Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Характеристика маркетингового дослідження товару

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Вступ У процесі проведення маркетингових досліджень товару розглядається комплекс питань, пов’язаних із товарною, ціновою, збутовою, стимулівною політикою підприємства. Ці питання включають: вивчення модифікацій товару, визначення товарів, які матимуть найбільший збут на обраному ринку; вивчення каналів товаропросування товару. Відповідні дослідження пов’язані зі збиранням достовірної, надійної, актуальної інформації та її інтерпретацією. Збирання інформації — процес досить тривалий та складний. Особливість сучасного ринку України полягає у тому, що економічні процеси, які відбуваються у країні, по-перше, не мають еволюційного характеру, а отже, дані минулих років не можна використовувати для прогнозування на майбутнє; по-друге, чимало економічних показників взагалі отримати неможливо. Тому особливі труднощі пов’язані зі збиранням маркетингової інформації. Правильно інтерпретувати зібрану інформацію можливо лише за умови її своєчасного оброблення, яке має виконуватися з використанням статистичного та економіко-математичного аналізу даних. Маркетингові дослідження Результатом появи потужних і зручних пакетів для оброблення та аналізу даних стало те, що виконання трудомістких розрахунків за складними формулами, побудова таблиць і діаграм, тобто вся «чорнова» робота виконується на комп’ютері. Сучасні інформаційні технології, методи аналізу даних з використанням різних інструментальних засобів комп’ютерного оброблення стають типовим і загальновживаним засобом для маркетингового дослідження товару. Навіть представники малого бізнесу часто застосовують комп’ютерні засоби аналізу даних або самостійно, або вдаючись до послуг консалтингових компаній. Використання результатів комп’ютерного оброблення даних сприяє напрацюванню обґрунтованіших і найменш ризикованих рішень щодо ціни, стратегії просування, позиціювання товару та рекламної стратегії на конкретному ринку. Створення інформаційної системи для маркетингового дослідження товарів має ґрунтуватися на інтеграції даної системи із загальною інформаційною системою підприємства та з окремими АРМами відділу маркетингу. Основою інтеграції інформаційної системи є логістика. Торгівля та збут, оцінювання фінансових, технічних, технологічних можливостей підприємства, відповідність кадрового потенціалу задачам розроблення, впровадження та виробництва нового товару, модифікації товару, що вже давно виробляється, мають бути єдиним універсальним і гнучким ланцюжком інформаційної системи оброблення інформації. Автоматизовані робочі місця відділу маркетингу повинні мати інформаційні зв’язки з АРМами інших відділів — головного конструктора, головного технолога, науково-технічного, бухгалтерією, підрозділу збуту. Найефективнішим є розв’язання задач маркетингового дослідження товарів як єдиного комплексу розрахунків, що базується на використанні мережі АРМів підприємства та діалоговій системі оброблення даних. Схему інформаційних зв’язків АРМів відділу маркетингу наведено на рис. 3.3.1. Рис. 3.3.1. Інформаційні зв’язки автоматизованих робочих місць відділу маркетингу з автоматизованими робочими місцями інших відділів підприємства Якщо така мережа АРМів є частиною корпоративної інформаційної системи підприємства, то обмін інформацією здійснюється через централізовану корпоративну базу та сховище даних.

У іншому разі відбувається обмін локальними файлами між автоматизованими робочими місцями відділів. Інформаційний зв’язок між АРМами відділу маркетингу і відділу головного конструктора відбувається в такий спосіб. Працівниками відділу маркетингу формуються текстові файли, що містять: дані щодо напрямів удосконалення якості товарів та упаковки відповідно до вимог ринку; напрями вдосконалення технологічного процесу виробництва товарів та упаковки. Ці файли (або їх роздруківки) передаються на АРМ відділу головного технолога. Відповідно до вимог щодо вдосконалення товарів та упаковки працівниками відділу головного технолога розробляються технічні характеристики нових або модифікованих товарів та упаковки. Ці характеристики заносяться в структуровані файли технічних характеристик товарів і зберігаються в них. Сформовані файли через локальну мережу передаються з АРМів відділу головного технолога на АРМ відділу маркетингу. У разі затвердження технічних характеристик керівниками підрозділів технологами готуються текстові файли, що містять комплекти технологічних документів, і передаються по мережі. У відділі маркетингу текстові файли комплектів документації додаються до бази даних інформаційно-пошукової системи відділу або передаються в корпоративне сховище даних. Взаємодія між відділами маркетингу та відділом головного конструктора відбувається в такий спосіб: з АРМ відділу маркетингу на АРМ відділу головного конструктора передаються текстові файли або роздруковані дані, що містять інформацію про: напрями розроблення нових товарів; напрями поліпшення конструкторських характеристик; можливі сфери застосування продукції; протоколи зняття з виробництва тих товарів, життєвий цикл яких знаходиться на стадії спаду; документи узгодження технічних завдань на нові товари. У свою чергу, з АРМ відділу головного конструктора на АРМ відділу маркeтингу передаються структуровані файли технічних характеристик виробів і текстові файли (або роздруковані дані) технічних умов на нові товари, документів, які містять інформацію про переваги та вади продукції, що виготовляється; комплекти конструкторських документів, креслення виробів; характеристики та креслення тари, упаковки. У процесі взаємодії з плановим відділом на АРМ відділу маркетингу готуються текстові файли, які містять інформацію про протоколи змін номенклатури та обсягів випуску продукції, і передаються через локальну мережу на АРМи планового відділу. З АРМів планового відділу на АРМи відділу маркeтингу передаються структуровані файли квартальних і місячних планів виготовлення продукції, а також файли змін, внесених у план випуску. З бухгалтерією відділ маркетингу обмінюється фінансовою інформацією. На АРМ відділу маркетингу готуються та передаються у бухгалтерію у вигляді текстового файла кошторис витрат на маркетинг, довідки про проведення реклами та інших маркетингових заходів, витрати на них. З АРМів бухгалтерії у відділ маркетингу надходять структуровані файли, що містять: дані бухгалтерського обліку, дані про обіг і реалізацію готової продукції, статистичну та фінансову звітність.

У відділі маркетингу ці дані використовуються для аналізу виконання плану маркетингу. З допомогою засобів комп’ютерної техніки у підрозділі збуту постійно відслідковується інформація про збут товару, закріплення його на ринку. На підставі маркетингової інформації працівники підрозділу збуту можуть оперативно впливати на процедури виписування документів: надавати знижки, давати покупцеві змогу вибирати якість і вартість продукції. З АРМів збуту до маркетологів надходить інформація про перебіг відвантаження продукції, виконання договорів поставки. Серед даних, що передаються через мережу, можуть бути текстові та структуровані файли з регламентною та оперативною інформацією. Крім вивчення внутрішнього середовища, для підвищення ефективності збуту необхідно аналізувати організаційну структуру підприємства з погляду її конкурентоспроможності на ринках, оцінювати рівень науково-дослідної організації та конструкторських розробок (НДОКР), порівнювати власні розробки з НДОКР у конкурентів. Для реалізації цього напряму роботи організовується обмін інформацією між АРМами відділу маркетингу та науково-технічним відділом. З відділу маркетингу у науково-технічний відділ передаються замовлення на пошук інформації, придбання науково-технічної та періодичної літератури. Науково-технічний відділ виконує пошук інформації за замовленням (джерелом такої інформації можуть слугувати глобальні мережі, зокрема I er e ) і формує текстові файли, які містять інформаційні матеріали про наукові дослідження у сфері економіки, технології за профілем підприємства. Файли передаються на АРМи відділу маркетингу. Функціями АРМ відділу маркетингу є оперативне забезпечення інформацією директорів, менеджерів та інших спеціалістів з маркетингу, для того, щоб виявити нові маркетингові можливості й знизити ризик за прийняття маркетингових рішень. До цієї інформації висувають вимоги, пов’язані з визначеним рівнем повноти, точності, надійності та достовірності інформації, яка відбиває потреби та уподобання споживачів. Функціональні задачі інформаційної системи «Маркетингове дослідження товарів» пов’язані з розв’язанням задач конкретного маркетингу: дослідження з проектування товару, розроблення цінової стратегії, виявлення придатних шляхів товаропросування, створення ефективної реклами на конкретному ринку. Результатом їх розв’язання є інформація про життєстійкість товару, тобто про те, якою мірою товар спроможен задовольнити на даному ринку потреби та уподобання користувачів та які можливості є для отримання виробником прибутку. Маркетингові дослідження включають вивчення товарної структури ринку, аналіз внутрішнього середовища маркетингу, можливостей організації виробництва нових товарів. Вивчення товарної структури ринку передбачає з’ясування ступеня відповідності продукції, яка випускається, потребам споживачів та визначення, які товари та у яких обсягах потрібно випускати. Для цього досліджуються технічний рівень та якість товарів, які обертаються на ринку, система товаропросування та рівень сервісу конкурентів, а також особливі вимоги до товарів, розглядаються чинні стандарти, норми, правила технічної безпеки.

Вихд з цього зачарованого кола давно вже знайдений: залежно вд свох нтелектуальних смакв й уподобань (якщо вони ) дослдник звертаться до т чи ншо теор, дефнц нацоналзму  буду сво дослдження, виходячи з  основних постулатв. Звдси виплива лише один висновок: про необхднсть знання принаймн основних, найзагальнших теорй  дефнцй нацоналзму. Дефнц На вдмну вд термна «наця», у бльшост визначень «нацоналзму» традицйно  цлком природно переважають субктивстськ характеристики. (Ще раз нагадамо, що межа мж «обктивними»  «субктивними» елементами  досить умовною.) Здебльшого «нацоналзм» асоцються з сферою суспльно свдомост, деолог, сторю дей, доктрин. Деяк дослдники ототожнюють нацоналзм з полтичним рухом, розумючи пд останнм не лише дяльнсть конкретних полтичних партй, обднань тощо, а й процес сторичних, суспльних змн узагал, результатом яких ста формування нацй, нацональних держав. Перш спроби узагальнень будувались здебльшого на сторичних дослдженнях й акцентували увагу передусм на соцальнопсихологчних, деологчних та полтичних аспектах нацоналзму

1. Використання Internet у маркетингових дослідженнях

2. Маркетингове дослідження

3. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

4. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

5. Організація маркетингових досліджень в туризмі

6. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку
7. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні
8. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

9. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

10. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

11. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

12. Дослідження харчування

13. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

14. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

15. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

16. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

Защитная накидка на автокресло "Зверята".
Защитная накидка на автокресло. Карман на молнии. Два кармана на липучке. Материал: текстиль. Размер: 44х69,5 см.
318 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Space".
Мешок для обуви с увеличенными габаритами со светоотражающими элементами. Мешок изготовлен из износо- и морозостойкого водоотталкивающего
380 руб
Раздел: Сумки для обуви
Карандаши цветные "Kores", 50 цветов.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
954 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Метеорологічні дослідження

18. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

19. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

20. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

21. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

22. Експертна профілактика в окремих видах досліджень
23. Методи та етапи статистичного дослідження
24. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

25. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

26. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

27. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

28. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

29. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

30. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

31. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

32. Дослідження методів чисельного інтегрування

Блюдо "Тайга", 26 см.
Блюдо. Диаметр: 26 см. Высота: 3 см. Материал: керамика.
320 руб
Раздел: Прочее
Держатель для бумажных полотенец навесной на рейлинг, 27x12x11,5 см.
Для размещения бумажных полотенец.
366 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (зеленый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

33. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

34. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

35. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

36. Медичні дослідження Герофіла

37. Дослідження активних фільтрів

38. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі
39. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"
40. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

41. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

42. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

43. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

44. Маркетингові дослідження

45. Маркетингові дослідження з використанням анкети

46. Маркетингові дослідження на підприємстві

47. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

48. Товарознавчі аспекти дослідження ринку взуття

Декоративная наклейка-ростомер "Ракета", арт. EZG-1001.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

49. Дослідження асортименту пральних машин

50. Дослідження поведінки споживачів

51. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

52. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

53. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

54. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)
55. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії
56. Методи психофізіологічних досліджень

57. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень

58. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

59. Променеве дослідження травної системи

60. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

61. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

62. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

63. Дослідження аспектів управління якістю продукції

64. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

Магнитно-маркерная доска, 53x41 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
578 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 1,5 литра.
359 руб
Раздел: Горшки обычные
Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки

65. Дослідження та розробки на підприємстві

66. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

67. Методи науково-педагогічних досліджень

68. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

69. Основи наукових досліджень

70. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології
71. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики
72. Методи наукових і експериментальних досліджень

73. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

74. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

75. Дослідження сервоприводу з урахуванням нелінійності

76. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

77. Організація патопсихологічного дослідження

78. Структура психологічного дослідження

79. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

80. Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: белый.
370 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Зонт на коляску Lorelli, цвет: зелёный.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Фломастеры со штампами "Fantasy", 24 цвета.
Фломастеры со штампами. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - штамп в колпачке; - корпус пластиковый; - в пластиковом пенале. Состав:
478 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

82. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

83. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

84. Матеріали і методи дослідження

85. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

86. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України
87. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни
88. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

89. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

90. Аналітичне дослідження кривошипно-шатунного механізма автомобільних двигунів

91. Дослідження електричного кола змінного струму з паралельним з’єднанням віток

92. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

93. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів трикутником

94. Джерела живлення. Дослідження основних параметрів

95. Фізичні методи дослідження полімерів, їх електричні випробування

96. Дослідження динаміки розвитку силових показників

Багетная рама "Regina" (цвет - черный + серебряный), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, 24 штуки.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Благодаря мягкой пористой текстуре воздух проникает к коже.
347 руб
Раздел: 0-5 кг
Шторка антимоскитная, бежевая.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

97. Гендерні дослідження в контексті постнекласичної раціональності

98. Розвиток філософських понять часу і простору у контексті міждисциплінарних досліджень у кінці XVIII–на поч. XIX ст.

99. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.