Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Управління затратами

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Міністерство освіти України Український державний хіміко-технологічний університет Кафедра: Менеджменту Дисципліна: Управление затратами Контрольна робота Виконала: студентка заочного ф-ту гр. 6-ЕК-2 Мигуля О.Д. № залікової книжки 960649 варіант № 24Перевірила: Некрасова Т.І. Дніпропетровськ 2002р. План: 1. Нормативний метод обліку витрат. 1.1. Нормативна калькуляція. 1.2. Облік зміни норм. 2. Об’єкти і методи калькулювання. 2.1. Поняття об'єкту обліку витрат. 3. Задачі управлінського обліку. 4. Задача № 24. 1. Нормативний метод обліку витрат Своєчасний вплив на рівень витрат на виробництво і формування собівартості продукції можливий при такій організації і методології обліку, при якій причини змін собівартості, допущення перевитрат і отримання економії засобів розкривається не тільки шляхом наступного вивчення звітних калькуляцій, але й щоденно в самому процесі виконання плану на підставі первинної документації і поточних облікових записів. Таким вимогам відповідає нормативний метод який застосовується в різних галузях промисловості. Важливими завданням нормативного обліку є своєчасне попередження нераціонального використання ресурсів підприємства, оперативний аналіз витрат на виробництво, який дозволяє розкривати невраховані при плануванні і в практичній роботі резерви, визначати результати госпрозрахункової діяльності підрозділів підприємства, що беруть участь у виробничому процесі (цехів, ділянок тощо). Нормативний метод обліку ґрунтується на: - нормуванні витрат і обов'язковому складанні нормативних калькуляцій по кожному виробу; - щомісячному або щоквартальному обліку внесених змін у встановлені норми; - систематичному виявленні відхилень фактичних витрат від поточних юрм витрат матеріалів і заробітної плати; - калькулюванні фактичної собівартості груп (типів) однорідної продукції виходячи з їх нормативної собівартості і відхилень від норм; - аналізі відхилень за причинами і винуватцями. При цьому до однорідних груп продукції відносять вироби з однаковими технологіями виготовлення, трудомісткістю і складом матеріалів. В умовах застосування у виробах типізованих деталей розширюються можливості об'єднання на підприємствах машинобудування машин і приладів в однорідні групи. Нормативний метод обліку витрат виробництва дозволяє своєчасно виявляти і встановлювати причини відхилення фактичних витрат від діючих норм основних витрат і кошторисів витрат на обслуговування виробництва і управління. Всі випадки відхилення від норм повинні оформлюватись відповідними документами і обліковуватись. Облік відхилень ведеться з метою забезпечення своєчасної інформації про розміри і причини додаткових, не передбачених нормами витрат, і прийняття необхідних організаційних і технічних заходів. При нормативному методі повинен здійснюватись систематичний облік змін діючих норм. Цей облік ведеться на підставі повідомлень про зміни норм і використовується для уточнення нормативних калькуляцій. На підприємствах повинен бути встановлений порядок оформлення змін норм, а також повідомлення зацікавлених відділів і цехів про ці зміни. За повідомленням про зміни норм вносяться зміни в технічну і планову документацію, які є основою для оформлення первинних документів (вимог, лімітних карток, робочих нарядів, маршрутних листків тощо), де зазначаються діючі витратні норми для видачі сировини, матеріалів і напівфабрикатів, а також для нарахування оплати праці.

1.1. Нормативна калькуляція при нормативному методі обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції підставою для визначення фактичної собівартості є нормативна калькуляція. Чинні норми - це обумовлені технологічним процесом норми, за якими виконуються відпуск сировини й матеріалів та оплата виконаних робіт. Відхиленням від норм вважаються як економія, так і додаткові витрати сировини, матеріалів, заробітної плати та інші додаткові витрати (в тому числі викликані заміною сировини й матеріалів, оплатою робіт, не передбачених технологічним процесом, доплатам за відхилення від нормальних умов роботи тощо). Нормативні калькуляції складаються на всі види виробів, які випускає підприємство. При виготовленні ж окремих видів виробів в різних виконаннях нормативна собівартість визначається для кожного варіанту виконання окремо. Нормативні калькуляції можуть складатись послідовно на деталі, вузли, складальні з'єднання і вироби вцілому або, тільки на вироби вцілому. Калькуляція на деталі та вузли складається тільки за статтями основних витрат. При цьому в калькуляціях на виріб вцілому додаються витрати на обслуговування виробництва і управління, а витрати на матеріали розшифровуються по окремих групах матеріалів. При безцеховій структурі управління нормативні калькуляції розраховують по підприємству в цілому. Приклад 1. Нормативна калькуляція розточувального верстату Статті витрат За нормою, грн. Сировина й основні матеріали (за мінусом відходів) 620 Напівфабрикати купрвані і комплектуючі вироби 5570 Всього матеріалів 6190 Транспортно - заготівельні витрати 720 Основна заробітна плата виробничих робітників 860 Додаткова заробітна плата виробничих робітників 300 Відрахування на соціальне страхування 435 Витрати на освоєння виробництва нових видів 215 продукції Відшкодування зносу спеціальних інструментів та 450 пристроїв Витрати на утримання і експлуатацію обладнання 1080 Загальновиробничі витрати 890 Всього виробнича собівартість 17330 1.2. Облік зміни норм Впровадження у виробництво організаційно-технічних заходів, більш досконалого обладнання, раціоналізаторських пропозицій призводить до зниження витрат матеріалів і заробітної плати на одиницю продукції, а отже, і до змін встановлених за ними нормативів. Ці зміни фіксує відділ підготовки виробництва в спеціальних повідомленнях, які складають окремо на зміни норм витрат матеріалів, нормативного часу і розцінок, цехових та інших витрат. В повідомленнях наводяться назва деталі (виробу), якої стосується зміна норм, стара і нова норми, різниця від зміни норми, дата і обґрунтування причини введення нової норми. Облік змін норм потребує своєчасного уточнення нормативів. Основна частка змін норм відноситься до трудових витрат. Зміни норм обов'язково групують по причинах, найменуваннях виробів, їх однорідних групах, цехах. На підставі повідомлень зміни норм вносять в нормативні калькуляції. Нові змінені норми, як правило, вводяться з 1-го числа наступного місяця (кварталу). Облік змін норм дає можливість уточнювати фактори формування фактичної собівартості і виявляти економічну ефективність впроваджених раціоналізаторських пропозицій і проведених організаційно-технічних заходів.

У всіх виробництвах у разі змін норм виникає необхідність переоцінки незавершеного виробництва на цю ж дату. Це викликане тим, що витрати залишку незавершеного виробництва, які переходять на 1-ше число звітного місяця, розраховані за старими нормами, а звітна калькуляція, яка складена, виходячи із витрат, за новими нормами. Переоцінку незавершеного виробництва проводять з використанням коефіцієнтів (індексів змін норм) (приклад 2). Приклад 2. Уточнення оцінки незавершеного виробництва в результаті змін норм витрат Показники Матеріали, грн. Заробітна Всього плата, грн. За нормативами, які діють 500 200 700 до 1-го числа звітного місяця За нормативами, які діють 475 194 669 з 1-го числа звітною місяця (500 х 0,95) (200 X 0,97) Зміна норм витрат, які -25 -6 -31 уточнюють оцінку незавершеного виробництва (знижка) Примітка. В прикладі припускається, що витрати в незавершеному виробництві складаються з витрат матеріалів та заробітної плати, індекс змін норм за якими, відповідно, 0,95 та 0,97 2. Об’єкти і методи калькулювання. 2.1. Поняття об'єкту обліку витрат Об'єктом обліку витрат П(С)БО 16 "Витрати" називає продукцію, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат. Більшість підприємств складним комплексом виробництв з різними об'єктами обліку виробничих витрат. Наприклад, на хімічному заводі, що виготовляє реактиви, облік витрат по основній продукції може бути організований за технологічними процесами або стадіями. При виробництві бромистого заліза виділяються наступні стадії: отримання та підготовка рани (бурових вод); вибір розчину бром-заліза; виготовлення твердого бром- заліза. Облік замовлених хімічних реактивів може бути організований за окремими замовленнями. Разом з тим, витрати по фасуванню, упаковці хімреактивів і препаратів узагальнюються в одну групу і розподіляються пропорційно до планової собівартості. Таким чином, в цих умовах явно виражені щонайменше три типи об'єктів обліку витрат, які відповідно визначають відмінності в методах обліку. Аналогічна ситуація має місце і на підприємствах інших галузей. В масовому і багатосерійному машинобудуванні найчастіше витрати заготівельних цехів обліковуються по виробництвах, витрати на виготовлення основної продукції - по групах виробів, дослідного виробництва, разових робіт — за замовленнями. Об'єктом обліку виробничих витрат ми будемо вважати початкову одиницю, в розрізі якої ведеться аналітичний облік витрат виробництва. Відмінності в умовах виробництва підприємств різних галузей визначають наявність варіантів в організації аналітичного обліку, які можна умовно назвати постатейними, постатейно – напівфабрикат ними і напівфабрикатними. Постатейний варіант передбачає облік витрат за відповідними калькуляційними статтями, затвердженими для даної галузі галузевими інструкціям». При постатейно – папівфабрикатному варіанті витрати частини заготівельних цехів ряду машинобудівних підприємств можуть включатися до собівартості виготовленої продукції комплексною статтею "Напівфабрикати власного виробництва".

Псля того, як пожежу погасили, Джеймс Фрмен повертаться додому  почина знчев'я гортати журнали. Вн бездумно дивиться на велике фото гангстера Джона Дллнджера, який за клька днв до того знову пограбував банк,  раптом хороброго пожежника обсипа жаром. Вн вдивляться у фото в журнал Сумнвв бути не може людина, яка лежить зараз непритомна в лкарн, шеф гангстерв Джон Дллнджер! Тасконський шерф Джордж Хантер регоче, коли схвильований Фрмен по телефону повдомля йому, що «ворог Америки P1» п'яний  вчадлий лежить у тасконськй лкарн! Пожежнику доводиться розмовляти з шерфом, як з глухонмим, раз у раз повторюючи: «Це справд вн, поврте мен! Я певен цього!», аж доки шерф не посила нарешт клькох свох пдлеглих до лкарн. ¶ неймоврне виявляться правдою! На Джона Дллнджера  трьох найнебезпечнших членв його банди надягають наручники  привозять х, як звичайнсньких волоцюг, до канцеляр онмлого вд здивування шерфа. Цього разу, щоб запобгти другй спроб звльнення заарештованих, управлння ФБР блискавично висила цлу роту агентв. ¶ тепер, здаться, банд Дллнджера настав кнець

1. Аналіз та удосконалення оперативного управління

2. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

3. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

4. Рішення в системі управління

5. Управління запасами

6. Управління контрактною діяльністю на підприємстві
7. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління
8. Управління фінансами України

9. Організаційна система управління природокористуванням України

10. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

11. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

12. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

13. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

14. Кредитний ризик та методи управління ними

15. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

16. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов
Часы шахматные.
Механизм: механический кварцевый. Материал: пластик. Размеры: 18 x 11,3 x 5,6 см.
2023 руб
Раздел: Прочее

17. Валютні ризики: економічна природа та управління

18. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

19. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

20. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

21. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

22. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)
23. Державне управління в сфері охорони здоров’я
24. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

25. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

26. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

27. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

28. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

29. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

30. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

31. Структура державного управління

32. Сучасні принципи державного управління

Набор для создания украшений "Кукла".
З маленькие куколки в разных нарядах, входящие в набор, предоставят простор для самой смелой фантазии, а с помощью страз и блесток
806 руб
Раздел: Бумажные куклы
Стул детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер: 30х32,5х58,2 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
625 руб
Раздел: Стульчики
Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки

33. Теорія і методологія дослідження управління

34. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

35. Форми державного управління

36. Функції управління в аграрному праві

37. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

38. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж
39. Системи управління базами даних
40. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

41. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

42. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

43. Інформаційні технології управління маркетингом

44. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

45. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

46. Управління ціновою політикою підприємства

47. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

48. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка", красный.
Автомобиль Джип-каталка - это удобное транспортное средство для малыша! Каталка сделана в виде машинки. Малыш отталкиваясь ножками сможет
1698 руб
Раздел: Каталки
Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные
Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка

49. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

50. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

51. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

52. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

53. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

54. Діяльність органів управління освітою
55. Економічні та правові основи управління організацією
56. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

57. Закономірності формування корпоративного управління

58. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

59. Контроль – функція управління

60. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

61. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

62. Менеджмент та система управління

63. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

64. Механізм і методи управління фірмою

Увлекательная настольная игра "Трафик-джем", новая версия.
«Трафик-Джем» — игра, в которой каждый найдет что-то интересное для себя. Почему же игра, предназначенная для обучения детей, так увлекает
392 руб
Раздел: Карточные игры
Набор шариков, диаметр: 5 см, 200 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 200 штук.
884 руб
Раздел: Шары для бассейна
Универсальная вкладка для дорожных горшков (зеленый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие

65. Моделі корпоративного управління

66. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

67. Організаційна структура управління персоналу підприємства

68. Організаційна структура управління підприємством

69. Організація управління персоналом підприємства

70. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура
71. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління
72. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

73. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

74. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

75. Поняття та сутність ефективності управління

76. Проблема управління прибутком на підприємстві

77. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

78. Психологія управління

79. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

80. Стилі управління

Опора для балдахина Карапуз (с обручем).
Держатель балдахина крепится к короткой либо к длинной стороне кроватки, в зависимости от размера и формы балдахина. Чтобы накрыть
349 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Багетная рама "Patricia" (цвет - белый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Пазл "Обитатели фермы", 15 деталей.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На яркой картинке пазла изображены животные на полянке фермы. Некоторые детали пазла
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)

81. Стратегічне управління підприємством

82. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

83. Стратегія управління як основа менеджменту

84. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

85. Сучасні методи управління проектами

86. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."
87. Удосконалення управління персоналом організації
88. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

89. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

90. Управління інвестиціями

91. Управління інноваційними платформами проектів енергозберігаючих технологій у житлово комунальному господарстві

92. Управління кар’єрою

93. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

94. Управління логістичною системою розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

95. Управління мотивацією персоналу. Створення цеху з випікання здобних виробів у м. Харків

96. Управління персоналом

Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Управління персоналом банку

98. Управління продуктивністю організації

99. Управління ресурсами та запасами


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.