 92) в двох примірниках. Відпуск кормів зі складів або інших місць збереження для годування худоби здійснюється по відомості витрат кормів (ф. № 94). 3.Первинний облік руху продукції тваринництва На тваринницьких фермах сільськогосподарських підприємств отримують різну продукцію – молоко, вовну, мед, яйця тощо. Для обліку цієї продукції передбачені спеціальні документи. Первинним документом по обліку надходження молока є Журнал обліку надою молока (ф. № 112). На кожну партію молока, що відправляють переробним підприємствам оформляють товарно-транспортну накладну на перевезення молочної сировини ф. № 1-ТН (МС). Молоко витрачене на випоювання молодняку тварин обліковують у відомості витрат кормів. На підставі документів на оприбуткування та використання молока на фермі складають у двох примірниках зведений документ – Відомість руху молока (ф. № 114). Оприбуткування яєць та іншої продукції тваринництва здійснюється на підставі Щоденника надходження сільськогосподарської продукції (ф. № 81). По кожному виду продукції ведуть окремий щоденник з заповненням відповідних реквізитів. На птахофабриках застосовують спеціалізований документ – акт на сортування яєць в цеху інкубації (ф.

№ 109). 4.Організація складського обліку Облік наявності та руху виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, готової продукції та товарів матеріально-відповідальні особи ведуть в місцях зберігання в Картках складського обліку (ф. М-17) або Книгах складського обліку (ф. № 40) в кількісному виразі за видами і сортами цінностей. Картки складського обліку (ф. М-17) видають матеріально-відповідальним особам під розписку в реєстрі видачі карток. На складі картки зберігаються в спеціальних картотеках по обліковим групам, а в межах груп – по номенклатурним номерам. На кожний номенклатурний номер продукції і матеріалів відкривається картка. На складах з невеликою номенклатурою матеріальних цінностей замість карток ведуть книги складського обліку (ф. № 40). Книга має ті самі реквізити що і картки. До передачі книги на склад всі сторінки в ній повинні бути пронумеровані, про що роблять відповідний запис на останній сторінці книги. Записи в книзі (картках) складського обліку здійснюють тільки на підставі первинних документів в хронологічному порядку. Після кожного запису про надходження чи вибуття матеріальних цінностей в книгах (картках) складського обліку виводять залишок. Щомісяця, в строки, передбачені графіком документообігу, матеріально-відповідальні особи складають Звіт про рух матеріальних цінностей (ф. № 112) у двох примірниках. До звіту додають всі первинні документи за звітний місяць. Матеріально-відповідальні особи заповнюють тільки кількісні показники звітів, а їх таксування здійснюють у бухгалтерії згідно П(С)БО 9 „Запаси” та П(С)БО 16 „Витрати”. Оприбуткування цінностей здійснюється за первинною вартістю в залежності від каналів надходження, а оцінка вибуття запасів буде залежати від обраного одного з методів оцінки при вибутті запасів, визначеного підприємством в наказі „Про облікову політику підприємства”. На кожну групу запасів, що обліковуються на окремих синтетичних рахунках (субрахунках), складають окремий звіт. В звіті зазначають залишок цінностей на початок місяця, надходження та вибуття запасів за місяць, залишок на кінець місяця. Операції з надходження та вибуття запасів групують по каналах надходження та вибуття в розрізі кореспондуючих рахунків. Після перевірки другий примірник звіту, підписаний бухгалтером, повертають матеріально-відповідальній особі. 5.Синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів, готової продукції Аналітичний облік запасів у бухгалтерії підприємства ведуть у сальдових відомостях на підставі перевірених та про таксованих Звітів про рух матеріальних цінностей. Дані про наявність і рух запасів у грошовому виразі за місцями зберігання (матеріально-відповідальними особами) узагальнюються за місяць в розрізі синтетичних рахунків (субрахунків) в Журналі-ордері № 10.1 с.-г., який об’єднано з відомістю.

балансе; d. в бухгалтерском балансе по цене, по которой товары могут быть проданы. 7. На производственных предприятиях запасы, полностью готовые для продажи, называются: a. запасами сырья; b. запасами незавершенного производства; c. запасами готовой продукции; d. запасы материалов на складе. 8. Фактором, определяющим включение того или иного товара в состав запасов при инвентаризации, является: a. его физическое наличие; b. право собственности на данный товар; c. профессиональное суждение менеджеров; d. факт оплаты или неоплаты цены покупки. 9. Если право собственности на товары переходит в пункте назначения, это означает что: a. право собственности на товары сохраняется за продавцом до момента их доставки; b. покупатель обладает правом собственности на товары до момента их доставки; c. транспортная компания обладает правом собственности на товары в период их нахождения в пути; d. право собственности на товары не принадлежит ни одной из сторон до момента доставки товаров. 10. По договору консигнации: a. грузоотправитель

1. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

2. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

3. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

4. Історія розвитку аудиту. Аналітичні аудиторські процедури

5. Аналітичні процедури в аудиті

6. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети
7. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства
8. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

9. Аналітична маркетингова оцінка ринку горілки

10. Функції інформаційно-аналітичних підрозділів забезпечення управління

11. Політичня система як механізм влади

12. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

13. Вирішення задач по аналітичній хімії

14. Аналітичні записки

15. Аналіз банком кредитоспроможності позичальника на базі матеріалів АКБ "Приватбанк"

16. Облік виробничих запасів

Игра "Городки".
Игра в городки заключается в выбивании фигур, построенных из пяти городков, с ограниченной площадки, называемой "городом",
378 руб
Раздел: Городки
Конструктор "Цветной", 65 деталей.
Конструктор - это игра развивающая кругозор, знакомящая с различными формами и цветами, а также развивающая воображение Вашего ребёнка.
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Настольная игра "Ответь за 5 секунд. Детская".
5 секунд на каждый вопрос. Попробуем? Назовите две вещи на букву Р! Два круглых предмета! Три способа поздороваться! Три ближайших улицы!
1490 руб
Раздел: Игры со словами

17. Облік виробничих запасів на ВАТ "Криворіжхліб"

18. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

19. Облік матеріалів і малоцінних та швидкозношувальних предметів

20. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

21. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

22. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога
23. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток
24. Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії

25. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

26. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

27. Облік готової продукції та її реалізації

28. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

29. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

30. Организационно экономические резервы повышения эфективности производства продукции в мясном скотоводстве на примере колхоза им. Чапаева Ульяновской обл.

31. Учет выпуска и реализации готовой продукции

32. Учет выпуска, отгрузки и реализации готовой продукции

Стиральный порошок "Molecola", для цветного белья, с растительными энзимами, 1,2 кг.
Стиральный порошок "Molecola" эффективно удаляет загрязнения, не повреждая волокна ткани, сохраняет насыщенный цвет и
357 руб
Раздел: Стиральные порошки
Ящик с крышкой Darel Box, 41x30x21 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
319 руб
Раздел: Более 10 литров
Планшет для акварели и пастели "Соленый ветер. Венеции", 20 листов, А3.
Планшет для пастели и акварели состоит из 2 цветов рисовальной бумаги (10 листов серого цвета и 10 листов оливкового цвета), что позволяет
345 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

33. Aормирование затрат на выпуск продукции. Учет готовой продукции в системе 1С:Предприятие

34. Организация сбыта готовой продукции на ОАО заводе "Комета"

35. Развитие экспорта российской готовой продукции на рынки дальнего зарубежья

36. Готовая продукция, ее учет и реализация

37. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

38. Учет готовой продукции и ее реализация
39. Учет реализации готовой продукции, расчетов с покупателями и заказчиками
40. Организация обработки информации на ЭВМ по формированию плана поставок готовой продукции

41. Планирование себестоимости готовой продукции на хлебозаводе

42. Управление готовой продукцией

43. Статистичний аналіз собівартості продукції рослинництва

44. Визначення первісної вартості готової продукції

45. Контроль операций по учету готовой продукции

46. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

47. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

48. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (35 наклейки в.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
392 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 50х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
843 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
12 тонких фломастеров "Супертипс" ярких цветов.
357 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

50. Облік собівартості продукції рослинництва

51. Облікова політика як елемент культури бізнесу

52. Организация внутреннего контроля сбыта готовой продукции на предприятии ОАО "Оникс"

53. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

54. Особенности аудиторской деятельности в сфере выпуска готовой продукции и последующей реализации
55. Совершенствование учета готовой продукции и ее реализации
56. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

57. Учет выпуска готовой продукции и ее реализации

58. Учет выпуска, отгрузки и реализации готовой продукции

59. Учет готовой продукции

60. Учет готовой продукции (на примере ООО "Белнедра")

61. Учет готовой продукции и анализ реализации продукции на производственных предприятиях

62. Учет готовой продукции и ее продажи

63. Учет готовой продукции и ее реализации

64. Учет готовой продукции и ее реализация

Сортер "Ключики".
Сортер "Ключики" очень интересная и увлекательная игра, которая надолго займет ребенка. Задачей малыша является правильно
461 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Карандаши восковые "Jovicolor", с точилкой, 16 цветов.
Первые восковые мелки для малыша. Диаметр: 12 мм. Длина: 75 мм. Утолщенная форма корпуса специально создана для маленьких детских ладошек.
408 руб
Раздел: Восковые
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Настольная игра "Скоростные колпачки" - быстрая и очень веселая игра для детей и взрослых! Каждый игрок получает по пять
1479 руб
Раздел: Карточные игры

65. Учет готовой продукции на предприятии ЗАО "ЦИМС"

66. Учет движения готовой продукции на одесском заводе "Стальметиз"

67. Учет материалов, незавершенного производства и готовой продукции

68. Учет реализации готовой продукции

69. Учёт движения готовой продукции и её продажа

70. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку
71. Бухгалтерский учет готовой продукции и ее продаж
72. Бухгалтерский учет и анализ готовой продукции

73. Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту

74. Аудит выпуска готовой продукции и ее реализации

75. Аудит выпуска, отгрузки и реализации готовой продукции

76. Аудит готовой продукции

77. Аудит операций по учету реализации готовой продукции

78. Аудиторская проверка затрат на производство и реализации готовой продукции

79. Політична географія як складова частина СЕГ

80. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

Точилка для кухонных ножей.
Точилка электрическая – это прибор, который сделает вашу жизнь проще. Острый угол заточки позволяет быстро и без усилий сделать острыми
725 руб
Раздел: Точилки для ножей
Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, зеленая.
Эта модель оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала
2650 руб
Раздел: Каталки

81. Юридичний аналіз складу злочину "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"

82. Аналіз методів автоматизації обробки облікової інформації

83. Мікропроцесорна система для підрахунку готової продукції

84. Проектирование АИС (автоматизированных информационных систем) учета готовой продукции на предприятии ОАО "НИКОЛА"

85. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

86. Античний театр як модель античного полісу
87. Маркетинговий аналіз парфумерної продукції
88. Порівняльний фармакологічний аналіз імунотропних властивостей ряду антибактеріальних препаратів, які застосовуються при туберкульозі легенів

89. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

90. Организация учета и контроля реализации готовой продукции и анализ финансовых результатов от реализации

91. Японський досвід в управлінні якістю продукції

92. Електронний паблік рілейшнз як засіб формування зовнішньополітичного іміджу держави

93. Популізм як специфічна політична технологія

94. Відносини між людьми як предмет терапевтичного аналізу

95. Християнський храм як образна модель світу

96. Філософський аналіз мовної здатності як вихідного принципу порівняння мов

Шкатулка для украшений Jardin D'Ete, цвет бежевый, "рептилия", 13x13x5,5 см.
Это стильная и удобная шкатулка для хранения драгоценностей, выполнена из синтетической кожи, внутри отделана искусственной замшей. Мягкая
1491 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Каталка Glory "Утка" музыкальная (синяя).
Детская каталка Glory "Утка" - легкая модель из пластика, которая управляется рулем с пищалкой. Сзади каталка оснащена спинкой
606 руб
Раздел: Каталки
Доска чертежная Attache Selection, А3, 51x36,4 см.
Чертежная доска формата A3 размер доски 51x36.4 см. Профессиональная чертежная доска формата А3 с набором регулируемых уголков. Легкая в
2062 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

97. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

98. Анализ использования сырьевых ресурсов и пути их улучшения в производстве готовой продукции (на примере ЦОФ "Карагандинская")

99. Аналіз виробництва продукції рослинництва та оплати праці

100. Аналіз виробництва та реалізації продукції


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.