Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     Историческая личность Историческая личность

Особливості розвитку культури Київської Русі

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Рефератнатему Особливості розвитку культури Київської Русі ПЛАН Вступ. Феномен культури Київської Русі Давньоруська література. Походження і суть національного символу — тризуба Література. Вступ. Високий злет культури Київської Русі був зумовле­ний суттєвими зрушеннями в різних сферах суспільного життя — розвитком феодальних відносин; становленням давньоруської державності; відокремленням ремесла від сільського господарства; виникненням міст; пожвавлен­ням торгівлі; активізацією та розширенням міжнародних контактів; запровадженням християнства та ін. Нові яви­ща та процеси в давньоруській культурі — це не тільки су­марний наслідок дії суспільних сил і чинників, а й активний самостійний фактор впливу на різні сфери життя, тоб­то культура водночас виступає і як об'єкт, і як суб'єкт істо­ричного розвитку. Феномен культури Київської Русі Феномен культури Київської Русі мав такі характерні ознаки та особливості: Домінуючий вплив християнської релігії на розви­ток матеріальної та духовної культури. Церква стала своєрідним центром, у якому органічно синтезувалися витвори майстрів різних культурних сфер — архітектури, живопису, музики, скульптури, літератури. Так само, як православна релігія була поставлена на службу державі, культура мала служити церкві, свідченням чого є абсолют­не домінування в мистецтві біблійних сюжетів, у літерату­рі — релігійної проблематики, в архітектурі — культових споруд. У княжу добу саме церква стає одним із найдоступ­ніших місць задоволення естетичних потреб народу. Запозичення та творче переосмислення візантій­ських традицій, знань і канонів. Християнство, надавши імпульсу державотворчим та культурним процесам на Ру­сі, сприяло поширенню візантійського впливу в різних сферах суспільного життя і в культурі зокрема, що було особливо відчутно на початку християнізації. У цей період давньоруська література розвивається в межах візантій­ських канонів, які визначали жанри (житія, проповіді, повчання) та стриману стильову манеру викладу. Іконопис, наслідуючи візантійські зразки, відрізняється абстрактніс­тю і статичністю. В архітектурі набуває поширення візан­тійський стиль зодчества, запозичується техніка цегляної та кам'яної кладки, переймається досвід створення фресок і мозаїк. З часом почали виявлятися глибинні давньоруські ос­нови. У літературі з'являється емоційне і пристрасне «Слово про Ігорів похід» (1187), що не мало аналогів ні у візантійській, ні у європейській літературі. З XI ст. у цер­ковному живописі започатковується процес розмивання візантійських канонів: все частіше трапляються світські сюжети, релігійні композиції наповнюються образами ре­альних людей, побутовими сценами, набувають національ­них рис. Яскравим прикладом цього є фрески Софії Київ­ської. Саме Софійський собор є матеріальним уособленням поєднання візантійського стилю і місцевих традицій. Значна кількість овальних куполів (бань) у кам'яних хра­мах є виявом впливу дохристиянських традицій спору­дження капищ (язичницьких культових споруд). 3.Існування на Русі дохристиянського культурного середовища — підґрунтя для створення місцевої самобутньої культури.

Роль візантійського впливу на розвиток культури Русі була значною, але не вирішальною, оскільки все візантійське в процесі «ослов'янення» творчо переосмислювалося, якісно видозмінювалося під впливом місцевих традицій. Феномен давньоруської культури виріс не з пересадже­ного варязького або візантійського саджанця. Він є своєрід­ним синтезом місцевих традицій і досягнень сусідніх наро­дів Заходу та Сходу. Так, відомий скіфський «звіриний стиль» прикладного мистецтва, що сформувався під впли­вом культур Греції і Переднього Сходу, досить помітно ви­ражений у галицьких керамічних плитках, чернігівському різьбленні по дереву, київських фібулах і змійовиках. Дея­кі елементи (висока культура плужного землеробства, ке­рамічне та емалеве виробництво, певні будівельні навички) черняхівської та зарубинецької слов'янських культур (пер­ша половина І тис. н. є.), на яких помітно позначився вплив римської цивілізації, відродилися і розвинулися за часів Давньоруської держави. Ще у дохристиянський період східні слов'яни мали свою писемність. Місцеве населення користувалося абет­кою із 27 літер, з яких 23 відповідали грецькому алфавіту, а 4 (Б, Ж, Ш, Щ) мали слов'янське походження. Літопис­на інформація про будову палаців княгині Ольги, а також відкриття монументальної ротондоподібної архітектурної споруди, зведеної майже на 50 років раніше славнозвісної Десятинної церкви у самому центрі київського дитинця, переконливо свідчать про те, що ще в дохристиянський пе­ріод слов'яни мали високий рівень ремесла, певну його спеціалізацію, які давали змогу створювати монументаль­ні споруди на основі синтезу власного досвіду та архітек­турних впливів сусідніх народів. 4.Форсоване піднесення культури, поява нових культурних явищ. Виникнення і становлення Давньоруської держави сприяло помітному культурному поступу східних слов'ян, збагаченню новими здобутками. Існування власної писемності та освіти — основна озна­ка цивілізованості народу. Засвідчене археологами значне поширення грамотності на Русі є безпосереднім наслідком розвитку давньоруської освіти. Вже за часів Володимира та Ярослава Мудрого шкільна освіта була важливою сфе­рою загальнодержавної та церковної політики. Про висо­кий рівень розвитку освіти свідчить існуюча в той періоддиференціація навчальних закладів: палацова школа під­вищеного типу (державний навчальний заклад, що утри­мувався за рахунок князя); школа «книжного вчення» (для підготовки священиків); світська (приватна) школа домашнього навчання (головним чином, для купецького та ремісничого міського населення). Накопиченню знань, обміну інформацією, розвитку шкільництва сприяло заснування при храмах, монастирях та князівських дворах бібліотек. Найвідомішими були книгозбірні Ярослава Мудрого, його правнука Миколи-Святоші, волинського князя Володимира Васильковича, ченця Григорія. Книги активно переписувалися і поширю­валися на Русі (за підрахунками вчених, її книжковий фонд налічував щонайменше 130—140 тис. томів), незва­жаючи на їх надзвичайно високу ціну. Так, за молитовник для церкви в Любомлі волинський князь Володимир Ва­сильковий заплатив 8 гривень, яких у той час було цілком достатньо для купівлі отари овець з 40 голів.

Книгописні майстерні та бібліотеки стали тим фунда­ментом, на якому виросла вітчизняна оригінальна літера­тура. Самобутнім літературним жанром з моменту виник­нення було літописання. Воно з'явилося на Русі наприкін­ці X — на початку XI ст. У 1037—1039 pp. порічні статті були об'єднані в перший давньоруський літописний звід. Вершиною історичної думки в межах літописної традиції вважається «Повість минулих літ», створена ченцем Киє­во-Печерського монастиря Нестором у 1113 р. У Хлебні-ковському списку «Повісті минулих літ» Нестора названо автором цього твору. Як літописець він згадується і в «Ки­єво-Печерському патерику». Нестор (?—після 1111) —- чернець Києво-Печерського монасти­ря, письменник і, можливо, літописець. Був пострижений за ігуме­на Стефана (1074—1078) і ним же зведений у дияконський сан. Безумовним вважається авторство Нестора двох житій: Бориса і Гліба та Феодосія Печерського. Перше подає історію вбивства си­нів Володимира Святославича їхнім зведеним братом Святопол-ком Ярополчичем як одвічну боротьбу добра зі злом. Написане пізніше житіє Феодосія, одного з засновників Печерського монас­тиря, визначається більшою художньою свободою. 3.Давньоруська література. До нас дійшло майже 1500 літописних списків, що є не­вичерпним джерелом історичних знань. До визначних оригінальних пам'яток давньоруської літератури нале­жить «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона, «Повчання дітям» Володимира Мономаха, перша давньо­руська енциклопедія «Ізборник» (1073), «Слово про Ігорів похід» та ін Ці твори були не тільки апробацією різних літературних жанрів, а й поступальними кроками в роз­витку політичної культури, суспільної думки, оскільки майже всі вони торкалися важливої проблеми державотво­рення — відносин світської та церковної влад. Давньоруська література запропонувала два альтерна­тивні варіанти вирішення цього питання: концепцію «бо­гоугодного володаря», в основу якої покладено ідею зверх­ності церковної влади (Нестор) та концепцію монархічної однодержавності, що стоїть над церквою, яка віддзерка­лювала ідею верховності світської влади. Друковане слово відкрило нові горизонти й у сфері пра­вової культури. У стародавніх слов'ян спочатку було зви­чаєве усне право, що фіксувало норми поведінки, які пере­давалися з покоління в покоління і увійшли в побут та сві­домість у формі звичаїв і традицій. У роки князювання Ярослава Мудрого з'являється перше писане зведення за­конів Київської Русі — «Руська правда». Цей правовий до­кумент дійшов до нашого часу в 106 списках, які прийня­то поділяти на три редакції — Коротку, Розширену та Ско­рочену. Найдавнішою є Коротка редакція, що містить Правду Ярослава (правові норми, які стосуються вбивств, тілесних ушкоджень, образ, порушення права власності), Правду Ярославичів (поява нових акцентів — чітка спря­мованість законодавчих норм на захист феодального зем­леволодіння, скасування кровної помсти; штраф за пору­шення юридичних норм сплачувався не потерпілому, а до державної скарбниці), Покон вірний та Урок мостникам (організація мостіння і розбудови головних торгових магіс­тралей і доріг).

Тиверя позначена на старих мапах Поднпров'я. За бблйною етнологю, чисельнсть  питома вага зайшлих у корнному населенн крани можуть бути невеликими, а проте достатнми для домнуючого впливу на весь етнос та його сторю. Тиверц були меншиною на землях Пвнчно Припонтиди. Але хнй духовний вплив визначив склад усього племнного союзу. ¶ псля розпаду антського (прасловянського) об'днання тиверц створили етнчну основу для формування Галичини, що стала укранським сакралом. Отже, Галичина (знову ж вд Галле) стала сакралом (духовним коренем) Кивсько Рус, потм Украни. Усе це з нмецькою педантичнстю, хоча й у секретному режим, дослдили  знали аналтики товариства «Аненербе». Гтлервськ деологи потрапили в ситуацю типу: « хочеться,  колеться». Звичайно ж, дуже заманливо було пдкрпити расистськ, особливо антиврейськ, де фактами, як свдчили про «непричетнсть» до ц нац християнського Бога. Але тод довелося б розкривати генетичн корен ¶суса  Дви Мар. А вони (корен), як виявляться, пвденноросйськ, укранськ, тобто слов'янськ

1. Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра

2. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

3. Особливості фізичної реабілітації в період вагітності, пологовий та післяпологовий періоди

4. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

5. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

6. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики
7. Бібліотека ASM-86 для перегляду графіки в стандартах BMP та PCX
8. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

9. Група Світового Банку та її роль у регулюванні МЕВ

10. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

11. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

12. Проблема пізнання у філософів Києво-Могилянської академії

13. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

14. Модель Хікса-Хансена та її роль в макроекономіці

15. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

16. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Кулинарный набор "Mayer & Boch", 17 предметов.
Кондитерский мешок с 16-ю насадками идеально подходит для хозяек, увлекающихся кулинарным искусством. С помощью насадок, имеющих различное
377 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

17. Велика Британія та Німеччиниа у міжвоєнний період (1918-1939 рр.)

18. Державний та суспільний лад країн Скандинавії у період Середньовіччя

19. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

20. Італія, Франція, Іспанія та США у міжвоєнний період

21. Римська держава в період республіки V - II ст. до н. е.

22. Вища освіта в Україні в період визвольних змагань 1917–1920 рр.
23. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів
24. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

25. Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду та корекція ускладнень у жінок із сифілісом в анамнезі

26. Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії та пульмонектомії в післяопераційному періоді

27. Специфіка становлення та еволюції партійної еліти в Румунії у трансформаційний період

28. Постсоціологічний період в розвитку соціологічної думки: Ф. Знанецький і Т. Парсонс

29. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

30. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

31. Катафрактарії та їх роль в розвитку військового мистецтва.

32. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы

33. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

34. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями

35. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

36. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

37. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

38. Роль Китая во II Мировой войне
39. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
40. Особливості економічного розвитку Київської Русі

41. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

42. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

43. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

44. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

45. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

46. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

47. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

48. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое

49. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

50. Архаїзми та старослов’янізми і їх моделююча роль у експресіоністичній стильовій структурі “Палімпсестів” В.Стуса

51. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

52. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

53. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

54. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку
55. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні
56. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

57. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

58. Населення в надзвичайних ситуаціях воєнного та мирного часу

59. Населення в надзвичайних ситуаціях воєнного та мирного часу 3

60. Роль та вміст води в організмі

61. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

62. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

63. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

64. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

Глобус Звездного неба диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Тележка-сумка "Полоски".
Тележка багажная на комбинированных колесах, с сумкой. Путешествуя, гуляя по магазинам или просто выбираясь на пикник, возьмите с собой
1282 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Ящик хозяйственный, 30 литров.
Материал: пластик. Размер: 470х370х245 мм. Объем: 30 л. Цвет товара в ассортименте, без возможности выбора.
544 руб
Раздел: Более 10 литров

65. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

66. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

67. Роль держави в регулюванні ринкової економіки

68. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

69. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

70. Вирізання картинок з екрану та запис їх в BMP форматі (для графіки) і TXT форматі (для тексту)
71. Переваги та недоліки операційних систем Windows
72. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

73. Історія розвитку, завдання та розділи Антропології

74. Київська Русь - теорії походження та розвиток

75. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

76. Розвиток писемності, освіти та науки в Київській Русі

77. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

78. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

79. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

80. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму

Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили
Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов
Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

81. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

82. Організація та проведення екскурсій по м. Києву

83. Роль та значення ярмарків як елементу інфраструктурного забезпечення

84. Ряди динаміки. Зведені індекси собівартості та фізичного обсягу виробництва

85. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

86. Комплексна терапія хворих на екзему, обумовлену варикозним симптомокомплексом, з урахуванням особливостей гемодинаміки та гормонального гомеостазу
87. Особливості клініки, діагностики та терапії змішаної кандидо-герпетичної урогенітальної інфекції
88. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

89. Особливості розвитку абсолютної інсулінової недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу та обґрунтування диференційованої терапії

90. Прогнозування та профілактика ускладнень при ортодонтичному лікуванні хворих із застосуванням знімної та незнімної техніки

91. Роль інтерлейкіну - 1в та фібронектину у прогресуванні хронічного гломерулонефриту

92. Роль тромбоцтів в процесі гемостазу в нормі та при патології

93. Роль цитокінів (інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-12) у прогресуванні хронічного гломерулонефриту

94. Види та причини порушень розвитку дітей

95. Виникнення та стадії розвитку світового ринку

96. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль", со звуком.
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль" от компании 1 Toy обязательно порадует поклонников знаменитого одноименного
371 руб
Раздел: Щенячий патруль (Paw Patrol)
Универсальные сменные пакеты для дорожного горшка, 15 штук.
Отправляясь с ребенком в путешествие, важно позаботиться о том, чтобы под рукой всегда был горшок для малыша. С дорожными горшками
328 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки

97. Економічна та торгово-політична роль митного збору

98. Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку

99. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.