Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТКАЛІЄВСЬКИЙ МАКСИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ 631.51: 633.85ОСНОВНИЙ ОБРОБІТОК ГРУНТУ ПІД ЛЬОН ОЛІЙНИЙ ПІСЛЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В ПІВДЕННІЙ ЧАСТИНІ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 06.01.01 – загальне землеробствоАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наукКиїв – 2008 Дисертацією є рукопис: Робота виконана в Уманському державному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Єщенко Володимир Омельянович, Уманський державний аграрний університет, завідувач кафедри загального землеробства. Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор Бойко Петро Іванович, ННЦ “Інститут землеробства УААН”, головний науковий співробітник лабораторії сівозмін кандидат сільськогосподарських наук, доцент Карпенко Василь Григорович, Білоцерківський державний аграрний університет, доцент кафедри землеробства. Захист дисертації відбудеться ” 20 ” лютого 2008 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.10 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ – 41, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус №3, аудиторія 65. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного аграрного університету: 03041, м. Київ – 41, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус №4, к.28 Автореферат розісланий ” 18 ” січня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради В.М. Рожко ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми. Ефективність сучасного землеробства визначається характером використання земельних ресурсів і вибором способів регулювання родючості ґрунту. Завдання збереження та підвищення родючості ґрунту залишається актуальним і на сьогодні. Провідною ланкою у системі заходів цілеспрямованого впливу на ґрунт, що забезпечують необхідні умови для росту сільськогосподарських культур росту сільськогосподарських культур, раціонального використання землі, збереження та підвищення її родючості, є основний зяблевий обробіток ґрунту. Вплив різних заходів і глибин основного обробітку ґрунту на його агрофізичні та біологічні показники родючості достатньо досліджені в усіх грунтово-кліматичних умовах України, але різні напрямки мінімалізації основного зяблевого обробітку ґрунту при вирощуванні льону олійного в межах країни вивчені мало, а в південній частині правобережного Лісостепу України такі дослідження не проводили зовсім, що свідчить про їх актуальність. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною досліджень Уманського державного аграрного університету за підтемою: „Розміщення в сівозміні і основний обробіток ґрунту під ріпак ярий, льон олійний, сою та інші культури” (номер державної реєстрації 0101U004495). Мета і завдання дослідження. Основною метою досліджень було експериментальним шляхом встановити вплив різних заходів і глибин основного зяблевого обробітку ґрунту на умови вирощування і формування врожаю льону олійного після пшениці озимої в південній частині правобережного Лісостепу України і розрахувати економічну і енергетичну оцінку цих елементів технології.

Для досягнення цієї мети дослідженнями передбачено вирішення таких завдань: – встановити вплив різних заходів і глибин основного обробітку ґрунту на зміну його агрофізичних властивостей та акумуляцію вологи в осінньо-ранньовесняний період і вологозабезпеченість рослин льону протягом вегетації; – виявити зміну біологічної активності і поживного режиму ґрунту під посівами льону олійного залежно від заходів і глибин основного обробітку ґрунту; – визначити запаси насіння бур’янів у ґрунті та забур’яненість посівів льону протягом вегетації за різного основного зяблевого обробітку на різних фонах удобрення з використанням гербіцидів і без них; – встановити вплив обробітку ґрунту, удобрення і гербіцидів на формування врожаю льону олійного; – розрахувати економічну і енергетичну ефективність вирощування льону залежно від різних заходів і глибин основного зяблевого обробітку ґрунту. Об’єкт дослідження – процес зміни основних показників родючості чорнозему опідзоленого та формування врожайності льону олійного залежно від різного основного обробітку ґрунту. Предмет дослідження – рослини льону олійного і бур’янів, урожайність льону олійного, родючість грунту, економічна і енергетична ефективність технологій вирощування льону. Методи дослідження: польовий, який доповнювали лабораторним для встановлення взаємозв’язку об’єкта із засобами впливу на нього; математично-статистичний – для встановлення достовірності отриманих результатів; розрахунково-порівняльний – для визначення економічної і енергетичної ефективності агротехнічних заходів. Наукова новизна одержаних результатів. У південній частині правобережного Лісостепу України вперше виявлено вплив різних глибин полицевої оранки без котка і з котком та плоскорізного розпушування під льон олійний після пшениці озимої на зміну агрофізичних і біологічних показників родючості чорнозему опідзоленого, його поживного режиму, засміченості ґрунту насінням бур’янів і забур’яненості посівів льону та формування врожаю насіння зазначеної культури. Практичне значення одержаних результатів. На підставі проведених досліджень виробництву рекомендовано найбільш економічно і енергетично доцільний основний зяблевий обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої. Наукові рекомендації пройшли виробничу перевірку в СТОВ „Дружба” Уманського району Черкаської області на площі 85 га, результати якої забезпечили підвищення чистого прибутку на 152 грн/га. Особистий внесок здобувача. Дисертант особисто проаналізував та узагальнив наукові публікації вітчизняних та закордонних вчених за темою дисертації, проводив польові та лабораторні дослідження, теоретично обґрунтував одержані дані, узагальнив їх у наукових статтях, розробив практичні рекомендації виробництву і перевірив одержані результати досліджень у виробничих умовах. Апробація результатів дисертації. Результати досліджень доповідались і обговорювались на засіданнях кафедри загального землеробства Уманського державного аграрного університету, Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених (м.

Умань 2006 р), Міжнародній науково-практичній конференції „Аспекти сучасного розвитку аграрного виробництва в ринкових умовах України” (м. Миколаїв, 2006 р) і науковій конференції „Сучасні сорти і сортові технології у виробництво”, присвяченій 120-річчю з дня народження І.М. Єрємєєва (м. Умань, 2007 р), Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених (м. Умань 2007 р). Публікації. За результатами досліджень опубліковано 8 наукових праць, у тому числі 5 у наукових фахових виданнях. Структура і обсяг роботи. Дисертація викладена на 156 сторінках машинописного тексту, включає 36 таблиць, 2 рисунки і 11 додатків. Робота складається з вступу, 7 розділів, висновків і рекомендацій виробництву. Список використаних джерел нараховує 253 найменування. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИОСНОВНИЙ ОБРОБІТОК ҐРУНТУ ТА УМОВИ ВИРОЩУВАННЯ ЯРИХ КУЛЬТУР (огляд літератури) У розділі проведено аналіз джерел літератури з питань впливу основного зяблевого обробітку ґрунту на його агрофізичні властивості, біологічну активність і поживний режим, засміченість ґрунту насінням бур’янів і забур’яненість посівів та економічно-енергетичну ефективність мінімалізації основного обробітку. Вплив різних способів і глибин основного обробітку ґрунту на формування врожайності насіння льону олійного в Україні мало вивчений, а в умовах південної частини правобережного Лісостепу такі дослідження не проводили зовсім, тому це й зумовило вибір напрямку і задач наших досліджень. УМОВИ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬЕкспериментальні дослідження виконані протягом 2004-2006 рр. на дослідному полі навчально-науково-виробничого відділу Уманського державного аграрного університету, який знаходиться у Маньківському природно-сільськогосподарському регіоні Середньо-Дніпровсько-Бугському окрузі Лісостепової Правобережної провінції України. Ґрунт дослідного поля представлений чорноземом опідзоленим важкосуглинковим на лесі, який характеризується пониженим вмістом гумусу (3,5%), низькою забезпеченістю лужногідролізованим азотом (103 мг/кг ґрунту – за методом Корнфілда), середнім вмістом рухомих форм фосфору та підвищеним – калію (відповідно 88 та 132 мг/кг – за методом Чирикова), високим ступенем насичення основами (95%), середньокислою реакцією ґрунтового розчину (рНКCl 6,2) і низькою гідролітичною кислотністю (2,26 смоль/кг ґрунту). Елементи погоди в роки досліджень різнилися між собою і були не в однаковій мірі сприятливими для росту і розвитку рослин льону олійного, що у подальшому впливало на величину врожаю цієї культури. Загалом погодні умови в 2004 і 2006 роках впродовж вегетаційного періоду льону олійного можна оцінити на “задовільно”, оскільки нестача опадів на початок і всередині вегетації призвела до появи неповних сходів і формування малої кількості генеративних органів, а інтенсивне випадання опадів у кінці вегетаційного періоду в 2004 році стало причиною подовження дозрівання і повторного цвітіння. В 2005 році погодні умови були більш сприятливими для росту та розвитку рослин льону олійного і формування врожаю. Тимчасовий польовий дослід закладали методом розщеплених ділянок, з включенням дев’яти варіантів обробітку (ділянки першого порядку), з яких у перших трьох проводили полицеву оранку без котка на 15-17, 20-22 і 25-27 см, а в наступних – відповідно полицеву оранку з котком і плоскорізне розпушування на такі ж глибини.

Выполняя ремонтные и регулировочные работы, необходимо после разборки детали тщательно очищать от грязи, мыть и высушивать сжатым воздухом. Промытые и готовые к сборке детали укладывать на чистую бумагу без ворсинок. Детали тряпками не протирать, для удаления тормозной жидкости с поверхности собранного узла возможно применение марли. Чтобы не повредить детали, используют специальные приспособления и инструменты. Смешивать тормозные жидкости разных марок не допускается. При ремонтных работах применяют жидкость только тех марок, которые указаны в руководстве. Ремонт электрооборудования При техническом обслуживании элементов системы энергообеспечения автомобиля особо важны следующие операции: замена свечей, проверка уровня электролита в аккумуляторе, проверка щеток генератора и стартера. Источником тока для системы энергообеспечения служит генератор. Основными потребителями тока являются стартер, система зажигания, осветительные приборы, стеклоочистители, омыватели, панель приборов, звуковой сигнал, обогрев заднего стекла, радиооборудование

1. Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій

2. Формування пізнавального інтересу учнів на уроках біології в 6 класі

3. Біологічна дія радіації

4. Біологічне забруднення харчових продуктів і продовольчої сировини

5. Концепція еволюції в біології

6. Людина: біологія й соціологічні проблеми
7. Біологічна роль марганцю в організмі людини і тварин
8. Біологічні особливості веслоноса

9. Біологія та екологія бактеріофагів

10. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

11. Характеристика стада бурої молочної худоби за господарсько-біологічними якостями в умовах агрофірми

12. Біологічна зброя. Ураження при вибухах

13. Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

14. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції

15. Еколого-біологічні особливості облігатних та факультативних паразитів надцарства Protozoa

16. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

Мощный стиральный порошок с отбеливателем и ферментами для сильных загрязнений "Mitsuei", 1.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
434 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фоторамка пластиковая "Clip", 50x70 см.
Для фотографий размером: 50х70 см. Материал: пластик.
359 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Глобус с подсветкой "Зоогеографический", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
771 руб
Раздел: Глобусы

17. Наступність у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів

18. Порушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикаційПорушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикацій

19. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

20. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

21. Біологічні основи методу розвитку рухових якостей

22. Використання інтерактивних методів на уроках біології під час вивчення теми: "Молюски"
23. Нетрадиційні уроки з біології
24. Учені-біологи України

25. Форми і методи контролю знань учнів з біології

26. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

27. Виникнення і становлення психіки в процесі біологічної еволюції

28. Формування людської особистості під впливом біологічних факторів

29. Біологічна дія іонізуючого випромінювання

30. Біологічна активність S-заміщених похідних 2-метил-4-меркапто-8-метоксихіноліну

31. Синтез, перетворення та біологічна активність поліциклічних конденсованих систем на основі 4-тіазолідонів

32. Антропогенні дії на біологічні співтовариства

Кружка "Кастет", черная.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Набор: рейлинг (58 см) с креплением и 6 S-крючков.
Рейлинг - отличный способ для хранения инструментов на кухне. Его использование позволяет сэкономить и упорядочить рабочее пространство.
482 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кислородный отбеливатель "Shabondama", 750 г.
Средство обладает дезодорирующим и антибактериальным действием. Гранулы отбеливателя прекрасно растворяются благодаря воздушной структуре.
375 руб
Раздел: Отбеливатели

33. Використання біологічних тестів для оцінки впливу мінеральних добрив на агроекосистему

34. Еколого-біологічні дослідження місцевості

35. Оцінка ступені забруднення за біологічними показниками

36. Біологічні основи інтродукції видів рододендрон в Житомирському Поліссі

37. Війна Б. Хмельницького

38. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей
39. Періодизація розвитку міжнародного бізнесу: комерційна ера, ера експансій, ера концесій
40. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

41. Бібліотечні уроки з 1 по 11 клас

42. Особливості методики розв’язування фізичних задач у 7–8 класах 12–річної школи

43. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

44. Кто будет защищать тебя, Родина

45. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

46. Акционерные общества (WinWord 7.)

47. Война в воздухе: авиация в период второй мировой войны ТБ-7. Бомбардировка Берлина

48. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3

Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна

49. Несколько рефератов по культурологии

50. Тема Родины в поэзии Блока

51. Тема Родины в лирике А.А.Блока

52. Журнально-публистическая деятельность М.Б. Салтыкова-Щедрина

53. Россияне - лауреаты Нобелевской премии по литературе (И.Бунин и Б.Пастернак)

54. Тема Родины в творчестве А. Ахматовой
55. «Человек на войне». По произведениям В.Быкова «Сотников» и Б.Васильева «В списках не значился»
56. Родина и народ в творчестве Н.А. Некрасова

57. Стихотворение М.Ю. Лермонтова "Родина"

58. Человек на войне. По произведениям В.Быкова "Сотников" и Б.Васильева "В списках не значился"

59. Взаимоотношения учителя и ученицы в пьесе Б. Шоу "Цезарь и Клеопатра"

60. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

61. Остров Самос — Родина Пифагора

62. Как И.В. Сталин установил личную диктатуру в ВКП(б)?

63. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

64. Процессор для ограниченного набора команд /часть 6 (7)

Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные
Звуковой плакат "Таблица умножения".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

65. Процессор для ограниченного набора команд /часть 2 (7)

66. Процессор для ограниченного набора команд /часть 4 (7)

67. Обучающая программа "Графика" программированию в графическом режиме на языке turbo-pascal 7.x

68. Учебник для продвинутых по Delphi 7

69. Использование СУБД ACCESS 7.0

70. Изучение Microsoft Exel (v.7.0)
71. Лабораторная работа №7 по "Основам теории систем" (Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ)
72. Справочник по геометрии (7-9 класс)

73. Методические рекомендации и программа учебной практики (специальность - 7.060101 "Правоведение")

74. Инженерно-экологические изыскания по строительству автомобильной дороги на участке А-Б Новосибирской области

75. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

76. Знакомство детей старшего дошкольного возраста с экзотическими плодовыми комнатными растениями (7 занятий)

77. Методические условия обоснования и выбора формы организации обучения учащихся литературе в 5-7 классов

78. Коррекционная работа по совершенствованию грамматического строя речи учеников 7-х классов школы для детей с тяжелыми нарушениями речи.

79. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

80. Внутренний водопровод и канализация жилого 7-этажного дома

Мелки восковые "Maxi", 24 цвета.
Мелки восковые удобные и яркие. Они не крошатся, хорошо рисуют, имеет насыщенные цвета. Безопасно для детей. Восковые мелки в специальной
308 руб
Раздел: Восковые
Точилка механическая.
Точилка механическая. Большой контейнер для стружки. Не скользит по поверхности. Материал корпуса: пластик. Цвет представлен в
569 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Кот", микс.
Керамическая кружка с ложкой и деревянной крышкой в комплекте сделана в оригинальной крафтовой манере, имитирующей ручную лепку. Бока
434 руб
Раздел: Кружки

81. Д.Б. Элъконин "К пpоблеме пеpиодизации психического pазвития в детском возpасте"

82. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

83. Устройство цифровой динамической индикации на 7 сигментных индикаторах

84. Оле Кристенсен Ремер, подтверждение конечности скорости света

85. Развитие качеств выносливости в избранном виде лёгкой атлетике 400м с/б.

86. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)
87. Реферат по информационным системам управления
88. Бізнес-план АТзт ПГХ "Хрещатик"

89. Анализ финансово - хозяйственной деятельности предприятий и организаций на примере ОАО "Хлебозавод № 7"

90. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

91. Приватизація як засіб припинення державної власності

92. Русские в истории Чечни: 7-19 вв.

93. Перша світова війна. Причини та характер

94. Ратный подвиг во имя Родины

95. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

96. Попытки кабинета Б. Нетаниягу урегулировать отношения с Иорданией и Палестинской Национальной автономией

Папка для труда, А4, на липучке.
Удобная папка для уроков труда на липучках. Полностью раскрывается. Внутри папки находится большое отделение с прозрачным окном, а также
366 руб
Раздел: Папки для труда
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 1, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Качели со столиком, арт. 15-10960.
Летом на даче не обойтись без качелей со столиком. Ведь они предназначены для самых маленьких. Качели можно подвесить с помощью
770 руб
Раздел: Качели

97. Подводные лодки О.Б. Герна

98. В списках не значился. Васильев Б.Л.

99. Зейгарник Б.В. «Патопсихология»

100. Интермедиальные связи стихотворений Б.Л. Пастернака "Рождественская звезда" и "Магдалина" с произведениями изобр. Искусства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.