Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансова санація та банкрутство підприємств

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Міністерство освіти і науки України Донбаський державний технічний університет Кафедра фінансів Курсова робота з дисципліни &quo ;Фінансова санація та банкрутство підприємств&quo ;Виконала: студентка 2 підгрупи групи ФН-03з заочного відділення Щедріна О.В. Перевірив: Алчевськ 2008 Зміст Вступ 1. Теоретична частина 2. Аналітична частина 2.1 Діагностика кризового стану підприємства 2.1.1 Експрес-діагностика 2.1.2 Діагностика на підґрунті балансових моделей 2.1.3 Оцінка і прогнозування показників задовільності структури балансу 2.2 Діагностика банкрутства підприємства 2.2.1 Моделі Альтмана 2.2.2 Модель Лиса 2.2.3 Модель Таффлера 2.2.4 Модель Спрингейта 2.2.5 Російська R-модель ІДЕА 2.2.6 Модель Сайфулліна і Кадикова 2.2.7 Універсальна дискримінантна функція Терещенка 2.3 Санація балансу Вступ Маючи збитки, підприємства, як правило, не заінтересовані показувати їх у своїй звітності, зокрема в балансі. Особливо це стосується акціонерних товариств, оскільки їхні баланси публікуються в пресі. За наявності балансових збитків суб'єктам господарювання дуже важко розраховувати на залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел, оскільки як для кредиторів, так і для потенційних інвесторів збиткове підприємство є непривабливим об'єктом фінансування. Відтак збиткові підприємства можуть вдатися до санації балансу (чиста санація). Чиста санація передбачає покриття відображених в балансі збитків за рахунок власних та прирівняних до них коштів. Згідно із законодавством України, збитки підприємств можуть списуватися за рахунок резервних (страхових) фондів , засобів цільового призначення (спеціальні фонди і цільове фінансування) або за рахунок санаційного прибутку, який може утворитися за зменшення статутного фонду підприємства. Ліквідність та платоспроможність підприємства в результаті чистої санації не поліпшуються, оскільки підприємство не залучає додаткових фінансових ресурсів. Санація вважається успішною, якщо з допомогою зовнішніх та внутрішніх фінансових джерел, проведення організаційних та виробничо-технічних удосконалень підприємство виходить з кризи (нормалізує виробничу діяльність та уникає банкрутства) і забезпечує свою прибутковість та конкурентоспроможність у довгостроковому періоді. Слід зазначити, що значимість санації окремих суб’єктів господарської діяльності полягає у тому, що вона являє собою неодмінну умову оздоровлення вітчизняної фінансової системи в цілому, а не тільки для окремого підприємства. Таким чином, вивчення основних чинників санації та отримання знань щодо санаційного прибутку є досить актуальним питанням, особливо в умовах економічної кризи. 1. Теоретична частина З позиції фінансового менеджменту кризовий стан підприємства полягає в його неспроможності здійснювати фінансове забезпечення поточної виробничої діяльності. Фінансову кризу на підприємстві характеризують за трьома параметрами: джерела (фактори) виникнення; вид кризи; стадія розвитку кризи. Ідентифікація вказаних ознак уможливлює правильне визначення діагнозу фінансової неспроможності підприємства та підбір найефективніших санаційних заходів.

Одним із засобів подолання платіжної кризи та запобігання банкрутству підприємства є фінансова санація. Термін &quo ;санація&quo ; походить від латинського &quo ;sa are&quo ; і перекладається як оздоровлення або видужання. Санація - це система фінансово-економічних, виробничо-технічних, організаційно-правових та соціальних заходів, спрямованих на досягнення чи відновлення платоспроможності, ліквідності, прибутковості та конкурентоспроможності підприємства-боржника в довгостроковому періоді. Інакше кажучи, санація - це сукупність усіх можливих заходів, які спроможні привести підприємство до фінансового оздоровлення. Особливе місце в процесі санації належить заходам фінансово-економічного характеру, які відображають фінансові відносини, що виникають у процесі мобілізації та використання внутрішніх і зовнішніх фінансових джерел оздоровлення підприємств. Джерелами фінансування санації можуть бути кошти, залучені на умовах позики чи на умовах власності; на поворотній або безповоротній основі. Метою фінансової санації є покриття поточних збитків та усунення причин їхнього виникнення, поновлення або збереження ліквідності та платоспроможності підприємств, скорочення всіх видів заборгованості, поліпшення структури оборотного капіталу та формування фондів фінансових ресурсів, необхідних для проведення санаційних заходів виробничо-технічного характеру. Маючи збитки, підприємства, як правило, не заінтересовані показувати їх у своїй звітності, зокрема в балансі. Особливо це стосується акціонерних товариств, оскільки їхні баланси публікуються в пресі. За наявності балансових збитків суб'єктам господарювання дуже важко розраховувати на залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел, оскільки як для кредиторів, так і для потенційних інвесторів збиткове підприємство є непривабливим об'єктом фінансування. Якщо в балансі підприємства за результатами звітного року відображено непокриті збитки минулих років (чи збитки звітного року), то треба приймати рішення про джерела покриття цих збитків. Щодо цього у науковій літературі з питань санації дуже часто трапляється поняття &quo ;чистої санації&quo ;. Чиста санація полягає в санації балансу неспроможного підприємства. Вона спрямована на формальне покриття зазначених у балансі збитків. Відтак збиткові підприємства можуть вдатися до санації балансу (чиста санація). Чиста санація передбачає покриття відображених в балансі збитків за рахунок власних та прирівняних до них коштів. Згідно із законодавством України, збитки підприємств можуть списуватися за рахунок резервних (страхових) фондів , засобів цільового призначення (спеціальні фонди і цільове фінансування) або за рахунок санаційного прибутку, який може утворитися за зменшення статутного фонду підприємства. Ліквідність та платоспроможність підприємства в результаті чистої санації не поліпшуються, оскільки підприємство не залучає додаткових фінансових ресурсів. Санація балансу за рахунок санаційного прибутку доцільна лише тоді, коли вичерпано інші можливості покриття балансових збитків. Даний (розрахунковий) прибуток утворюється в результаті зменшення статутного фонду підприємства.

Санаційний прибуток - це прибуток, який виникає внаслідок викупу підприємством власних корпоративних прав (акцій, паїв) за курсом, нижчим від номінальної вартості цих прав, або в результаті їх безкоштовної передачі для анулювання, зниження номінальної вартості або за одержання безповоротної фінансової допомоги від власників корпоративних прав, кредиторів та інших заінтересованих у санації підприємства осіб. Перша складова санаційного прибутку дорівнює різниці між номінальною вартістю корпоративного права та ціною його викупу емітентом і витратами, пов'язаними з процедурою викупу прав та зменшення статутного фонду. Якщо корпоративні права надаються для анулювання безкоштовно, то санаційний прибуток дорівнюватиме номінальній вартості наданих для анулювання прав за мінусом витрат, пов'язаних зі зменшенням статутного капіталу. Основні цілі та завдання зменшення статутного фонду підприємств: 1. одержання санаційного прибутку, який спрямовується на покриття балансових збитків; 2. урівноваження (або перевищення) номінальної вартості акцій (паїв) з їхньою ринковою ціною, оскільки в період фінансової кризи може скластися ситуація, коли біржова ціна буде суттєво меншою за номінальну вартість акцій. Залучення засобів через додаткову емісію корпоративних прав у даному разі неможливе; 3. приведення у відповідність величини основних та оборотних засобів підприємства з розміром його власного капіталу, оскільки з метою підвищення платоспроможності підприємство може прийняти рішення про продаж частини свого майна, що й спричинятиметься до такої невідповідності; 4. концентрування статутного капіталу в руках найбільш активних власників. У зв'язку з тим, що найпоширенішими формами організації бізнесу в Україні є акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю, то розглянути механізм зменшення статутного капіталу підприємства слід саме на прикладі цих видів господарських товариств. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку затверджене &quo ;Положення про порядок збільшення (зменшення) статутного фонду акціонерних товариств&quo ;. Цим положенням та Законом України &quo ;Про господарські товариства&quo ; передбачено два методи зменшення статутного фонду акціонерного товариства: 1. Зменшення номінальної вартості акцій (деномінація). 2. Зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості. Зменшення номінальної вартості може здійснюватися об'єднанням кількох акцій в одну (конверсія). Обсяги зменшення статутного капіталу визначаються рішенням зборів акціонерів, пайовиків. Рішення загальних зборів товариства про зміни статутного фонду приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах (загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства понад 60 % голосів). Законодавством України встановлено чіткий порядок зменшення статутного фонду підприємств. Нормативне регулювання в цій сфері здійснюється з метою захисту майнових інтересів кредиторів. Надзвичайно важливим є те, що рішення товариства про зміни розміру статутного фонду набирає чинності лише з дня внесення цих змін до державного реєстру.

У випадках, зазначених у частин другй ц статт, забороняться тимчасове переведення на ншу роботу вагтних жнок, жнок, як мають дитину-нвалда або дитину вком до шести рокв, а також осб вком до всмнадцяти рокв без х згоди. Стаття 34 Тимчасове переведення на ншу роботу в раз простою Простй це зупинення роботи, викликане вдсутнстю органзацйних або технчних умов, необхдних для виконання роботи, невдворотною силою або ншими обставинами. У раз простою працвники можуть бути переведен за х згодою з урахуванням спецальност  квалфкац на ншу роботу на тому ж пдпримств, в установ, органзац на весь час простою або на нше пдпримство, в установу, органзацю, але в тй самй мсцевост на строк до одного мсяця. Змна пдпорядкованост пдпримства, установи, органзац не припиня д трудового договору. У раз змни власника пдпримства, а також у раз його реорганзац (злиття, приднання, подлу, видлення, перетворення) дя трудового договору працвника продовжуться

1. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

2. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

3. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

4. Управління фінансовою санацією підприємства

5. Фінансова санація підприємства

6. Фінансова санація та банкрутство підприємств
7. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства
8. Державна фінансова підтримка санації підприємств

9. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

10. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

11. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

12. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

13. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

14. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

15. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

16. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

Экспресс-скульптор "Эврика", большой.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Хронолёт", новая версия.
Выполняя разные интересные и забавные дела, игроки будут перемещаться по игровому полю-циферблату. Задача игроков — выполнить как можно
1024 руб
Раздел: Классические игры

17. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

18. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

19. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

20. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

21. Дослідження та розробки на підприємстві

22. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання
23. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання
24. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

25. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

26. Фінансовий облік на підприємстві

27. Важкі метали та їх виявлення в стічних водах підприємств

28. Різновиди планів на підприємстві та їх комплекси

29. Фінансовий стан підприємств України в умовах кризи

30. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

31. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

32. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

Овощечистка "Mayer & Boch".
Овощечистка - это удобный инструмент, с помощью которого удобно чистить овощи и фрукты как с тонкой, так и со слишком толстой кожурой.
308 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка", красный.
Автомобиль Джип-каталка - это удобное транспортное средство для малыша! Каталка сделана в виде машинки. Малыш отталкиваясь ножками сможет
1698 руб
Раздел: Каталки
Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные

33. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

34. Правовий статус підприємств

35. Організація оплати праці на підприємстві

36. Реструктуризація підприємств

37. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

38. Підприємство та підприємництво
39. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності
40. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

41. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

42. Кредитування підприємств

43. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

44. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

45. Охорона праці на підприємстві

46. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

47. Доходи сільськогосподарських підприємств

48. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом, 425 мл.
Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом – настоящая находка для геймеров! Эта вместительная чашка станет Вашим
398 руб
Раздел: Кружки
Стиральный порошок Perfect 6 Solution "Перфект мульти солюшн", 3200 грамм.
Порошок стиральный "Перфект мульти солюшн" бесфосфатный для всех типов стиральных машин и ручной стирки. Стиральный порошок
712 руб
Раздел: Стиральные порошки
Настольная игра "Хоккей".
Материал шайб: пластик. Материал игроков: пластик, металл. Количество шайб: 2. Диаметр шайбы: 24 мм. Высота игроков: 70 мм. Размер
1727 руб
Раздел: Настольный футбол, хоккей

49. Бухгалтерський облік на підприємстві

50. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

51. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

52. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

53. Облік собівартості продукції на підприємстві

54. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
55. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
56. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

57. Організація обліку на підприємстві

58. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

59. Попередній фінансовий аналіз підприємства

60. Ревізійні комісії підприємств і організацій

61. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

62. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

63. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

64. Правовий статус комунальних підприємств

Фоторамка "Poster white".
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Матрешкино".
В сказочной деревне Матрешкино сегодня с самого утра переполох! Юные красавицы затеяли хитрую игру: каждая матрешка придумала свое
418 руб
Раздел: Карточные игры
Увлекательная настольная игра "Делиссимо", новая версия.
В этой милой игре вам предстоит немало потрудиться, так как вы работаете на известную и уважаемую итальянскую пиццерию «Делиссимо». Её
632 руб
Раздел: Карточные игры

65. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

66. Інформаційні системи і технології на підприємстві

67. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

68. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

69. Комерційна діяльність підприємств

70. Маркетингові дослідження на підприємстві
71. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств
72. Організація обліку на торгівельному підприємстві

73. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"

74. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств

75. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

76. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

77. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

78. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

79. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

80. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

"English". Электронный звуковой плакат "Английская Азбука", артикул PL-01-EN.
Электронный озвученный плакат "Английский язык" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать английский язык.
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские
Копилка "Лаванда", 16x21 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
343 руб
Раздел: Копилки

81. Основи управління персоналом підприємств

82. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

83. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

84. Рух кадрів на підприємстві

85. Стратегічне планування і управління на підприємстві

86. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств
87. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України
88. Управління якістю на підприємстві

89. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

90. Бізнес-планування на підприємстві

91. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

92. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

93. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

94. Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")

95. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

96. Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"

Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы

97. Грошові розрахунки підприємств

98. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

99. Методика інвестування підприємств

100. Обов’язкові платежі підприємств у державні цільові фонди


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.