Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Сутність планування і етапи планування

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Зміст Сутність планування і етапи планування. Вступ.3 Основна частина.5 Висновки.10 Вплив влади в організації. Вступ.11 Основна частина.13 Висновки.16 Список використаних джерел.17 Сутність планування і етапи планування. Вступ Поява значної кількості незалежних країн після розпаду Радянського Союзу та їх перехід від командно-директивної економіки до ринкових відносин вплинули на проблему зміни характеру державного управління їхніми національними економіками. Виникла об`єктивна необхідність поєднання державного впливу на макроекономічні процеси з одночасним наданням самостійності в прийнятті господарських рішень виробникам товарів і послуг. Це потребує як від підприємницьких структур, так і від органів державного управління досконалого володіння такою складною галуззю науки та практики, як прогнозування та прасування. Такий рівень відображає як економіку в цілому, так і її основні складові елементи, а саме сектори загального державного управління, домашніх господарств, не фінансових корпорацій тощо. Завдяки цьому застосування знань економічного аналізу на практиці дає змогу розглядати процеси виробництва, обміну та споживання товарів і послуг з позицій інтересів суспільства в цілому й керувати ними. Знання цієї дисципліни формує правильне розуміння функціонування економічної системи, є запорукою того, що керівник підприємницької (виробничої) структури раціонально побудує свою господарську діяльність. Прогнозування – це отримання інформації про майбутнє; це передбачення, яке поділяється на наукове і ненаукове (інтуїтивне, повсякденне та релігійне – псевдопередбачення). Наукове передбачення базується на знаннях закономірностей розвитку природи, суспільства та мислення; інтуїтивне – на передчуттях людини; повсякденне – на так званому життєвому досвіді, пов`язаному з аналогіями, прикметами тощо; релігійне передбачення ще називають пророцтвом, тобто вірою в надприродні сили, забобони та інші. Прогнозування – це передбачення, яке базується на спеціальному науковому дослідженні. Які ж бувають прогнози? Перерахуємо їх: Нормативний – визначення шляхів і строків досягнення можливого стану явищя, яке прийнято за мету; Цільовий – відповідає на запитання: що саме бажано й чому?; Програмний – відповідає на запитання: що конкретно необхідно зробити, щоб досягти бажаного? Економічне планування як механізм державного регулювання – це цілеспрямована діяльність щодо забезпечення динамічного розвитку суспільства, визначення основних параметрів економіки в майбутньому періоді й досягнення їх з найменшими витратами суспільної праці. Економічне планування передбачає розробку й обґрунтування планових показників, які характеризують розвиток економіки, визначають взаємовідносини підприємницьких структур з державою, використовуючи важелі економічного впливу (податків, ліміти, квоти, державні замовлення та ін.). Сутність планування. Суттєва різниця між планом і прогнозом полягає в тому, що план – це відображення та втілення уже прийнятого господарського рішення. Планування – це проектування бажаного майбутнього та розробка ефективних шляхів його досягнення з урахуванням сьогоденних умов і можливостей.

Плани мають відображати всі стадії процесу розширеного відтворення: виробництво суспільного продукту, його розподіл, оборот і кінцеве споживання. Плани повинні охоплювати як матеріальне виробництво, так і всю невиробничу сферу, соціально-культурне та побутове обслуговування – житлове господарство, охорону здоров`я, народну освіту, науку, культуру та ін. На сучасному етапі здійснення радикальної економічної реформи, розвитку ринкових відносин завдання методології полягає в адаптації планування, яке сприяє формуванню економічних і соціальних пропорцій, структурних зрушень, що адекватно відображають соціально-економічну політику на конкретний період. Планування – це «зброя» мудрих, передбачливих і кмітливих. Виходячи з цих міркувань, можна зробити висновок, що планування – це процес прийняття певних рішень як на близьку, так і на віддаленішу перспективу. Тому можна стверджувати, що не будь-яке прийняття рішень є планування. Розглянемо деякі специфічні особливості планування: Планування – це попереднє прийняття рішень. Потреба в плануванні виникає тоді, коли необхідно одночасно прийняти безліч рішень, причому різних за своєю складністю та їх взаємозалежністю. Тому економісти стверджують, що планування – проблема комплексна. Комплексність випливає з того, що рішення можуть бути не мільки складними, а й значними. Прийняття цих рішень може бути одночасним або послідовним. Тому для їх здійснення необхідно залучати різні органи управління та виробничі колективи. Завдання планування не можна поділити на незалежні під завдання, оскільки всі вони взаємопов`зані. Це означає, що рішення, прийняті на ранніх етапах процесу планування, повинні враховуватися при виборі варіантів рішень на подальших етапах, тобто планування потрібно проводити завчасно. Американський економіст Рассел Акофф стверджує, що планування є не одноразовим актом, а процесом, який не має явно вираженого початку та кінця. Цей процес наближається до завершення, але ніколи не досягає його з двох причин. По-перше, існує можливість нескінченно переглядати раніше прийняті рішення, проте необхідно коли-небудь починати діяти, і це змушує рано чи пізно зупинитися на якомусь варіанті. По-друге, поки ведеться планування, змінюється й система, для якої воно здійснюється, і навколишнє середовище, а всі такі зміни повністю врахувати неможливо. Це комплекс причин, які вимагають постійного коригування й оновлення планів. Процес планування пов`язаний, з одного боку, із запобіганням помилкових дій, а з другого – зі зменшенням числа невикористаних можливостей. Узагальнюючи все вищезазначене, можна дати визначення поняття «планування». Планування – це процес завчасного прийняття й оцінки взаємопов`ящаної сукупності рішень. Планування як механізм прийняття рішень, а відповідно й управління, знайшло застосування в усіх сферах людської діяльності. Проте найбільше воно використовується в економіці. Планування – це цілеспрямована діяльність із забезпечення пропорційного й динамічного розвитку суспільства, визначення основних параметрів економіки в майбутньому періоді та досягнення їх з найменшими витратами суспільної праці.

Планування як наука й важлива сфера практичної діяльності ґрунтується на пізнанні та використанні об`активних економічних законів і є важливим засобом реалізації економічної політики, яка відображає інтереси народу й ураховує внутрішні та зовнішні умови розвитку країни. Планомірна організація суспільного виробництва – важлива функція держави, засіб забезпечення гармонійно збалансованого розвитку економіки, раціонального розміщення продуктивних сил, стійких темпів зростання виробництва та народного добробуту. Планування – це наукове передбачення майбутнього розвитку суспільства, його перебігу та результатів; розробка планів економічного й соціального розвитку країни, галузей, регіонів (економічних регіонів, областей, районів) і підприємницьких структур; взаємопов`язана система заходів, які забезпечують досягнення передбачуваних темпів і пропорцій за умови найбільш раціонально використання ресурсів. Планування передбачає розробку й обґрунтування планових показників, що характеризують розвиток економіки в майбутньому періоді; економічних нормативів, які визначають взаємовідносини з державою, бюджетно-фінансовою системою; лімітів, що відображають об`єктивно існуючу обмеженість ресурсів, на які може розраховувати суспільство в планованому періоді. Планування, незалежно від того, довгострокове воно чи короткострокове, носить науковий характер, базується на теорії суспільного відтворення й охоплює всі основні аспекти економічного та соціального розвитку суспільства, науку, культуру, охорону здоров`я, освіту та ін. Сутність довгострокового планування розкривається при аналізі та виявленні перспективних змін у житті суспільства, у розвитку виробничих сил, науки й техніки. Таким чином, з допомогою науково-дослідницької діяльності розробляється основа довгострокового управління процесами відтворення. Короткострокове планування підпорядковане досягненню певного результату відповідно до умов, що склалися, та веління часу. Планування – один з найважливіших інструментів економічної політики й один з найскладніших і досить важких видів розумової діяльності. Директивне планування. Директивне (адміністративно-командне) планування з більшою чи меншою деталізацією розбивки плану по господарських одиницях, як правило, діяло в більшості країн з централізованою плановою економікою. При директивною плануванні можна виділити такі стадії: Розробка вищим плановим органом завдань; Обговорення зустрічних планів, які пропонувалися господарськими одиницями; Координація пропозицій і їх узагальнення центром; Складання народногосподарського плану. Після цього переходять до виконання плану, аналіз результатів якого є одним з важливих вихідних пунктів складання проекту плану на новий період. Не директивне планування. Не директивне планування – система планового господарства, як виникла в ході господарських реформ у деяких країнах централізовано планованої економіки. При такому плануванні народно-господарський план є орієнтиром для окремих господарських одиниць, діяльність яких регулюється з центру за допомогою побічних економічних методів, наприклад заходів фінансової та кредитно-грошової політики.

З часом фольклористика ста самостйною наукою, формуться  структура, розробляються методи дослдження. Зараз фольклористика це наука, що вивча закономрност та особливост розвитку фольклору, характер  природу, сутнсть, тематику народнопоетично творчост,  специфку та спльн риси з ншими видами мистецтва; особливост побутування та функцонування текств усно словесност на рзних етапах розвитку; жанрову систему  поетику. Вдповдно до спецально поставлених перед цю наукою завдань фольклористика подляться на дв галуз: сторю фольклору та теорю фольклору. ¶сторя фольклору це галузь фольклористики, що вивча процес виникнення, розвиток, побутування, функцонування, трансформацю (деформацю) жанрв та жанрово системи у рзн сторичн пероди на рзних територях. ¶сторя фольклору вивча окрем народнопоетичн твори, продуктивн та непродуктивн пероди окремих жанрв, а також цлсну жанрово-поетичну систему в синхронному (горизонтальний зрз окремого сторичного пероду) та дахронному (вертикальний зрз сторичного розвитку) планах

1. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

2. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

3. Портфель цінних паперів - сутність та функції

4. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

5. Сутність та зміст контролю

6. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування
7. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку
8. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

9. Закон вартості: сутність та основні функції

10. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

11. Сутність лідерства та управління

12. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

13. Поняття та сутність менеджменту

14. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

15. Сутність і значення соціального страхування

16. Сутність експортного та бюджетного відшкодування ПДВ

Настольная игра "ЁТТА".
Ётта – могучая игра в крошечной коробочке! Это простая логическая игра для всех: правила её предельно понятны, а процесс очень
392 руб
Раздел: Игры в дорогу
Доска пробковая, деревянная рама, 80x60 см.
Поверхность доски из натуральной мелкозернистой пробки. Возможность крепления информации с помощью кнопок-гвоздиков. Деревянная рамка
874 руб
Раздел: Прочее
Жаровня "Loraine", 1,5 л.
Материал: термостойкое стекло. Форма: прямоугольная. Объем: 1500 мл. Размер: 27х14х7,2 см. Информация об объеме изделия, указанная на
308 руб
Раздел: Формы для запекания

17. Сутність демократії та її основні цінності

18. Поняття "культура" та її сутність

19. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

20. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

21. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

22. Сутність, види та канали комунікацій
23. Таїнство Хрещення і його сутність
24. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

25. Виникнення та сутність екологічного маркетингу

26. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

27. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

28. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

29. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

30. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

31. Суспільна свідомість та її структура

32. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

Карандаши акварельные "Mondeluz", 24 цвета.
Акварельные карандаши применяются в живописи, рисовании, работе в смешанных техниках. Совмещают в себе свойства цветного карандаша и
384 руб
Раздел: Акварельные
Настольная игра "Фефекты фикции".
Увлекательная детская игра для развития речи и творческого мышления, разработанная профессиональными логопедами и детьми. В комплекте:
990 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Шторка антимоскитная, черная.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

33. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

34. Кредитний ризик та методи управління ними

35. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

36. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

37. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

38. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно
39. Харчова цінність та оцінка якості зерна
40. Організація управлінського обліку

41. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

42. Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу

43. Поняття процесуальних строків, їх види та значення

44. Сутність держави

45. Сутність і форми експертної профілактики

46. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

47. Унікальна прив’язаність та незгасаюча пам’ять...

48. Особливості та значення поеми Вергілія "Енеїда" в літературному процесі

Набор стикеров "Среда Обитания".
Удивительный набор стикеров познакомит вашего малыша с различными животными, а также со средой их обитания: фермой, африканским оазисом,
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Магнитная азбука. Жукова Н.С.
В новом издании знаменитой «Магнитной азбуки» букв стало еще больше. И еще увеличилось количество строк на магнитном мольберте-доске. А
649 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

49. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

50. Сутність міжнародного маркетингу

51. Сутність спонсорства

52. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

53. Міжнародні контракти: сутність структура види

54. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу
55. Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі
56. Інтелектуальна власність та авторське право

57. Конфлікти та методи управління ними

58. Менеджмент та система управління

59. Мотивація персоналу готелю, її роль та значення

60. Поняття і сутність менеджменту

61. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

62. Сутність корпоративної культури

63. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

64. Болонський процес - сутність, концепції, методика

Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные
Фоторамка на 10 фотографий Alparaisa С32-019 "Love", 69x35,5 см (белый).
Размеры рамки: 69х35,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 6 штук, - 10х15 см, 4 штуки. Фоторамка-коллаж для 10-ти фотографий. Материал:
743 руб
Раздел: Мультирамки

65. Психолого-дидактична сутність процесу навчання

66. Сутність і зміст педагогічної етики

67. Партійні системи: сутність і типи

68. Політична влада: сутність і специфіка

69. Якість та контроль якості продукції

70. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку
71. Сутність соціальної роботи
72. Геніальність та стать

73. Надпровідність та її використання в техніці

74. Сутність протестантської філософії

75. Сутність і особливості фінансів

76. Фінансова діяльність та політика держави

77. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

78. Економічна сутність монополізму

79. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

80. Сутність Кейнсіанської теорії

Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Звезда".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см

81. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні

82. Весняна обрядовість і її виховне значення

83. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

84. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

85. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

86. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
87. Життя та діяльність митрополита Петра Могили
88. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

89. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

90. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

91. Процес управління та його основні стадії

92. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата

93. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

94. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

95. Грошові потоки, звітність, планування

96. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна
Светильник "Совенок", 16,5 см.
Фигурка декоративная - светильник. Высота: 16,5 см. Материал: полимерный.
676 руб
Раздел: Необычные светильники
Точилка для карандашей механическая "Панда 1".
Точилка для карандашей механическая "Панда". 1 отверстие. Материал: пластик.
576 руб
Раздел: Точилки

97. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

98. Астероїдна небезпека: міфи та реальність

99. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

100. Валютні ризики: економічна природа та управління


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.