Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Політична культура

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Термін «культура» (з лат. – обробка, вирощування) означає процес набування знань і досвіду, що включає духовний і практичний аспекти. За іншим визначенням, культура – спосіб і наслідок людської діяльності, що відтворює особисте і суспільне буття в усіх його проявах. Залежно від сфер життєдіяльності суспільства виокремлюють економічну, соціальну, духовну і політичну культуру, яка і є предметом нашого розгляду. Невід’ємною складовою загальної культури суспільства, окремих соціальних груп і індивідів виступає політична культура. Вона дає можливість пояснити чому однакові за формою і структурою органи державної влади в різних країнах функціонують по-різному. Рівень політичної культури суспільства визначає ступінь розвитку демократії і специфіку політичного процесу в цьому суспільстві. Пояснює, чому деякі політичні системи, які відповідають одним умовам, виявляються не ефективними в інших умовах, чому політичні дії, ефективні стосовно одних народів, не є результативними для інших. Політична культура є своєрідним поєднанням політики і культури, слугує дзеркалом політичного життя суспільства. Вона також виступає складовою загальної культури і тісно пов'язана з усіма її складовими — економічною, релігійною, правовою, організаційною та іншими культурами. Поняття „політична культура” запроваджене мислителем епохи Просвітництва І.Гердером, а перше її наукове потрактування було здійснене В.Липинським. Концептуальне осягнення феномену політичної культури західними суспільствознавцями розпочалося з робіт Г. Алмонда і С. Верби, які, визначили її як сукупність психологічних орієнтацій людей щодо політичних об'єктів. На їх думку, політична культура нації є особливий розподіл зразків орієнтації стосовно політичних об'єктів серед представників певної нації. Коли ми говоримо про політичну культуру суспільства, зазначають Дж. Алмонд і С. Верба, то маємо на увазі політичну систему, інтеріоризовану в знаннях, почуттях і оцінках населення. У сучасній політологічній літературі можна знайти від сорока до двохсот визначень поняття „політична культура”, іноді подібних, а іноді принципово відмінних за рядом критеріїв, що дозволяє розгалузити їх на декілька підходів: Політичною культурою вважають систему цінностей соціуму та його громадян, систему політичних інститутів і відповідних способів колективної та індивідуальної політичної діяльності. Політична культура — це певна сукупність переконань, поглядів, орієнтацій та зразків поведінки. Політична культура постає як процес формування та реалізації певних сил таких соціальних суб'єктів, як класи, групи, особистості, у процесі їхньої суспільно-політичної діяльності. Політична культура - об'єктивне відображення і реалізація у процесі протиборства корінних класових інтересів, політичним принципів і гасел, які проголошуються політичними партіями, окремими політиками, державою. Політична культура розуміється як система переконань, ідей, уявлень. установок, моделей поведінки, що склалися історично. Наведемо деякі визначення: Політична культура – сукупність індивідуальних позицій і орієнтацій учасників системи, політичного процесу; суб'єктивна сфера, що лежить в основі політичних дій і надає їм відповідного значення.

Політична культура — якісний склад політичного життя суспільства, що визначається історичними, соціально-економічними і політичними умовами і відображає рівень засвоєння суб'єктом — суспільством, групою, особою — відповідних політичних відносин, способів діяльності, норм і цінностей, ступінь соціокультурного розвитку людини та ступінь її активності у перетворенні політичної, соціальної дійсності. Політична культура — система стійких установок, переконань, уявлень, моделей поведінки, які історично склалися, проявляються в діяльності суб’єктів політичного процесу і забезпечують відтворення політичного життя суспільства на основі спадковості. Елементами поняття «політична культура» виступають думки, почуття, оцінки суб’єктів в їхньому ставленні до держави, гілок і органів влади, тих хто приймає політичні рішення. Суб'єкти політичної культури — це індивіди; мала, середня, або велика група; регіон;держава; нація; партія; клас тощо. Об'єкти політичної культури: політична система суспільства та її компоненти (політичний режим, соціальні інститути; організації; об'єднання; політичні партії тощо). Т. Алмонд і С. Верба виокремили три рівні політичної культури: емоційні орієнтації, які відображають почуття, що виникають по відношенню до політичної системи, її функцій, учасників, і їх діяльності. пізнавальні орієнтації, що охоплюють знання про політичну систему, її функціонування; історичні знання; оціночні орієнтації, що відображають ставлення до політичної системи, її учасників і їх дій. Міркування з приводу того як повинна здійснюватись влада. Типи політичної культури: За ступенем розвитку якостей членів суспільства Г.Алмонд і С.Верба виокремили такі типи: патріархальний (паройкіальний), для якого характерними є відсутність у людей інтересу до політики, індиферентне або негативне ставлення до влади, можливе пов’язання політичних орієнтацій із релігійними нормами, орієнтація членів суспільства на вождів, шаманів; підданський - відзначається певним інтересом соціальних суб'єктів до функціонування політичної системи. Індивіди усвідомлюють себе членами політичного співтовариства, але тільки в ролі підданих. Відповідно вони не проявляють особливої політичної активності, покладаючи свої надії на органи влади та політичних лідерів. активістський - характеризується значним інтересом громадян до політичної системи та наслідків її функціонування, активною орієнтацією на особисту участь у політичному процесі. Г. Алмонд та С. Верба зазначили, що у реальній політичній практиці поєднуються усі три типи політичної культури, утворюючи нові змішані типи, а саме: патріархально-підданський, піддансько-активістський. патріархально-активістський. За комунікативним критерієм виділяють: замкнутий тип політичної культури, що орієнтуються на власні уявлення про політичне життя, свої національні традиції та звичаї, локальні цінності, норми і правила поведінки. Такий тип політичної культури характерний для патріархальних і тоталітарних суспільств, особливо, країн Сходу; відкритий тип політичної культури також зберігає свої традиції, цінності, норми, але проявляє інтерес до інших політичних ідей, моделей політичного устрою; спроможний сприймати і враховувати досвід інших країн.

Він характерний для демократичних суспільств країн Заходу. В межах кожної національної політичної культури розрізняють елітарну та масову політичну культуру. Елітарна - це культура політичної влади, об'єднань громадян, інших активних учасників політичного процесу. Масова - це культура підданих, рядових громадян держави, виборців. Орієнтація суспільства на ті чи інші регулятивні механізми в рамках політичної системи породжує відповідні типи політичної культури - ринковий або бюрократичний (етатистський). Якщо ринкова політична культура зорієнтована на відносини купівлі-продажі, досягнення вигоди як вищої цілі політичної діяльності, на конкурентну боротьбу як універсальний принцип функціонування політичної системи, то бюрократична політична культура на розв'язання політичних проблем за допомогою механізмів державного регулювання і контролю за політичними процесами, на обмеження і заборону конкурентної боротьби. За ідеологічним критерієм виділяють типи політичної культури: буржуазну; соціалістичну; етнічну; конфесійну; змішану. За формою суспільного управління: президентська; парламентська; монархічна; диктаторська. За типом поведінки в конфліктних ситуаціях: конфронтаційна; консенсусна; компромісна. Аналізуючи суспільні відносини можна виокремити види політичної культури: культура депутатської діяльності – професійна, напівпрофесійна та громадська діяльність депутатів усіх рівнів; культура діяльності суспільно-політичних організацій, партій, рухів, об’єднань; культура електоральної поведінки громадян під час виборів, референдумів, опитувань. Сутність політичної культури обумовлює її соціальні функції: пізнавальна – вивчає політичні уявлення, знання, міфи, ідеологію; виховна – сприяє підвищенню політичної свідомості громадян, спонукає брати безпосередню участь у політичному житті чи місцевому самоуправлінні; адаптаційна – допомагає людині пристосуватися до умов політичного середовища регулююча – підвищує рівень контролю з боку суспільства за роботою органів влади і управління; комунікативна – забезпечує зв'язок між учасниками політичного процесу, сприяє передачі політичного досвіду; захисна – сприяє охороні загально-гуманістичних цінностей – прав і свобод громадян; прогностична – дозволяє передбачити можливі варіанти розвитку подій, поведінку суб’єктів політики в тих чи інших ситуаціях; інтеграційна – виконання попередніх функцій сприяє співіснуванню і злагоді різних груп в одній політичній системі; забезпечує стабільність і цілісність держави. У різних історичних умовах деякі функції політичної культури можуть нівелюватися і навіть зникати. Зокрема, може вельми помітно знижуватися комунікативна здатність політичних груп, внаслідок чого політична боротьба між ними може призвести до загострення політичних конфліктів і провокування криз. Крім того, в перехідних суспільствах зростає здібність політичної культури до дезинтеграції системи правління, заснованої на незвичних для населення цінностях. У культурі будь-якого суспільства внутрішні політичні цінності, настанови різноманітність інтересів різних спільнот породжує відмінні одну від одної моделі політичних культур - субкультури, які існують у всіх країнах.

Але  й ще одна важлива обставина: саме в цю оснь остаточно завершився 13-лтнй процес консолдац укрансько полтично нац. Змнилася не тльки масова свдомсть, але й масова енергетика. Ункальна вс метафори блякнуть! атмосфера «свободи, рвности, братерства» на вулицях столиц, сльози на очах од нжности до всх  кожного, злиття в помаранчевй ейфор полських фермерв, льввських  харквських студентв, запорзьких металургв, кивських бзнесменв,  при цьому, що дуже важливо, ще й остаточна духовна асимляця нби переплавка в загальному нацональному горн етнчних росян, врев, угорцв Ключову фразу цих тижнв «Я горджусь тим, що я укранець», уперше випадало чути вд рзних людей безвдносно до хнього етнчного походження, поняття «укранець» нарешт стало з паспортного громадянсько-полтичним. Напевно, можна побачити витоки того, що вдбуваться, в минулому Украни Культури просто так не вмирають а може,  взагал не вмирають нколи? Все-таки ще двст з гаком рокв тому гетьманв у нас обирали,  дуже сильно пдозрюю, що якби не було в культурному «геном» укранцв цього (дуже шевченквського!) вдчуття «неправедности» всяко невиборно, «призначено згори» влади, то самих тльки тринадцяти рокв громадянського суспльства для становлення укрансько демократ могло б, либонь,  не вистачити Якщо ж простше, то впродовж останнього року в Укран остаточно оформився вже вддавна спроквола визрваючий цивлзацйний розрив мж суспльством  владою

1. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

2. Політична культура

3. Психологічні чинники прояву політичної культури студентської молоді

4. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

5. Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

6. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)
7. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України
8. Нестор Махно: історично-політичний портрет

9. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

10. Політичний режим

11. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

12. Утворення Скіфії та її політична історія

13. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

14. Політичний портрет М. Грушевського

15. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

16. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

Стрейч-пленка для ручной упаковки, вес 1 кг, 17 мкм, 45 см x 140 метров.
Прозрачная стрейч-пленка для ручной упаковки применяется в быту, на производстве, в офисе, магазине. Изготовлена из прочного полиэтилена,
351 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки
Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды

17. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

18. Держава і політична система суспільства

19. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

20. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

21. Політична система США

22. Політично-правова теорія Жана Бодена
23. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право
24. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

25. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

26. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

27. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

28. Запорозька Січ, її політичний устрій та право

29. Історія України. Соціально-політичні аспекти

30. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

31. Політична діяльність Лазара Кагановича

32. Політична історія Галицько-Волинського князівства

Ложечки "Pigeon" для первого прикорма.
Набор ложечек (2 штуки) для первого прикорма. Мягкий материал, не травмирующий ротик малыша. С безопасным ограничителем в основании
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Щит".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см

33. Політична криза лейбористської партії 1931 р.

34. Політична система Української козацької держави

35. Політичне життя в Україні 1993-2000 років

36. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта

37. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

38. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.
39. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.
40. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

41. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

42. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

43. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

44. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

45. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

46. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

47. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

48. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (салатовый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Говорящий ростомер "Лесная школа".
Обучающий плакат-ростомер поможет и рост измерить, и выучить буквы с цифрами! Нажимай на картинки – играй и учись, слушай любимые потешки
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей AK-208ST "Alpenkok", 10x10x22 см.
Размеры: 10х10х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Предназначена для безопасного и гигиеничного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей

49. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

50. Суспільно-політичне та культурне життя України

51. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

52. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

53. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

54. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.
55. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка
56. Економічна та торгово-політична роль митного збору

57. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

58. Вибори та їх роль у політичному житті України

59. Етапи розвитку політичної думи в Україні

60. Ідейно-політичні течії в Україні

61. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

62. Марксизм-ленінізм як політична ідеологія

63. Нагірно-Карабахський конфлікт: причини, розвиток, політичні наслідки

64. Основні політичні течії

Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
608 руб
Раздел: Мультирамки
Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки

65. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

66. Політичні партії в Україні та їх основні типи

67. Політичні погляди і діяльність Платона

68. Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи

69. Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського

70. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем
71. Політичня система як механізм влади
72. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

73. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

74. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

75. Структура політичної влади

76. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

77. Технології політичної діяльності

78. Трансформація суспільства та політична модернізація

79. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

80. Формування іміджу політичного лідера

Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров

81. Політик і політичний режим

82. Політична влада

83. Політична влада

84. Політична влада у світі та в Україні

85. Політична діяльність і політичні відносини

86. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування
87. Політична ідеологія Николло Макіавеллі
88. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії сучасності

89. Політична опозиція в Україні

90. Політична система Індонезії

91. Політичне лідерство

92. Політичне лідерство

93. Політичне прогнозування

94. Політичний PR

95. Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики

96. Політичний портрет О.Г. Лукашенко

Подушка "Нордтекс. Зебры", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Детский стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", порошкообразное, 2,5 кг.
Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах порошкообразное, начинает действовать сразу, устраняя даже самые сильные
718 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

97. Політичний тероризм: інформаційні методи боротьби

98. Політичні еліти

99. Політичні еліти та лідерство

100. Політичні ідеї Стародавнього світу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.