Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Нарахування заробітної плати

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВК О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А по дисципліні « БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК »Слухач: Сидоркевич Дмитро Іванович Спеціальність, група: ЗФ – 02 ( фінанси ) Керівник: доцент Лютова Ганна Михайлівна Результат, дата: Реєстраційний номер, дата:м. Черкаси 2001 р.З М І С Т 1. Порядок нарахування заробітної плати. - 3 2. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів - 10 3. Задача - 13 Література 1. Порядок нарахування заробітної плати 1.1. Організація оплати праці на підприємстві; види, форми і системи оплати праці. Види заробітної плати. Заробітна плата посідає одне із центральних місць в обліку на підприємстві. Основою ор­ганізації оплати праці на підприємстві є тарифна система, яка включає: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадо­вих окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (до­відники). Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт за їх складністю, а працівників - за­лежно від їх кваліфікації й відповідальності за розрядами тарифної сітки. Вона служить підставою для формування і диференціації розмірів заробітної плати. Підприємства й організації при складанні трудової уго­ди встановлюють кожному працівникові розмір тарифної ставки (посадового окладу), види доплат, компенсаційні і гарантовані виплати, передбачені чинним законодавством. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оплату пра­ці» заробітна плата - це винагорода, визначена, як прави­ло, в грошовому вимірнику, яку відповідно до трудової угоди власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Заробітна плата поділяється на основну, додаткову, інші зоохочувальні і компенсаційні виплати. Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу згідно з встановленими нормами (норми часу, ви­робітку, обслуговування, посадові оклади). Вона встанов­люється у вигляді тарифних ставок і відрядних розцінок для робітників і посадових окладів для службовців. До до­даткової заробітної плати належать винагороди за працю понад встановлені норми, за трудові досягнення і винахідництво, а також особливі умови праці. Вона вклю­чає доплати і надбавки до тарифних ставок і посадових окладів у розмірах, передбачених чинним законодавством; премії працівникам, керівникам, спеціалістам за виробничі результати, включаючи премії за економію конкретних видів матеріальних ресурсів; винагороди за вислугу років і стаж роботи; оплату щорічних і додаткових відпусток згідно із законодавством, компенсацій за невикористану відпустку тощо. До інших заохочувальних і компенсаційних виплат нале­жать надбавки і доплати, не передбачені чинним законо­давством і понад встановлені розміри; винагороди за під­сумками роботи за рік; премії за винахідництво і раціона­лізацію; за створення, освоєння і впровадження нової техніки; за своєчасну поставку продукції на експорт; одно­разові заохочення окремих працівників за виконання особ­ливо важливих виробничих завдань тощо. Вичерпний перелік основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат міститься в Інструкції по статистиці заробітної плати, зат­вердженій наказом Мінстату України від 11.1

2.95 №323. Усі державні, кооперативні підприємства і господарські товариства повинні вести окремий облік: фонду заробітної плати робітників і службовців: — спискового складу, — позаспискового (позаштатного) складу; — разових та інших премій, які не включаються до фонду заробітної плати; — інших грошових і натуральних виплат робітникам і службовцям. Джерелами коштів на оплату праці на підприємствах є кошти, одержані в результаті їх господарської діяльності; в бюджетних установах - асигнування з бюджету, а також частка доходів, одержаних у результаті їх господарської діяльності. У підприємствах недержавної форми власності й об'єд­наннях громадян (кооперативах, спільних підприємствах з іноземними інвестиціями, акціонерних та інших господар­ських товариствах) оплата праці здійснюється відповідно до положень, передбачених установчими документами, з дотриманням норм і гарантій в оплаті праці відповідно до чинного законодавства. Держава згідно з Законом України «Про оплату праці» здійснює регулювання оплати праці працівників підпри­ємств усіх форм власності шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати, інших державних норм і га­рантій, а також шляхом прогресивного оподаткування до­ходів громадян. Форми і системи оплати праці. На підприємствах засто­совують дві форми отати праці - відрядну і погодинну. Кожна з цих форм має різновиди (системи). Їик, відрядна форма оплати праці має системи: пряма відрядна, відряд­но-преміальна, відрядно-прогресивна, акордна. При прямій відрядній системі оплата праці здійснюється за кожну оди­ницю виготовленої продукції (виконаних робіт, послуг). Відрядно-преміальна система передбачає, що робітникам, крім основного заробітку, нараховуються премії (за вико­нання норм виробітку, економію матеріалів, якість про­дукції тощо). Ця система стимулює покращення кількісних і якісних показників роботи, тому широко застосовується на підприємствах. При відрядно-прогресивній системі вико­нані роботи оплачуються: в межах норми - за твердими розцінками, понад норми - за підвищеними прогресивно-зростаючими розцінками. Ця система має обмежене зас­тосування (на найважливіших ділянках господарської ді­яльності), оскільки при її застосуванні темпи зростання за­робітної плати можуть випереджати темпи росту продуктивності праці, що може призвести до перевитрати фонду оплати праці, підвищення собівартості продукції. При акордній системі оплати праці норма і розцінка виз­начаються на весь комплекс виконуваних робіт (ремонт­них, будівельних тощо). Погодинна форма оплати праці має дві системи: проста погодинна і погодинно-преміальна. При простій погодин­ній системі праця працівників оплачується виходячи тіль­ки з кількості відпрацьованого часу і тарифної ставки (по­садового окладу) відповідно до їх кваліфікації. При пого­динно-преміальнії'! системі до погодинної ставки (посадового окладу) за досягнення визначних показників працівникам виплачується премія. Економічна доцільність застосування тих або інших форм і систем оплати праці визначається їх стимулюючою роллю в підвищенні ефективності діяльності кожної ділянки і підприємства в цілому.

1.2. Порядок нарахування заробітної плати працівникам Порядок нарахування заробітної плати, належної пра­цівникам підприємства, залежить від форм оплати праці, що застосовуються на підприємстві, і організації виконан­ня самих робіт (в, індивідуальному порядку чи бригадою). При погодинній оплаті праці основним документом, який служить підставою для нарахування заробітної плати, є табель використання робочого часу (ф. № П-12 і № П-13). У цьому разі для розрахунку погодинного заробітку пра­цівника достатньо знати його розряд, погодинну тарифну ставку даного розряду і кількість відпрацьованих годин за табелем. При розрахунку заробітної плати за посадовим окладом останній зберігається при відпрацюванні всіх ро­бочих днів місяця. Якщо відпрацьована неповна кількість робочих днів, середньоденний заробіток перемножається на кількість відпрацьованих днів. Приклад. Посадовий оклад працівника - 200 грн. Робо­чих днів у звітному місяці - 25, фактично відпрацьовано працівником - 21 день. Середньоденний заробіток - 8 грн. (200 грн.: 25). Сума погодинного заробітку - 168 грн. (8 грн.-21). При відрядній оплаті праці та індивідуальному виконан-іч робіт заробіток робітника визначається множенням кількості виготовленої продукції (виконаних робіт, пос­луг), зазначених у відповідних первинних документах, на встановлену розцінку за одиницю роботи. При бригадній формі організації праці заробітна плата і премії за викона­ну роботу нараховуються всій бригаді, а потім розподі­ляються між членами бригади пропорційно до відпрацьо­ваних кожним робітником годин з урахуванням їх кваліфі­кації (розряду). Для цього роблять розрахунок у такій послідовності: 1) спочатку множенням відпрацьованої кількості годин кожним робітником на їх погодинні та­рифні ставки і підсумком цих добутків знаходять заробі­ток бригади за тарифними ставками; 2) потім визначають відношення відрядного заробітку бригади до заробітної плати її членів за тарифними ставками (коефіцієнт приро­бітку); 3) множенням заробітку за тарифною ставкою кож­ного члена бригади за фактично відпрацьований час на коефіцієнт приробітку визначають відрядний заробіток ок­ремих членів бригади. Оплата праці за понадурочний час здійснюється відпо­відно до ст. 106 КЗпП України в подвійному розмірі пого­динної ставки (при погодинній оплаті праці); при відряд­ній оплаті праці нараховується доплата в розмірі 100% та­рифної ставки робітника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною формою, - за всі відпрацьовані понадурочні години. Оплата праці в нічні години (з 10 годин вечора до 6 годин ранку) відповідно до ст. 108 КЗпП України здійсню­ється в підвищеному розмірі, який встановлюється гене­ральними, галузевими (регіональними) угодами, але не нижче 20% тарифної ставки (окладу) за кожну годину ро­боти в нічний час. Оплата праці у святкові і неробочі дні згідно зі ст. 103 КЗпП України здійснюється в подвійному розмірі. Порядок оплати за час простою не з вини робітника оплачується з розрахунку не нижче 2/3 тарифної ставки встановленого йому розряду (окладу). Час простою з вини робітника не оплачується.

У раз смерт працвника грошова компенсаця за не використан ним дн щорчних вдпусток, а також додатково вдпустки працвникам, як мають дтей, виплачуться спадкомцям. Стаття 84 Вдпустки без збереження заробтно плати У випадках, передбачених статтею 25 Закону Украни «Про вдпустки», працвнику за його бажанням надаться в обов'язковому порядку вдпустка без збереження заробтно плати. За смейними обставинами та з нших причин працвнику може надаватися вдпустка без збереження заробтно плати на термн, обумовлений угодою мж працвником та власником або уповноваженим ним органом, але не бльше 15 календарних днв на рк. Глава VI НОРМУВАННЯ ПРАЦ¶ Стаття 85 Норми прац Норми прац норми виробтку, часу, обслуговування, чисельност встановлюються для працвникв вдповдно до досягнутого рвня технки, технолог, органзац виробництва  прац. В умовах колективних форм органзац та оплати прац можуть застосовуватися також укрупнен  комплексн норми. Норми прац пдлягають обов'язковй замн новими в мру проведення атестац  рацоналзац робочих мсць, впровадження ново технки, технолог та органзацйно-технчних заходв, як забезпечують зростання продуктивност прац

1. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

2. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

3. Обмеження утримань із заробітної плати

4. Облік заробітної плати

5. Суспільне виробництво та заробітна плата

6. Право працівника на заробітну плату
7. Комплексный анализ современных ландшафтов и их эволюции на территории Катангского плато
8. Формы пользования и владения землей в России. Плата за землю

9. Заработная плата

10. Организация заработной платы на предприятии

11. Развитие архитектуры материнских плат для PC

12. Автоматизация расчета начислений заработной платы в строительном управлении N 151

13. Материалы печатных плат (фольгированные стеклотекстолит и гетинакс)

14. Разработка модели повседневного платья

15. Разработка технологического процесса изготовления печатной платы для широкодиапазонного генератора импульсов

16. Методы и алгоритмы компоновки, размещения и трассировки печатных плат

Фоторамка "Poster black".
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Экран у рамки пластиковый. Для фотографий размером: 30х40см. Материал рамки: пластик.
332 руб
Раздел: Размер 30x40
Светильник "Плазма №5".
Размеры светильника: 22х11х11.5 см. Диаметр лампы: 11 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1191 руб
Раздел: Необычные светильники
Универсальная вкладка для дорожных горшков (голубой).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие

17. Трассировка печатной платы

18. Учет труда и заработной платы

19. Расчет заработной платы

20. Заработная плата, её начисление, налоги с заработной платы

21. Учёт и аудит заработной платы

22. Заработная плата в РФ
23. Анализ заработной платы на предприятии
24. Планирование труда и заработной платы

25. Организация заработной платы на предприятии

26. Современный кризис заработной платы

27. Системы заработной платы

28. Анализ организационно-технических и социально-экономических мероприятий по улучшению использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы

29. Заработная плата, цена и прибыль

30. Организация заработной платы на предприятии

31. Управление трудом и заработной платой

32. Теория заработной платы

Книга-сейф "Двенадцать стульев", 24x17x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1322 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Велобег "Slider" с ручным тормозом (цвет: матовый черный, 12").
Беговел от бренда Slider матового черного цвета привлечет внимание ребенка и понравится ему благодаря современному стильному дизайну.
2779 руб
Раздел: Беговелы
Набор "Юный конструктор № 1", 137 деталей.
Все детали выполнены из прочного и качественного пластика и соединяются между собой при помощи болтов. Из деталей ребёнок сможет собрать
461 руб
Раздел: Воздушный транспорт

33. Баллада А. фон Платена «Klaglied Kaiser Otto des Dritten» и традиция духовной песни

34. Плата за землю и ее формы

35. Схема: «Как не платить налог на доходы в случае выплаты дивидендов?»

36. О порядке определения и способе установления ставок платы за землю поселений

37. Плата за землю

38. Закон о плате на землю
39. Разработка технологического процесса изготовления печатной платы для широкодиапазонного генератора импульсов
40. Платить или Не платить?

41. Проектирование заработной платы

42. Технология сборки и монтажа печатных плат

43. Системы заработной платы, гарантии и компенсации

44. Безналичный порядок выплаты заработной платы

45. Заработная плата

46. Понятие заработной платы. Ее виды

47. Заработная плата

48. Инфляция и заработная плата

Светильник с датчиком света и движения "Майти лайт".
К сожалению, не всегда при ремонте и проектировании можно предугадать, где Вам понадобится установка светильника. Светильник с датчиком
405 руб
Раздел: Ночники
Игольчатый конструктор "Bloko". 50 деталей в тубе.
Европейский производитель конструкторов Bloko представляет инновационную разработку для обучения детей конструированию с раннего возраста.
1050 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тайны моря".
Настольная игра «Тайны моря» — простая и веселая игра 2 в 1 для всей семьи. Отправляйтесь на поиски несметных сокровищ, которые скрывает
315 руб
Раздел: Прочие

49. Анализ и прогнозирование фонда труда и заработной платы

50. Заработная плата

51. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

52. Плата за землю

53. Расчет заработной платы

54. Современный кризис заработной платы
55. Функции заработной платы и их проявление в условиях рыночной экономики
56. Заработная плата и доходы населения в России и развитых странах

57. Заработная плата

58. Новые законы для аудиторов. Объединяться, учиться и платить

59. Аудит расчетов по заработной плате и единому социальному налогу

60. Бухучет заработной платы и расчетов с персоналом по оплате труда в условиях рыночной экономики

61. Заработная плата

62. Планирование труда и заработной платы

63. Учет и начисление заработной платы

64. Кавказские немцы армянского плато

Карандаши цветные "Colorino Kids", трехгранные, 18 цветов + точилка.
Трехгранный профиль. Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная SV технология вклеивания
333 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игрушка "Музыкальная сова".
Музыкальная сова танцует и машет крылышками с мигающими огоньками! А ещё она рассказывает сказки: "Курочка Ряба",
653 руб
Раздел: Животные
Копилка "Яблоко".
Принцип работы: копилка "заглатывает" монетку положенную на "язычок". Присутствуют звуковые эффекты.
368 руб
Раздел: Копилки

65. Процесс изготовления печатной платы

66. Материнская плата. Устройства, подключаемые на неё

67. Материнские платы

68. Автоматизация расчета начислений заработной платы в строительном управлении N 151

69. АРМ «Расчет заработной платы»

70. Гражданско-правовой договор с внештатником: как платить НДФЛ и ЕСН
71. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності
72. Порівняльна характеристика платіжних інструментів

73. Заработная плата

74. Исследование организации учета фонда заработной платы в строительных организациях

75. Начисления и удержания заработной платы на примере исправительного учреждения

76. Организация учета труда и заработной платы

77. Основы бухгалтерского учета труда и заработной платы

78. Порядок расчета заработной платы за отработанное и неотработанное время основных категорий работников (на примере ОАО "Виктория")

79. Совершенствование учета и анализа использования фонда заработной платы

80. Труд и заработная плата, задачи их учета

Рюкзак для средней школы, джинсовый "Скай", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe, арт. AL7030.
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe AL7030 - аксессуар, который защитит ребенка от ярких солнечных лучей при перевозке
660 руб
Раздел: Прочее
Статуэтка "Маленькая леди", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
462 руб
Раздел: Миниатюры

81. Учет выплат заработной платы

82. Учет заработной платы

83. Учет заработной платы

84. Учет заработной платы в бюджетных организациях (на примере Управления по образованию, культуре и молодежной политики)

85. Учет и анализ заработной платы

86. Учет отчислений и удержаний по заработной плате в бюджетном учреждении
87. Учет расчетов по оплате труда: удержания из заработной платы
88. Учет труда и заработной платы

89. Учет труда и заработной платы

90. Учет труда и заработной платы на ООО "Автомобили Баварии"

91. Учет труда и заработной платы ООО совхоз-завод "Дмитриевский"

92. Учет удержаний из заработной платы

93. Учёт отчислений из заработной платы

94. Бухгалтерский учет заработной платы в бюджетном учреждении

95. Амортизація, її визначення, характеристика, порядок нарахування

96. Анализ методики формирования учета и использования фонда заработной платы на примере ООО "Открытый Контакт"

Качели детские подвесные "Вятушка".
Подвесные качели "Вятушка" станут необходимым атрибутом активного отдыха. Качели имеют цельный, жесткий трубчатый каркас с
557 руб
Раздел: Качели
Набор эмалированных кастрюль "Mayer & Boch" (3 предмета).
Набор эмалированных кастрюль с крышками из термостойкого стекла. Кастрюли - 3 штуки, стеклянные крышки - 3 штуки. Материал: углеродистая
844 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Асборн - карточки. Дорисуй, найди, раскрась.
В этом наборе вы найдёте 50 многоразовых двусторонних карточек с яркими добрыми картинками животных, а также фломастер на водной основе.
389 руб
Раздел: Прочие

97. Аудит расчетов по заработной плате

98. Аудит учета операций по расчетам по заработной плате рабочих и служащих

99. Дитяча праця і дитячий заробіток


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.