Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Банківські операції з кредитування юридичних осіб

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУРСОВА РОБОТА з дисципліни „Банківські операції” тема : „БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ З КРЕДИТУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ” Дніпропетровськ 2005 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ КРЕДИТУВАННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ 1.1 Сутність кредиту як економічної категорії 1.2 Процес кредитування в комерційному банку 1.3 Облік кредитів банків підприємствам – юридичним особам 1.4 Статистична звітність банків про кредитні операції РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ КРЕДИТУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ АППБ „АВАЛЬ” РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРЕДИТУВАННЯ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 3.1 Загальні тенденції розвитку кредитування в банківській системі України на протязі 2005 року 3.2 Індивідуальні тенденції розвитку кредитування в комерційному банку АППБ „Аваль” на протязі 2005 року ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Кредитні операції це відносини між кредитором і позичальником (дебітором) по наданню першим останньому визначеної суми коштів на умовах платності, терміновості, зворотності. Банківські кредитні операції підрозділяються на дві великі групи: активні, коли банк виступає в особі кредитора, видаючи позики; пасивні, коли банк виступає в ролі позичальника (дебітора), залучаючи гроші від клієнтів і інших банків у банк на умовах платності, терміновості, зворотності Виходячи з зазначених характеристик можна умовно підкреслити розходження між кредитними і позиковими операціями, кредитом і позикою. Кредит більш широке поняття, що припускає наявність різних форм організації кредитних відносин, як формуючі джерела коштів банку, так і представляють одну з форм їхнього вкладення. Позик ж є лише однієї з форм організації кредитних відносин, виникнення яких супроводжується відкриттям позикового рахунка. Крім того, кредитні відносини можуть бути організовані не тільки в рамках банківського кредиту, але і як комерційне кредитування, коли в особі і позичальника, і кредитора виступають підприємства, а кредитні відносини між ними оформляються векселем. Надалі комерційний кредит може трансформуватися в банківський за допомогою надання позики під заставу векселя чи його обліку. Головною ланкою кредитної системи у будь-якій країні є банки, які здійснюють основну масу кредитних і фінансових операцій. Під терміном «БАНК» розуміють установу, яка створена для залучення грошових коштів і розміщення їх від свого імені на умовах поверненості, платності і терміновості. Основне завдання банку здійснювати посередництво в переміщенні коштів від кредиторів до позичальників. Актуальність теми курсової роботи полягає в оцінці структурної ролі кредитування юридичних осіб в активних операціях комерційних банків України та основні тенденції розвитку цього сегменту кредитування. Мета дослідження курсової роботи — виявлення динаміки обсягів та структурних співвідношень в операціях кредитування юридичних осіб в банківській системі України та індивідуально в комерційному банку АППБ „Аваль”.

Об’єктом досліджень курсової роботи є банківські операції кредитування юридичних осіб. Методи дослідження – методи історичного та структурного аналізу, методи ретроспективного економічного аналізу результатів (горизонтально-вертикальні статистичні розрізи). Інформаційно-методологічна база досліджень — звітні документи АППБ „Аваль”, статистичні таблиці Мінстату України за 19922005 роки, статистичні та нормативні документи Національного банку України, статистичні таблиці Асоціації українських банків. РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ КРЕДИТУВАННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ 1.1 Сутність кредиту як економічної категорії Кредит (від лат. Credi um – позичка, борг) є однією з найскладніших економічних категорій1. Передумовою його виникнення послужило майнове розмежування суспільства в період розкладання первіснообщинного ладу. Одначе виникнення умов, що додали кредиту характер об'єктивної необхідності, обумовлено становленням і розвитком товарно-грошових відносин. Як економічна категорія кредит являє собою сукупність визначених економічних відносин. Їхнє відокремлення в окремий вид відбувається на основі особливостей суб'єктів і об'єктів цих відносин. З цих позицій кредит можна характеризувати як відносини між кредитором і позичальником із приводу зворотного руху вартості . Кредитор – це суб'єкт кредитних відносин, що надає вартість у тимчасове користування. Джерелом засобів для видачі позички можуть бути як власні засоби кредитора, так і позикові. Позичальник – суб'єкт кредитних відносин, що одержує позичку. Позичальниками можуть бути юридичні і фізичні особи, що мають недолік власних засобів, держпідприємства, акціонерні товариства, приватні фірми, банки, держава, громадяни і т.д. Банківський кредит дуже зручна й у багатьох випадках незамінна форма фінансових послуг, яка дозволяє гнучко враховувати потреби конкретного позичальника і пристосовувати до них умови одержання позики (у відмінність, наприклад, від ринку цінних паперів, де терміни й інші умови позики стандартизовані) . Відповідно виділяється пряме банківське кредитування, коли кредитні відносини підприємства споконвічно виникають як відносини з банком, і непряме банківське кредитування, коли первісно виникають кредитні відносини між підприємствами, що згодом звертаються в банк у пошуках способу дострокового одержання коштів комерційного кредиту (за векселем). Банківський кредит надається суб'єктам кредитування усіх форм власності у тимчасове користування на умовах раціонального кредитування , передбачених кредитним договором. Основними із них є: забезпеченість, повернення, строковість, платність та цільова направленість . Принцип забезпеченості кредиту означає наявність у банку права для захисту своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність позичальника. Принцип повернення, строковості та платності означає, що кредит має бути поверненим позичальником банку у визначений у кредитному договорі строк з відповідною сплатою за його користування. Цільовий характер використання передбачає вкладення позичкових коштів на конкретні цілі, передбачені кредитним договором.

До кредитних операцій належать активні операції банку, що пов'язані з наданням клієнтам залучених коштів у тимчасове користування (надання кредитів у готівковій або безготівковій формі, на фінансування будівництва житла та у формі врахування векселів, розміщення депозитів, проведення факторингових операцій, операцій репо, фінансового лізингу тощо) або прийняттям зобов'язань про надання коштів у тимчасове користування (надання гарантій, поручительств, авалів тощо), а також операції з купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів і від свого імені (включаючи андеррайтинг), будьяке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми. Форми кредиту класифікуються за принципами : 1. За джерелами кредитів : зовнішнє кредитування; внутрішнє кредитування; 2. За строками кредити поділяються на : надстрокові – добові, тижневі, до трьох місяців; середньострокові – між 15 роками; довгострокові – понад 57 років; 3. За валютою позики : у валюті країнипозичальника; у валюті країникредитора; у валюті третьої країни; у міжнародній розрахунковій грошовій одиниці (СДР); 4. За забезпеченістю : забезпечені (товарними документами, цінними паперами, векселями, нерухомістю тощо); бланкові – під зобов ' язання боржника; 5. За суб'єктами кредитних відносин : державний; приватний; кредит міжнародних фінансових організацій; 7. За видом ставки кредита : фіксована; плаваюча; комбінація ставок; 8. За способом погашення кредита: з рівномірним погашенням; з нерівномірним погашенням; з одночасним погашенням; з ануїтентним погашенням ( відсотки погашаються разом з основним боргом); 9. За технологією реалізації кредиту : кредитна лінія ; револьверний кредит ; консорціумний кредит ; кредит «овернайт»; кредит «овердрафт»; 1.2 Процес кредитування в комерційному банку Процес кредитування складається з ряду етапів, кожний з який окремо забезпечує рішення конкретних задач, а в сукупності вони спрямовані на досягнення мети банківського кредитування – одержання банківського прибутку . На першому етапі банківського кредитування аналізуються і відбираються заявки клієнтів на одержання кредиту. У заявці визначаються цільове призначення кредиту, його сума, термін використання, дата погашення, характеристика і економічний ефект проекту від кредитування, форми забезпечення кредиту. Після ознайомлення з документами службовець розмовляє з майбутнім позичальником, що має велике значення для наступного рішення питання про надання кредиту. На цьому етапі банк повинний приділити увагу вірогідності документів і інформації, на підставі яких зважується питання про надання кредиту. Другий етап процесу кредитування припускає вивчення кредитоспроможності клієнта, тобто наявність передумов для одержання кредитів, здатності їхнього одержання. Кредитоспроможність позичальника визначається показниками, що характеризують його акуратність при розрахунках за раніше отримані кредити, його поточне фінансовий стан і перспективи змін, здатність при необхідності мобілізувати кошти з різних джерел. Комерційний банк аналізує, вивчає діяльність потенційного позичальника, визначає його кредитоспроможність, прогнозує ризик неповернення кредиту і приймає попереднє розрахункове рішення про надання або відмову у наданні кредиту.

Компания, получающая вексель, может извлечь из самого векселя очень мало пользы, но она может продать этот вексель другому банку для того, чтобы получить необходимые средства. Покупающий банк приобретает вексель с подходящим дисконтом по отношению к лицевой стоимости в связи с финансовым риском непогашения долгового обязательства в срок. Процесс расчета дисконта аналогичен процедуре с казначейскими векселями, однако, ставка дисконта отражает величину риска, связанного с операцией. КОММЕРЧЕСКИЕ БУМАГИ Коммерческая бумага аналогична простому векселю, хотя вексель является самостоятельным инструментом, а коммерческая бумага выпускается как часть программы финансирования (то есть как только истекает срок действия одного выпуска, тут же выпускается другой). Фактически коммерческая бумага является альтернативой краткосрочного банковского кредита. Соответственно эмитент является исходным заемщиком и не перекладывает свои долговые обязательства на третью сторону. ДЕПОЗИТНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ Депозитный сертификат - это сертификат, подтверждающий размещение депозита у эмитента и являющийся объектом для торговли, аналогично сберегательной книжке, выдаваемой банком при внесении депозита на индивидуальный банковский счет

1. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

2. Банківські операції з пластиковими картками

3. Податки з юридичних осіб

4. Право власності юридичних осіб

5. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

6. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення
7. Банківські послуги
8. Банківські резерви й ризик

9. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

10. Виникнення юридичних осіб

11. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб

12. Центральный банк, назначение, функции, операции

13. Кредитні операції банків

14. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення

15. Організація касових операцій у банківських установах

16. Процес банківського кредитування

Гель для купания младенцев "Bubchen", 400 мл.
Подходит для ежедневного очищения чувствительной кожи и тонких волос. Экономичен в использовании. Имеет дозатор. Обеспечивает мягкое
508 руб
Раздел: Гели, мыло
Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Celebrating", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Карандаши цветные Faber-Castell "Grip", 12 цветов.
Эргономичная треугольная форма корпуса карандаша "Grip" обеспечивает правильный захват карандаша тремя пальцами. Массажные
627 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків (на прикладі АКБ "Приватбанк")

18. Аналіз ефективності операцій банку по довгостроковому кредитуванню

19. Банківське кредитування

20. Депозитні операції банків

21. Аудит расчетно-кассовых операций кредитной организации ОАО "Новосибирский Муниципальный Банк"

22. Порядок складання звіту про суми пільг в оподаткуванні юридичних та фізичних осіб
23. Факторингові операції в діяльності комерційних банків
24. Банковские операции с использованием векселей

25. Особенности проведения банком операций с векселями

26. Международные транспортные операции

27. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

28. Основные формы операций по прорыву позиционного фронта в годы первой мировой войны

29. Turbo Paskal "Операции над матрицами"

30. Построение локальной компьютерной сети масштаба малого предприятия на основе сетевой ОС Linux

31. Создание клиентских частей SQL БД под ОС Windows`95 и WindowsNT

32. Операции многократной точности (операции с длинными числами)

Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Кружка "Кастет", черная.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Набор: рейлинг (58 см) с креплением и 6 S-крючков.
Рейлинг - отличный способ для хранения инструментов на кухне. Его использование позволяет сэкономить и упорядочить рабочее пространство.
482 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок

33. Программа по ведению операций в магазине

34. Основные принципы просесса инсталляции приложений в ОС Windows

35. Матричные операции в вейвлетном базисе

36. Операции в вентральной области шеи

37. Долгосрочная стратегия охраны ОС и рационального использования природных ресурсов на Земле

38. Миротворческая деятельность Вооруженных Сил РФ. Операции ООН по поддержанию мира
39. Математическое моделирование технологических операций механической обработки поверхностей деталей лезвийными инструментами (Учебное пособите по курсу: математическое моделирование технологических операций-4834)
40. Проектирование станочного приспособления для операции "Сверление" детали "Вал" (WinWord 2000 & CorelDraw 9.0)

41. Синтез управляющего автомата операции умножения младшими разрядами вперед со сдвигом множимого над числами в форме с фиксированной точкой в формате {1,8} для автомата Мура

42. Коммерческий банк

43. Кредитные операции коммерческих банков. Кредитный риск и методы управления им

44. Европейский Банк Реконструкции и Развития

45. Виды ценных бумаг и операций с ними коммерческих банков

46. Кредитные операции коммерческих банков и их учет

47. Операции коммерческих банков на валютном рынке (Контрольная)

48. Учет операций с негосударственными ценными бумагами в коммерческих банках

Головоломка "Кубик Рубика 2х2".
Кубик Рубика 2х2 от компании «Rubik's» - это упрощенная разновидность классической головоломки. Каждая грань кубика состоит не из 3,
562 руб
Раздел: Головоломки
Шторка антимоскитная "Кружево" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Зообильярд".
Главное достоинство этой игры в том, что в неё могут играть все от мала до велика. Причём не просто играть, а получать удовольствие от
1019 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. Коммерческие банки и виды банковских операций

50. Валютные операции Сберегательного банка РФ

51. Коммерческий банк, его роль в экономике страны

52. Ризик кредитних операцій комерційного банку

53. Прохождение практики в ЗАО "Альфа Банк"

54. Управление ликвидностью коммерческого банка посредством активных операций
55. Операции коммерческих банков
56. Операции банка с собственными векселями

57. Учет депозитных операций коммерческих банков

58. Коммерческий банк( по Казахстану)

59. Центральный банк и его функции

60. Активные операции коммерческих банков

61. Центральный банк Российской Федерации. Его функции и деятельность на современном этапе

62. Фьючерсные операции товарных бирж в России (Доклад)

63. Учет валютных операций

64. Бухгалтерский учет операций с фьючерсными контрактами

Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", с наклейками.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
2749 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор мисок с крышками "Loraine", 6 предметов.
В наборе 3 миски с крышками. Материал: стекло. Крышка: полипропилен. Размер: 16 см, 18 см, 20,7 см. Объем: 370 мл, 650 мл, 1,0 л. Цвет:
923 руб
Раздел: Наборы
Мягкий пол универсальный, желтый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Размер кромки: от 1,5 см до 3 см. Толщина деталей около 9 мм. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие

65. Аудит расчетных операций

66. Организация бухгалтерского учета и аудита расчетных операций

67. Аудит кредитных операций

68. Учет кассовых операций

69. Методика аудита операций по учету денежных средств и денежных документов

70. Ведение кассовых операций в РФ
71. Учет, анализ и аудит операций по заработной плате
72. Проблема учета и аудита операций по ценнам бумагам ( в Азербайджане)

73. Учёт и аудит кассовых операций на примере предприятия

74. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

75. Валютно-экспортные операции на территории РФ

76. Валютная система, ее сущность и разновидности, форфейтная операция

77. Африканский банк развития

78. Мировой рынок услуг и основные операции по их реализации

79. Валютные рынки и валютные операции

80. Трастовые операции как один из видов деятельности коммерческих банков

Карандаши цветные "Jumbo", 12 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 5 мм. Количество цветов: 12.
485 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: фиолетовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Набор безопасных ножниц с фигурными лезвиями, 3 шт.
Замечательные безопасные ножницы Crayola предназначены для всех детей старше 3 лет. Малыши обожают вырезать из бумаги фигурки, создавать
307 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

81. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

82. Операции с ценными бумагами

83. Евробумаги. Рынок и операции

84. Валютный рынок и валютные операции

85. Векселя и операции с ними

86. Анализ резервирования кредитных операций КБ и пути повышения его результативности
87. Великая Отечественная война: контрудар под Сольцами и операции в районе Старой Руссы
88. Белгородско-Харьковская наступательная операция (3 -- 23 августа 1943 г.)

89. Психологические операции Вооруженных сил США в войнах и конфликтах XX века

90. Маньчжурская стратегическая наступательная операция 1945 года

91. Юридична характеристика складу злочину Диверсія

92. Основи банківського маркетингу

93. Матричные операции в вейвлетном базисе

94. Особенности анестезиологического обеспечения операций у больных с хирургическими заболеваниями челюстно-лицевой области

95. Операция шунтирования коронарных артерий

96. Подготовка больного к операции

Тележка для маркета.
Размер тележки: 39x36,5x58 см.
785 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие
Глобус Земли политический, диаметр 420 мм.
Политический глобус Земли. Диаметр: 420 мм. Масштаб: 1:30000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Цвет дуги может
1981 руб
Раздел: Глобусы

97. Общие принципы радикальных операций на желудке и кишечнике

98. Международный Банк Реконструкции и Развития и его роль в МЭО

99. Коммерческие операции в портах. Разработка тарифов на перевозку грузов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.