Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

ЗМІСТ ВСТУП Розділ 1. ГЕНЕЗИС ТА ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО СЕРЕДИНИ ХІХ ст. 1.1. Зародження і становлення політичної економії 1.2. Класична школа економічної науки ( XVII - середина ХІХ ст.) Розділ 2. ОСНОВНІ ТЕЧІЇ ТА ШКОЛИ В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ НАПРИКІНЦІ ХІХ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 2.1. Посткласичний напрямок розвитку економічної науки 2.2. Інституціоналізм 2.3. Кейнсіанський напрямок розвитку економічної теорії Розділ 3. ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ У СУЧАСНИЙ ПЕРІОД (середина ХХ – початок ХХІ ст.) 3.1. Неокласичні концепції регулювання національної економіки 3.2. Сучасний неоінституціоналізм ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ВСТУП Актуальність. Економічні відношення в суспільстві – складне багатогранне явище, вони вивчаються багатьма економічними науками. Найбільш глибокі, суттєві характеристики економічних відношень, таких як суспільні форми функціонування і розвитку суспільних виробничих сил, традиційно вивчає тільки політична економія. Економічні відношення (та інші сторони відношень суспільно-економічної формації) завжди перебувають у розвитку і мають історичний характер. Теоретична економіка є однією з найдавніших наук. Вона завжди приваблювала увагу вчених і всіх освічених людей у всі часи – від Аристотеля і Ксенофонта до сьогоднішніх днів. Сам термін «політична економія» виник п’ять століть тому. За цей період виникли і розвинулися велика кількість напрямів, шкіл і течій. Поява кожного з них, їх історія в кінцевому підсумку відображає історію розвитку суспільства, способи виробництва конкретної епохи, її внутрішні суперечності, світогляд певних класів і соціальних прошарків, ступень оволодіння тим чи іншим науковцем методологією пізнання економічних явищ і процесів. Глибока криза всіх сторін життя суспільства не могла не позначитися на стані економічної науки в сучасних умовах. Криза економічної науки як окремої форми прояву загальної кризи природна, бо вона не могла не бути в силу того, що теоретична економіка є відображенням економічного життя суспільства. Але як відомо з історії розвитку економічної думки, саме економічні кризи слугували міцним поштовхом у розвитку теорії економіки. Так, теорія економікс А. Маршалла з’явилася і одержала широке розповсюдження після кризи 1872 року і подальшою двадцятирічною депресією; кейсіанство – після кризи 1929-1933 рр. і подальшою депресією; монетаризм – після кризових явищ 60-70 років тощо. Сьогодні інтерес освічених людей до політичної економіки не тільки не послабшав, а навіть зростає. Це пояснюється тими глобальними змінами, кризовими явищами, які відбуваються у всьому світі, і зокрема, в Україні. Метароботи – розкрити процес становлення політичної економії в контексті історичного розвитку людства, з’ясувати основні напрями та школи політичної економіки. Завдання роботи: розглянути початок зародження політичної економіки в трудах мислителів Стародавнього світу; провести аналіз розвитку та становлення класичної політекономії; визначити основні напрями подальшого розвитку економічної теорії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.; охарактеризувати основні напрями сучасного розвитку економічної теорії; підвести узагальнюючи висновки.

В основу роботи покладено вивчення проаналізованих сучасними науковцями основних напрямів, концепцій і шкіл політичної економії і економічної теорії, викладені в підручниках, посібниках, аналітичних статтях в періодичних виданнях з питань історії розвитку політичної економії. Структура роботи складається із вступу, трьох розділів, висновків і списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи 37 сторінок. Розділ 1. ГЕНЕЗИС ТА ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО СЕРЕДИНИ ХІХ ст. 1.1 Зародженняі становленняполітичної економії Жодна галузь науки не з’явилась раптово. Кожна з них є продуктом тривалої еволюції, нагромадження якісних ознак, постійного вдосконалення. Політична економія почала формуватися задовго до її народження як науки. Економічні знання сягають дохристиянської доби, їхні коріння можна віднайти у творах мислителів стародавніх Індії, Китаю, Греції і Риму. Так, Давньоіндійські «Закони Ману» (ІV-ІІІ ст. до н.е.) відзначали існування суспільного розподілу праці, відношення панування і підкорення. В працях давньокитайських мислителів, серед яких особливо виділявся Конфуцій, розрізнялися розумова і фізична праця, причому перша об’являлася монополією «вищих» прошарків, а другий – обов’язком «простолюдинів», основну масу яких складали раби, хоча вже на той час деякі китайські мислителі висловлювали думку, що всі люди рівні від народження . Подальший розвиток економічна думка одержала в Давній Греції. Погляди грецьких мислителів (Ксенофонта, Платона, Аристотеля) можна охарактеризувати як теоретично висхідні пункти сучасної економічної науки. Наприклад, ідея про корисність як основи цінності господарських благ, правильному обміні господарських благ як обміні еквівалентів та ін. У зв’язку з тим, що в умовах рабовласницького устою фізична праця вважалася непристойною для вільного громадянина, продукт вони оцінювали тільки корисністю, а не працею . Перші відомі спроби систематизувати економічні знання пов’язані з іменами Аристотеля і Платона, які розглядали у своїх дослідженнях питання економічного життя. Аристотель глибоко дослідив питання господарської діяльності, саме він визначив економіку як науку про багатство та вніс цінний вклад в теорію вартості, ціни та грошей. Сам термін «економіка» виник з давньогрецького слова «економія», яке, як вважають дослідники, придумав Ксенофонт. Слово «економія» складається з двох слів ( дім, домашнє господарство і знаю, закон). Так що у буквальному значенні «економія» визначається як наука про мистецтво ведення домашнього господарства . Економічні погляди мислителів Давнього Риму (Варрона, Катона Старшого, Сенеки, Лукреція Кара) стало свого роду продовженням економічної думки Давньої Греції. Ці мислителі також підтримували необхідність існування рабства, але в цих висловлюваннях вже знаходять своє відображення занепад та розпад рабовласницького устрою. Так Сенека затверджував, що всі люди по природі рівні, тому осуджував рабство. Змінювалися епохи, а разом з ними змінювалися не тільки зміст слів, а й з’являлися нові терміни. Розвиток суспільного розподілу праці і обміну призвели до зникнення натуральної замкнутості і формуванню економіки як єдиного цілого в масштабі тієї чи іншої держави.

Виникає потреба в знаннях про народне господарство всієї країни. Як наука, тобто систематизоване знання про сутність, цілі і завдання економічної системи, економічна теорія виникла у ХVI – XVII століттях. Це період становлення капіталізму, зародження мануфактури, поглиблення суспільного розподілу праці, розширення зовнішніх і внутрішніх ринків, інтенсифікації грошового обороту. На ці процеси економічна наука відкликається появою меркантилізму – першої в світі школи політичної економіки. На першому етапі свого розвитку (ХV- початок ст.) меркантилізм набрав форми монетаризму, який ідеалізував благородні метали і вважав їх єдиною формою багатства. Тому його представники виступали проти вивезення грошей з країни, за обмеження імпорту та інші аналогічні заходи. Для другого етапу розвитку меркантилізму характерне те, що його прихильники обстоювали розширення зовнішньої торгівлі, не забороняли вивезення грошей з країни. Деякі з них вимагали обкладення іноземних товарів високими митами, виступали за досягнення активного торговельного балансу шляхом розвитку національного виробництва й вивезення частини товарів за кордон, за посилення ролі держави . Найбільш відомими представниками меркантилізму були Томас Ман, Гаспар Скаруфі, Дедлі Норе, Девід Юм, Антуан Монкретьєн. У 1615 році французький економіст Антуан де Монкретьєн публікує «Трактат політичної економії», в якому пропонує проводити економічну політику всемірного заохочування торгівлі, доказуючи, що остання є головною ціллю виробництва. Він розглядав гроші як товар, проте не зміг з’ясувати, чому товар стає грошима. Робота вченого дала назву науці, яка в той час тільки народжувалася і яка існує і по сей час. В цілому західноєвропейські меркантилісти єдиним джерелом прибутку називали нееквівалентний обмін. В основному меркантилізм був прогресивною економічною теорією, уперше висвітлив основну мету розвитку капіталістичного способу виробництва. Недоліками меркантилізму були, по-перше, неправильне визначення джерела багатства, прибутку та їх основних форм; по-друге, помилкове визначення вартості грошей (вони вважали, що ця вартість зумовлена природними властивостями золота і срібла): по-третє, рекомендації ранніх меркантилістів заборонити вивезення грошей з країни, обмежити імпорт стримували розвиток торгівлі; по-четверте, предметом політичної економії вони вважали сферу обігу . Оскільки ця школа відображала переважно інтереси торговельної буржуазії, уже наприкінці ХVI – початку XVII ст. її ідеї ввійшли у протиріччя з інтересами промислової буржуазії. У мануфактурний період розвитку капіталізму, держави в цілому на зміну меркантилізму приходить класична політична економія. Своєрідним містком переходу від меркантилізму до класичної політекономії стало вчення Вільяма Петті. Його праці «Трактат про податки і збори», «Слово мудрим», «Політична арифметика», «Дещо про гроші» внесли вагомий вклад у розвиток політичної економії. Заслуга В. Петті в тому, що він уперше оголосив джерелом багатства працю і землю. Новий етап у розвитку політичної економії пов’язані з фізіократами, які стали представниками інтересів крупних землевласників.

Поряд з цим у ньому віддзеркалилися тогочасні погляди на завдання, форми і методи розвідки, призначеної для оперативного забезпечення бойових дій. "Успіх всякого військового підприємства (операції - В.С.) залежить головним чином від правильності прийнятого рішення, раціональності розробленого плану і його виконання. Прийняти правильне рішення начальник і розробити відповідний план його штаб можуть тільки тоді, коли головні чинники військової обстановки такі як: сили ворога, його наміри, місцевість в широкому військовому розумінні, настрій населення, політичний, економічний та транспортний стан театру військових акцій та інше, будуть їм досконально відомі і до дрібниць вивчені". Досягти цього можливо тільки добре поставленою і "правдиво організованою розвідкою на запіллі ворога". Висувалися такі принципи організації розвідки: "1) По можливості добування відомостей з перших джерел; 2) Безпреривність ведення розвідки; 3) Доскональна обробка та аналіз всіх добутих відомостей; 4) Своєчасна доставка добутих відомостей до штабу, який вислав цю розвідку"

1. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

2. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

3. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

4. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти

5. Етапи розвитку політичної думи в Україні

6. Основні концепції розвитку цивілізації (культури)
7. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки
8. Політична економія - теорія та практика

9. Внесок українських економістів у розвиток політичної економії

10. Предмет і методи політичної економії

11. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

12. Політичні партії в Україні та їх основні типи

13. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

14. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

15. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

16. Утворення Скіфії та її політична історія

Дождевик Bambola для колясок, универсальный.
Элегантный, экологичный дождевик и на классическую коляску-люльку и на прогулочную коляску, подходит и для колясок с ручкой сзади
550 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Кружка "Котик черный".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Маркеры перманентные, 12 цветов.
В наборе 12 перманентных маркеров. Оставляют след на обратной стороне бумаги.
588 руб
Раздел: Перманентные

17. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

18. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

19. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

20. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

21. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

22. Запорозька Січ, її політичний устрій та право
23. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.
24. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

25. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

26. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

27. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

28. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

29. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

30. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

31. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

32. Долікарняна медична допомога у разі виникнення травм та гострих патологічних станів у спортсменів

Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно
24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые
Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)

33. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

34. Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів

35. Основні етапи становлення світової політичної думки

36. Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи

37. Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського

38. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму
39. Суспільна думка та політична філософія
40. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

41. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

42. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

43. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні теорії сучасності

44. Політичне управління та його соціотехніка

45. Політичні еліти та лідерство

46. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

47. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

48. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
337 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игра "Удержи юлу".
Хотите, чтобы Ваш ребенок рос ловким, активным и внимательным? Игра "Удержи юлу" поможет ему быстро развить все эти навыки! • В
580 руб
Раздел: Игры на ловкость
Штатив для создания снимков "сэлфи", голубой.
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
328 руб
Раздел: Держатели и подставки

49. Екологічний стан р. Південний Буг. Характеристика та заходи щодо його поліпшення

50. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

51. Основные концепции правопонимания

52. Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

53. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

54. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)
55. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України
56. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

57. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

58. Основные концепции управления маркетингом

59. Основные концепции классической физики XIX века

60. Cучасні політичні партії в Україні

61. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

62. Город как объект управления: основные концепции принятия политических решений в городах

63. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

64. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

Тележка для маркета.
Размер тележки: 39x36,5x58 см.
785 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие
Глобус Земли политический, диаметр 420 мм.
Политический глобус Земли. Диаметр: 420 мм. Масштаб: 1:30000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Цвет дуги может
1981 руб
Раздел: Глобусы

65. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

66. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

67. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

68. Суспільно-політична діяльність Костомарова

69. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

70. Основные концепции современной философии науки
71. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика
72. Исторический анализ искусственной системы в свете основных концепций

73. Основные концепции бухгалтерской информации

74. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

75. Політична географія як складова частина СЕГ

76. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

77. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

78. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

79. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

80. Політична система Великовританії

Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки
Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки
Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

81. Політично-правова теорія Жана Бодена

82. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

83. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

84. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

85. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

86. Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання
87. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі
88. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

89. Ізяслав - основні етапи розвитку

90. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч

91. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

92. Політична і судова система Київської Русі

93. Політична історія Київської Русі

94. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

95. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

96. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта

Развивающая настольная игра "Читай-Хватай English", новая версия.
Игра помогает развить навык чтения английских слов. Правила чтения слов в английском языке совсем не такие, как в русском, поэтому детям
712 руб
Раздел: Классические игры
Стенд "Наши работы".
Стенд состоит из шапки (размером 67х10 см) с пластиковым карманом и самого стенда (размером 67х48 см), к которому крепятся 30 пластиковых
689 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

97. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

98. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

99. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.