Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Інвентарна реформа 1847-1848 рр. та особливості її проведення на Правобережній Україні

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Міністерство освіти і науки України Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського Кафедра історії України Курсова робота Інвентарна реформа 1847-1848 рр. та її особливості проведення на Правобережній Україні студентки ІІ курсу гр. В Ловчинської А.А. Науковий керівник: доц. Лисий А.К. Вінниця-2009 Зміст Вступ Розділ І. Українські землі напередодні проведення інвентарної реформи Розділ ІІ. Суть інвентарної реформи 1847-1848 рр. та її особливості проведення на Правобережній Україні Розділ ІІІ. Наслідки інвентарної реформи Висновки Список використаних джерел та літератури Додатки Вступ Актуальність теми. Проведення інвентарної реформи 1847-1848 рр. було зумовлене посиленням антикріпосницької боротьби селянства і прагненням царського уряду привернути на свою сторону селянство в боротьбі проти польських поміщиків, більшість яких відстоювала відновлення Польської держави в кордонах 1772 р. і відокремлення її від Російської імперії. Об’єктом дослідження є особливості проведення інвентарної реформи 1847-1848 рр. на Правобережній Україні. Предмет дослідження – основні напрями, шляхи і методи проведення інвентарної реформи Російської держави на Правобережній Україні, реформування аграрного устрою у 1847-1848 рр.; еволюція землеволодіння та землекористування різних категорій населення та її вплив на соціально-економічний розвиток краю. Територіальні рамки дослідження – це всі українські губернії, що знаходились під владою Російської імперії. Мета дослідження – всебічно проаналізувати впровадження в життя інвентарних правил. Завдання дослідження: 1) дослідити причини та передумови проведення царським урядом інвентарної реформи 1847-1848 рр.; 2) з’ясувати економічну, соціально-політичну та національну суть реформи Російської держави на Правобережній Україні; 3) простежити втілення в життя та виконання інвентарних правил; 4) з’ясувати значення впровадження реформи як для українського селянства, так і для царського уряду; 5) висвітлити усі позитивні та негативні аспекти впровадження інвентарних правил у 1847-1848 рр. Не дивлячись на те, що інвентарна реформа 1847-1848 рр. на Правобережній Україні неодноразово була предметом наукового дослідження, проте вона ще не досить досліджена та висвітлена і містить ряд проблем, які ще не повністю вивчені. Щодо істориків, які працювали над даною темою, можна виділити: Ф.І. Ястребова1, Б.Д. Лановика2, В.Г. Веригу3, І.О. Гуржія4. Ястребов Ф.І. у своїй монографії подає детальний опис розвитку України в першій половині XIX ст. Він дав оцінку політичного, соціально-економічного та культурного розвитку українських земель у складі Російської та Австро-Угорської імперій. Належну увагу у своїй монографії автор приділив проведенню інвентарної реформи, її передумовам та наслідкам. У підручнику Б.Д. Лановика та колектива авторів розглядається історія господарства України у світовому контексті. У ньому висвітлено господарство в історичному розвитку, економіку країн світу в сукупності й різноманітності форм вияву на кожному конкретному історичному етапі. Проглядаючи даний підручник, ми можемо дослідити сільське господарство України у першій половині XIX ст.,

його найважливіші моменти. Монографія В.Г. Вериги ставить своїм завданням дослідити історію нашої Батьківщини кінця XVIII – початку XIX ст., де автор на основі широкого кола історичних джерел подає детальний опис суспільно-політичного та економічного життя українських земель в зазначений період. Монографія І.О. Гуржія є цінним джерелом для вивчення розкладу феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві України в першій половині XIX ст. Автор досить детально досліджує становище українського селянства та поміщиків у дореформений період, передумови впровадження селянської реформи 1861 р., подає аналіз інвентарної реформи, її значення та вплив на подальшу долю українського селянства. Інша праця Гуржія про боротьбу селян і робітників проти феодально-кріпосницького гніту є досить ґрунтовною. Адже саме в ній автор акцентує увагу на негативних сторонах феодально-кріпосницької системи, які підняли українське селянство на боротьбу проти поміщицького гніту. Також автор подає нам відомості про селянські рухи 40-х рр., спричинені впровадженням інвентарних правил. Структура роботи. Дана курсова робота складається із вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних джерел і літератури та додатків. Розділ І. Українські землі напередодні проведення інвентарної реформи Напередодні проведення інвентарної реформи 1847-1848 рр. українські землі були вкотре поділені і знаходились під владою Російської та Австрійської імперій, у складі яких вони перебували з кінця XVIII – до початку XX ст. внаслідок трьох поділів Польщі, які здійснили Австрія, Прусія та Росія. У першій половині XIX ст. майже усі українські землі возз'єдналися під владою Росії. За її межами залишалися тільки Галичина, Буковина і Закарпаття, які входили до складу Австрійської імперії. Україна у складі Росії офіційно називалася &quo ;Малороссия&quo ;. Окремі її частини мали свої назви. Народ продовжував називати Лівобережжя України Гетьманщиною. За південною (Степовою) Україною закріплюється назва &quo ;Новороссия&quo ;. Російський уряд для зручності управління Україною поділив її територію на губернії та генерал-губернаторства. На початку XIX ст. в Україні налічувалося дев'ять губерній: на Лівобережжі — Полтавська, Слобідсько-Українська і Чернігівська; на Правобережжі — Волинська, Київська і Подільська; на півдні — Катеринославська, Таврійська і Херсонська та три генерал-губернаторства, до яких входили губернії. Малоросійське генерал-губернаторство охоплювало лівобережні губернії, Київське — правобережні, Новоросійське-Бессарабське — південні, а також Бессарабську область, яка підпала під владу Росії у 1812 р.1 Становище на українських землях під владою як російських, так і австрійських володарів було важким. Російське самодержавство керувалося у своїй колоніальній політиці загальним принципом багатонаціональних імперських утворень – установленням політичної, економічної та національної зверхності панівної нації над підкореними. У результаті антиукраїнської політики правлячих кіл Росії була остаточно впроваджена та зміцнена царська влада на підвладних територіях.

Царський уряд вважав Україну, на землях якої в середині XIX ст. проживало 13,4 млн. чол., органічною частиною Російської імперії. Господарство України в досліджуваний період стало невід'ємною частиною економіки Росії, провідним сектором якої залишалося сільське господарство, адже аграрна сфера стала серцевиною тодішньої феодально-кріпосницької системи. Земля – основний засіб виробництва – належала поміщикам, головна виробнича сила – селянство – було залежне від феодала чи держави. У зазначений період в Україні домінуюче становище займало поміщицьке землеволодіння:1 У складі Російської монархії Лівобережна і Слобідська Україна -68-70% усієї землі Правобережна Україна -75% Південна Україна -68% Австро-Угорської монархії Східна Галичина -96% Північна Буковина -69% Закарпаття -90% Основними володільцями заселених та незаселених земель були поміщики. Правда, в першій половині XIX ст. царський уряд рядом указів дозволив міщанам, купцям та державним селянам купувати незаселені землі і володіти ними. Але це істотно не змінило становища. В руках поміщиків перебувала переважна частина орної землі, угідь та лісів. У Київській губернії, за даними на 1845 р. 1 266 поміщиків володіли 3 631 139 десятинами землі, або більше як ѕ всього простору губернії. Звичайно, розподіл землі між поміщицькими господарствами був нерівномірний. В одних розмір земельної площі обмежувався сотнями і навіть десятками десятин, а в інших досягав десятків і сотень тисяч десятин. Взагалі більша половина поміщицької землі належала великим володільцям, які становили 1/17 загального числа поміщиків. У Волинській губернії з 6 930 778 десятин всієї землі в 1847 р. поміщикам належало 4 635 066 десятин, або 66,9%. На Правобережній Україні близько ѕ всієї землі перебувало в руках поміщиків, а частка орної поміщицької землі була ще вищою. Характерною рисою місцевого поміщицького землеволодіння була наявність величезних латифундій. Основна частина земельних багатств зосереджувалась в руках невеликої групи поміщиків. Розглядаючи дані про поміщицьке землеволодіння на Правобережній Україні, необхідно враховувати ту обставину, що тут досить поширене було здавання маєтків в оренду. Власники великих латифундій часто самі не вели господарство, а, роздрібнивши маєтки на окремі фільварки, віддавали в оренду іншим поміщикам-посесорам. У Київській губернії в 1847 р. з 1 266 маєтків 156, або понад 12%, були в оренді. Значного поширення набрало орендування маєтків у Подільській та Волинській губерніях. В Полтавській і Чернігівській губерніях поміщикам належало понад 70% всієї кількості землі. Згідно з даними за 1846 р., в Полтавській губернії налічувалось всієї землі 3 732 234 десятини, з яких 2 694 869 перебувало в руках поміщиків і лише 1 037 365 у володінні або в користуванні державних селян. Отже, у володінні поміщиків перебувало 72,2% всієї землі. Разом з цим їм належав основний масив лісу.1 В Харківській губернії за даними 1844 р. поміщики зосереджували в своїх руках 2 625 481 десятину обробленої і 173 078 десятин необробленої землі, а державні селяни мали в своєму користуванні 1 206 136 десятин і 117 401 десятину у власному володінні.

В нем есть, в частности, такие строки: "Спешит к заутрене народ // В сей день, как и намедни, // Но слаще колокол поет // К концу любой обедни. // Чем чаще вижу я балык // И каплуна в приправе, // Тем веселее мой язык // Поет к обеду "Ave" (Пер. А. Солянова). "Великий Ахилл, которого мы знали". - Таким был подзаголовок главы о Теккерее в книге Джерролда. Название взято из поэмы А. Теннисона "Улисс" (1842). ДЖОРДЖ ЭЛИОТ ИЗ ПИСЬМА К СУПРУГАМ БРЭЙ Джордж Элиот (наст, имя и фамилия Мэри Энн Эванс, 1819- 1880) писательница, обладала репутацией одной из самых образованных женщин своего времени. В дневниковых записях и письмах за 1851 г. упоминает о двух встречах с Теккереем. Перевод выполнен по изд.: Нaight G. S. George Eliot and John Chapman, 1940, p. 179. Брэй Чарлз - философ, публицист, наставник Джордж Элиот, убедил ее перевести на английский язык "Жизнь Иисуса" (1846) известного немецкого теолога и историка Д. Штрауса. "Франсуа-найденыш" (1847-1848) - повесть Жорж Санд, была переделана автором в комедию и пользовалась большой популярностью

1. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

2. Аграрна реформа П.А. Столипіна та її здійснення в Україні (1906-1914 рр.)

3. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

4. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

5. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

6. Національний банк України та особливості його функціонування
7. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування
8. Особливостi аграрних реформ в державах ЦСЄ та в Українi

9. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

10. Злочинність неповнолітніх та її особливості

11. Поняття та особливості бюджетного контролю

12. Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування

13. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

14. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

15. Перебудова в СРСР та її наслідки для України (1985–1991 рр.)

16. Реформи 1863-1874 рр. в Росії

Ведро Vileda "SuperMоcio" с отжимом ленточных швабр, 12 л.
Уникальная запатентованная система отжима подходит для любой ленточной швабры (не только бренда Vileda (ВИЛЕДА)). Прочное, устойчивое
679 руб
Раздел: С отжимом
Расчёска лазерная "Магия роста".
Регулярное использование расчески «Магия роста» позволит Вам восстановить нормальное кровообращение кожи головы, что благотворно повлияет
1091 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Лестница-стремянка, 3 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 67,5 см. Количество ступеней: 3.
1288 руб
Раздел: Лестницы

17. Види та порядок проведення вейвлет-аналізу

18. Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій

19. Методика та порядок проведення презентацій

20. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

21. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

22. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні
23. Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні
24. Види учіння та особливості мотивації учбової діяльності

25. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

26. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

27. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

28. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

29. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

30. Наркоманія серед підлітків та особливості роботи з ними

31. Особливості проведення в життя митної політики

32. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

Багетная рама "Donna" (цвет - темно-коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Перчатки одноразовые "Paclan", нитриловые, размер M, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из нитрила, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
461 руб
Раздел: Перчатки
Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры

33. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування

34. Мінеральні добрива в агроекосистемах та особливості їхнього впливу на довкілля

35. Маржинальна революція та її особливості

36. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

37. Декабристський рух та його поширення на Україні

38. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні
39. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр
40. Особливості страхування в Україні

41. Поняття, функції та система трудового права України

42. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

43. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

44. Пилип Орлик та перша Конституція України

45. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України

46. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

47. Управлінське документознавство: історія та сучаний стан в Україні

48. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: красный).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные

49. Водні шляхи та повітряний транспорт України

50. Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні

51. Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект

52. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

53. Прогностическая значимость опыта проведения реформы школы в России в 1970-80 гг

54. Проведение в Башкирии буржуазных реформ 2-ой половины 19 века
55. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме
56. Етикет та його національні особливості

57. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

58. Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла

59. Планування та проведення профілактичних заходів щодо алеутської хвороби норок в Краснолиманському звірогосподарстві Донецької області

60. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

61. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

62. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

63. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

64. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны
Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Настольная семейная игра "Ловушка для пингвина".
Настольная игра "Ловушка для пингвина" - это еще один повод собрать всю семью за одним столом. Игра состоит в том, чтобы
435 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

66. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

67. Особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів

68. Судова реформа в Росії та Білорусії

69. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

70. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах
71. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів
72. Особливості перекладу твору Д. Роулінґ "Гаррі Поттер і Таємна Кімната"

73. Анализ механизма проведения аграрных реформ, основные проблемы их функционирования и реализации

74. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

75. Імператор Олександр Другий та його реформи

76. Країни центральної та східної Європи у 1918-1939 рр.

77. Особливості виявились у розвитку десиденського руху в Україні в 60-80-ті рр. ХХ ст.

78. Особливості козацького життя та діяльності

79. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

80. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

Гель для купания младенцев "Bubchen", 400 мл.
Подходит для ежедневного очищения чувствительной кожи и тонких волос. Экономичен в использовании. Имеет дозатор. Обеспечивает мягкое
508 руб
Раздел: Гели, мыло
Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Celebrating", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Карандаши цветные Faber-Castell "Grip", 12 цветов.
Эргономичная треугольная форма корпуса карандаша "Grip" обеспечивает правильный захват карандаша тремя пальцами. Массажные
627 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

82. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

83. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

84. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

85. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

86. Реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ
87. Участь слов’янських народів Австрійської імперії в Європейській революції 1848-1849 рр.
88. Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр. за матеріалами свідків та ветеранів війни

89. Особливості поєднання старовинної кухні та новітніх технологій на прикладі ПП "Картопляна хата"

90. Жанрові та стилістичні особливості роману Гете "Страждання молодого Вертера"

91. Особливості та значення поеми Вергілія "Енеїда" в літературному процесі

92. Лексико-стилістичні особливості творчості Еріка Еммануеля Шміта на прикладі роману "Оскар та Рожева пані"

93. Організація та проведення екскурсій по м. Києву

94. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

95. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

96. Артеріальна гіпертензія, ускладнена хронічною серцевою недостатністю, у хворих з метаболічними порушеннями: клініко-патогенетичні особливості та медикаментозне лікування

Плед "Нордтекс. Палитра", 150х200 см.
Материал: флис. Размер: 150х200 см. Цвет и рисунок в ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Игра настольная развивающая "Интересные профессии".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает название и назначение 5-ти известных профессий,
592 руб
Раздел: Человек, профессии
Игровой набор Lalaloopsy "Карусель" для создания украшений из бусинок.
Отличный набор, сочетающий игровые элементы и творчество, позволит Вашей юной мастерице создавать уникальные авторские аксессуары из
1299 руб
Раздел: Современные, герои мультфильмов

97. Еколого-біологічні особливості облігатних та факультативних паразитів надцарства Protozoa

98. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

99. Клініко-психопатологічні особливості хворих на посттравматичні стресові розлади і розлади адаптації та їх комплексне лікування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.