Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Физкультура и Спорт Физкультура и Спорт

Туризм, як чинник розвитку продуктивних сил України

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Досвід соціально-економічного розвитку провідних країн показує, що перехід світової спільноти на якісно інший рівень орієнтований на мобілізацію інтенсивних джерел зростання і, перш за все, на посилення ролі людського чинника і формування працівника нової якості як основи продуктивних сил. Вирішення вищезгаданих проблем тісно пов'язане з розвитком туризму і курортної справи, які з одного боку, є засобом забезпечення фізичного і психічного благополуччя нації і розвитку особистості. З іншого боку, туризм, функціонуючи як галузь, сприяє збільшенню суспільного багатства за рахунок відновлення трудових ресурсів, забезпечує зайнятість населення і дозволяє вирішувати багато інших соціально-економічних завдань курортно-туристичнних регіонів країни. Найважливішою тенденцією в розвитку національної і світової економіки останніми роками стало безпрецедентне зростання впливу і ролі туризму, який сьогодні є однією з галузей, що найдинамічніше розвивається. Унікальність туризму на сучасному етапі розвитку суспільства полягає в тому, що жодна інша галузь не володіє таким величезним потенціалом зростання, генерування прибутку і залучення населення до виробництва. Це - галузь, що сприяє розвитку і стабілізації господарств багатьох регіонів, дозволяє вже сьогодні деяким країнам фактично жити за рахунок туризму. Експерти оцінюють вклад туризму у ВВП розвинених країн приблизно на рівні 5,5% . За прогнозом Всесвітньої туристичної організації до 2020 року число міжнародних туристичних поїздок зросте з 564 млн. до 1,6 млрд. в рік, тобто майже в 3 рази; доходи від туризму, у свою чергу, зростуть з 399 млрд. дол. до 2 трлн. дол. в рік, тобто в 5 разів . Потрібно враховувати, що ці показники характеризують лише об'єми міжнародного туризму, який більшою мірою є об'єктом дослідження учених, політиків і громадських організацій. Що ж до внутрішнього туризму, то на його долю доводиться до 80% загального числа туристів в світі . На думку більшості дослідників, туристична галузь є такою ж крупною галуззю суспільного виробництва (а в багатьох країнах навіть більше), як сільське господарство або основні галузі промисловості (автомобільна, електронна, сталеливарна та інші) . Проте слід констатувати, що туризм і санаторно-курортна сфера не отримали в Україні належного розвитку ні в умовах централізованої економіки, ні в роки реформ. По існуючих експертних оцінках, туристичний потенціал України використовується не більш, ніж на 8-10%. Вклад внутрішнього ринку туристичних послуг в національний дохід країни складає лише близько 1%. При здійсненні ж продуманої державної політики в області планування і управління туризмом ці цифри можуть зрости в багато разів. Враховуючи різноманіття природних і антропогенних туристично-рекреаційних ресурсів, які має в своєму розпорядженні Україна , у наявності істотний розрив між розвитком туристично-рекреаційної галузі в регіоні і в світі в цілому. В той же час, розвиток туризму може істотно вплинути на вихід країни з глибокої соціально-економічної кризи, згладити наслідки соціальної напруженості шляхом створення нових робочих місць, а також необхідних умов для відновлення моральних і фізичних сил населення, що визначає основу для підвищення продуктивності праці і економічного зростання.

Питання впливу розвитку туризму на проблеми управління людськими ресурсами, політику зайнятості, відтворення здоров'я як соціально-ринкового ресурсу життєздатності економіки є на сьогоднішній день найбільш значимими і в той же час найменш дослідженими. Крім того, туризм бере участь у відтворенні трудових ресурсів не лише в прямому відношенні - шляхом створення робочих місць, у тому числі з врахуванням мультиплікативного ефекту, але і в непрямому - за допомогою зміцнення суспільного і індивідуального здоров'я як соціально-ринкового ресурсу економіки. Туризм різною мірою впливає на життя місцевого населення, його матеріальну і духовну діяльність, систему цінностей, суспільну поведінку, інтереси. У регіоні, де спостерігається соціально-культурна активність, де туризм носить традиційний характер і кількість туристів поступається чисельності місцевого населення, а їх культурний рівень приблизно однаковий, не спостерігається особий вплив туризму. Проте у ряді промислово розвинених регіонів зростання туризму може привести до значних змін в соціальній структурі, довкіллі і місцевій культурі. Дія туризму на життя місцевого населення, як частині продуктивних сил може бути як позитивним, так і негативним (таблиця). Таблиця - Вплив туризму на продуктивні сили України Позитивні аспекти: Негативні аспекти: Створення робочих місць; Збільшення доходів, і, як наслідок, підвищення рівня життя місцевого населення; Прискорення процесу урбанізації, розвиток міських служб, інфраструктури, культурних організацій; Прискорення соціальних і культурних процесів; Відродження місцевих культурних цінностей, розвиток народної творчості, традицій, звичаїв, народних ремесел; Підвищення попиту на сільгосппродукцію і товари місцевого виробництва; Охорону і відновлення місцевих пам'ятників культури; Розширення природних комплексів; Підвищення привабливості регіону; Пожвавлення місцевого культурного життя. Поляризація і комерціалізація інтересів різних груп населення; Зростання долі некваліфікованої праці; Зростання числа відхилень від суспільних норм поведінки (алкоголізм, хуліганство, проституція); &quo ;Ерозія&quo ; сім'ї (розлучення, легке відношення молоді до життя); Комерціалізація культури; Втрата самобутності конкретного туристичного напряму; Конфлікти між місцевим населенням і туристами. Негативні дії туризму можуть бути викликані перш за все його спонтанністю, відсутністю попередньої підготовки і контролю. У таких умовах місцеве населення не має можливості пристосовуватися до змін, що відбуваються. Задоволення туристичних потреб не повинне завдавати збитку соціальним і економічним інтересам населення регіонів і країнам, які відвідують, культурним і історичним цінностям, довкіллю, природним ресурсам. Більшості негативних аспектів можна уникнути шляхом комплексного планування розвитку туризму і впровадження сучасних методів управління цим процесом (посилення контролю над використанням територій і ресурсів, проведення політики освіти місцевого населення), а також шляхом визначення критеріїв його найбільш ефективних напрямів, які є основою для вибору і послідовного їх розвитку.

До ряду останніх відноситься оцінка конкурентоспроможності регіонів України з точки зору їх туристичного потенціалу. Пропонується оцінити рівень конкурентоспроможності шляхом розрахунку інтегрального показника (за методикою В.Плюти) , що складається з наступних компонент, виявлених за допомогою апріорного ранжирування: Z1 – соціально-екологічний розвиток регіону (включає наступні показники: чисельність населення регіону, чол.; середньомісячна заробітна плата, грн.; збільшення (зменшення) заборгованості по виплаті заробітної плати %; рівень безробіття - % до економічно активного населення; шкідливі викиди в атмосферу від стаціонарних і пересувних джерел забруднення на кв.км.,т.); Z2 – культурний розвиток регіону (включає наступні показники: кількість установ культури і мистецтва в регіоні, од.; забезпеченість населення установами культури %; відвідуваність населенням установ культури і мистецтва, рази); Z3 – курортно-оздоровчий розвиток регіону (включає наступні показники: кількість санаторіїв в регіоні, місць; кількість пансіонатів і будинків відпочинку, місць; кількість дитячих оздоровчих таборів, місць); Z4 – розвиток готельного комплексу в регіоні (включає наступні показники: кількість готелів і місць для тимчасового мешкання, од. номерів; інфраструктура розвитку готельного комплексу, доля номерів охоплених послугами до загальної кількості номерів %; доля використання номерного фонду, од.); Z4 – туристичні потоки в регіоні (населення, що виїжджає з регіону в туристичних цілях, чол. у рік; кількість туристів, що приймаються регіоном, чол. у рік). В результаті проведених розрахунків був отриманий інтегральний показник конкурентоспроможності регіонів України з точки зору розвитку туризму (рисунок 1). Рисунок.1. Інтегральний показник конкурентоспроможності регіонів України з точки зору розвитку туристичних послуг за 2007 р. Таким чином, можна зробити висновок, що при оцінці туристичного потенціалу регіону велике значення має рівень його забезпеченості рекреаційними, туристичними і соціально-екологічними ресурсами, що відбивається безпосередньо на рівні розвитку продуктивних сил як конкретного регіону, так і країни в цілому. Проведений аналіз показав, що найбільш розвиненим з точки зору туризму виявився Львівський регіон, а найменш – Тернопільський. В результаті розрахунків регіони України можна розділити на п'ять зон з точки зору розвитку туристичної інфраструктури: до першої найпривабливішої зони відносяться регіони, конкурентоспроможність яких знаходиться в діапазоні , до четвертої . Різниця між першою і п'ятою групами рівнів конкурентоспроможності розвитку туристичної інфраструктури складає 4,9 разів, що свідчит про наявність резервного рекреаційного потенціалу вітчизняного туризму. Література1. Кекушев В.П, Сергеев B.П., Степаницкий В.Б. Основы менеджмента экологического туризма. учеб. пособ. - М.: Изд. МНЭПУ, 2001. - 60 с. 2. Макаренко С.Н., Саак А.Э. История туризма. -Таганрог: Изд. ТРТУ, 2003. - 94 с. 3. Плюта В. Сравнительный многмерный анализ в экономических исследованиях: методы таксономии и факторного анализа.

У схваленій резолюції зазначалося: «Виходячи з того, що потреба можливо повного розвитку творчих сил України вимагає її найширшого економічно-політичного самоозначення; приймаючи під увагу, що федеративний устрій російської держави, як союза автономних національно-територіальних або просто територіальних одиниць, не тільки не може шкодити розвиткові пролетаріята всієї Росії, - а тим більше українського, — але і користний для нього; приймаючи під увагу, що федерація автономних національних або краєвих одиниць — це найкраща гарантія демократичних і національно-політичних прав кождої нації або країни, — конференція української соц-дем. робітничої партії з цілою непохитною рішучістю видвигає давнє домагання партії — автономію України, яко першу, невідложну пекучу задачу сучасної хвилі українського пролетаріату та всієї України. Рівночасно, виходячи з рямок партійної програми, виголошеної на з’їзді 1905 р., конференція, рахуючись з виключністю подій і домаганнями життя, думає можливим взяти на себе право позволити товаришам по партії піддержувати принціп федеративної будови російської демократичної республіки і піддержувати автономічні змагання демократій иньших націй»[152]

1. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

2. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

3. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

4. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

5. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

6. Механізм дії закону відповідності виробничих відносин характеру і рівню розвитку продуктивних сил
7. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)
8. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

9. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

10. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

11. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

12. Чинники процесу антропогенезу на території України

13. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

14. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

15. Філософські засади європейської моделі розвитку України

16. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

Мотоцикл-каталка Pilsan "Mini Moto" (цвет: красный, с музыкой).
Каталка от компании Pilsan, выполненная в виде красного мотоцикла, может понравиться энергичным и активным детям в возрасте от трех лет.
2183 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные BIC "Evolution", 18 цветов.
Цветные карандаши произведены без использования дерева. Ударопрочный стержень - не расщепляется при механическом воздействии. Безопасные -
388 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фигурка (копилка) декоративная "Зайчонок/Непоседы" 9x11x22,5 см.
Фигурка декоративная, настольная. Изготовлена из полимерных материалов. Размер: 9x11x22,5 см.
460 руб
Раздел: Копилки

17. Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України

18. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

19. Карбування металів як один з давніх видів народного декоративно-прикладного мистецтва України

20. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

21. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

22. Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання
23. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку
24. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

25. Податки і збори, які застосовуються при завозі товарів на митну територію України

26. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

27. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

28. Напрямки розвитку платіжного обороту України

29. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

30. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

31. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

32. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

Настольная семейная игра "Crazy Белка".
Хитрая белка забралась в дупло, а задача участников - выманить ее из уютного убежища. Игроки должны по очереди класть желуди в специальные
609 руб
Раздел: Прочие
Пакеты с замком "Zip-Lock", 30х40 см (100 штук).
Размер: 30х40 см. Толщина: 40 мкм. В упаковке: 100 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
324 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Без рук!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда

33. Атомна енергетика України і РПС

34. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

35. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

36. Громадянство України

37. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

38. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)
39. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)
40. Історія України

41. Історія соборності України

42. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

43. Господарство України періоду утвердження капіталізму

44. Походження людини та її поява на території України

45. Історія держави та права України

46. Культура України в 30-х рока

47. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

48. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

Бумага "Color Copy" А4, белая, 150 листов.
Плотность: 280 г/м2. В пачке 150 листов. Белизна CIE 168%. Многофункциональная матовая бумага высшего качества без покрытия для создания
680 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Солнцезащитные шторки Spiegelburg "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
В комплекте 2 штуки. Размер: 37x44 см. Материал: полиэстер.
896 руб
Раздел: Прочее
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Николай".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки

49. Економічне районування України

50. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

51. Загальна характеристика конституції України

52. Господарське право України

53. Конституційний суд України

54. Цивільне право України
55. Суверенітет України
56. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

57. Бюджет України: актуальні проблеми

58. Державній бюджет України

59. Сбалансованість бюджета України

60. Фінансова система України

61. Організаційна система управління природокористуванням України

62. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

63. Інтеграція України у світове господарство

64. Використання трудових ресурсів Західної України

Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кролик", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подгузники Moony, 6-11 кг, экономичная упаковка, 62 штуки.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг

65. Міжнародний ринок туристичних послуг України

66. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

67. Особливості перехідної економіки України

68. Роль і значення АПК для господарства України

69. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

70. Чорна металургія України
71. Грошовий обіг України
72. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

73. Банківська система України

74. Механізм кредитування банками України

75. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

76. Размещение Продуктивных Сил Казахстана

77. Інформаційна політика України

78. Конституційні засади виконавчої влади України

79. Судова система України

80. Грошова система України

Качели детские "Классик".
Деревянный каркас состоит из брусков. Капроновый шнур надежно соединяет детали качелей между собой. Подвеской является металлическое
343 руб
Раздел: Качели
Сундук-бар, 40x30x75 см.
Такой бар не займет много места. А поэтому он гармонично впишется в интерьер абсолютно любого помещения. Сундук-бар будет лучшим подарком
8493 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Фоторамка "Clip" (70x100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70x100 см. Материал: стекло.
456 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

81. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

82. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

83. Хімічна промисловість України

84. Чорна i кольорова металургія України

85. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

86. Законодавство України про військову службу
87. Діяльність уряду України в галузі екології
88. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

89. Легка промисловість України укр

90. Верховна Рада України в системі органів влади

91. Ґрунти України

92. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

93. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

94. Етикет України та Росії

95. Методики оцінки фінансового стану банків України

96. Національний банк України

Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость
Глобус политический, диаметр 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы

97. Національний Банк України

98. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

99. Ринок цінних паперів України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.