Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Оподаткування сільського господарства в Україні

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Реферат з дисципліни Основи аграрного розвитку і політики На тему „Оподаткування сільського господарства в Україні” Студент 4-го курсу Факультет Економіка АПК Заочної форми навчання спец.6107/1 Новік Є.І. Київ 2007 План Вступ Цілі оподаткування Система оподаткування в сільському господарстві України а)ФСП б)ПДВ в)інші податки Висновок Список використаної літератури. 1.ВСТУП У будь-якій економіці необхідно мати фіскальні ресурси для виконання державних функцій. Для того, щоб уряд на­дав кошти іншим, вони спочатку повинні бути зібрані. Уряд може отримувати доходи з різних джерел і оподаткування є одним із методів переводу ресурсів із приватного у державний сектор . У багатьох випадках ринковий механізм сам спромож­ний ефективно пропонувати товари та послуги. Але за певних умов ри­нок сам не в змозі виробляти оптимальну або найефектив­нішу кількість продукції і у цьому контексті можна говори­ти про роль уряду у корегуванні чи поліпшенні функціо­нування ринкових механізмів. Держава може покращити функціонування ринкових механізмів відносно сільського господарства такими кроками: а) запровадженням антимонопольного законодавства; б) оподаткуванням виробників із негативними побічними ефектами та підтримкою вироб­ників із позитивними побічними ефектами; в) забезпечен­ням суспільними благами. Задля виконання цих кроків уряд потребуватиме доходів бюджету. У ринковій економіці податки мають вплив на багато змінних, враховуючи роз­поділ доходів (і багатства) та розміщення ресурсів. Тому податкова система відіграє важливу роль у стабілізації економіки. У сільському господарстві система оподаткування може визначати кількість та розміри сільськогосподарських підприємств, їхню організаційну структуру, а також обсяги виробництва та використання землі, робочої сили та капіталу. Крім того, система оподаткування сільського господарства впливає на інші сектори еконо­міки та на макроекономічний баланс країни в цілому. Процес трансформації в аграрному секторі і економіці загалом є унікальним через те, що на його початковому етапі економічне зростання можна досягти не лише за рахунок залучення відомих чинників, що є визначальними для зростання у довго­строковому періоді, наприклад інвестицій, але і за рахунок виправлення &quo ;старих&quo ; про­блем галузі та створення нових ринкових інституцій. Хоча ці джерела зростання про­дуктивності через певний час будуть вичерпаними , вони можуть створити солідний потенціал для економічного зростання у коротко і середньостроковій перспективах. Тому побудова ефективної системи оподаткуван­ня сільського господарства, яка б усунула велику кількість &quo ;старих&quo ; неефективних чинників та зупинила появу &quo ;нових&quo ;, повинно розглядатися як важливий крок на шляху створення конкурентноздатного аграрного сектору, що робитиме значні внески у загальний економічний розвиток країни. Не є секретом, що Україна успадкувала занадто викривлену економіку від Радянсь­кого Союзу зі штучно встановленими цінами, неефективними підприємствами, непра­ктичною законодавчою базою і великою кількістю економічних та адміністративних бар'єрів для обміну ідеями, технологіями та стандартами.

В такій економіці податкова система не була розрахована на стимулювання економічного зростання та розподіл доходів і багатства, мінімізуючи при цьому втрати економічної ефективності. Подат­кова система була більше інструментом розподілу ресурсів та продукції між підприємствами. Тому з початку переходу економіки України від плану до ринку, реформа системи оподаткування була надзвичайно важливим завданням для стимулювання розвитку приватного сектора та надання можливості уряду виконувати свої функції у новому ринковому середовищі. Історично так склалося, що колективні господарства за­безпечували більшість суспільних благ у сільській місцево­сті. Ці підприємства отримували значну підтримку з бюдже­ту та інших джерел, а також вони були відповідальними за розвиток та підтримку соціальної інфраструктури і несільськогосподарську діяльність — таку, як будівництво, роз­дрібна торгівля, спорудження доріг, електрифікація та водо постачання, та інші види послуг. Під час перехідного періоду реформо­ваним сільськогосподарським підприємствам більше не потрібно було турбуватися про розвиток сільських територій. Декілька законодавчих актів наказали передати соціальні активи на баланс сільських рад, і на даний час більшість сільськогосподарських підприємств не має у своє­му розпорядженні ні будівельних, ні інших бригад. Але оскільки сіль­ські ради не мають відповідного фінансування, від сільськогосподарсь­ких підприємств продовжують очікувати забезпечення села всіма послугами, які вони зазвичай надавали в минулому, і, отже, вони зали­шаються відповідальними за розвиток сільських територій. Аграрний сектор в Україні має значні податкові пільги та привілеї, включаючи вигоду від фіксованого сільськогосподарсько­го податку (ФСП), пільг зі сплати ПДВ з продажу сільсь­когосподарської продукції та повернення ПДВ перероб­ними підприємствами виробникам молока та м'яса. Найголовнішою причиною такої системи оподаткування сільського господарства є низький рівень прямої бюджет­ної підтримки. Крім ФСП та пільг з ПДВ у 2005 році сільськогосподарські виробники почали сплачувати внес­ки до фонду соціального страхування та пенсійного фон­ду за нижчими від загальних ставками. На сьогодні сільське господарство України працює у надпривілейованому режимі оподаткування. Податкові канікули повинні були завершитися у 2004 р., але бу­ли продовжені до 2010 р. Справедливе податкове навантаження на сільськогосподар­ські підприємства тісно пов'язане з питанням субсидування сільськогосподарських підприємств. 2. Цілі оподаткування Ефективна система оподаткування за умов ринкової економіки базу­ється на таких принципах: • економічна ефективність: податки мають бути такими, щоб мінімізувати втручання у прийняття економічних рішень на ефективних ринках. Такі втручання призводять до економічних втрат, тому й повинні бути обмеженими. Пільговий режим для певного товару/пос­луги чи сектора призводить до економічних утрат через викривлення рішень щодо виробництва та споживання; • економічне зростання: податки мають стимулювати економічне зростання через вплив на заощадження та інвестиції.

Податкова систе­ма повинна мати таку структуру, щоб використовувати фіскальну систему для стабілізації та зростання економіки. Крім того, вона повин­на забезпечувати стабільні та оптимальні обсяги доходів держави для фінансування своїх витрат на постачання суспільних благ; • справедливість: Розподіл податкового навантаження має бути одна­ковий для всіх. Кожна людина має платити справедливу частку. Грома­дяни з однаковими можливостями повинні платити однаковий податок (це називають «горизонтальною рівністю»), а громадяни з більшими можли­востями повинні платити більше податків (це називають «вертикальною рівністю»). Несправедлива система оподаткування, за якої надаються податкові пільги, зменшує повагу до себе та бажання платити податки; • простота і стабільність: якщо податкові доходи нестабільні, це негативно впливає на Державний бюджет і виконання його програм. Часті зміни ставок, правил і пільг ускладнюють прийняття довгостро­кових інвестиційних рішень приватним сектором. У цьому разі податки стають значним джерелом ризику. Базуючись на вищеописаних принципах оподаткування, важливим зав­данням уряду України, є створення такої системи оподаткування, яка прискорила б рух від планової до ринкової економіки та була стійкою в довгостроковій пер­спективі. Податкова система повинна стимулювати функціонування рин­ків через заохочення приватних підприємців нарощувати виробництво то­варів і послуг, забезпечуючи при цьому нейтральність оподаткування між різними секторами економіки та між приватним і державним сектором. У новому ринковому середовищі держава повинна перебрати на себе чимало функцій, які раніше виконували великі підприємства. Тому податкова си­стема повинна забезпечити стабільні та оптимальні доходи бюджету. Для того, щоб розв'язати окремі проблеми економіки перехідного періоду, нова податкова система повинна націлюватися на зменшення викривлень, як, наприклад, заборгованість зі сплати податків, бартер і корупція. Економічні агенти в Радянському Союзі могли не сплачувати податки. Тож щоб спонукати підприємства та індивідуальних осіб сплачувати податки в ринковому середовищі, потрібно застосувати всеохоплюючий підхід задля зміни такої поведінки без будь-яких винятків. 3. Система оподаткування в сільському господарстві України З 1991 по 1999 рр. сільськогосподарські підприємства оподатковувалися за правилами загальної податкової системи України лише з деякими виключеннями (на­приклад, звільнення від сплати податку на прибуток). З часом через різке скорочення обсягів аграрного виробництва підприємства опинилися в скрутному становищі. Полі­тики почували себе відповідальними за підтримку сектору, а низькі бюджетні надхо­дження не дозволяли надання прямих субсидій, тому введення податкових пільг роз­глядалося можливим вирішенням багатьох питань. Так в 1999 р. з'явилася нова пода­ткова система сільського господарства України. Створення цієї системи почалося з впровадження фіксованого сільськогосподарського податку. Спочатку ФСП було вве­дено до кінця 2003 р., а в кінці 2003 р. продовжено до 2010 р. Пізніше сільськогоспо­дарських виробників було звільнено від сплати ПДВ.

Свою дяльнсть на посту прем'ра Ю. Тимошенко розпочала з виплат вже у счн 2008 р. по 1 тисяч гривень вкладникам Ощадного банку СРСР, видливши на це з Державного бюджету майже 10 млрд. гривень. Тобто, прем'р почала роздавати кошти, зароблен попереднм урядом. Майбутн витрати Ю. Тимошенко планувала покривати за рахунок ресурсв, одержаних вд розпродажу решток державно власност Украни. Ця непродумана  навть не схвалена парламентом дяльнсть, по сут, була великою авантюрою, заручником яко стала сама Ю. Тимошенко. Замсть пдняття добробуту вкладникв, рзко пдскочив рвень нфляц, розпочався шалений рст цн, що вмить з'ло «Юльчину тисячу» та вдарило по кишенях усх простих укранцв. Рейтинг Ю. Тимошенко, яким вона дорожить понад усе, замсть ти догори - покотився вниз. Унаслдок бездарного кервництва державою уряд не домгся жодних позитивних зрушень в економц. Не вдчули будь-яко турботи з боку уряду н працвники промисловост, н сльського господарства, н освти, н науки, культури, охорони здоров'я

1. Регіональна економіка сільського господарства України

2. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

3. Господарство України періоду утвердження капіталізму

4. Роль і значення АПК для господарства України

5. Сучасний стан сільского господарства України

6. Соціальні наслідки міграцій сільського населення України (1989-2001 рр.)
7. П. Буагільбер: Критика меркантилізму та захист сільського господарства. Теорії цінності, багатства, грошей
8. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

9. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

10. Сільське господарство i харчова промисловість України

11. Мито в Україні. Система оподаткування в Великобританії

12. Акцизне оподаткування в Україні

13. Перспективи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні у розрізі Податкового кодексу 2010 року

14. Система непрямого оподаткування в Україні

15. Актуальні проблеми та напрямки реформування спрощеної системи оподаткування в Україні

16. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

Магниты "Standart", 0,7 кг, 30 мм, темно-синие, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: темно-синий.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Светильник с датчиком света и движения "Майти лайт".
К сожалению, не всегда при ремонте и проектировании можно предугадать, где Вам понадобится установка светильника. Светильник с датчиком
405 руб
Раздел: Ночники
Игольчатый конструктор "Bloko". 50 деталей в тубе.
Европейский производитель конструкторов Bloko представляет инновационную разработку для обучения детей конструированию с раннего возраста.
1050 руб
Раздел: Прочие

17. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

18. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

19. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

20. Політичні права і свободи громадян України

21. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

22. Львівський музей українського мистецтва
23. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)
24. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

25. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

26. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

27. Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

28. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

29. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

30. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

31. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

32. Історія України

Пепельница S.Quire круглая c откидной крышкой, сталь, покрытие никель и черная краска, 67 мм.
Материал: нержавеющая сталь, покрытие никель, черная краска. Диаметр 67 мм, высота 102 мм.
350 руб
Раздел: Пепельницы
Антистрессовая подушка под шею "Микс".
Удобная подушка под шею создана специально для поездок и перелётов. Её можно использовать и на работе, чтобы приятно расслабиться во время
330 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Игра настольная "7 на 9 multi".
Настольная игра "7 на 9 Multi" позволит увлекательно провести время за веселой игрой. В комплект входят 61 карточка и подробная
333 руб
Раздел: Викторины

33. Історія соборності України

34. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

35. Голодомор в Україні 1932-33 годах

36. Исторія українського друкарства

37. Період гетьманщини України

38. Походження людини та її поява на території України
39. Роль Пласта на Україні В ХХ столитті
40. Україна після смерті Богдана Хмельницького

41. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

42. Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст

43. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

44. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

45. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

46. Українська національна революція 1649-1657рр

47. Культура початку ХХ ст Українська музика

48. Портрет доби українського бароко

Набор детской складной мебели "Азбука" КУ2П/9.
В комплекте: - стол 580х600х450 мм, - стул мягкий 310х270х570 мм, - пенал большой 1 штука. При складывании стола, содержимое пенала
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Записная книга "Bazar", А5, бирюзовая.
Записная книга на резинке. Формат: А5 (130x210 мм). Количество страниц: 192. Основной блок: линейка. Дополнительные разделы: телефоны,
577 руб
Раздел: Записные книжки
Чехол для телефона - кошелек, 14.5x9х3.5 см.
В Вашей необъятной сумке невозможно разыскать телефон или кошелек? Направляясь на ланч или шоппинг, Вам приходится брать с собой массивный
396 руб
Раздел: Сумочки для телефонов

49. Лекції з української та зарубіжної культури

50. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

51. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

52. Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні

53. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

54. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України
55. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні
56. Податкова політика України

57. Проблеми удосконалення оподаткування

58. Економічне районування України

59. Святкування Великодня на Україні

60. Українська держава П. Скоропадського

61. Cучасні політичні партії в Україні

62. Основні напрямки зовнішньої політики України

63. Україна в сучасному геополітичному просторі

64. Господарське право України

Мягкие навесные игрушки для кроватки "Водный мир. Дельфин".
Мягкие навесные игрушки для кровати серия Водный мир , без музыки, текстиль: рыбка и звездочка - погремушка, морской конек -
369 руб
Раздел: Мобили
Фигурка декоративная "Балерина", 10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
485 руб
Раздел: Миниатюры
Каталка-трактор с педалями "Turbo" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор с полуприцепом "Turbo" рассчитана на детей от 3-х лет и весом не более 50 кг. В комплекте с трактором
5361 руб
Раздел: Каталки

65. Конституційний суд України

66. Цивільне право України

67. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

68. Молодіжні рухи в україні 19-20 сторіччя

69. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

70. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем
71. Суверенітет України
72. Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

73. Права профспілок в Україні

74. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

75. Проект кримінального кодекса України

76. Параолімпіади. Розвиток параолімпійського руху в Україні.

77. Бюджет України: актуальні проблеми

78. Державній бюджет України

79. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

80. Сбалансованість бюджета України

Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки
Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты

81. Фінансова система України

82. Екологія в Україні

83. Організаційна система управління природокористуванням України

84. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

85. Машинобудування України

86. Бідність в України
87. Вплив російської кризи на економіку України
88. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

89. Місце України в глобалізаційних процесах

90. Машинобудівний комплекс України

91. Ринок зерна в Україні

92. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

93. Проектування контрольних операцій на прикладі розв”язання задачі визначення фактичної вартості в2 (укр)

94. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

95. Сільське господарство

96. Грошовий обіг України

Карандаши цветные, трехгранные, 18 цветов.
Один цвет желтый - флюо! Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не
305 руб
Раздел: 13-24 цвета
Противень глубокий "Mayer & Boch", мраморная крошка, 30,9 см.
Противень MAYER&BOCH изготовлен из высококачественной углеродистой стали с антипригарным мраморным покрытием. Толщина изделия составляет 4
348 руб
Раздел: Противни
Стульчик-сумка для кормления и путешествий с пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
799 руб
Раздел: Стульчики для кормления

97. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

98. Правове становище селянського (фермерського) господарства

99. Застосування слів иноземного походження в українській діловій мові


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.