Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇ МОЗ УКРАЇНИ ШЕВЦОВ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ УДК 615.849.11:616.5-001.41-002.3-089 ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДІЇ ГІПЕРВИСОКОЧАСТОТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ЗАГОЮВАННЯ ШКІРНИХ РАН В ЕКСПЕРИМЕНТІ 14.01.33 – Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук ОДЕСА – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у відділі консервативного лікування та реабілітації Державної установи “Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка АМН України”. Науковий керівник: доктор медичних наук професор МАКОЛІНЕЦЬ Василь Іванович Державна установа “Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка АМН України”, зав. відділом консервативного лікування та реабілітації Офіційні опоненти: доктор медичних наук професор НАСІБУЛЛІН Борис Абдуллаєвич Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України, головний науковий співробітник відділу фундаментальних та клініко-діагностичних досліджень доктор медичних наук, професор СОКРУТ Валерій Миколайович Донецький державний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, завідувач кафедри фізіотерапії, лікувальної фізкультури з курсом нетрадиційної медицини Захист відбудеться 21 березня 2008 року о 10 00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.608.01 Українського НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України за адресою: 65014, Одеса, Лермонтовський провулок, 6. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України за адресою: 65014, Одеса, Лермонтовський провулок, 6. Автореферат розісланий 20 лютого 2008 року. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради кандидат медичних наук старший науковий співробітник Г.О.Дмитрієва ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку фізіотерапії, реабілітології та хірургії профілактика нагноєння та лікування запальних ускладнень післятравматичних ран являє собою одну з важливих проблем. Як свідчать дані з клінічної практики, терапія хворих із вказаною патологією є досить складним процесом (Глянцев С.П., 2003, Каменев Ю.Ф., 1999, Назаров Е.А. и соавт., 2000). За даними Х.А. Мусалатова та співавт. (1998), частота гнійно-запальних захворювань шкіри й інфекційних ускладнень ран не має тенденції до зниження, а частота нагноєння навіть так званих “чистих” післяопераційних ран досягає 5% від їх загальної кількості, а інфікованих - від 25 до 30%. Причиною цього, на думку вказаних авторів, можуть бути: недостатня імунореактивність організму, зміни властивостей мікробів-збудників гнійної інфекції, велика кількість оперативних втручань “підвищеного ризику” і т.п. У зв’язку з цим успішне лікування інфікованих і профілактика загноєння неускладнених післяопераційних ран і дотепер залишаються актуальною медичною проблемою (Безуглая О.П., Белов С.Г., Гунько В.Г. и др., 1995). Протягом вже багатьох років ведуться пошуки нових ефективних методів лікування даної патології і, зокрема, з використанням фізичних чинників, таких як низькоінтенсивне електромагнітне випромінювання (Богданович и соавт.,

1978; Каменев Ю.Ф., 1999; Крейман М.З., 1992; Кутафин Ю.Н., 1993; Назаров Е.А. и соавт., 2000). На підставі експериментальних досліджень і клінічних спостережень встановлено, що низькоінтенсивне випромінювання в діапазоні ультрафіолетової, видимої та інфрачервоної областей електромагнітного спектра здатне чинити позитивний терапевтичний ефект (Арзуманов Ю.Л. и соавт., 1997; Самосюк И.З. и соавт., 1997). Виявлено високу біологічну та терапевтичну ефективність низькоінтенсивного крайньовисокочастотного випромінювання у діапазоні міліметрової довжини хвиль (Бецкий О.В., 1993; Каменев Ю.Ф., 1999). Згідно з даними, наведеними деякими вітчизняними авторами, ними отримані суттєві позитивні результати з лікування гнійних післяопераційних ускладнень за допомогою випромінювання крайньовисокочастотного діапазону (Назаров Е.А. и соавт., 2000; Федотова И.В., 2000). У зв’язку з цим становлять значний інтерес дослідження з визначення лікувальних можливостей ще більш короткохвильового, субміліметрового або гіпервисокочастотного (ГВЧ) діапазону електромагнітних хвиль. Специфіка ГВЧ-діапазону зумовлена тим, що з боку високочастотної ділянки електромагнітного спектра він межує з інфрачервоною його ділянкою, тобто щільно прилягає до оптичного діапазону, а з боку низькочастотної ділянки – з хвилями КВЧ-діапазону. Тому ГВЧ випромінювання теоретично може мати сукупність фізичних властивостей та лікувальні якості, характерні для обох суміжних ділянок. Саме в цьому діапазоні виявлено квантові енергетичні переходи у кристалах амінокислот, знаходяться спектри різноманітних внутрішньомолекулярних рухів великих біомолекул, коливань атомів у органічних сполуках і водневих зв’язків (Ботте Т.Л. и соавт., 1993). Зокрема, значна частина коливально – обертального спектра води знаходиться у ГВЧ діапазоні, а саме вода є одним із головних компонентів, що складають таку високоорганізовану біосистему, якою є живий організм (Williams V. e al., 1976). Тому існує ймовірність виникнення специфічних реакцій на когерентне ГВЧ випромінювання, що генерується молекулярними лазерами, в яких за активне середовище використовують органічні речовини (молекули H2O, HC , DC та інші). Дана частина електромагнітного спектра до недавнього часу використовувалась лише для вузькоспеціальних досліджень внаслідок технологічних труднощів зі створення відповідної апаратури. З появою когерентних монохроматичних джерел ГВЧ випромінювання – лазерів почався активний пошук нових галузей його застосування. Однією з них є медицина, де ГВЧ-терапія може бути використана поряд з відомими методами КВЧ- та інфрачервоної терапії, в тому числі у якості одного з нових засобів фізіотерапії хворих з гнійними післяопераційними ранами, особливо тих, для яких традиційна антибактеріальна терапія виявляється не тільки малодієвою, але й протипоказаною. До останнього часу, крім поодиноких робіт з вивчення окремих біологічних властивостей ГВЧ випромінювання (Делевский Ю.П. и соавт., 1992; Киселев В.К. и соавт., 1993; Федоров В.И. и соавт., 2001), а також експериментального обгрунтування можливості застосування даного фізичного чинника для терапії деякої ортопедо-травматологічної патології (Маколінець В.І

., 1999), свідчень про механізми його дії на репаративно-відновні процеси в ушкодженій шкірі, на метаболічні показники, що відображають перебіг запального процесу, впливу на функцію клітинної ланки імунної системи в науковій літературі не знайдено. Нами не виявлено і відомостей щодо вивчення впливу вказаного випромінювання на перебіг ранового процесу при післятравматичних ранах шкіри та їх гнійно-запальних ускладненнях, про можливість його застосування в лікуванні хворих з даною патологією. Звўязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана згідно з планом наукових досліджень Державної установи “Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка АМН України” і містить відомості, одержані у результаті виконання НДР інституту на тему: “Вивчити вплив гіпервисокочастотного лазерного випромінювання на ранову мікрофлору і загоєння ран” (ЦФ 2001.3 АМНУ, держреєстрація №0103U000648). Фрагмент роботи, присвячений вивченню впливу ГВЧ випромінювання на загоєння ран шкіри у щурів, виконаний безпосередньо здобувачем. Мета дослідження: на основі комплексного експериментального вивчення впливу гіпервисокочастотного випромінювання на перебіг ранового процесу виявити механізм його дії на загоєння післятравматичних шкірних ран та обґрунтувати можливість клінічної апробації даного випромінювання. Задачі дослідження: 1) вивчити в експерименті за допомогою гістоморфологічних методів вплив ГВЧ випромінювання з густинами потоку енергії 4, 8, 16 Вт/м2 на перебіг ранового процесу у тварин на моделі неінфікованої та інфікованої золотавим стафілококом шкірної рани в залежності від кількості опромінень; 2) дослідити вплив ГВЧ випромінювання з густиною потоку енергії 4, 8 та 16 Вт/м2 на метаболічні показники, що відображають перебіг запального процесу у тварин з моделлю неінфікованої та інфікованої вищезазначеним мікробом рани шкіри в залежності від кількості опромінень; 3) за допомогою цитологічних методів дослідити вплив ГВЧ випромінювання з густиною потоку енергії 4 Вт/м2 на динаміку клітинного складу ранового ексудату у тварин з моделлю інфікованої золотавим стафілококом шкірної рани в залежності від кількості опромінень; 4) дослідити вплив ГВЧ випромінювання з густиною потоку енергії 4 Вт/м2 на показники клітинного імунітету у тварин з моделлю інфікованої золотавим стафілококом шкірної рани в залежності від кількості сеансів; 5) на підставі даних експериментальних досліджень виявити механізм дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоєння післятравматичних шкірних ран та обгрунтувати можливість його клінічного застосування. Об’єкт дослідження: репаративно-відновні процеси в ураженій шкірі, метаболічні показники, які відображають репаративно-відновні процеси в ушкодженій шкірі, клітинний склад ранового ексудату, лейкоцитарний склад крові, фагоцитарна активнісь нейтрофілів крові, склад мікробної флори ран. Предмет дослідження: запальний процес у шкірних ранах щурів під впливом опромінення низькоенергетичним гіпервисокочастотним випромінюванням. Методи дослідження: планіметричний, гістоморфологічний, біохімічний, цитологічний, імунологічний, мікробіологічний.

Зрозуміло, в даній праці фізично неможливо дати докладну історіографічну характеристику всім публікаціям у періодиці української еміграції міжвоєнного періоду, де тією чи іншою мірою автори торкалися певних моментів з історії спеціальних служб України 1917-1921 рр. Зазначимо, однак, що практично всі ці праці написані співробітниками спецорганів або військовослужбовцями збройних сил української державності, що сприяло введенню в науковий обіг багатьох цінних конкретно-історичних фактів. Безумовно, в них вистачає й авторського суб'єктивізму. Неможливість для багатьох авторів користуватися архівними (узагальненими) джерелами, потреба в оперативному донесенні до читачів відомостей про збройну боротьбу нації за власну державу й незалежність (що було вкрай важливо для підтримки морально-політичного стану українського населення в окупованих землях Західної України й у діаспорі) призводили до певної фрагментарності статей, відсутності глибокого аналізу причин поразки. Проте ці історичні студії закладали наукове підгрунтя для подальшого дослідження історії силових структур України 1917-1921 рр

1. Аналітичне дослідження кривошипно-шатунного механізма автомобільних двигунів

2. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

3. Дослідження харчування

4. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

5. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

6. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини
7. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./
8. Про методи дослідження малих річок

9. Спектральні наземні дослідження

10. Удосконалення механізму здійснення кредитних операцій

11. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

12. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

13. Захист від виробничих випромінювань

14. Палеоантропологічнi дослідження

15. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

16. Методика гідрогеологічних досліджень

Шар магический "Счастливая восьмерка", 10 см.
Магический шар - шар ответов, шар предсказаний — это игрушка, с помощью которой можно узнать ответ на любой вопрос. Магический шар 8
501 руб
Раздел: Прочее
Брелок аварийный, для автомобилиста (арт. TD 0395l).
Аварийный брелок для автомобилиста повысит уровень Вашей безопасности на дороге. Он не поможет избежать столкновения и не уберет с дороги
310 руб
Раздел: Металлические брелоки
Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические

17. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

18. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

19. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

20. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

21. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

22. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)
23. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.
24. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

25. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

26. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

27. Дослідження методів чисельного інтегрування

28. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

29. Дослідження чисельних методів інтегрування

30. Історіографія досліджень голодомору

31. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

32. Палеонтологічні дослідження

Настольная игра "Остров обезьян".
В зависимости от количества участников выбирайте нужное число обезьянок для путешествия по лианам за фруктами. Их должно быть на одну
518 руб
Раздел: Игры с фигурками
Подушка-накладка на ремень безопасности.
Мягкая и удобная подушка для автомобиля Roxy-Kids позволит ребенку комфортно отдохнуть во время долгого автомобильного
313 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Бейдж с магнитом, 54x90 мм.
Просто крепится к любой одежде при помощи двойного магнита, не повреждая ткань. Сделан из плотного ПВХ со сменным вкладышем. Внимание!
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

33. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

34. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

35. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

36. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

37. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

38. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури
39. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості
40. Кабінетні методи маркетингових досліджень

41. Маркетингове дослідження

42. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

43. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

44. Маркетингові дослідження

45. Маркетингові дослідження з використанням анкети

46. Маркетингові дослідження на підприємстві

47. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

48. Організація маркетингових досліджень в туризмі

Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 40х60 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
953 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Настольная игра "Каркассон. Королевский подарок".
Размеренная жизнь феодальных владений в окрестностях Каркассона привлекает множество людей со всех уголков Франции. В городах ведётся
1990 руб
Раздел: Классические игры
Детская горка, цвет: зелёный/красный, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки

49. Товарознавчі аспекти дослідження ринку взуття

50. Характеристика маркетингового дослідження товару

51. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

52. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

53. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

54. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне
55. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків
56. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

57. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

58. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

59. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

60. Методи психофізіологічних досліджень

61. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень

62. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

63. Променеве дослідження травної системи

64. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

Мягкий пол универсальный, зеленый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Рулетка для пропуска "Chrome Quadro", с карабином, 80 см.
Квадратная рулетка для бейджей из хромированного металла. С укреплённым металлическим зажимом на обратной стороне. Комбинируется со всеми
508 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 2400 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
444 руб
Раздел: Стиральные порошки

65. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

66. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

67. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

68. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

69. Дослідження ділової кар’єри менеджера

70. Дослідження мотивації на досягнення
71. Методи дослідження затрат робочого часу
72. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства

73. Методи тестування у дидактичних дослідженнях

74. Методологія науково-педагогічного дослідження

75. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

76. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження

77. Технології навчання як дослідження

78. Організація і структура наукових досліджень

79. Недосконалість демократії як механізму суспільного вибору

80. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

Смываемые фломастеры "Супер чисто", 12 штук.
Дети так любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 12 цветов позволят широко развернуться в
589 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы
Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы

81. Дослідження сервоприводу з урахуванням нелінійності

82. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

83. Модернізація механізму товаровідтягування побутової трикотажної машини "Українка-2"

84. Організація патопсихологічного дослідження

85. Структура психологічного дослідження

86. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації
87. Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості
88. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

89. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

90. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

91. Матеріали і методи дослідження

92. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

93. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

94. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

95. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

96. Програма соціологічного дослідження

Набор фломастеров (6 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают
453 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Stabilo Trio Jumbo", 12 цветов.
Набор цветных карандашей. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки, поэтому ребенок может долго рисовать
647 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений

97. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

98. Біологічна дія іонізуючого випромінювання

99. Дослідження електричного кола змінного струму з паралельним з’єднанням віток


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.