Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Робота з таблицями баз даних в MS Excel

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Міністерство освіти і науки України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Факультет будівельний Кафедра будівельної механіки РОЗРАХУНКОВО – ГРАФІЧНА РОБОТА №2 із дисципліни «Інформатика» на тему: «Робота з таблицями баз даних в MS Excel» Залікова книжка № 07281 Виконав: студент гр. 110-Б Смілик О.В. Керівник: Мартьянов В.В. Полтава 2008 Завдання на розрахунково-графічну роботу № 2 Робота з таблицями баз даних в MS Excel Строки виконання РГР № 2: початок 07.04.2008 р. закінчення 16.05.2008 р. В табличному процесорові MS Excel розробити таблиці баз даних для розподілу відрядного заробітку між робітниками комплексної будівельної бригади та виконати аналіз даних. Книга повинна містити наступні робочі аркуші. 1). Довідники. Скласти довідники професій і тарифних коефіцієнтів. Передбачити кількість будівельних професій 6. Розрядам 4, 5, 6, 7, 8, 9 відповідають тарифні коефіцієнти 1,39; 1,54; 1,70; 1,87; 2,06; 2,26. 2). Відомість про робітників. Розробити таблицю, яка має містити наступні поля: № п.п., прізвище, ім’я, по батькові, стать, дата народження (забезпечити введення даних між датами 01.01.1950р. і 01.01.1985р.), вік, професія, розряд, членство у профспілці, дата прийому на роботу, стаж роботи (визначається в повних роках, місяцях, днях). Кількість записів в таблиці відповідає чисельності бригади, що складає 20 чол. 3). Розподіл. Розробити таблицю розподілу суми відрядного заробітку – 25000 грн. між робітниками бригади та утримань з такими полями: № п.п., прізвище та ініціали, кількість відпрацьованого часу (забезпечити введення даних між 152 і 184 годинами), тарифний коефіцієнт, відпрацьований час приведений до робочого часу 1-го розряду, розподілений відрядний заробіток (при відсутності інших нарахувань співпадає з величиною суми “всього нараховано”); прибутковий податок (13% від суми “всього нараховано” без копійок), відрахування до пенсійного фонду (2% від суми “всього нараховано”), відрахування на соцстрахування (1% від суми “всього нараховано”), збір на випадок безробіття (0,5% від суми “всього нараховано”), профспілкові внески (1% від суми “всього нараховано”, в залежності від членства у профспілці), всього утримано, сума до видачі. 4). Сортування. За результатами розроблення відомості про робітників та таблиці розподілу створити таблицю з наступними полями: № п.п., прізвище та ініціали, стать, вік, професія, розряд, членство у профспілці, стаж роботи, кількість відпрацьованого часу, всього нараховано; прибутковий податок, відрахування до пенсійного фонду, відрахування на соцстрахування, збір на випадок безробіття, профспілкові внески, всього утримано, сума до видачі. Виконати сортування за сплаченим прибутковим податком. 5). Підсумки. На цьому аркушеві розмістити таблицю з аркуша Сортування. Виконати підведення проміжних підсумків за професією. 6). Автофільтр. На цьому аркушеві розмістити таблицю з аркуша Сортування. За допомогою автофільтру вибрати жінок, які є членами профспілки, віком від 27 до 42 років.

7). Розширений фільтр. На цьому аркушеві розмістити таблицю з аркуша Сортування. За допомогою розширеного фільтру вибрати чоловіків старших 40 років, а також робітників 2-го розряду, які сплачують до пенсійного фонду більше 23 грн. 8). Діаграма №1. Побудувати гістограму нарахованої суми. 9). Діаграма №2. Побудувати кільцеву діаграму середньої суми до видачі за членством у профспілці. Для цього необхідно створити допоміжну таблицю на окремому робочому аркушу. У відповідних таблицях передбачити наявність робітників із даними, що задовольняють вимогам завдання щодо автофільтру та розширеного фільтру. З метою додаткової поінформованості, для комірок, в необхідних випадках (особливо для полів, що обчислюються), створити примітки. Комірки таблиць повинні бути відформатовані згідно типів даних, а таблиці в цілому - оформлені з використанням різних типів та розмірів шрифтів, заливок та ін. За допомогою текстового редактора MS Word створити звіт про виконану розрахунково-графічну роботу, що повинен містити: титульну сторінку; бланк завдання; зміст; алгоритм створення таблиць бази даних із наведенням відповідних таблиць книги MS Excel; аналіз таблиць баз даних (сортування, автофільтр, розширений фільтр, проміжні підсумки); графічну частину роботи – задані діаграми та графіки і опис їх побудови; список використаних літературних джерел. Текст звіту оформлюється шрифтом типу imes ew Roma розміром 14 кегель з полуторним інтервалом і повинен бути вирівняним по ширині з абзацним відступом 1,25 см. Всі сторінки повинні бути пронумеровані. Нумерація сторінок проставляється у правому верхньому куті аркуша. Титульна сторінка і бланк завдання включаються до нумерації сторінок, але номери на них не проставляються. Звіт повинен бути оформлений у відповідності з вимогами ДСТУ Б А.2.4–4–99 і роздрукований на аркушах формату А4. До звіту додаються електронні копії робочої книги з таблицями баз даних MS Excel та звіту підготовленому в текстовому редакторі MS Word. При захисті роботи студент повинен відповісти на питання стосовно виконаної роботи та вміти користуватись інструментами MS Excel (форматування, обчислення, сортування, підсумки, фільтр та ін.). Студент Завдання видав (підпис)(підпис) ЗмістВступ 1. Алгоритм створення таблиць бази даних із наведенням відповідних таблиць книги MS Excel 2. Аналіз таблиць баз даних 2.1 Сортування 2.2. Автофільтр 2.3. Розширений фільтр 2.4 Проміжні підсумки 3. Графічна частина роботи Висновок Список використаних літературних джерел Вступ Бухгалтер, економіст, інженер повсякденно має справу з інформацією, що представлена у вигляді таблиць як текстового, так і числового характеру. Швидке створення, заповнення, оформлення та друк таблиць у зручному вигляді, пошук сум чи середніх значень чисел, розміщених у стовпцях або рядках таблиці та більш складний аналіз даних – це ті завдання, які найкраще вирішувати за допомогою табличного процесора. Мета: розробити книгу MS Excel для розподілу заробітної плати між окремими членами комплексної бригади та аналізу результатів розподілу згідно професії, розряду та відпрацьованого часу і т.д

. Передбачити обчислення прибуткового податку та відрахувань в пенсійний фонд. 1. Алгоритм створення таблиць бази даних із наведенням відповідних таблиць книги MS Excel Робоча книга – файл, створений табличним процесором MS Excel. Вона складається з окремих аркушів – листів, кількість яких визначається шаблоном. Вставити чи видалити аркуші у поточній книзі можна за допомогою команд Вставка → Лист та Правка → Удалить лист. Листи можна переміщувати та копіювати з одної книги в іншу. А також змінювати їх порядок в межах однієї книги. Для того, щоб змінити ім’я аркуша на більш інформативні для користувача необхідно викликати контекстне меню на назві Лист 1 і виконати команду Переименовать. Ім’я кожного листа виводиться на ярличок у нижній частині робочої книги: «Лист1» – Довідники, «Лист2» – Відомість про робітників, «Лист3» – Розподіл, «Лист4» – Сортування, «Лист5» – Підсумки, «Лист6» – Автофільтр, «Лист7» – Розширений фільтр, «Лист8-Лист9» – Діаграми. На аркуші «Довідники» створюємо два довідники: Довідник професій та Довідник тарифних коефіціентів (табл. 1.1). Формат комірок і параметри даних задаються командою Формат → Ячейки: у вкладці Число вибираємо формат даних: текстовий, числовий (з потрібною кількістю десяткових знаків), і т.д.; у вкладці Выравнивание змінюємо орієнтацію тексту, вирівнюємо по горизонталі та вертикалі, об’єднуємо елементи таблиці, переносимо слова у межах комірки; у вкладці Шрифт урізноманітнюємо шрифтове оформлення робочого аркуша; у вкладках Границі та Вид створюємо контури і заливку комірок. Таблиця 1.1 Довідник професій Довідник тарифних коефіцієнтів №п.п Назва Розряд Тарифний коефіцієнт 1 електрик 4 1,39 2 столяр 5 1,54 3 муляр 6 1,7 4 штукатур 7 1,87 5 сантехнік 8 2,06 6 маляр 9 2,26 Поля «Довідник тарифних коефіціентів», «Довідник професії», заповнюються довільними значеннями. Значення у полі «№ п.п.» заповнюємо з клавіатури у зростанні від 1 до 6. Захищаємо від змін аркуш «Довідники», знявши захист в таблиці «Довідник складу бригади»: Сервис → Защита → Защитить лист На аркуші «Відомість про робітників» заповнюємо такі поля «Прізвище», «Ім’я», «Побатькові» з клавіатури. Поля «Дата прийняття на роботу», «Дата народження» заповнюємо довільними значеннями (табл. 1.2). Поле «стать» заповнюємо за допомогою функції яка автоматично поставить стать згідно наших умов. Для визначення віку працівника застосовуємо функцію =РАЗНДАТ(F4;СЕГОДНЯ();&quo ;Y&quo ;). Заповнюємо «Стаж роботи повних років» функцією =РАЗНДАТ(K4;СЕГОДНЯ();&quo ;Y&quo ;), «Стаж роботи повних місяців» - =РАЗНДАТ(K4;СЕГОДНЯ();&quo ;YM&quo ;), «Стаж роботи повних місяців» - =РАЗНДАТ(K4;СЕГОДНЯ();&quo ;MD&quo ;). Поля «Розряд» та «Професія» заповнюються Данные → Проверка у віні «Проверка вводимых значений», закладка «Параметры» → «Тип данных»(Список), а в «Источник» можна казати діапазон даних або ввести текст (рис. 1.1). Рис. 1.1. Заповнення таблиці На аркуші «Розподіл» створюємо таблицю «Розподіл відрядного заробітку, нарахування заробітної плати та утримання із заробітної плати».

Его следует всегда использовать для промежуточного сохранения, если обработка изображения будет продолжена в каком-то другом сеансе работы с Photoshop. Поскольку заранее нельзя знать, будем мы продолжать обработку этого файла или нет, то следует при наличии места на диске сохранять свои творения в этом формате. Главный недостаток формата PSD состоит в том, что файл, сохраненный в нем, имеет больший размер по сравнению файлом, сохраненным в формате JPEG. Графическая информация сохраняется в формате PSD без потерь. Это же относится и к формату TIFF, в котором можно сохранить и слои, и альфа-каналы, и текстовые надписи. Он является фактическим стандартом для полиграфии. Картинку в формате TIFF также можно вставить в текстовый документ и во многие другие документы: в презентации, электронные таблицы, базы данных и издательские системы. А вот публиковать в Интернете изображения в форматах TIFF и PSD мы бы не рекомендовали. Думаем, о причине вы уже догадались. В первую очередь большой размер файлов. Кроме того, пользователи ранних версий Windows просто не смогут посмотреть PSD-файлы без установки редактора Photoshop или некоторых других программ, распознающих этот формат

1. Использование электронной таблицы как базы данных. Сортировка и фильтрация данных в Microsoft Excel 97

2. Табличный процессор Excel. Система управления базой данных MS Access. Векторный редактор CorelDraw

3. Система баз данных MS Access

4. База данных MS Access

5. Система баз данных MS Access

6. Создание базы данных критических свойств веществ в редакторе баз данных MS Access
7. Робота з данними в середовищі електронних таблиць Microsoft Excel
8. Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase

9. Работа с таблицей Excel как с базой данных

10. Системы принятия решений, оптимизация в Excel и базы данных Access

11. Опыт использования ADO для доступа к базам данных форматов MS Access, xBase и Paradox

12. Excel 97 в качестве базы данных

13. Создание файла и таблиц базы данных мастером и по заданной логической модели

14. Бази даних в Excel, Access з викликами на VBA

15. Нормализация таблиц в реляционной модели базы данных

16. Проектирование, создание и управление базой данных «Переплетная мастерская» в пакете MS Access

Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
362 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные BIC "Kids ECOlutions Evolution", пластиковые, 24 цвета.
Цветные заточенные карандаши «Evolution Kids», специально для маленьких детей. Грифели не ломаются при падении. Удобное, легкое
503 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое

17. Разработка базы данных средствами программы MS Access "Сотрудники"

18. База данных для проекта досугового учреждения в городе Муроме Владимирской области

19. Информация, информатика, базы данных. Периферийные устройства

20. Пример базы данных на Delphi 2.0

21. Принципы проектирования и использования многомерных баз данных

22. Реляционные Базы Данных. SQL - стандартный язык реляционных баз данных
23. Примеры баз данных (Студенческая группа)
24. Современные системы управления базами данных

25. Создание и описание базы данных "СТУДЕНТЫ" (Отчет по курсу "Базы данных")

26. Разработка базы данных "Кадры"

27. Лекции по теории проектирования баз данных (БД)

28. Разработка базы данных

29. Система управления базами данных ACCESS

30. База данных - Бактериологическая испытательная лаборатория Боханского района

31. Создание базы данных "Библиотека"

32. Разработка рисунка настенного календаря с помощью графического редактора CorelDRAW. Создание базы данных «Туристических фирм г. Минска» с помощью пакета программ Access

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ1).
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1467 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Жидкое средство для стирки детских вещей "Meine Liebe", 800 мл.
Концентрат абсолютно безопасен для здоровья. Не содержит хлора, фосфатов, ароматизаторов, красителей и других химически агрессивных
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Датчик утечки газа "Страж".
очевидной пользы, бытовой газ несет страшную опасность: риск отравления или даже взрыва. Датчик утечки газа «Страж» обезопасит Ваш дом от
610 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения

33. Классификация баз данных

34. Защита баз данных

35. Структура базы данных

36. База данных периодического издания

37. Качественная основа - гарантированный результат, или... Как создавать и использовать адресные базы данных

38. База данных
39. GeoCad, как база данных для ведения реестра регистрации прав на недвижимость и сделок с ним
40. Организация удаленного доступа к распределенным базам данных

41. Использование Internet/intranet технологий для организации доступа к базам данных

42. Создание баз данных в InterBase SQL Server

43. Введение в проектирование реляционных баз данных

44. Основы использования WWW - технологий для доступа к существующим базам данных

45. Основы работы с базами данных Delphi

46. Параллельные машины баз данных

47. Инфологическое моделирование базы данных

48. Базы данных и знаний

Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Мольберт "Ника растущий", со счетами (оранжевый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1866 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Конструктор "Краски дня. Утро", 105 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
554 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

49. База данных Бюро знакомств

50. Базы данных. Создание форм и отчетов (на примере ACCESS)

51. Иерархические структуры в реляционных базах данных

52. Организация Web-доступа к базам данных с использованием SQL-запросов

53. Отчет по учебной практике ОАиП база данных студентов (создание, поиск, удаление, сортировка, все, что надо написанная на С++)

54. Проектирование базы данных Библиотека
55. Разработка баз данных в Delphi
56. Реляционные базы данных-правила формирования отношений

57. Создание базы данных в интегральном пакете Works

58. Создание учебной базы данных Телефонный справочник в Access 97

59. Формирование базы данных

60. Некоторые аспекты обеспечения эффективности работы системы управления базами данных

61. Манифест систем объектно-ориентированных баз данных

62. Работа с базами данных

63. Информационно-справочная система, обеспечивающая работу с базой данных Bit

64. Реляционные Базы Данных. SQL - стандартный язык реляционных баз данных

Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее
Деревянная игрушка "Набор для обучения".
Отличная игрушка для малыша. Способствует развитию мелкой моторики, логического мышления, координации движений.
749 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Интеллектуальная игра "Кубики для всех".
Представляем Вам игру "Кубики для всех" производства фирмы "Световид". Как же в нее играть, чтобы игра приносила
546 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

65. HTML и базы данных

66. Создание базы данных «расписание»

67. Проектирование Базы Данных для коммерческого предприятия

68. Расчет экономической эффективности и срока окупаемости программы «База данных по учету табельного времени»

69. Использование системы управления базами данных Acceess при ведении бухгалтерского учета затрат на производство

70. Лінгвістична база даних українських художніх порівнянь
71. База даних "Кафедра" в Access з меню MDI
72. База даних клієнтів і замовлень

73. База даних по обліку вогнепальної зброї

74. База даних по приватних підприємствах регіону

75. База даних фільмотеки: розробка проекту

76. База данных

77. База данных "Автосервис" в среде Borland Delphi 6.0.

78. База данных "Библиотека"

79. База данных "Пассажирские железнодорожные перевозки"

80. База данных "Сотрудники"

Мешок для обуви "Kitten", 1 отделение, светоотражающая полоса.
Удобный мешок для обуви со светоотражающей полосой и карманом на молнии. Размер: 370х470 мм. Материал: полиэстер.
400 руб
Раздел: Сумки для обуви
Чехол с поролоном, антипригарный, для гладильной доски (тефлон).
Чехол для гладильной доски антипригарный. Размер чехла: 129х48 см. Максимальный размер доски: 125х40 см. Рисунок ткани в ассортименте без
364 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры

81. База данных "Учет готовой продукции на складе"

82. База данных аптеки готовых лекарственных форм

83. База данных велосипедного магазина

84. База данных для организации по продаже канцелярских товаров

85. База данных заместителя директора по воспитательной работе приюта г. Аксу

86. База данных компьютерного магазина
87. База данных по учету металлопродукции на платформе SQL Server
88. База данных предприятия

89. База данных станции технического обслуживания автомобилей

90. База данных: "Деканат: дистанционное обучение"

91. Базы данных

92. Базы данных

93. Базы данных и информационные технологии

94. Базы данных и управление ими

95. Восстановление базы данных

96. Инфологическая модель базы данных "Защита доступа"

Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 2, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бусы-прорезыватели "Черничный мусс".
Детские бусы-прорезыватели "Черничный мусс" из серии "Мамины помощники" предназначены для малышей, у которых начинают
380 руб
Раздел: Пластмассовые
Бумажные двухслойные салфетки "Ellemoi", 200 штук (спайка 5 пачек).
Мягкие двухслойные бумажные салфетки для рук и лица, изготовленные из натуральных волокон древесной целлюлозы, в тонкой легко упаковке.
397 руб
Раздел: Бумажные салфетки

97. Инфологическая модель базы данных "Тестирование"

98. Инфологическая модель базы данных технологического процесса

99. Информационные базы данных: нормализация, связи и ключи

100. Компьютерные технологии обработки экономической информации на основе использования систем управления базами данных


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.