Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История отечественного государства и права История отечественного государства и права

Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Контрольна робота з історії України. Тема: Культурно-національний рух в українських землях в 16-17 ст. План Організація і діяльність братств для захисту прав українського народу. Національне у культурне життя в Києві на початку 17 ст. Реформи П.Могили та їхні наслідки. 1. Організація і діяльність братств для захисту прав українського народу Захопивши у XIV-XV ст. Галичину, Західну Волинь і Поділля, Польща прагнула оволодіти й українськими землями, які входили до складу Великого князівства Литовського. Тому вже на середину XVI ст. були здійснені перші спроби підписання унії. Але реальних результатів сторони домоглися лише в 1569 р. на засіданні об'єднаного сейму у Любліні. Після того як частина литовських, українських і білоруських магнатів, не задоволених польським проектом унії, намагалася зібрати шляхетське ополчення для боротьби за свої права, король Сигізмунд III Август своїми універсалами приєднує українські землі — Підляшшя, Волинь, а потім Київщину і Брацлавщину, зрівнявши місцеву шляхту цих земель у правах і привілеях з польською шляхтою. Люблінська унія 1569 р. відіграла, безумовно, велику історичну роль у долі України. При цьому вона мала досить суперечливі наслідки. Передусім вона сприяла посиленню польської соціальної, національної, релігійної, культурної експансії. Але вона ж возз'єднала українські землі, забезпечила зростання культурно-освітнього руху, знайомство з західноєвропейською культурою. Окрім цього, саме Люблінська унія викликала рух опору, соціальну активність різних верств українського населення в боротьбі за національне виживання. Після 1569 р. більшість українських земель було зайнято найбільшими польськими магнатськими родинами, які стали там необмеженими власниками. Посилюється кріпацтво. Литовський статут 1588 р., який діяв у Речі Посполитій разом із польським феодальним правом, остаточно закріпачував селян, які прожили на землі феодала 10 років. Визнавалися необмежена панщина і заборона переходу селян в інше місце без дозволу поміщика. Основою економіки українських земель й надалі залишалося сільське господарство, яке мало натуральний характер, тобто забезпечувало потреби передусім власника маєтку. Але поступово з'являються фільварки — феодальні господарства, які базувались, як і раніше, на примусовій праці селян, але вже значною мірою пов'язувалися з ринком. Окрім землеробства і тваринництва, у фільварках розвиваються різні ремесла — млинарське, риболовне, бджільницьке. Все це забезпечувало господарям фільварків значний прибуток. Розвиваються міста — і державні, і ті, які перебували у приватному володінні. Мешканці міст боролися за введення Магдебурзького права — виборного місцевого самоврядування, — з тим щоби вийти з-під влади феодала. Тоді ці міста ставали опертям королівської влади у боротьбі проти свавілля магнатів. Після 1569 р. посилився процес покатоличення українського населення. Кризовий стан православної церкви створював умови для поширення ідеї церковної унії в українському суспільстві й породжував її активних прихильників. Моральна деградація церковних ієрархів, дезорганізація православної церкви не давали можливості їй бути гарантом збереження національних традицій.

Тому перед православ'ям України постала проблема вибору: або зберегти церкву, жертвуючи національною самобутністю, або, реформуючи церкву, врятувати цю самобутність. На захист православ'я виступили братства — міщанські організації, створювані при парафіяльних церквах. Найбільш впливовим було львівське Успенське братство, яке мало функції контролю над духовенством. Спираючись на підтримку константинопольського патріарха, братство активно втручалось у внутрішньоцерковні справи, що не могло не викликати спротив вищого духовенства. Все це проходило паралельно активізації діяльності єзуїтських організацій у Речі Посполитій. Розгортається релігійна полеміка, де талановиті проповідники, такі як П. Скарга («Про єдність церкви Божої», 1577 р.), працюють на ідею унії. У 1590 р. львівський єпископ Г. Балабан виступив за підписання унії. Його підтримали єпископи холмський, пінський та луцький. Вони подають заяву королеві Сигізмунду III, і той у 1592 р. відповідає згодою. У 1595 р. у Кракові папський нунцій схвалює умови унії, і 25 грудня того ж року в присутності папи римського Климента VIII вона була проголошена. Юридичне оформлення унії мало відбутися у 1596 р. в Бересті. Але собор одразу ж розколовся на дві частини — уніатську та православну. Уніатська частина затвердила греко-католицьку церкву, підпорядковану папі римському. Визнавалися основні догмати католицької церкви, але мова богослужіння залишалася церковнослов'янською, а обряди православними. Уніатське духовенство урівнювалося з католицьким: не сплачувало податків, отримувало місця у сеймі. Уніатська шляхта могла претендувати на державні посади. Таким чином, ватиканська ідея унії, яку й було реалізовано, означала приєднання української національної церкви до католицької, але православний собор, що проходив водночас, не визнав правомірність рішення уніатів. Замість консолідації українське суспільство ще більше розкололося. Після Берестейського собору починається наступ на інтереси православ'я. Церковні землі передавались уніатам, православні фактично втратили вищу церковну ієрархію. Не набагато кращим було становище й греко-католицької церкви. Католицька верхівка розглядала її радше не як самостійну церковну організацію, а як засіб посилення власного впливу. Опинившись зрадниками для православних, уніати не стали й повноцінними, з погляду Риму, католиками. Отож Берестейська унія не сприяла об'єднанню православних і католиків, але в історії України ці дві церкви міцно пов'язані між собою. Розвиток культури у зазначений період проходив у вкрай суперечливих умовах. З одного боку, розвивалися продуктивні сили, зростали міста тощо, з іншого ж — посилювався іноземний тиск на православну віру, українську мову і культуру. Але український народ не втрачав своєї самобутності. Його культура, зберігаючи нерозривність із давньоруськими традиціями, разом із тим відчувала значний вплив європейського Відродження. Найважливішим чинником піднесення національної самосвідомості, потужним рушієм етнічного розвитку на новому історичному етапі виступала українська мова. З'являються перші книги рідною мовою, зокрема Пересопницьке Євангеліє (1556— 1561 рр.)

. Українська мова набула такої ваги, що за рішенням Люблінського сейму 1569 р. нею стали користатися навіть у польському діловодстві. Розвиткові української мови і культури значною мірою сприяло книгодрукування. У 1561 р. в маєтку Г. Хоткевича І. Федоров і П. Мстиславець заснували першу друкарню, яка видала Псалтир та Часослов. У 1573 р., переїхавши до Львова, І. Федоров друкує «Апостола», а пізніше — повне видання Біблії церковнослов'янською мовою. Згодом друкарні створюються в Києві, Чернігові, Луцьку, Новгороді-Сіверському, Рогатині. Найбільш потужною була друкарня Києво-Печерської лаври. У другій половині XVI ст. зароджується нова українська література, яка починалася з антикатолицької, антиуніатської полеміки. Г. Смотрицький написав у 1587 р. перший полемічний твір — «Ключ до царства небесного». В свою чергу єзуїт П. Скарга у книзі «На захист Берестейської унії» (1597 р.) виступав за об'єднання церков. Видатним православним полемістом був острозький шляхтич М. Броневський, автор «Апокрисису» (1597 р.). Важливу роль у формуванні національної культури грала усна народна творчість, яка відбивала найважливіші події у житті українського народу, передусім боротьбу проти турків і татар. Постає новий жанр — героїчний епос (думи, історичні пісні). Серед них — «Втеча трьох братів з Азова», «Плач невільника», «Самійло Кішка». Розвивається літописання, створюються Острозький, Густинський літописи. Велика увага в цей період приділялася освіті. В 70-х роках XVI ст. засновується Острозька академія, де вивчалися діалектика, астрономія, грецька й латинська мови. Першим ректором академії був Г. Смотрицький. Видатну роль у поширенні освіти відігравали братства, які об'єднували при церквах православне населення міст. Перше братство виникло у Львові 1586 року. Впливовим було й Київське братство. Поступово такі організації створюються і в інших містах України. Існували вони на внески їхніх членів і добровільні пожертви. Братства виступали проти покатоличення українського народу, проти засилля духовенства у суспільному та культурному житті. Значним був внесок П. Сагайдачного у захист православ'я в Україні. Він залучив усе Військо Запорізьке до складу Київського братства, відновив втрачену після Берестейської унії вищу церковну ієрархію, висвятив на сан київського митрополита Іова Борецького, архієпископа і кількох єпископів. Велику увагу Сагайдачний приділяв розвиткові української культури й освіти, все своє майно він заповів братствам Києва і Львова. Братські школи існували в Галичині, на Волині, Поліссі. Провідною була Київська братська школа, опікувана самим гетьманом П. Сагайдачним. У 1632 р. вона об'єдналася з Лаврською школою і стала називатися Києво-Могилянською колегією, яка за рівнем викладання наближалася до західноєвропейських університетів. В Острозькій і Львівській братських школах у другій половині XVI ст. виникає шкільний театр. Вистави відбувалися у вигляді декламацій та діалогів. Популярним був і театр ляльок — вертеп. В 1530—1540-х роках українське міщанство, бажаючи мати легальну форму для своєї організації, використало для цього традицію організації братств.

Через таке не пройшов жодний нший вропейський народ, хба що перш вропейськ поселенц в колись дикй Америц. ¶ навть пзнше крпацтво не зробило укранського селянина духовним рабом. Кожний крпак знав, а найголовнше вдчував, що вн може, ма силу сам скинути кайдани невол, вткши у вльний, безмежний, укранський степ, що рятував укранця вд духовного рабства. Степ виховував  змцнював в укранця почуття власно гдност та прагнення до незалежност, до вол. Почуття власно гдност основа духовного аристократизму. Чужинц, як побували в Укран, дивувалися з аристократизму укранських селян[711]. ¶ по столттях крпацтва укранський селянин назагал лишився духовним  культурним аристократом. Тепершн пригноблення, покрнсть нашого селянина це лише поверховий, неглибокий вплив тимчасового (лише 200 рокв крпацтва у 5-тисячолтнй стор). А таке не  спадковим  мине у вльнй Укран. Геро пд Крутами, пд Базаром, у чотирикутнику смерт, в укранському вйську 19171922 рр., в УПА, 500 безсмертних укранок в Кнгр  т. п. майже вс вони були селянськими дтьми

1. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

2. Формування українського національного руху

3. Національний банк України

4. Національний Банк України

5. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

6. Аудиторська перевірка Національного банку України
7. Найдавніші державні утворення і право на сучасних українських землях
8. Історія первісного суспільства на українських землях

9. Політизація національного руху в першій половині ХІХ століття

10. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

11. Економічна і національна безпека України

12. Внутрішня і зовнішня торгівля. Торгівельні компанії XVI-XVII століття

13. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

14. Національно-культурне відродження українців Донбасу в 1989-2009 рр.

15. Українська національна революція 1649-1657рр

16. Генеза української національної мови

Штора для ванной "Рыжий кот", арт. SC-РЕ09.
Штора для ванной Рыжий кот SC-РЕ09 изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко
364 руб
Раздел: Занавески
Лоток (сортер), 4 отделения, вертикальный, сборный.
- предназначен для сортировки и временного хранения документов различных размеров, писем, счетов и другой документации - устойчивый на
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ручки гелевые "Пчелка", 30 цветов.
Набор гелевых ручек. Количество цветов: 30 (4 классических, 6 пастельных, 5 смешанных, 6 неоновых, 10 блестящих). Прочный пластиковый
554 руб
Раздел: Цветные

17. Національна депозитарна система в Україні

18. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

19. Джузппе Мадзіні - діяч національно-визвольного руху Італії

20. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

21. Національно визвольний рух в Індії

22. Національно-визвольний рух в Царстві Польському
23. Основні етапи українського національного відродження
24. Перехід українських націоналістів на антинімецькі позиції

25. Роль голоду в українській національно-визвольній революції ХVII ст.

26. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

27. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

28. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

29. Українська національна кухня

30. Українські поети–лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка

31. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

32. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00013, 1600x430x1550 мм.
Длина: 160 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
861 руб
Раздел: Вешалки напольные
Металлическая клетка-корона, белая, 16,5x21,5 см.
"Садовая" металлическая серия кукольной миниатюры в масштабе 1:12. Размер: 16,5x21,5 см. Материал: металл. Цвет: белый.
308 руб
Раздел: Прочие
Музыкальный центр "Парк развлечений".
Это детское пианино с диапазоном в одну октаву предназначено для малышей. Над клавиатурой пианино расположены кнопки с изображением
1575 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

33. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

34. Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

35. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

36. Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні

37. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

38. Національна політика СРСР в роки перебудови
39. Валовий національний продукт
40. Національне багатство, прибуток

41. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

42. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

43. Етикет та його національні особливості

44. П’ять родів військ українських військово-повітряних сил

45. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

46. Радянський режим на західноукраїнських землях

47. Адміністративне право: погляди українських вчених часів незалежності (Т.О. Коломоєць)

48. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

Чайник со свистком "Mayer & Boch", 3,5 литра, эмалированный (арт. 23854).
Этот чайник со свистком изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Корпус чайника имеет элегантное покрытие с цветочным рисунком.
1624 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Двусторонний говорящий плакат "Азбука и счет".
Суперновинка от Азбукварика! Двусторонний говорящий плакат станет незаменимым помощником родителей! На одной стороне плаката – говорящая
484 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Игра настольная развивающая "Веселые портреты".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 2 игровых полей - лиц и 58 съёмных элементов, присоединяя к лицам разные детали, ребенок может
656 руб
Раздел: Игры-пазлы

49. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

50. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

51. Державно-правове становище українських земель в литовсько-польський період (XIV – XVII ст.)

52. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

53. Національно-визвольна боротьба у середині XVII століття

54. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності
55. Промисловий розвиток українських земель у довоєнних п’ятирічках
56. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

57. Статус українських земель та їх вплив на формування Литовсько-Руської держави

58. Українські землі під владою Австрійської та Російської імперій

59. Українські землі у другій половині ХVІІІ ст.

60. Українські землі у складі Литви і Польщі (XIV – перша половина XVII ст.)

61. Українські землі у складі Російської Імперії в другій половині XIX ст

62. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

63. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства

64. Культура України в кінці XVI–на початку XVII століття

Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Сиденье для ванны (светло-голубое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор детской складной мебели Ника "Маленькая принцесса".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем и спинкой. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с
1358 руб
Раздел: Наборы детской мебели

65. Методологічні засади розуміння національної культури

66. Національна основа поетичної творчості П. Грабовського

67. Образ козацької вольниці у творах українських поетів-романтиків

68. Лексико-граматична організація українських військових команд

69. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

70. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод
71. Конкурентоспроможність національної економіки
72. Національна свідомість і гідність. Патріотизм: як ми його розуміємо

73. Основні методи національного виховання молоді, їх загальна характеристика

74. Формування національної свідомості учнів у десятому класі в курсі вітчизняної історії

75. Національний розвиток у контексті демократії

76. Іслам і буддизм. Національні релігії

77. Специфіка адаптації протестантських церков до українських реалій в період незалежності України

78. Збереження національних культур в епоху глобалізації

79. Національні системи класифікації готелів

80. Вплив сучасної фінансової кризи на національну фінансову систему Сінгапуру

Корзина "Лягушонок", 45х45 см.
Предназначение: для игровых целей на открытом воздухе и в помещении. Материал: нейлон.
322 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы
Инвертор автомобильный Pitatel "KV-M120Smart.12" (12 В/220 В, модифицированный синус, 120 Вт).
Инвертор Pitatel KV-M120Smart.12 предназначен для обеспечения качественного электропитания, он отличается простотой эксплуатации и
1103 руб
Раздел: Прочее

81. Баланси народного господарства і система національних рахунків

82. Інституційні чинники розвитку національної економіки

83. Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях

84. Національний доход: суть, виробництво, розподіл і використання

85. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

86. Назви передвесільних і передшлюбних обрядів в українських східнослобожанських говірках
87. Національні меншини на Рівненщині
88. Россия глазами иностранцев в XVI-XVII вв.

89. Прыбытак ці ці ўратаванне душы? Крэдыт і ліхвярства ў Беларусі XVI—XVII стст.

90. Московское государство XVI-XVII веков

91. Православные традиции в русском самодержавии XVI-XVII вв.

92. Белорусы: этнос и этноним в польской, немецкой и шведской исторической мысли XVIXVII вв.

93. Ювелирное Искусство на Руси XVI-XVII вв.

94. Москва в период укрепления русского централизованного государства (XVI-XVII в.в.)

95. Научная революция XVI-XVII вв. и становление первой научной картины мира

96. Государственный строй в России (вторая половина XVI-XVII вв.)

Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы
Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Скоростные цвета".
Вдохните жизнь в чёрно-белые картинки! Бросьте взгляд на цветную версию, переверните карту и постарайтесь раскрасить её точно так же... и
1085 руб
Раздел: Внимание, память, логика

97. Житие протопопа Аввакума и автобиографические повествования в русской литературе второй половины XVI—XVII вв.

98. Право України другої половини XVII-XVIII ст.

99. Династія Ягелонів в Польщі і Чехії в XV-XVI століттях


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.