Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Оцінка ступені забруднення за біологічними показниками

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Харківський національний автомобільно-дорожній університет Дорожньо-будівельний факультет Кафедра екологіїРозрахунково-графічна робота з дисципліни: &quo ;Біоіндикація&quo ;Виконав: студент ДЕК - 31 Михайлик В.М. Перевірила: Доц. Вальтер Г.А.Харків - 2010 Завдання 1. Визначення середньозважених сапробних валентностей за Зелінке та МарваномОцінка ступені забруднення за біологічними показниками, тобто за складом флори і фауни, може здійснюватись за індикаторними організмами. У такому випадку користуються заздалегідь розробленими системами видів-індикаторів, за допомогою яких можна класифікувати ступінь забруднення по присутності чи відсутності індикаторних видів чи груп. Сапробність - ступінь насиченості води органічними речовинами, що розкладаються, при постійному низькому вмісті кисню. Організми, які живуть у водах, що містять гниючі речовини, називаються сапробіонтами. Розрізняють п'ять ступенів сапробності: 1) х - ксеносапробність - ступінь найбільш чистих вод; 2) о - олігосапробність - незабруднені води, розчинених органічних речовин практично немає, кількість кисню близько до величини нормального насичення, сірководень відсутній, діоксиду вуглецю мало; 3) b - мезосапробність - малозабруднені води, характеризуються присутністю аміаку і продуктів його окислювання, сірководень зустрічається в незначних кількостях, кисню у воді багато і мінералізація йде за рахунок повного окислювання органічної речовини; 4) a - мезосапробність - забруднені води, кисень присутній у незначних кількостях, кількість сірководню зростає, багато органіки, що нерозклалась; 5) р - полісапробність - дуже забруднені води, характеризуються майже повною відсутністю кисню, наявністю у воді білків, що нерозклалися, і значних кількостей сірководню. Багато видів - індикаторів зустрічаються у водах двох чи навіть трьох ступенів сапробності. Для уточнення результатів біологічного аналізу введений показник сапробної валентності. Сапробна валентність виду показує якою мірою він характерний для того чи іншого ступеня сапробності. Кожному виду дається в сумі десять балів сапробної валентності, що розподіляються в тих ступенях, у яких він зустрічається. Для того, щоб при оцінці ступеня забруднення підвищити роль видів, присутність яких характерна для визначеного ступеня сапробності, вводять поняття індикаторної ваги, що оцінюється для кожного виду в балах від 1 до 5. Індикаторна вага 5 (кращі індикатори) - дається організмам, для яких усі 10 балів сапробної валентності розподіляються в одному ступені сапробності чи у співвідношенні 9: 1 у сусідніх ступенях сапробності. Індикаторна вага 4 - дається організмам, у яких бали сапробної валентності знаходяться в двох сусідніх ступенях сапробності у співвідношенні 8: 2 і 7: 3; чи в співвідношенні 1: 8: 1 - у трьох ступенях сапробності. Індикаторна вага 3 - дається у всіх випадках, коли бали валентності знаходяться в двох сусідніх ступенях сапробності в співвідношенні 6: 4 чи 5: 5 чи в трьох ступенях сапробності із середньої в шість чи сім балів. Індикаторна вага 2 - привласнюється організмам, що зустрічаються в трьох ступенях сапробності, причому максимальна кількість балів в одному ступені досягає п'яти чи чотирьох, а також організмам з чотирьох ступенів сапробності із максимальною кількістю сім і шість балів в одній з них.

Індикаторна вага 1 (погані індикатори) - дається всім організмам, що зустрічаються в чотирьох ступенях сапробності з максимальною кількістю п'ять, чотири чи три бали в одній з них. Для визначення ступеня сапробності всього біоценозу розраховують середньозважені сапробні валентності для ксеносапробної ступіні - А, олігосапробної - В і т.д. за формулами: і т.д.,де i - кількість особнів i-го виду; ji - індикаторна вага i-го виду; ai, bi, ci і т.д. - сапробні валентності i-го виду. Розраховуються добутки a. j. ; b. j. ; c. j. і т.д. для кожного виду та їхні суми (SР). Ці суми поділяються на суми добутків j. . Отримані значення є середньозваженими валентностями біоценозу. Максимальна середньозважена валентність характеризує біоценоз за сапробністю. Порядок виконання завдання: Відповідно до індивідуального завдання - перелік видів, які зустрічаються у пробах з трьох точок відбору проб, - вибрати з атласу індикаторних організмів вихідні дані для розрахунку: сапробна валентність, індикаторна вага, індикаторне значення. Розрахувати середньозважені сапробні валентності в трьох точках відбору проб і визначити сапробність ділянок. Отримані результати надати у таблиці, зробити висновок щодо сапробності води у трьох точках водного обўєкту. Розрахунок середньозважених сапробних валентностей біоценозу. Вихідні дані:Точка 1. № виду Сапробні валентності за ступінями сапробності Індикаторна вага, j Кількість особнів, a (x) b (o) c (b) d (a) 21 - 3 6 1 3 31 58 2 3 5 - 2 8 64 - 7 3 - 4 30 39 - - - 10 5 42 79 3 6 1 - 3 28 Розрахунок: № виду х (a j ) о (b j ) b (c j ) a (d j ) 21 - 279 558 93 58 32 48 80 - 64 - 840 360 - 39 - - - 2100 79 252 504 84 - еР 284 1671 1082 2193 Sj = 521 Середньозважені сапробні валентності біоценозу A B C D 0,54 3, 20 2,07 4,2 Точка 2. № виду Сапробні валентності за ступінями сапробності Індикаторна вага, j Кількість особнів, a (x) b (o) c (b) d (a) 17 - 8 2 - 4 6 30 - - 9 1 5 2 63 - 10 - - 5 5 71 - 3 6 1 3 8 105 5 5 - - 3 12 № виду х (a j ) о (b j ) b (c j ) a (d j ) 17 - 192 48 - 30 - - 90 10 63 - 250 - - 71 - 72 144 24 105 180 180 - - еР 180 694 282 34 Sj = 119 Середньозважені сапробні валентності біоценозу A B C D 1,51 5,83 2,36 0,28 Точка 3. № виду Сапробні валентності за ступінями сапробності Індикаторна вага, j Кількість особнів, a (x) b (o) c (b) d (a) 35 - - - 10 5 1 9 - - - 10 5 54 19 - 10 - - 5 7 66 - 7 3 - 4 32 90 - 2 4 4 2 1 № виду х (a j ) о (b j ) b (c j ) a (d j ) 35 - - - 50 9 - - - 2700 19 - 350 - - 66 - 896 384 - 90 - 4 8 8 еР 0 1250 392 2758 Sj = 440 Середньозважені сапробні валентності біоценозу A B C D 0 2,84 0,89 6,26 Висновок: В цьому завданні проведений розрахунок середньозважених сапробних валентностей біоценозу Завдання 2. Розрахунок індексу сапробності (індекс Ротшайна)Оцінка ступені забруднення води у водоймі може бути проведена за допомогою хімічного, бактеріологічного та біологічного методів. Під біологічним методом розуміють оцінку якості води за складом та станом рослинного та тваринного населення. Біологічна рівновага водних екосистем підтримується чисельними рухомими звўязками організмів між собою та з оточуючим середовищем.

Антропогенне навантаження порушує цю рівновагу, що відображається на видовому складі біоценозу. Біологічний аналіз якості води дозволяє встановити зміни видового складу вже при такому слабкому забрудненні водойм, яке ще не може бути зареєстроване за допомогою хімічного чи бактеріологічного методів аналізу. Оцінка якості або ступені забруднення за біологічними показниками, тобто за складом фауни чи флори, може бути проведена двома способами: за індикаторними організмами; за результатами порівняння населення на ділянках, де забруднення відсутнє і на забруднених ділянках. У першому випадку користуються заздалегідь розробленими системами індикаторних організмів, за допомогою яких за наявністю або відсутністю індикаторних видів або груп та їх відносній кількості можна віднести водойму або її зону до визначеного класу вод. В другому - немає потреби у системі індикаторних організмів або даних про чутливість окремих видів або груп до забруднення, тому що висновок робиться за результатами співставлення складу населення на різних станціях (створах) річки або ділянки водойми, які в різній мірі підлеглі забрудненню. Прикладом такого аналізу є розрахунок сапробіологічного індексу Ротшайна, який розраховується для біоценозів на різних ділянках водойми і використовується для побудови графіка. При розрахунку індексу Ротшайна враховуються сапробні валентності й індикаторна вага показових організмів. Кожній ступені сапробності придається визначене чисельне вираження (s): ксеносапробна ступінь - sx = 90 олігосапробна ступінь - so = 70 b-мезосапробна ступінь - sb = 50 a - мезосапробна ступінь - sa = 30 полісапробна ступінь - sp = 10 Для кожного зі ступенів сапробності підраховуються суми Р (SР), що є добутком частоти зустрічальності видів, їх сапробної валентності й індикаторної ваги (аналогічно визначенню середньозваженої сапробіологічної валентності біоценозу - завдання № 1). При розрахунку індексу Ротшайна приймаються до уваги не усі види показових організмів, а тільки ті, котрі відносяться до ступені з максимальної S Р та до двох сусідніх з нею. Значення інших ступеней у розрахунок не приймаються. Сапробіологічний індекс Ротшайна дорівнює:,де е Р2 - найвища з е Р; е Р1 і е Р3 - сусідні з нею е Р; S1, S2, S3 - значення sx. . sp для відповідних ступенів сапробності. У тому випадку, якщо максимальна е Р припадає на одну з крайніх ступенів сапробності (ксеносапробну чи полісапробну), при розрахунку індексу враховуються не дві, а одна сусідня ступені. Якщо дві е Р рівні, то також приймаються до уваги тільки дві ступені сапробності й індекс обчислюється за формулою:Отримані значення сапробіологічного індексу витлумачуються таким чином: ксеносапробна ступінь - 90-80 олігосапробна ступінь - 80-60 b-мезосапробна ступінь - 60-40 a - мезосапробна ступінь - 40-20 полісапробна ступінь - 20-10. Порядок виконання завдання: 1. Вихідними даними для розрахунку сапробіологічного індексу Ротшайна є дані, які отримано при виконанні завдання 1. 2. Розрахувати індекс сапробності Ротшайна і визначити сапробність кожної ділянки. 3. Результати звести в таблицю та представити їх графічно.Р

У вдповдь Ствен @росб (Steven Grosby) зробив цкаве припущення, що люди грунтують сво почуття привязаност на певних переконаннях щодо життдайно природи таких колективв  життствердних властивостей спорднення , особливо, територ. Це цкаве припущення, але воно може тльки направити нас у певному напрямку. Насправд воно навряд чи може служити сторичним або соцологчним знаряддям для пояснення рзновидв культурно спльноти чи хньо трансформац з часом. Також така парадигма не може пролити свтло на питання чому люди вддають перевагу одним сторичним колективам, а не ншим (наприклад, Нмеччин, а не Прус)  чому так переваги рзн за межами, нтенсивнстю  часом[48]. Критика нструменталзму Ось тут  може стати в нагод «нструменталстичний» пдхд. Подбно до примордалзму, цей пдхд придатнший для дослдження етнчно належност, нж нацй та нацоналзму. Це стало помтним у 1960-х  1970-х роках у Сполучених Штатах за дискусй про (блу) етнчну незмннсть, котра, як вважалось, була тим ефективним «тиглем», у якому ммгранти переплавлялись у дину американську нацю

1. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки

2. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

3. Оцінка природних ресурсів

4. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

5. Оцінка обеззаражування води закритих джерел водопостачання

6. Оцінка збитку після настання страхового випадку
7. Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника
8. Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ "ПриватБанк"

9. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

10. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

11. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

12. Грошова оцінка земель с. Новомихайлівка та с. Григорівка на території Новомихайлівської сільської ради Миколаївської області

13. Енергетична оцінка технологій у сільськогосподарському виробництві

14. Характеристика стада бурої молочної худоби за господарсько-біологічними якостями в умовах агрофірми

15. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

16. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

Адаптер Navington для автокресел Maxi-Cosi, универсальный.
Адаптер позволяет установить автокресло-переноску на шасси коляски Navington.
730 руб
Раздел: Прочие
Развивающая игра "Учимся считать".
"Учимся считать" - это развивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Игра поможет ребёнку выучить цифры от 1 до 5 и
549 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Точилка электрическая Attache Selection, 220 В.
Точилка электрическая. Работает от сети 220 В. Оснащена большим контейнером для стружки и отделением для карандаша. Предназначена для
2037 руб
Раздел: Точилки

17. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

18. Оцінка точності при параметричному методі врівноваження

19. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі

20. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості

21. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності

22. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання
23. Цінова політика фірми та її оцінка
24. Види розподілу ймовірностей й оцінка його параметрів

25. Клініко – патогенетична оцінка, прогноз і корекція реакцій систем адаптації на ендогенну інтоксикацію у хворих на менінгоенцефаліт

26. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

27. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

28. Аналітична маркетингова оцінка ринку горілки

29. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

30. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

31. Оцінка доцільності отримання патенту

32. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная
Рюкзак для средней школы "Райдер", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Глобус «Двойная карта» диаметром 210 мм, с подсветкой.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Размер коробки: 217х217х300 мм. Цвет подставки: чёрный. Мощность: 220
647 руб
Раздел: Глобусы

33. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

34. Оцінка стану менеджменту в організації

35. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

36. Оцінка формоутворення торцевих фрез профільної схеми різання та розширення області їх застосування

37. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту

38. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області
39. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту
40. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

41. Оцінка фінансового стану підприємства

42. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

43. Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії

44. Гідроекологічна оцінка річки Рось

45. Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області

46. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

47. Оцінка стану міської системи м. Рівного

48. Екологічна оцінка стану ропи Куяльницького лиману

Карандаши восковые, треугольные, с ластиком и точилкой.
В набор входят: 12 разноцветных карандашей длиной 7 см и диаметром 1 см., точилка, ластик.
302 руб
Раздел: Восковые
Набор шариковых ручек "Frixion", синие, 0,7 мм, 2 штуки.
Синяя шариковая ручка "Frixion" пиши-стирай на основе исчезающих термочернил. Письмо корректируется с помощью специальной
336 руб
Раздел: Синие
Дуга с подвесками "Забава".
Дуга с подвесками "Забава" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок

49. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

50. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

51. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

52. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

53. Аутоагресивна поведінка у хворих похилого віку з органічним депресивним розладом

54. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження
55. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки
56. Дикость, варварство и цивилизация как ступень развития общества

57. Ролевые игры на уроках английского языка на основной ступени обучения в средней школе

58. Расчет первой ступени паровой турбины ПТУ К-500-65 (3000 (Курсовой)

59. Первая ступень подготовки врачей в Римской империи: «наставления»

60. Леся Українка

61. Маркетинговые исследования как ступень к повышению коммерческих результатов

62. Достаточно одной ступени

63. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка на старшей ступени обучения

64. Четыре ступени отдаления

Настольная игра "Остров обезьян".
В зависимости от количества участников выбирайте нужное число обезьянок для путешествия по лианам за фруктами. Их должно быть на одну
518 руб
Раздел: Игры с фигурками
Подушка-накладка на ремень безопасности.
Мягкая и удобная подушка для автомобиля Roxy-Kids позволит ребенку комфортно отдохнуть во время долгого автомобильного
313 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Бейдж с магнитом, 54x90 мм.
Просто крепится к любой одежде при помощи двойного магнита, не повреждая ткань. Сделан из плотного ПВХ со сменным вкладышем. Внимание!
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

65. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

66. Расчет ступени газовой турбины

67. Переваги та недоліки показників ВНП та ВВП

68. Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин

69. Азійська коричнева хмара” – феномен забруднення атмосфери

70. Біологічні функції серинових протеїназ
71. Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження
72. "Нормальна" поведінка та саногенне мислення

73. Агресивна поведінка та самооцінка підлітка

74. Общественно-экономические формации как ступени становления всемирной истории

75. Проектирование пневмогидросистемы первой ступени баллистической ракеты

76. Проектирование твердотопливного ракетного двигателя третьей ступени трехступенчатой баллистической ракеты

77. Методики оцінки фінансового стану банків України

78. Особливості оцінки кредитних ризиків банку

79. Види електричних травм. Розподіл виробництва за ступенем пожежної безпеки

80. Виробнича травма та критерії її оцінки

Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Тот самый блокнот "Уничтожь меня!", созданный современной известной художницей Кери Смит, теперь в крафт обложке! Выходит
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Декоративная наклейка-фоторамка, арт. PH-3/3 (CO).
Материал: пластик. Размер: 50x70 см.
490 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака" (белая полоса), 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
407 руб
Раздел: Кружки, посуда

81. Економічний аспект забруднення навколишнього середовища

82. Захист населення при радіаційному забрудненні

83. Методологічні та біологічні проблеми біоніки

84. Морфологія, анатомія та фізіологія мікроорганізмів

85. Основи фізіології харчування

86. Фізіологія системи крові
87. Історичний розвиток біологічних наук
88. Анатомія і фізіологія собаки

89. Біологічна роль марганцю в організмі людини і тварин

90. Біологічні особливості веслоноса

91. Біологія та екологія бактеріофагів

92. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

93. Екологія та поведінка плазунів

94. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

95. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

96. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

Настольная игра "Свинтус. Правила Этикета" (новая версия).
Об игре Перед вами расширенная версия карточного бестселлера «Свинтус»! Помимо полного набора карт из оригинала, в игру добавлены новые 12
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Мозаика-чемодан со схемами "Мозайкин".
Состав набора: игровое поле, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер поля: 28x21,5 см. Диаметр фишки: 3 см. Материал: картон, пластик.
399 руб
Раздел: Пластмассовая
Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды

97. Фізіологічні основи живлення рослин и застосування добрив

98. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

99. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.