Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ РОБОЧОГО ЧАСУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 1.1 Поняття робочого часу як інституту трудового права та його складові 1.2 Види робочого часу РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМУ РОБОЧОГО ЧАСУ 2.1 Поняття, складові та загальна характеристика режимів робочого часу 2.2 Правова характеристика режиму роботи змінами 2.3 Правова характеристика режиму роботи з роздробленим робочим днем 2.4 Правове регулювання гнучкого графіку роботи 2.5 Режим з вахтовим методом організації робіт 2.6 Особливості ненормованого робочого дня та надурочних робіт 2.7 Особливості правового регулювання чергування РОЗДІЛ 3. ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ 3.1 Поняття та загальна характеристика окремих видів часу відпочинку 3.2 Загальна характеристика права на відпустки 3.2 Правове регулювання щорічних відпусток 3.3 Право на відпустки окремих категорій працівників 3.4 Відпустки без збереження заробітної плати ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП В Основному законі нашої держави чітко зазначено, що кожна особа має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку особа вільно обирає або на яку вільно погоджується. Ця норма ввійшла в українське законодавство із Загальної декларації прав людини 1948 року. Вільне обрання праці та вільне погодження означає, що тільки сама людина має виключне право розпоряджатися своїми здібностями до творчої і продуктивної праці. Право вільно розпоряджатися своїми здібностями до праці означає також і право особи взагалі не займатися трудовою діяльністю, при цьому незайнятість особи не повинна розглядатися як підстава для притягнення її до будь-якого виду юридичної відповідальності. Кожна людина може взагалі не працювати, або ж працювати, але не отримувати від цієї роботи прибутків. Наприклад, писати картини, але не продавати їх, не робити творчі виставки; займатися благодійною концертною діяльністю тощо чи жити за рахунок доходів від цінних паперів чи банківських вкладів. Разом з тим, більшість працездатного населення нашої держави належить до категорії зайнятого населення, тобто працює. Але економіко-політичні зміни в нашій державі, перехід від планової до ринкової економіки, високі ціни на товари та послуги досить часто змушують громадян нашої держави працювати і після досягнення пенсійного віку, працювати на декількох роботах, займатися нелегальною трудовою діяльністю тощо. Це частково вирішує проблеми грошового забезпечення конкретної особи чи членів її сім’ї, але, разом з тим не дає людині можливості відпочити, приділити увагу членам своєї сім’ї, відтворити свою здатність до праці належним чином. Як процес цілеспрямованої дії на предмети зовнішнього світу, праця є основою будь-якої людської діяльності. Тільки завдяки праці люди можуть задовольняти свої матеріальні та моральні потреби. Для того щоб мати певні матеріальні блага, люди вступають у відповідні відносини з іншими людьми та організаціями з приводу виробництва і розподілу цих благ. Тобто виникають відносини у сфері виробництва, управління та розподілу, створюється власність на знаряддя та засоби виробництва, на результати праці.

Основу цих відносин складають трудові правовідносини, тобто такі, які виникають між працівником і роботодавцем на підставі укладення між ними трудового договору з приводу використання найманої праці працівника. Але праця кожної особи буде ефективною тільки там і тоді, коли працівник матиме час не тільки для виконання своїх безпосередніх трудових обов’язків, але і час для відновлення працездатності, тобто час для відпочинку. Щоб якимось чином вирішити проблему ефективності використання людської праці, держава на законодавчому рівні визначає граничну тривалість робочого часу, мінімальні строки часу відпочинку, їх види, пільги, гарантії та компенсації для працівників, які працюють на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, поєднують роботу з навчанням тощо. Здобуття Україною незалежності та розвиток інституту приватної власності активізували проблеми законодавчого забезпечення граничних норм тривалості робочого часу. Справа в тому, що працівники окремих підприємств готові були працювати по 10-12 годин на добу, за умови, що їх заробітна плата буде збільшуватися. Але в цьому випадку необхідно було нагальне втручання держави, яка на законодавчому рівні закріпила норму про те, що максимальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень. Ця норма спрямована не на обмеження права на працю окремих працівників, вона захищає їх від свавілля роботодавця, дає можливість адекватно оцінювати та оплачувати роботу працівників. Як би добре не працював працівник, як би сильно не любив він свою роботу, але людський організм потребує перепочинку. Це право також закріплено в Конституції України, ст. 45 якої зазначає, що кожен, хто працює, має право на відпочинок, яке забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час. Всі ці правила конкретизовані і розширені в межах чинного законодавства України, зокрема, в Кодексі законів про працю України, в Законі України „Про відпустки”, в підзаконних нормативних актах тощо. Конституція України чітко зазначає, що максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, перелік вихідних та святкових днів визначається виключно законодавством. Це позбавляє права окремих державних органів та приватних структур самостійно визначати ці строки, не дає можливості створення поля для зловживань. Чинне трудове законодавство України потребує значних змін. Адже Україна не стоїть на місці, відносини в нашій державі, як і в будь-якій іншій, постійно розвиваються, а закон часто-густо не здатний регулювати їх на належному рівні. Тому проблема законодавчого регулювання робочого часу та часу відпочинку є для України сьогодні актуальною. Тематика правового регулювання робочого часу та часу відпочинку традиційно цікавить як зарубіжних, так і вітчизняних вчений в галузі трудового та суміжних галузей права. Зокрема, вказані проблеми у своїх наукових доробках піднімали такі вчені як Акопова Є.,

Барабаш А., Баранюк Ю., Башмаков В., Болотіна Н., Гаврилюк О., Гершанов Є., Гончаров Г., Єрьоменко В., Жернаков В., Чайкін А., Заржицький О., Пашков А., Прокопенко В., Сидоренко О., Реус О., Чанишева Г. та інші. Не оминула вона і моєї уваги. Об’єктом дослідження даної дипломної роботи є робочий час та час відпочинку як окремі категорії трудового права. Предметом вказаного дослідження виступають правові приписи, які визначають особливості правового регулювання робочого часу та часу відпочинку за законодавством України. Не виступають предметом даного дослідження і не розкриваються в межах даної роботи питання надання соціальних відпусток, оскільки вони можуть виступати предметом окремого дослідження. Метою написання дипломної роботи є дослідження особливостей законодавчого регулювання як робочого часу та часу відпочинку в цілому, так і окремих їх видів. Досягнення цієї мети вимагає вирішення ряду завдань, зокрема: Дослідити поняття робочого часу. Визначити види робочого часу та охарактеризувати критерії поділу робочого часу на окремі групи. Визначити поняття часу відпочинку та його види. Охарактеризувати зміст та особливості відпусток як окремого виду часу відпочинку. Дослідити види відпусток та порядок їх надання за законодавством України. Теоретико-методологічною основою дослідження відповідно до поставленої мети і сформульованих завдань стали такі загальнонаукові методи як: порівняльно-правовий, істотко-правовий, системно-структурний методи, а також метод аналізу чинного законодавства тощо. Науково-теоретичну базу дослідження склади Конституція та Закон України, акти Президента та Уряду України, інструкції, положення, накази, а також інша нормативна, навчальна, монографічна та довідкова література. Структура дипломної роботи зумовлена логікою та завданнями дослідження і складається із вступу, трьох розділів, висновків та переліку використаних джерел. РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ РОБОЧОГО ЧАСУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Поняття робочого часу як інституту трудового права та його складові Як вже зазначалося вище, поняття робочого часу визначено на рівні законодавства України. Побутує точка зору про те, що робочим вважається час, протягом якого працівник виконує свою роботу. Але насправді це не зовсім так. Адже працівник може дороблювати покладені на нього трудові обов’язки і під час обідньої перерви, і після закінчення робочого дня, тобто протягом міжзмінної перерви, і у вихідні дні, але ці часові рамки не належать до категорії робочого часу. Робочий час — це встановлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи та умов трудового договору повинен виконувати свої трудові обов’язки1. З цього визначення робочого часу випливає право власника вимагати від працівника протягом робочого часу виконання трудових обов’язків і дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку. Разом з тим, роботодавець немає права вимагати від працівника виконання ним своїх трудових обов’язків у поза робочий час, крім випадків, встановлених законодавством.

По мнению Герасимовой, этот цикл текстов автобиографичен и определяется ею как "не-случаи", то есть как описание не-случающегося (Герасимова Анна. Даниил Хармс как сочинитель. Проблема чуда // Новое литературное обозрение. 1995. No 16. С. 129-139). 120 Глава 4 монотонного, неотвратимого тиканья часов. Часы и старуха относятся к общему смысловому слою. Явлению старухи предшествует вторжение монотонного с т у -к а, механизация человека: Я смотрю из окна на улицу и вижу, как по панели идет человек на механической ноге. Он громко стучит своей ногой и палкой. -- Тюк, -- говорю я сам себе, продолжая смотреть в окно (ПВН, 401). Это "тюк" отыгрывается Хармсом в одном из "случаев" в сходном контексте. Явление старухи не дает возможности разблокировать дискурсивный ступор, поразивший повествователя. Ее смерть -- это буквальный отклик невозможности писать: Мне надо работать. Я прошу вас уйти. Старуха не движется. Я нагибаюсь и заглядываю старухе в лицо. Рот у нее приоткрыт и изо рта торчит соскочившая вставная челюсть. И вдруг мне становится ясно: старуха умерла (ПВН, 403)

1. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

2. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

3. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності

4. Правове регулювання вільних економічних зон

5. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

6. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності
7. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості
8. Державно-правове регулювання ринку ціних паперів

9. Механізм правового регулювання

10. Особливості правового регулювання договору ренти

11. Поняття правового регулювання

12. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

13. Правове регулювання вільних економічних зон

14. Правове регулювання екологічних відносин в Україні

15. Правове регулювання орендних відносин в Україні

16. Правове регулювання охорони та використання надр

Игрушка-подушка "Жираф", 32 см.
Главное достоинство подушки-это осязательный массаж, приятный, полезный и антидепрессивный. Внешний материал-гладкий, эластичный и прочный
1009 руб
Раздел: Антистрессы
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Триумф!", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
401 руб
Раздел: Кружки, посуда

17. Правове регулювання перевезення вантажів автомобільним транспортом

18. Правове регулювання податку з доходу громадян

19. Правове регулювання рибальства і рибного господарства

20. Правове регулювання сімейних відносин за участю іноземців та осіб без громадянства

21. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

22. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина
23. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств
24. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад

25. Регулювання цивільно-правового захисту неповнолітніх в школах-інтернатах

26. Цивільно-правове регулювання договору банківського рахунку

27. Правове регулювання соціальної роботи

28. Законодавче та нормативно-правове забезпечення митного регулювання

29. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

30. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов (Контрольная)

31. Облік робочого часу працівника

32. Восстановление на работе: основания и правовые последствия

Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня

33. Правовая, кадровая и организационная работа министерства культуры Саратовской области

34. Правовое регулирование качества продукции, работ и услуг

35. Правовые основы организации работы представительного органа местного самоуправления

36. Проблемы правового регулирования оформления приема на работу

37. Аналіз використання робочого часу менеджера

38. Особенности работы с локальными нормативными правовыми актами
39. Законодательно-правовые аспекты социальной работы на примере пенсионного обеспечения
40. Вивчення витрат робочого часу на електромонтажні роботи

41. Статистичне вивчення робочої сили та робочого часу

42. Налоговая система России в новом правовом поле

43. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

44. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция

45. Административно-правовой статус иностранных лиц и лиц без гражданства

46. Правовое регулирование государственной службы

47. Правовые акты управления

48. Административно-правовой статус государственных служащих в России

Пепельница S.Quire круглая c откидной крышкой, сталь, покрытие никель и черная краска, 67 мм.
Материал: нержавеющая сталь, покрытие никель, черная краска. Диаметр 67 мм, высота 102 мм.
350 руб
Раздел: Пепельницы
Антистрессовая подушка под шею "Микс".
Удобная подушка под шею создана специально для поездок и перелётов. Её можно использовать и на работе, чтобы приятно расслабиться во время
330 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Игра настольная "7 на 9 multi".
Настольная игра "7 на 9 Multi" позволит увлекательно провести время за веселой игрой. В комплект входят 61 карточка и подробная
333 руб
Раздел: Викторины

49. Административно-правовой статус граждан

50. Государственный служащий и его административно-правовой статус. Классификация государственных служащих

51. Источники правового регулирования банковской деятельности

52. Правовой статус Центрального Банка РФ

53. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

54. Государственно-правовое регулирование банковской деятельности в РФ
55. Правовое положение Акционерного Общества
56. Вещно-правовые способы защиты права собственности

57. Гражданско-правовая ответственность (TXT)

58. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

59. Гражданско-правовые сделки с квартирами

60. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение

61. Организационно-правовые формы юридических лиц

62. Правовая охрана товарных знаков

63. Правовое регулирование и содержание хозяйственных договоров, опосредствующих оказание услуг

64. Правовой режим уставного капитала акционерного общества

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Игра магнитная "Одевашки. Лиза".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Лизу. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

65. Правовые аспекты применения сети "Интернет" в России

66. Понятие, виды и условия действительности гражданско-правовых сделок

67. Лизинг и его правовое регулирование

68. Правовые основы наследования в Российской Федерации

69. Гражданско-правовое регулирование залога

70. Гражданско-правовое регулирование договора строительного подряда
71. Правовое регулирование и формы воспитания детей, оставшихся без родителей
72. Правовое положение индивидуального предпринимателя

73. Метод гражданско правового регулирования

74. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

75. Гражданско - правовой иск

76. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения

77. Правовое регулирование оборота земель промышленности

78. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права

79. Правовой строй Древнего Вавилона

80. Правовой статус Королевства Польского в составе Российской Империи

Набор посуды керамической "Холодное сердце. Сёстры" (3 предмета).
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
644 руб
Раздел: Наборы для кормления
Ручка шариковая "Excellence", розовая.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Машина-каталка "Лидер", цвет: бордовый.
Игрушечный автомобиль снабжен рулем, фарами, зеркалами заднего вида и звуковыми модулями, а его корпус оформлен в приятном бордовом цвете.
2947 руб
Раздел: Каталки

81. Введение «Временного положения» 1867-1868 гг. и политико-правовые последствия для казахов

82. Политические и правовые учения Древней Греции

83. Краткие лекции по истории политических и правовых учений (к зачету-тестированию)

84. Политико-правовые взгляды М.М.Сперанского и политические идеи Н.М.Карамзина.

85. Политические и правовые учения в России в период образования и укрепления абсолютизма

86. Правовое положение Президента Республики Беларусь
87. Правовые основы государственной службы в зарубежных странах
88. Толкование правовых норм

89. Местное самоуправление в Украине (историко-правовой анализ)

90. Внешнеэкономические сделки: правовое регулирование и коллизии (Доклад)

91. Основы Конституционно-правового статуса субъектов РФ

92. Правовое обеспечение деятельности внебюджетных фондов (Контрольная)

93. Правовые основы взаимоотношений представительного и исполнительного органов местного самоуправления

94. Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации

95. Гражданское общество и правовое государство

96. Конституционно – правовые основы религиозного и религиоведческого образования в РФ

Настольная игра "Падающая башня с фантами. Бам-бум".
Настольная игра. Башня типа «Дженга» с заданиями на каждом третьем брусочке Отличия. Падающая башня стала еще более азартной и
529 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Русское лото".
В набор входит: карточки, бочонки, жетоны, мешок и инструкция. Материал бочонков: древопласт.
363 руб
Раздел: Лото
Настольно-печатная игра "Пир горой!".
Мыши так разыгрались около холодильника, что тот упал и открылся. Значит, будет пир! Даже самые маленькие игроки легко справятся с простой
348 руб
Раздел: Классические игры

97. Международно-правовые способы разрешения международных споров

98. Правовое положение иностранных граждан в России

99. Правовой режим мирового океана


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.