Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Бухучет 2000

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Додаток 4ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ АКТИВІВ, КАПІТАЛУ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ (Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. 291 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 р. за 892/4185) Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосуван-ня код назва код назва 1 2 3 4 5 Клас 1. Необоротні рахунки 10 Основні засоби 101 Земельні ділянки Всі види діяльності 102 Капітальні витрати на поліпшення земель 103 Будинки та споруди 104 Машини та обладнання 105 Транспортні засоби 106 Інструменти, прилади та інвентар 107 Робоча і продуктивна худоба 108 Багаторічні насадження 109 Інші основні засоби 11 Інші необоротні матеріальні активи 111 Бібліотечні фонди Всі види діяльності 112 Малоцінні необоротні матеріальні активи 113 Тимчасові (нетитульні) споруди 114 Природні ресурси 115 Інвентарна тара 116 Предмети прокату 117 Інші необоротні матеріальні активи 12 Нематеріальні активи 121 Права користування природними ресурсами Всі види діяльності 122 Права користування майном 123 Права на знаки для товарів і послуг 124 Права на об’єкти промислової власності 125 Авторські та суміжні з ними права 126 Гудвіл 127 Інші нематеріальні активи 13 Знос необоротних активів 131 Знос основних засобів Всі види діяльності 132 Знос інших необоротних матеріальних активів 133 Знос нематеріальних активів 14 Довгострокові фінансові інвестиції 141 Інвестиції в зв’язані сторони за методом обліку участі в капіталі Всі види діяльності 142 Інші інвестиції в зв’язані сторони 143 Інвестиції в незв’язані сторони 15 Капітальні інвестиції 151 Капітальне будівництво Всі види діяльності 152 Придбання (виготовлення) основних засобів 153 Придбання інших необоротних матеріальних активів 154 Придбання (створення) нематеріальних активів 155 Формування основного стада 16 Довгостроко-ва дебіторська заборгова-ність 161 Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду Всі види діяльності 162 Довгострокові векселі одержані 163 Інша дебіторська заборгованість 17 Відстрочені податкові активи За видами відстрочених податкових активів Всі види діяльності 18 Інші необоротні активи За видами активів Всі види діяльності 19 Негативний гудвіл За видами об’єктів інвестування Всі види діяльності Клас 2. Запаси 20 Виробничі запаси 201 Сировина й матеріали Всі види діяльності 202 Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 203 Паливо 204 Тара і тарні матеріали 205 Будівельні матеріали 206 Матеріали передані у переробку 207 Запасні частини 208 Матеріали сільськогосподарського призначення 209 Інші матеріали 21 Тварини на вирощуванні і відгодівлі 211 Молодняк тварин на вирощуванні 212 Тварини на відгодівлі Сільське господарст-во, підпри-ємства з підсобним виробницт-вом та інші 213 Птиця 214 Звірі 215 Кролі 216 Сім’ї бджіл 217 Доросла худоба вибракувана з основного стада 218 Худоба, прийнята від населення для реалізації 22 Малоцінні та швидкозношувані предмети За видами предметів Всі види діяльності 23 Виробництво За видами виробництва Всі види діяльності 24 Брак у виробництві За видами продукції Галузі матеріаль-ного виробницт-ва 25 Напівфабрикати За видами напівфабрикатів Промисло-вість 26 Готова продукція За видами готової продукції Промисло-вість, сільське господарст-во та інші 27 Продукція сільськогоспо-дарського виробництва За видами продукції Сільське господарст-во 28 Товари 281 Товари на складі Всі види діяльності 282 Товари в торгівлі 283 Товари на комісії 284 Тара під товарами 285 Торгова націнка 29 Клас 3.

Кошти, розрахунки та інші активи 30 Каса 301 Каса в національній валюті Всі види діяльності 302 Каса в іноземній валюті 31 Рахунки в банках 311 Поточні рахунки в національній валюті Всі види діяльності 312 Поточні рахунки в іноземній валюті 313 Інші рахунки в банку в національній валюті 314 Інші рахунки в банку в іноземній валюті 32 33 Інші кошти 331 Грошові документи в національній валюті Всі види діяльності 332 Грошові документи в іноземній валюті 333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті 334 Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті 34 Короткостро-кові векселі одержані 341 Короткострокові векселі одержані в національній валюті Всі види діяльності 342 Короткострокові векселі одержані в іноземній валюті 35 Поточні фінансові інвестиції 351 Еквіваленти грошових коштів Всі види діяльності 352 Інші поточні фінансові інвестиції 36 Розрахунки з покупцями та замовниками 361 Розрахунки з вітчизняними партнерами Всі види діяльності 362 Розрахунки з іноземними партнерами 37 Розрахунки з різними дебіторами 371 Розрахунки за виданими авансами Всі види діяльності 372 Розрахунки з підзвітними особами 373 Розрахунки за нарахованими доходами 374 Розрахунки за претензіями 375 Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків 376 Розрахунки за позиками членам кредитних спілок 377 Розрахунки з іншими дебіторами 38 Резерв сумнівних боргів За дебіторами Всі види діяльності 39 Витрати майбутніх періодів За видами витрат Всі види діяльності Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань 40 Статутний капітал За видами капіталу Всі види діяльності 41 Пайовий капітал За видами капіталу Коопера-тивні організації, кредитні спілки 42 Додатковий капітал 421 Емісійний дохід Всі види діяльності 422 Інший вкладений капітал 423 Дооцінка активів 424 Безоплатно одержані необоротні активи 425 Інший додатковий капітал 43 Резервний капітал За видами капіталу Всі види діяльності 44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) 441 Прибуток нерозподілений Всі види діяльності 442 Непокриті збитки 443 Прибуток, використаний у звітному періоді 45 Вилучений капітал 451 Вилучені акції Всі види діяльності 452 Вилучені вклади і паї 453 Інший вилучений капітал 46 Неоплачений капітал За видами капіталу Всі види діяльності 47 Забезпечення майбутніх витрат і платежів 471 Забезпечення виплат відпусток Всі види діяльності 472 Додаткове пенсійне забезпечення 473 Забезпечення гарантійних зобов’язань 474 Забезпечення інших витрат і платежів 48 Цільове фінансування і цільові надходження За об’єктами фінансування Всі види діяльності 49 Страхові резерви 491 Резерви незароблених премій Страхова діяльність 492 Резерви збитків 493 Інші страхові резерви 494 Частка перестраховиків у резервах незароблених премій 495 Частка перестраховиків у резервах збитків 496 Частка перестраховиків у інших страхових резервах 497 Результат зміни резервів незароблених премій 498 Результат зміни резервів збитків Клас 5. Довгострокові зобов’язання 50 Довгострокові позики 501 Довгострокові кредити банків в національній валюті Всі види діяльності 502 Довгострокові кредити банків в іноземній валюті 503 Відстрочені довгострокові кредити банків в національній валюті 504 Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті 505 Інші довгострокові позики в національній валюті 506 Інші довгострокові позики в іноземній валюті 51 Довгострокові векселі видані 511 Довгострокові векселі, видані в національній валюті Всі види діяльності 512 Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті 52 Довгострокові зобов’язання за облігаціями 521 Зобов’язання за облігаціями Всі види діяльності 522 Премія за випущеними облігаціями 523 Дисконт за випущеними облігаціями 53 Довгострокові зобов’язання з оренди 531 Зобов’язання з фінансової оренди Всі види діяльності 532 Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів 54 Відстрочені податкові зобов’язання За видами зобов’язань Всі види діяльності 55 Інші довгострокові зобов’язання За видами зобов’язань Всі види діяльності 56 57 58 59 Клас 6.

Поточні зобов’язання 60 Короткостро-кові позики 601 Короткострокові кредити банків в національній валюті Всі види діяльності 602 Короткострокові кредити банків в іноземній валюті 603 Відстрочені короткострокові кредити банків в національній валюті 604 Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті 605 Прострочені позики в національній валюті 606 Прострочені позики в іноземній валюті 61 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 611 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті Всі види діяльності 612 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті 62 Короткострокові векселі видані 621 Короткострокові векселі видані в національній валюті Всі види діяльності 622 Короткострокові векселі видані в іноземній валюті 63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 631 Розрахунки з вітчизняними партнерами Всі види діяльності 632 Розрахунки з іноземними партнерами 64 Розрахунки за податками й платежами 641 Розрахунки з податків Всі види діяльності 642 Розрахунки з обов’язкових платежів 643 Податкові зобов’язання 644 Податковий кредит 65 Розрахунки за страхуванням 651 За пенсійним забезпеченням Всі види діяльності 652 За соціальним страхуванням 653 За страхуванням на випадок безробіття 654 За індивідуальним страхуванням 655 За страхуванням майна 66 Розрахунки з оплати праці 661 Розрахунки за заробітною платою Всі види діяльності 662 Розрахунки з депонентами 67 Розрахунки з учасниками 671 Розрахунки за нарахованими дивідендами Всі види діяльності 672 Розрахунки за іншими виплатами 68 Розрахунки за іншими операціями 681 Розрахунки за авансами одержаними Всі види діяльності 682 Внутрішні розрахунки 683 Внутрішньогосподарські розрахунки 684 Розрахунки за нарахованими відсотками 685 Інші розрахунки 69 Доходи майбутніх періодів За видами доходів Всі види діяльності Клас 7. Доходи і результати діяльності 70 Доходи від реалізації 701 Доход від реалізації готової продукції Всі види діяльності 702 Доход від реалізації товарів 703 Доход від реалізації робіт і послуг 704 Вирахування з доходу 71 Інший операційний доход 711 Доход від реалізації іноземної валюти Всі види діяльності 712 Доход від реалізації інших оборотних активів 713 Доход від операційної оренди активів 714 Доход від операційної курсової різниці 715 Одержані пені, штрафи, неустойки 716 Відшкодування раніше списаних активів 717 Доход від списання кредиторської заборгованості 718 Одержані гранти та субсидії 719 Інші доходи від операційної діяльності 72 Доход від участі в капіталі 721 Доход від інвестицій в асоційовані підприємства Всі види діяльності 722 Доход від спільної діяльності 723 Доход від інвестицій в дочірні підприємства 73 Інші фінансові доходи 731 Дивіденди одержані Всі види діяльності 732 Відсотки одержані 733 Інші доходи від фінансових операцій 74 Інші доходи 741 Доход від реалізації фінансових інвестицій Всі види діяльності 742 Доход від реалізації необоротних активів 743 Доход від реалізації майнових комплексів 744 Доход від неопераційної курсової різниці 745 Доход від безоплатно одержаних активів 746 Інші доходи від звичайної діяльності 75 Надзвичайні доходи 751 Відшкодування збитків від надзвичайних подій Всі види діяльності 752 Інші надзвичайні доходи 76 Страхові платежі За видами страхування Всі види діяльності 77 78 79 Фінансові результати 791 Результат основної діяльності Всі види діяльності 792 Результат фінансових операцій 793 Результат іншої звичайної діяльності 794 Результат надзвичайних подій Клас 8.

Подробно рассмотрев эти две концепции трудящихся, В. С. Барулин справедливо замечает, что хотя первая концепция (политэкономическая) и справедлива в своей области познания общества, однако развитие современного мира требует все больше внимания уделять созидательно-культурологической концепции [1]. 1 См.: Барулин В. С. Социальная философия. М., 2000. С. 39-43. Сказанное не означает, что в обществе не было, нет и не будет людей, не желающих участвовать в общем труде. Однако наличие определенного числа паразитов (хотя и усиленно рассуждающих обо всем на свете) не означает, что они трудящиеся. Имеется и особый вид "труда", как, к примеру, у коррупционеров или воров. Разве это общественно ценный труд? Но столь же будет неверным, если мы будем негативно оценивать отношение к труду нетрудоспособных или тяжело больных людей. Все это не меняет общего положительного и важного значения труда (в приведенном выше его понимании) для существования, нормального функционирования и развития социальной системы, каковой является человеческое общество

1. Влияние радиоактивных веществ на организм человека (WinWord97/2000)

2. Бюджетная политика России в 2000 году

3. Правовое регулирование оценки хозяйственной деятельности, бухучета, отчетности и аудита

4. Новейшая мировая история. Периодизация 1945-2000

5. SQL Server 2000

6. Развитие сетевых операционных систем. Windows 2000
7. Проблема 2000 года и ее последствия
8. Инструкция по эксплуатации базы данных магазина «Телевизоры» средствами Access 2000

9. Общие свойства приложений Office Pro 2000

10. Power Point 2000

11. Влияние искусственно вносимой соли NaF на накопление фтора в почве и разнотравье луга (Word`2000)

12. Решение экологических проблем в г. Москве в 2000 году

13. Преемственность и перспективность в работе по русскому языку между I-III (IV) (на материале внеурочной предметной деятельности) (и V-VI классами (Диплом) MS Word`2000)

14. Роль СМИ в избирательных кампаниях 1999-2000 гг.

15. Проектирование станочного приспособления для операции "Сверление" детали "Вал" (WinWord 2000 & CorelDraw 9.0)

16. Проект социологического иследования на тему "Изменение отношения жителей Москвы к работе милиции в 1990 - 2000 гг."

Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы
Стол детский складной "Алина" (цвет: бук).
Стол "Алина" детский складной. Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
656 руб
Раздел: Столики
Детская машинка "ВИХРЬ".
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

17. Философия Платона (MS WORD 2000)

18. Твердофазный синтез перрената калия (WinWord97/2000)

19. Бухучет

20. Основные средства, их классификация, оценка, учет и выбытие основных средств. Документация ее роль и значение в бухучете (Контрольная)

21. Бухучет (Шпаргалка)

22. Прохождение практики по бухучету
23. Анализ финансовой деятельности и бухучет на предприятии "АРНИКА" г.Гомель
24. Инвентаризация в бухучете

25. Бухучет. Учет материалов и расчетов с поставщиками и подрядчиками

26. Отчет о прохождении практики по бухучету в СХПК «Кочетовский» Мичуринского района Тамбовской области

27. Билеты по бухучету (2005г.)

28. Тенденции развития розничного товарооборота в Российской Федерации в период с 1992 по 2000 год

29. Проблема несостоятельности (банкротства) (предприятия WinWord 2000)

30. Федеральный закон о бюджете на 2000 год

31. Основные положения экономической программы развития России с 2000 до 2010 года

32. Вывод израильских войск с территории Южного Ливана. Май 2000.;

Игровой набор "Мультифункциональный грузовик с мини-бульдозером и запчастями".
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик" с целым чемоданом запасных частей станет отличным подарком любому мальчику.
1195 руб
Раздел: Самосвалы, грузовики
Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Клей-карандаш Kores, 20 г, 4 штуки.
Клей-карандаш Kores предназначен для склеивания картона, бумаги, текстиля. Изготовлен из нетоксичного вещества с глицерином для
336 руб
Раздел: Клеящие карандаши

33. Экзаменационные билеты по истории за осень 2000

34. Методичка по Excel 2000

35. Возвращение сокровищ Александрии спустя 2000 лет

36. Один из вариантов экзаменационных билетов по культурологии - осенний семестр 2000 года

37. Нобелевские лауреаты– 2000

38. Билеты по инновационному менеджменту за осенний семестр 2000 года
39. Экзаменационные билеты по предмету Стратегический менеджмент за 2000 год
40. Рейтинги метрополитенов стран СНГ в 2000 году

41. Список экзаменационных вопросов и билетов по налоговой системе за осенний семестр 2000 года

42. Лекции по системе AutoCAD 2000

43. Экзаменационные билеты по предмету Психология и педагогика за осенний семестр 2000 года

44. Перечень экзаменационных вопросов и билетов политика доходов и заработной платы осенний семестр 2000

45. Экзаменационные билеты по политологии за осенний семестр 2000 г

46. Соглашение между общероссийскими профсоюзами объединениями работодателей и правительством на 2000-2001 г

47. Экзаменационные билеты по социологии за осенний семестр 2000 г

48. Экзаменационные билеты по статистике за осень-зиму 2000 года

Набор для творчества "Шкатулка со стразами. Холодное сердце".
Каждая девочка мечтает о собственной шкатулке – в нее можно положить столько разных ценных вещей, так необходимых маленькой принцессе.
348 руб
Раздел: Эльза ("Холодное сердце")
Интеллектуальная игра "Сложи узор".
Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены в 4 цвета. Это позволяет составлять из них 1, 2, 3 и даже
498 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Математический планшет.
Детская развивающая игрушка "Математический планшет" предназначена для занятий с детьми в детских учреждениях и домашних
433 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

49. Экзаменационные билеты по теории организации за второй семестр 2000 г

50. Билеты по исследованию систем управления - 2000

51. Билеты по исследованию систем управления - 2000

52. Экзаменационные билеты по предмету Стратегическое планирование за конец 2000 года

53. Билеты по инновационному менеджменту за осенний семестр 2000 года

54. Экзаменационные билеты по предмету Стратегическое планирование за конец 2000 года
55. Правила Волейбола 1999-2000
56. Правила Волейбола 1999-2000

57. Экзаменационные билеты по предмету Финансы, денежное обращение, кредит за осенний семестр 2000 года

58. Билеты по Электронике и электротехнике за декабрь 2000 г

59. Стратегия сокращения персонала на российских предприятиях в 1998-2000 годах

60. Подробная шпаргалка по бухучету

61. Основные результаты деятельности Газпромбанка в сфере кредитных отношений за 2000 год

62. Бухучет в банке

63. Вопросы и билеты Организационное поведение за осенний семестр 2000 года

64. Два перечня экзаменационных билетов по экономике предприятия за осенний семестр 2000 года

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: белый.
370 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Зонт на коляску Lorelli, цвет: зелёный.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Фломастеры со штампами "Fantasy", 24 цвета.
Фломастеры со штампами. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - штамп в колпачке; - корпус пластиковый; - в пластиковом пенале. Состав:
478 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Перспективы развития энергетики в Сибири до 2000 года

66. Экзаменационные вопросы и билеты по истории экономических учений за осенний семестр 2000 года

67. Билеты по предмету Математические методы в экономике за осенний семестр 2000 года

68. Экзаменационные билеты математическое моделирование экономических систем осенний семестр 2000 го2

69. Один из списков билетов по теории перевода, декабрь 2000

70. Один из списков билетов по теории перевода, декабрь 2000
71. Бухучет в банках
72. АУДИТ (Программа, методические указания, задания для выполнения контрольной работы и контрольные вопросы для студентов з/о специальностей: 060500 «Бухучет, анализ и аудит», 060400 «Финансы и кредит»)

73. Журналы по бухучету жхо

74. Законодательный минимум по бухучету

75. Конспект по бухучету

76. Контрольные задачи по курсу бухучета

77. Лекции по бухучету

78. Международные стандарты бухучета

79. Отчет о прохождении производственной практики по бухучету

80. Шпора по бухучету и аудиту

Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
662 руб
Раздел: Гостинные
Магнитно-маркерная доска, 41x29 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
416 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

81. Экзаменационные вопросы и билеты за первый семестр 2001 года по предмету - бухучет в бюджетных организациях

82. Компьютерные формы ведения бухучета, достоинства и недостатки

83. Бухучет

84. Финансовый бухучет

85. Бухучет операций с фьючерсными контрактами

86. Опыт краткосрочного прогноза времени, места и силы камчатских землетрясений 1996-2000 гг.
87. Экзаменационные вопросы и билеты по концепции современного естествознания за осенний семестр 2000 года
88. Сборник экзаменационных билетов по французскому языку за осенний семестр 2000 г

89. Типовые задачи администрирования сети Windows 2000

90. AutoCad 2000

91. AutoCAD 2000

92. Защита баз данных. Access 2000

93. Конфликты схем сопоставления (collation) в Microsoft SQL Server 2000

94. Перехват API-функций в Windows NT/2000/XP

95. Экзаменационные билеты по информатике 2000/2001 учебный год

96. Файл BOOT.INI в Windows XP/NT/2000

Детская каталка "Вихрь", зеленая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Пеленка Папитто фланелевая (3 штуки, 120x75 см).
Состав: фланель импортная (хлопок 100%). Размер: 120x75 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
466 руб
Раздел: Пелёнки
Стиральный порошок "Аистенок", 4 кг.
Бесфосфатное экологическое средство для стирки одежды и белья детей и людей с очень чувствительной кожей. Специальные непылящие гранулы
446 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

97. Концепция развития телемедицины в 2000-2005г.

98. Подробная шпаргалка по бухучету

99. Бухучет в зарубежных странах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.