Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

География, Экономическая география География, Экономическая география

Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Кафедра менеджменту Контрольна робота з дисципліни “Розміщення продуктивних сил” Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу Структура та методи оцінки природно-ресурсного потенціалу Природно-ресурсний потенціал регіону є важливим фактор розміщення й розвитку його продуктивних сил. Він визначається сукупною продуктивністю природних ресурсів у конкретно-географічних природних умовах. Відповідно до найбільш поширеного трактування під природними ресурсами розуміють тіла й сили природи, які за певного рівня розвитку продуктивних сил можуть бути використані для задоволення потреб людського суспільства. Природні умови – це тіла й сили природи, які мають істотне значення для життя і діяльності суспільства, але не беруть безпосередньої участі у виробничій і невиробничій діяльності людей. Однак природні умови значним чином визначають особливості економічної діяльності людини, опосередковано визначають ступінь їх ефективності. Таким чином, компоненти природи стають природними ресурсами тоді, коли людина залучає їх у процес виробництва як предмет або засіб праці. У випадку опосередкованого впливу на економічну діяльність ці компоненти природного оточення оцінюються або як природні умови, або як системні компоненти природного середовища функціонування продуктивних сил. Таким компонентом, наприклад, є глибокі надра землі, які ми поки не можемо використати в якості ресурсу, але знаємо про їх існування. Природно-ресурсний потенціал є багатокомпонентним. Сучасні дослідники виділяють такі його складові: мінеральні; земельні; водні; лісові; фауністичні (мисливсько-рибальські);, природно-рекреаційні ресурси. Іноді вчені окремо виділяють в якості компонентів ресурсів просторові ресурси розміщення продуктивних сил, кліматичні, геотермальні ресурси, енергетичні ресурси приливів та відливів, ресурси атмосферного повітря тощо. Природні ресурси оцінюються також за ознаками належності до ресурсної бази розвитку певних видів виробництв: промислові природні ресурси; сільськогосподарські природні ресурси; культурно-ландшафтні ресурси розвитку рекреаційної галузі та просторового розміщення галузей соціальної сфери. ресурси просторового розміщення галузей інфраструктури(транспортних шляхів, ліній зв'язку тощо). Природні ресурси оцінюються за ознаками вичерпності, за якими вони поділяються на дві групи: вичерпні (більшість ресурсів) та невичерпні, (тепло землі й сонця, енергія води та вітру). Якщо ресурси можуть бути штучно або через природні механізми відновлені, як-то: лісові насадження, фауністичний світ, ґрунтовий покрив, водні ресурси тощо, вони вважаються відновлюваними. Усі мінеральні ресурси вважаються невідновлюваними. Усі природні ресурси оцінюються з різних точок зору для з'ясування можливостей їх використання у виробничій діяльності людей. Так, існують інженерно-технологічна, економічна та екологічна (еколого-економічна) види оцінки природних ресурсів. Інженерно-технологічна оцінка проводиться для винайдення засобів оптимального використання або видобутку ресурсів та первинної оцінки можливостей його застосування у суспільному виробництві.

Економічна оцінка ресурсів включає в себе три основні концептуальні підходи до цього процесу: метод оцінки приросту новостворених вартостей завдяки залученню компонентів природних ресурсів у господарський обіг економічного району, країни тощо; метод оцінки витрат і відтворення природних ресурсів; метод оцінки ресурсів через диференціальну ренту і замикаючі витрати виробництва. Комплексна оцінка природокористування є можливою тільки через застосування еколого-економічних методів для визначення екологічно виправданих обмежень розміщення й розвитку продуктивних сил за науково обгрунтованими критеріями використання ресурсів. Особливості просторового розміщення природно-ресурсного потенціалу країни Під мінеральними ресурсами розуміють сукупність рудних і нерудних (у т.ч. паливних) корисних копалин, які можуть бути використані за сучасного рівня розвитку продуктивних сил. . На даний час в надрах України виявлено близько 20000 родовищ і проявлень 111 видів природних і техногенних корисних копалин, з яких 9051 родовище (з урахуванням комплексності). 96 видів корисних копалин мають промислове значення і враховуються Державним балансом запасів, в тому числі: родовищ нафти і газу - 984, метану вугільних родовищ - 127, вугілля 766, торфу - 1568, сапропелю 274, металічних корисних копалин - 358, неметалічних корисних копалин - 3907, підземних вод -1067. До числа розвіданих належать 7667 родовищ 96 видів корисних копалин. В структурі паливних ресурсів України домінує кам'яне і буре вугілля, запаси якого зосереджені в Донецькому і Львівсько-Волинському басейнах; бурого вугілля – переважно в Дніпровському басейні. В Україні виявлено 307 родовищ нафти і газу, які зосереджені переважно на північному сході країни, у Прикарпатті і Причорномор'ї. Крім того, на Державному балансі запасів знаходиться 127 родовищ метану вугільних родовищ. На території України розміщено понад 1,5 тис. родовищ торфу, що зосереджені переважно у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській. Чернігівській, Черкаській, Хмельницькій, Сумській та Львівській областях. У структурі рудних ресурсів України домінують залізні та марганцеві руди, основні родовища залізних руд зосереджені в Криворізькому та Кременчуцькому басейнах, Білозерському залізорудному районі та Керченському басейні. Україна має певні запаси руд кольорових металів. Запаси нікелю невеликої потужності зосереджені у Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях; ртуті – у Донбасі і Закарпатті; титану – в Житомирській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській областях, на узбережжі Чорного та Азовського морів; бокситів – у Дніпропетровській області; алунітів – у Закарпатті, нефелінів – Приазов'ї. Унікальні родовища сировини для отримання ряду рідкісних і рідкісноземельних елементів розташовані у Житомирському Поліссі та в Приазов'ї. Розробку золоторудного родовища було свого часу розпочато в Закарпатті. Україна багата на неметалічні корисні копалини, серед яких виділяються за запасами кухонна сіль (Східний район), самородна сірка (Карпатський), вогнетривкі глини, високоякісний каолін (Полісся та Центральний район), облицювальний камінь тощо (Житомирське Полісся).

Великі запаси калійно-магнієвих солей зосереджені в Івано-Франківській та Львівській областях. В усіх регіонах країни є запаси сировини для виготовлення будівельних та конструкційних матеріалів. Помітною є їх частка в структурі мінерального потенціалу Полісся, Карпатського, Центрального та Південного економічних районів. Земельні ресурси використовуються за двома основними призначеннями - як просторовий ресурс розміщення інших компонентів продуктивних сил та як основний засіб сільськогосподарського виробництва та лісового господарства. Земельні ресурси, як складова природно-ресурсного потенціалу, відіграють провідну роль в матеріальному виробництві. Земельні ресурси України є основними в структурі її природно-ресурсного потенціалу (44,4% всього природного багатства держави). На відміну від мінеральних та водних ресурсів, в яких лише невелика частина на певний момент часу безпосередньо використовується у виробництві чи споживається для побутових і інших цілей, (наприклад, для водних ресурсів – це одиниці відсотків від загальних запасів), питома вага земельних угідь тільки сільськогосподарського користування, становить по Україні більше двох третин земельного фонду. Окрім того, частина земельного фонду використовується під розробку корисних копалин, будівництво, розміщення підприємств промисловості та сільського господарства Таким чином, земля, являючи собою вичерпний, але відновлюваний ресурс, постійно знаходиться під значним антропогенним навантаженням, що й визначає особливості користування цим видом ресурсів, якими є високий рівень освоєння, екологічна нестійкість ресурсу та пов'язана з цим необхідність постійного відтворення грунтів, регіональна диференційованість продуктивності земель. Остання визначається належністю даної території до певної природно-географічної провінції. Найвищою є родючість ґрунтів у Степу (Південний, Донецький та частково – Придніпровський економічний райони), Лісостепу (Подільський, Східний та частково - Центральний район), де переважають чорноземи, а найнижчою - у Поліській зоні (Поліський, частково - Карпатський та Східний райони). Значною внутрішньою диференціацією родючості земель, пов'язаною з гірськими природними умовами, відзначається у цілому Карпатський економічний район. Умови землекористування у цілому в Україні є достатньо складними. Рілля з граничними витратами і важкими грунтами займає 57% земельної площі, зокрема: по Карпатському регіону - 83, Поліському - 74, Центральному - 48, Подільському - 44, Донецькому - 72, Східному - 34, Придніпровському - 56, Південному - 64 відсотки. За економічними ознаками рілля нормальної продуктивності в Україні займає лише 14 млн. 189 тис га. Загальна земельна площа суші України становила 57939,8 тис.га; її сільськогосподарська освоєність складала 72,2%, розораність – 57,1%; частка ріллі в загальній площі сільськогосподарських угідь сягала 79,1%. Для земельних ресурсів України характерною є наявність значної кількості екологічних проблем. Так, тільки площа території, забрудненої в результаті Чорнобильської аварії, перевищує 3,5 млн. га. Рівень інтенсивності використання земельних ресурсів України є досить диференційованим у територіальному розрізі.

У этих составных частей во многом разная природа, разными должны быть и мероприятия по снижению остроты каждого из аспектов региональной проблемы. Разные задачи должны решаться методами, адекватными этим аспектам. Следует избегать перекрещивания и наложения этих методов, т. е. решения, например, экономических задач с помощью социальных мер. 10. Исторический очерк административного устройства России Огромная территория России еще на первых этапах становления Российского государства требовала территориального изучения ее особенностей, природно-ресурсного потенциала, создания административных органов для сбора налогов и управления всеми социально-экономическими процессами. Поэтому возникла необходимость деления России на отдельные административные единицы. В России после ликвидации удельных княжеств существовало деление на воеводства, станы, уезды. Управление ими представляло собой одновременно и «кормление» их правителей. Создание Российского государства в XVIII в. (с командным управлением) потребовало образования однородных административных «единиц» – губерний

1. Ресурсозбереження – головний напрям використання природно-ресурсного потенціалу

2. Природно-ресурсный потенциал Латинской Америки

3. Природно-ресурсный потенциал и отраслевая специализация Тюменской области

4. Характеристика и анализ природно-ресурсного потенциала приморского края

5. Характеристика природно-ресурсного потенциала России

6. Экономический и природно-ресурсный потенциал Франции и его использование
7. Экономический и природно-ресурсный потенциал Японии и его использование
8. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства

9. Природно-ресурсный потенциал Республики Бурятия

10. Природно-ресурсный потенциал Украины

11. Природно-ресурсный потенциал мировой экономики

12. Природно-ресурсный потенциал мировой экономики

13. Природно-ресурсный потенциал Камчатского края

14. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

15. Природно-ресурсный и экономический потенциал Могилевской области

16. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Рюкзачок "Снеговик".
Симпатичный детский рюкзачок сшит из мягкой ткани ярких расцветок и украшен изображением снеговика. Во внутреннее отделение поместятся
706 руб
Раздел: Детские
Качели детские подвесные "Вятушка".
Подвесные качели "Вятушка" станут необходимым атрибутом активного отдыха. Качели имеют цельный, жесткий трубчатый каркас с
557 руб
Раздел: Качели

17. Сутність та зміст сучасного менеджменту

18. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

19. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

20. Экономическая оценка минерально-ресурсного потенциала России

21. Природный рекреационный потенциал и рекреационное зонирование территории Рязанской области

22. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст
23. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду
24. Сутність і значення соціального страхування

25. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

26. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

27. Механізми інактивації потенціал-залежних К+ каналів

28. Економічна сутність виробничих запасів

29. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

30. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

31. Ресурсный потенциал и социально-экономическое положение Кемеровской области

32. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

Глобус с подсветкой "Зоогеографический", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
771 руб
Раздел: Глобусы
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Игра магнитная "Одевашки. Лиза".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Лизу. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы

33. Сутність демократії та її основні цінності

34. Сутність держави

35. Сутність і форми експертної профілактики

36. Сутність та соціальне призначення держави

37. Текстовий потенціал українських прийменників

38. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення
39. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції
40. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

41. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

42. Сутність спонсорства

43. Економічний потенціал національної економіки

44. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

45. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

46. Економічна сутність та форми оплати праці

47. Поняття та сутність ефективності управління

48. Сутність корпоративної культури

Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Беспылевой цветной мел, 100 шт.
Цветные мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и
424 руб
Раздел: Мел

49. Сутність організаційних змін

50. Сутність, види та канали комунікацій

51. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

52. Сутність та зміст контролю

53. Психолого-дидактична сутність процесу навчання

54. Розвивальний потенціал дидактичної гри у сучасній початковій школі
55. Сутність і зміст педагогічної етики
56. Партійні системи: сутність і типи

57. Сутність, різновиди і перспективи класичної демократії

58. Сутність лібералізму

59. Формування творчого потенціалу у студентів 1–4 курсу

60. Кадровий потенціал менеджменту соціальної роботи

61. Сутність соціального контролю у сфері праці

62. Сутність технологій в соціальній роботі

63. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування

64. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

Стенд "Наши работы".
Стенд состоит из шапки (размером 67х10 см) с пластиковым карманом и самого стенда (размером 67х48 см), к которому крепятся 30 пластиковых
689 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Сиденье для ванны (светло-голубое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

65. Природный рекреационный потенциал Западного района

66. Туристичний потенціал Німеччини

67. Сутність протестантської філософії

68. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

69. Сутність державного фінансового контролю

70. Сутність і призначення санації підприємств
71. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства
72. Окисно-відновні реакції і електрохімічні процеси в гальванічних елементах. Електродні потенціали

73. Аналіз експортного потенціалу Харківської області

74. Антимонопольна політика держави та її сутність

75. Графоаналітичний метод – "квадрат потенціалу"

76. Економічна сутність монополізму

77. Закон вартості: сутність та основні функції

78. Населення і трудовий потенціал суспільства

79. Обґрунтування стратегії ефективного використання потенціалу підприємства “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”

80. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
1065 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Настольная семейная игра "Гонки по цветовому коду".
Эта настольная игра для двух игроков заставит пошевелить мозгами и пальцами. Цель игры проста - для победы над соперником необходимо
417 руб
Раздел: Игры логические
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 3 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
576 руб
Раздел: Фильтры для воды

81. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

82. Сутність керування ризиками

83. Сутність нагромадження капіталу

84. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

85. Фінансовий потенціал розвитку підприємства

86. Формування конкурентного потенціалу Вінницької області у сучасних умовах
87. Моделирование распределения потенциала в МДП-структуре
88. Суспільна свідомість та її структура

89. Изучение принципов организации арифметико-логическиз устройств. Структура алу для умнлжения чисел с фиксированной запятой

90. Общий потенциал интенсификации свекловодства и его структура

91. Структура элементарных природно-территориальных комплексов

92. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

93. Вплив структури аліфатичних карбонових кислот та третинних амінів на каталітичний ацидоліз епіхлоргідрину

94. Динаміка вилову риби в природних водоймах та вплив екологічних факторів на продуктивність

95. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

96. Типы и элементы планировочной структуры города

Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели

97. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

98. Эволюция, образование и структура Вселенной

99. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.