Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

смотреть на рефераты похожие на "Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення" Создатель: SODOM ВСТУП Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю товарно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валового доходу, який за індивідуалістичною системою розподілу поділявся на три категорії: доходи від капіталу, землі та доходи від праці. Вважалося, що кожен із видів доходів є обов'язковою винагородою для одержувача за надані ним послуги у народному господарстві. Це добре розуміли ще засновники класичної школи А. Сміт, Дж.Ст. Мілль, які брали до уваги історичний і юридичний факт володіння тим чи іншим капітальним майном, землею або капіталом (засобами виробництва, матеріалами, коштами) як основу вирішення питання про походження прибутку. Спочатку у політичній економіці, а потім і у фінансовій науці усі джерела доходів поділялися на фундирувані й нефундирувані, тобто пов'язані й не пов'язані з капітальним майном, отже, і розподіл доходів здійснювався за двома категоріями: доходи від капітального майна взагалі і доходи від праці, що не пов'язані з володінням капіталом. Дохід від капітального майна, у свою чергу, об'єднував земельну ренту і дохід від капіталу. Д. Рікардо виявив протилежну залежність між прибутком та земельною рентою, між заробітною платою і прибутком. Яка частина продукту сплачується у формі заробітної плати — питання надзвичайно важливе при вивченні прибутку. Останній буде високий або низький у тій самій пропорції, в якій буде низькою чи високою заробітна плата, писав він. А. Сміт і Д. Рікардо відокремили поняття прибутку в особливу економічну категорію, яку досліджували у тісному зв'язку із процесом накопичення капіталу, із факторами зростання суспільного багатства. У різні часи Сміт трактував прибуток як: 1) закономірний результат продуктивності капіталу; 2) винагороду капіталістові за його діяльність і ризик; 3) вирахування з частини неоплаченої праці найманого робітника. Пояснення джерел виникнення прибутку, яке зробив А. Сміт, набуло розвитку в різноманітних напрямках подальших теорій прибутку. У працях декого з теоретиків того часу панували й такі варіанти трактування прибутку, як винагороди за збереження капіталу (теорія стриманості), страхової премії за ризик, що йому підвладна будь-яка діяльність підприємця, а також сприйняття прибутку як результату виявлення законів мінового процесу і вартості, що виникає завдяки зростанню капіталу з часом. 1. РОЛЬ І МІСЦЕ ПРИБУТКУ В ЕКОНОМІЦІ ПІДПРИЄМСТВА У Законі України «Про підприємства в Україні» записано: «Підприємство — самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який . здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу). На всіх підприємствах основним узагальнюючим показником фінансових результатів і господарської діяльності є прибуток (доход)». Цими нормативними положеннями визначається роль і місце прибутку в економіці підприємства. 1.1 Прибуток підприємства — це перевищення доходів від його діяльності над сумою видатків; він являє собою єдину форму його власних нагромаджень.

Податок на додану вартість і акцизний збір, які надходять у складі виручки від реалізації продукції підприємств, являють собою форми централізованих нагромаджень, у повній сумі надходять у розпорядження держави, формуючи значну частку прибуткової частини державного бюджету. На відміну від ПДВ і акцизного збору, прибуток, що його одержують підприємства у сфері виробництва товарів і послуг, хоч він також є одним із головних джерел формування централізованих фінансових ресурсів держави, в значній своїй частині використовується тими підприємствами, які його одержали, на збільшення виробницгва, реконструкцію і технічне переозброєння їх основних засобів, удосконалення технології, матеріальне заохочення трудящих соціальний розвиток колективів. Законодавство України, яке регулює господарську діяльїність суб'єктів підприємництва і порядок організації бухгалтерського обліку і звітності, з одного боку, і систему оподаткування прибугку — з іншого, під «прибутком» визначає два різних економічних явища. Згідно з Законом України «Про оподаткування ирибугку підприємств», прибутком вважається сума валових доходів, тобто по суті доходів від усіх видів діяльності, скоригована певним чином для цілей оподаткування, зменшена на суму валових витрат підприємства і на вартість зносу (амортизації) основних засобів і нематеріальних активів. Аналіз складу валових доходів і валових витрат свідчить про те, що прибуток як об'єкт оподаткування являє собою досить умовну величину, яка відображає співвідношення між доходами і витратами підприємства за певний, законодавчо встановлений період оподаткування. Головна його особливість полягає в тому, що він безпосередньо не залежить від собівартості продукції, від різниці між виручкою від реалізації продукції і витратами на виробництво цієї продукції. Прибугок як об'єкт оподаткування визначається за даними спеціального податкового обліку, який не співпадає з бухгалтерським обліком прибутку. Прибугок у класичному розумінні являє собою різницю між ціною товару і затратами на виробництво товару — його собівартістю. Саме таке розуміння прибутку закладене в усіх законодавчих актах України, крім законодавства про оподаткування прибугку. Такий показник, безумовно, в більшій мірі характеризує якість господарювання підприємства, саме він реальний і з точки зору спроможності підприємства відраховувати частину прибугку до бюджету. Прибугок синтезує в собі всі найважливіші сторони роботи підприємства. Щоб прибуток підприємства зростав, воно повинне: — нарощувати обсяги виробництва і реалізації товарів, робіт, послуг; — розширювати, орієнтуючись на ринок, асортимент і якість продукції; —впроваджувати заходи щодо підвищення продуктивності праці своїх працівників; — зменшувати витрати на виробництво (реалізацію) цродукції (тобто її собівартість); — з максимальною віддачею використовувати потенціал, що є у його розпорядженні, у тому числі фінансові ресурси; — зі знанням справи вести цінову політику, бо на ринку діють переважно вільні (договірні) ціни; — грамотно будувати договірні відносини з постачальниками і покупцями; — вміти найбільш доцільно розміщати (вкладати) одержаний раніше прибуток з точки зору досягнення оптимального ефекту.

Не важко помітити, що останні три з названих вище напрямків значною мірою залежать від сумлінності і кваліфікації економістів, які причетні до фінансової роботи підприємства. Так, на стадії укладання угод з покупцями дуже важливо домовитися про оптимальні ціни на товари і послуги, строки перегляду цін у зв'язку з інфляційними процесами в економіці. У договорі повинні бути чітко визначені застереження щодо порядку обчислення розмірів втрат (збитків), які є наслідком порушень зафіксованих у ньому зобов'язань сторін, а також щодо порядку відшкодування цих втрат. У директивно-плановій економіці всі ці питання для підприємств не мали суттєвого значення, оскільки вони практично не були зацікавлені у збільшенні прибутку. Вони не розпоряджалися ним. У ринкових же умовах після сплати податків до державного бюджету й інших обов'язкових відрахувань весь прибугок, що залишається, надходить у повне розпорядження власників або трудових колективів підприємств. 1.2 Визначення загальної величини прибутку. Прибугок, який визначається у бухгалтерському обліку підприємств, складається з: — прибугку від реалізації товарної продукції (робіт, послуг); — прибугку (або збитку) від іншої реалізації; — прибугку, отриманого від здійснення підприємством корпоративних прав (у тому числі у вигляді дивідендів на придбані акції акціонерних товариств, процентів на внески до статутних фондів спільних підприємств); — прибутку (або збитку) від інших позареалізаційних операцій. Всі разом ці складові частини становлять так званий балансовий прибуток підприємства, що знаходить своє відображення у пасиві бухгалтерського балансу. Прибуток від реалізації товарної продукції—це різниця між оптовою (договірною або регульованою, без ПДВ і акцизного збору) ціною реалізованої продукції і її собівартістю. Наприклад, на виріб «А», який не є підакцизним, тобто такий, що не обкладається акцизним збором, встановлена договірна ціна (без ПДВ) 2,40 грн., повна собівартість виробу становить 1,98 грн. Виручка від його реалізації дорівнює 2,40 х 1,20 (20 відсотків —ПДВ), тобто 2,88 грн. Прибуток від реалізації виробу «А» складає 0,42 грн. (2,40 —1,98). На собівартість товарної продукції підприємства зобов'язані відносити всі витрати на виробництво згідно з чинним законодавством. В даний час воно встановлює перелік витрат виробництва, що відносяться на собівартість продукції (робіт, послуг), за 5-ма групами: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація основних засобів та нематеріальних активів, інші витрати (включаючи витрати на реалізацію продукції, а також податки, збори, інші обов'язкові платежі, передбачені законодавством). У складі третьої та п'ятої з цих груп є, зокрема, витрати підприємства на створення таких загальнодержавних цільових фондів: — Пенсійний фонд України; — Фонд соціального страхування України; — Фонд коштів на випадок безробіття; — Фонд для здійснення заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи; — Державний інноваційний фонд; — Державний фонд сприяння конверсії; — Фонд коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних шляхів загального користування.

Засдання комс по трудових спорах вважаться правомочним, якщо на ньому присутн не менше двох третин обраних до  складу членв. Працвник  власник або уповноважений ним орган мають право заявити мотивований вдвд будь-якому члену комс. Питання про вдвд виршуться бльшстю голосв членв комс, присутнх на засданн. Член комс, якому заявлено вдвд, не бере участ у виршенн питання про вдвд. На засданн комс ведеться протокол, який пдписуться головою або його заступником  секретарем. Стаття 227 Порядок прийняття ршень комсю по трудових спорах Комся по трудових спорах прийма ршення бльшстю голосв  членв, присутнх на засданн. У ршенн зазначаються: повне найменування пдпримства, установи, органзац, прзвище, м'я та по батьков працвника, який звернувся до комс, або його представника, дата звернення до комс  дата розгляду спору, суть спору, прзвища членв комс, власника або представникв уповноваженого ним органу, результати голосування  мотивоване ршення комс

1. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

2. Аналіз виробництва зернових культур та резерви його збільшення на прикладі СТОВ “Колос” Христинівського району

3. Резерви збільшення виробничих потужностей промислового підприємства

4. Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)

5. Государственное регулирование доходов населения на Украине

6. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
7. Доходы бюджетной системы Российской Федерации
8. Содержание и порядок применения единого налога на вмененный доход для субъектов малого предпринимательства

9. Единый налог на вмененный доход в 2003 году

10. Налоги на доходы физических лиц

11. Разработка системы по сбору информации о доходах физических лиц для формирования налоговых документов и отчетности для налоговой службы по объединению Сургутгазпром

12. Процессы дифференциации доходов населения и их государственное регулирование

13. Дифференциация доходов населения и социальная политика государства

14. Доходы и расходы государственного бюджета РФ

15. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

16. Валовой доход, валовые затраты, учет товарных потерь в торговле

Альбом для пастели "Pastel", А2, 20 листов.
Формат: А2. Количество листов: 20. Плотность бумаги: 300 г/м2. Блок: синий. Твердая подложка.
429 руб
Раздел: 14-24 листа
Бутылочка для кормления "Avent" Natural (260 мл).
Уникальная эргономичная форма позволяет комфортно держать бутылочку в любом положении. Инновационный двойной клапан эффективно снижает
481 руб
Раздел: Бутылочки
Ранец ортопедический "Kitty", цвет розовый.
Ранец с ортопедической спинкой. Компактная обтекаемая форма. Крышка из износостойкой искусственной кожи! Широкие удобные лямки
3295 руб
Раздел: Без наполнения

17. Доходы и расходы организации

18. Зависимость национального дохода от капитальных затрат. Модель Леонтьева

19. ФАТФ: борьба с легализацией преступных доходов

20. СТРУКТУРА ЛИЧНОГО ДОХОДА РАБОТНИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

21. Перекрестная эластичность спроса и его эластичность по доходу (Доклад)

22. ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ: ИСТОЧНИКИ И СТРУКТУРА (УКРАИНЫ)
23. Личный доход
24. Факторы роста цен, их влияние на доход и реальное потребление граждан

25. Природная рента и доходы олигархов. Проблемы и перспективы изъятия в пользу Государства

26. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

27. Життєвий i творчий шлях Олеся Гончара

28. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

29. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

30. Налог на доходы физических лиц 2002г. по 23 гл. НК РФ. и новому плану счетов - продам за 100$

31. Совокупный годовой доход граждан РФ и проблемы его формирования

32. Налогообложение доходов иностранных юридических лиц

Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

33. Перечень экзаменационных вопросов и билетов политика доходов и заработной платы осенний семестр 2000

34. Схема: «Как не платить налог на доходы в случае выплаты дивидендов?»

35. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности

36. Особенности объективной стороны состава преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов

37. Анализ структуры доходов государственного бюджета на примере Украины

38. Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности
39. Налогообложение прибыли предприятий в Украине, определение валовых доходов, валовых расходов и прибыли, которая подлежит налогообложению
40. Проекции на плоскость цена-доход

41. Предложение, ориентированное на сегментирование по доходам

42. Формирование факторных доходов на торговый и ссудный капитал

43. Теория определения уровня дохода. Теория мультипликатора

44. Увеличение доходов

45. Государственное регулирование доходов населения

46. Рынок ресурсов и распределение доходов

47. Методология измерения объема национального продукта, национального дохода

48. Билеты по курсу Политика доходов

"Счеты" - деревянная игрушка.
Эти забавные и яркие счеты изготовлены из экологически чистого материала древесины. Игра с ними прекрасно развивает мелкую моторику и
342 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Мантоварка алюминиевая, 3 сетки, 6 л.
Мантоварка, алюминиевая, 3-х уровневая. Размеры: длина - 28 см, ширина - 29 см. Мантоварка имеет 3 съемные сетки. Пригодна для
1019 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор цветных карандашей "Noris Club", 36 цветов.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
566 руб
Раздел: Более 24 цветов

49. Доход фирмы

50. Доходы и их виды

51. Доходы федерального бюджета

52. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

53. Оценка недвижимости, приносящей доход

54. Прибыль и доход как основные показатели результатов деятельности предприятия
55. Рынки ресурсов и распределение доходов
56. Формирование и распределение доходов предприятия. На примере предприятия ЗАО ТТП Орбита

57. Как прогнозировать доходы

58. Кривые спроса, предложения и доход

59. Доходы от предпринимательства. Прибыль на промышленный капитал

60. Динамика и дифференциация доходов населения

61. Дифференциация доходов населения в России

62. Доходы населения и проблемы их распределения

63. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

64. Современная структура перераспределений и их формы, влияющие на реальные доходы населения

Органайзер для автомобиля "Профессионал+".
Органайзер для автомобиля станет оригинальным и недорогим подарком для любого автомобилиста. Выполненный из плотного материала, приятного
364 руб
Раздел: Прочее
Фоторамка на 6 фотографий С32-011 "Alparaisa", 50x34,3 см (бронза).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
603 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 240 мл.
Объем: 240 мл. Материал: фарфор.
313 руб
Раздел: Кружки, посуда

65. Порядок признания доходов при кассовом методе

66. Определение влияния изменения структуры товарооборота на уровень доходов

67. Функція мотивації трудової діяльності, її компоненти, теорії, шляхи

68. Анализ доходов и расходов банка

69. Финансово-инвестиционная деятельность и ее доходы

70. Учет финансовых результатов и использования прибыли и учет доходов будущих периодов
71. Доход, затраты и прибыль коммерческого банка
72. Життя і творчий шлях Рея Бредбері

73. Життєвий і творчий шлях поета Артюра Рембо

74. Життєвий шлях Олександра Петровича Довженко

75. Доход — досуг: модель индивидуального предложения рабочей силы

76. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности

77. Статистика социально-экономических доходов и расходов населения

78. Налоговый учет доходов, не учитываемых для целей налогообложения

79. Местные бюджеты, бюджетный федерализм. Доходы и расходы местного бюджета, их экономическое содержание

80. Доход под градусом

Фоторамка "Poster yellow" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
484 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Развивающая игра с карточками "Изучаем время".
Набор с карточками "Изучаем время" - очень увлекательная и полезная для развития малыша игрушка. При помощи неё ребёнок
345 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука "Омега", розовый, 32 литра, 49x35x18 см.
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Водоотталкивающая
1364 руб
Раздел: Без наполнения

81. Доходы и расходы государственного бюджета, их структура и роль в экономическом росте производства

82. Расходы и доходы предприятия, финансовые методы управления ими

83. Налогообложение доходов и операций с ценными бумагами

84. Совершенствование доходов и расходов Национального банка Украины

85. Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

86. Аналіз доходів та витрат банку
87. Дивидендный и дисконтный доход по акции и облигации. Определение рыночной стоимости акции
88. Доходы сельскохозяйственных предприятий: формирование и распределение

89. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

90. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

91. Повышение эффективности производства яиц на основе внедрения оплаты труда в отрасли от валового дохода

92. Удосконалення технології виробництва харчових яєць шляхом введення у кормосуміш ферментних препаратів

93. Шляхи енергозбереження в сільському господарстві

94. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

95. Бухгалтерський облік доходу в малому бізнесі

96. Відображення в балансі витрат і доходів майбутніх періодів

Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные
Ростомер деревянный (ростомер-пазл).
Ростомер способствует развитию малыша, помогает наблюдать за ростом, служит отличным украшением детской. Как измерить рост? Соберите
324 руб
Раздел: Ростомеры
Шкатулка для рукоделия "Цветочная поляна" 26x16x18,5 см.
Шкатулка настольная, с выдвижным ящичком. Материал: МДФ, внешнее покрытие - текстиль, внутреннее покрытие - флок. Размер: 26x16x18,5 см.
2452 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

97. Доходы и расходы организации

98. Затраты, доходы и расходы как объекты бухгалтерского управленческого учета

99. Контроль затрат, доходов и финансовых результатов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.