Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Вступ. 1.Передумови спільного підприємництва в Україні. 1.1.Вплив спільного підприємництва на активізацію діяльності у інвестиційно-інноваційній сфері. 1.2.Вибір інвестиційно-інноваційної стратегії діяльності спільних підприємств. Висновки 2.Економічна оцінка та управління результативтістю спільної підприємницької діяльності. 2.1.Шляхи досягнення економічної ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності при функціонуванні СП (на прикладі ЗАТ “У-Пейдж). 2.2.Аналіз ризиків інвестиційно-інноваційних процесів. 2.3.Досягнення конкурентностійких позицій на ринку при впровадженні інноваційної продукції Висновки Заключення Література Додатки Вступ. На сучасному етапі розвитку наша країна внаслідок трансформаційних процесів у минулому переживає період нестабільності та встановлення ( вже протягом двох десятиліть ) економічної, правової та соціальних структур. Будь які зміни подібного характеру не проходять без значних затрат ресурсів, а зміни в масштабі цілої країни потребують залучення капіталів колосального масштабу. Нажаль, наша економіка не може забезпечити достатній рівень інвестування. Внутрішні інвестиції гальмуються нерозвинутістю вітчизняного фондового ринку, а також станом банківської системи України. В результаті цього, питання залучення інвестиційних ресурсів з-за кордону є досить актуальною вже протягом довготривалого періоду часу. Незважаючи на це, ситуація з зовнішніми капіталовкладеннями теж складається не кращим чином – внаслідок не найсприятливішого інвестиційного клімату та нестабільністю законодавства. Хоча спостерігаєть тенденція до збільшення об’ємів зовнішніх інвестиційних потоків, все одно країна відчуває їх нестачу. Зараз ситуація, з точки зору експертів, повертається на краще. Україна вступила в наступний (після періоду з 1992 по 1994 р.р.) інвестиційний період. Підставою для такого розподілу стала вже усталена думка про те, що до 1994 року макроекономічні вимоги просто не відповідали вимогам здійснення інвестиційної діяльності як такої. Інфляція (28,9 – 47,1 % за місяць ), мляві приватизаційні процеси, “зародковий стан” фондового ринку, завдяки якому в ринковій економіці відбувається залучення капіталів і перерозподіл інвестиційних потоків, все це сприяло тому, що рівень прямих іноземних інвестицій у 1992-1993 роках був близько 219,4 млн. доларів США. Вже у 1994 році їх рівень зріс до 264,1 млн., в 1995р. – 413,4 млн., в 1996 – 526,3 млн., в 1997 – 759, 2 млн., а протягом 1998 року їх рівень зріс до позначки у 922,4 млн. Як бачимо, об’єм припливу іноземних капіталів значно зріс, проте ніхто не каже про те, що сучасний рівень інвестування є достатнім. Це відбувається внаслідок того, що дані інвестиційні ресурси використовуються не найефективнішим способом. Досягти ефективності можна за допомогою проведення процесу інвестування у вже сформовані організаційно-економічні структури. Таки варіант розв’язку проблеми може запропонувати міжнародне спільне підприємництво. А саме одна з його складових – спільні підприємства. 2. Передумови спільного підприємництва в Україні.

На сучасному етапі розвитку з усіх видів спільного підприємництва основним джерелом надходження іноземних інвестицій в нашій країні виступають спільні підприємства. Створення сприятливого інвестиційного клімату в державі, галузі, регіоні або в окремій фірмі зв'язане з чітким регулюванням інвестиційної діяльності. Залучення в широких масштабах іноземних інвестицій в українську економіку переслідує довготривалі стратегічні цілі створення цивілізованого, соціально орієнтованого суспільства, що характеризується високою якістю життя населення, в основі якого лежить економіка, що передбачає не тільки спільне ефективне функціонування різних форм власності, але і інтернаціоналізацію ринку товарів, робочої сили і капіталу. Суб'єктами інвестиційної діяльності є інвестори, замовники, виконавці робіт, користувачі об'єктів інвестиційної діяльності, а так само постачальники, юридичні особи ( банківські, страхові і посередницькі організації, інвестиційні біржі) і інші учасники інвестиційного процесу. Об'єктами інвестиційної діяльності в Україні є основні фонди, що модернізуються, що створюються і оборотні кошти у всіх галузях і сферах народного господарства, цінні папери, цільові грошові внески, науково-технічна продукція, інші об'єкти власності, а так само майнові права і права на інтелектуальну власність. Забороняється інвестування в об'єкти, створення і використання яких не відповідає вимогам екологічних, санітарно-гігієнічних і інших норм, встановлених законодавством, діючим на території України . Підвищення інвестиційної активності нині має стати ключовою проблемою інвестиційної політики як окремої фірми так і держави вцілому. Таке підвищення потре­бує створення певних передумов: зниження рівня (темпів) інфляції; стабілізації національної валюти; вдосконалення системи оподатку­вання; збільшення заощаджень населення; стабільності протягом тривалого часу основних законодавчо-нормативних актів, що регу­люють різні аспекти інвестиційної діяльності. Держава повинна активно здійснювати заходи щодо стимулювання приватних інвестицій, включаючи спеціально створювані інвести­ційно-фінансові інституції. Активна інвестиційна діяльність завжди е важливою ознакою динамічного розвитку підприємництва і позитивно впливає на зрос­тання його соціально-економічної ефективності. Зараз правова система України складається з низки законів та інших нормативних актів, котрі мають регулювати весь комплекс питань інвестиційної діяльності фірм. З них варто назвати закони “Про інвестиційну діяльність”, “Про державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні”, “Про цінні папери і фондову біржу”, Декрет Кабінету Міністрів України “Про режим іноземного інвестування”. Існуюча законодавча система нашої країни визначає статус фірм (інвесторів) - суб'єктів інвестиційної діяльності, які приймають рі­шення про вкладання власних і позичкових майнових та інтелектуаль­них цінностей в об'єкти інвестування. Усі фірми незалежно від фор­ми власності та господарювання мають певні права на отримання прибутку. Одним з пунктів з метою стимулювання розвитку спільного інвестування у законі України “Про інвестиційну діяльність” є дозвіл здійснювати інвестиційну діяльність у формі спільного інвестування коштів і цінностей громадянами і юридичними особами України та іноземних держав.

Підприємством з іноземними інвестиціями вважається таке, у статутному фонді якого не менше 10 % вкладень припадає на долю іноземного інвестора . За характером участі в інвестуванні всі інвестиції поділяються на прямі і непрямі, причому прямі інвестиції - це вкладення капіталу в певні об'єкти інвестором самостійно (без допомоги фінансових посередників), непрямі - відповідно, інвестування за допомогою покупки цінних паперів та інших видів інвестування, що потребують допомоги посередників. За формою власності інвестиційних ресурсів звичайно розрізняють приватні, державні, іноземні та спільні інвестиції. Приватні інвестиції — вкладення коштів, здійснюване громадянами, а також фірмами недер­жавних форм власності. Іноземні інвестиції— це всі види цінностей, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності. Іноземні інвестиції можуть надходити у слідуючих формах: - іноземна валюта, що визнається конвертованою НБУ; - валюта України при реінвестиціях в об’єкт первинного інвестування чи в будь-які інші об’єкти інвестування відповідно до чинного законодавства України; - будь-яке рухоме та нерухоме майно та пов’язані з ним майнові права; - акції, облігації, інші види цінних паперів, а також корпоративні права; - будь-які права інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами країн-інвесторів та експертною оцінкою в Україні; - права на здійснення господарської діяльності, включаючи право на використання надр і природних ресурсів. Зрозуміло, що не усі вищеназвані форми інвестицій мають широке застосування. практика свідчить, що найбльш прийнятними і поширеними у сучасних умовах є вільноконвертована валюта і рухоме та нерухоме майно. Іноземними інвесторами закон “Про режим іноземного інвестування” визнаються: - юридичні особи, що створені по законодавству іншому, ніж законодавство України; - фізичні особи, що не мають постійного місця проживання на території України; - іноземні держави, міжнародні державні та недержавні організації; - інші іноземні суб’єкти господарської діяльності, які визнаються діючим законодавством України. Інвесторам надано право володіти, користуватись і розпо­ряджатися об'єктами і результатами інвестування, включаючи реінвестиції і торгові операції на території України. Поряд з правами фірм-інвесторів чинне законодавство передба­чає певні їхні обов'язки. Зокрема, інвестор повинен: подавати до фінансових органів декларацію про обсяги і джерела здійснюваних ним інвестицій; отримати необхідний дозвіл державних органів і спеціальних служб на капітальне будівництво; мати висновки (ре­зультати) обов'язкової експертизи інвестиційних проектів стосовно дотримання технологічних, санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних і архітектурних вимог; придбати ліцензію на виконання спеціальних видів робіт. Окрім того, суб'єкти інвестиційної діяльності зобов'язані: дотри­мувати державних норм і стандартів; подавати своєчасно відповід­ним органам бухгалтерську і статистичну звітність; не допускати недобросовісної конкуренції; виконувати вимоги антимонопольного регулювання.

Це саме ставлення нехтування рацю визвольно боротьби призвело УНРаду в дальшому послдовному розвитку до вдступства вд принципв самостйницько полтики, як ще недавно вона сама пдписувала. Спвпраця з непередршенською акцю скомпром-тувала УНРаду до решти. Структура УНРади зробила  в неменшй мр непридатною до рол нацонально-полтичного центру. Саме зговорення полтичних угруповань може дати тльки початок формуванню такого центру, але не вистача як дина  постйна основа  снування. Для цього необхдною  бодай спвучасть загалу емAрацйного громадянства. Теж, коли йде тльки про мжпартйний центр, який, одначе, мав би провадити поважншу полтичну роботу, а не лише координувати полтику й дяльнсть причасних партй, то його структура повинна б теж вдповдати силовому вдношенню угруповань  давати мсце для перодичного переврю-вання  поновлювання складу. Застосування паритетности угруповань, чи штучно скомбнованих, а в полтичнй практиц неснуючих секторв, як постйно структурно основи центру,P це безприкладний курйоз

1. Професійна діяльність шкільних психологів

2. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

3. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності

4. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

5. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

6. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах
7. Інноваційна діяльність підприємства
8. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

9. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

10. Інвестиційна діяльність підприємства

11. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

12. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

13. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

14. Комерційна діяльність

15. Товарна політика і комерційна діяльність

16. Операційна діяльність підприємства

Комплект боковых ограждений для кровати Polini Simple/Basic, белый.
Комплект ограждений подходит для кроваток 140х70 см коллекций Polini Simple и Basic. Они могут крепиться как с одной стороны кровати, так
910 руб
Раздел: Аксессуары для кроваток
Набор мебели "Счастливые друзья", PT-00314.
В наборе: мебель для ванной, аксессуары. Материал: пластмасса. Возраст: 3+.
582 руб
Раздел: Ванные комнаты
Микрофон "Пой со мной! Любимые песенки малышей".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 весёлых песенок, включая «Песню Львёнка и Черепахи»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

17. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

18. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

19. Інвестиційна активність підприємства

20. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

21. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

22. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність
23. Діяльність римських магімтратів
24. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

25. Діяльність уряду України в галузі екології

26. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

27. Суспільно-політична діяльність Костомарова

28. Діяльність страхової компанії "Оранта"

29. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

30. Життєдіяльність личинок волохокрильців

31. Аудиторська діяльність

32. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

Глобус Марса.
Шар выполнен из толстого пластика, имеет один прочный шов по экватору. Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки:
1007 руб
Раздел: Глобусы
Блюдо "Пасхальное", диаметр 22 см.
Блюдо. Диаметр: 22 см. Высота: 3,5 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
422 руб
Раздел: Прочее
Набор детских столовых приборов Apollo "Fluffy", 2 предмета.
В набор входят столовая ложка и столовая вилка. Широкая и каплевидная форма рукояток приборов удобна для захвата как взрослой, так и
386 руб
Раздел: Ложки, вилки

33. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

34. Правотлумачна діяльність

35. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

36. Лінійна залежність n–мірних векторів. Програма

37. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.

38. Діяльність Євгена Коновальця
39. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект
40. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

41. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

42. Політична діяльність Лазара Кагановича

43. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

44. Акторська діяльність І. Тобілевича

45. Життя та творча діяльність Остапа Вишні

46. Вплив маркетингу на комерційну діяльність

47. Маркетингова діяльність компанії "Сандора"

48. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Николай".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Глобус "Двойная карта", рельефный, диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1290 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки

49. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

50. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

51. Діяльність транснаціональних компаній в Україні

52. Діяльність ФАТФ

53. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

54. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
55. Оцінка інвестиційної привабливості Австралії
56. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

57. Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

58. Діяльність канцелярії. Атестація і звільнення кадрів

59. Діяльність органів управління освітою

60. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

61. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи

62. Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова

63. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

64. Діяльність дошкільника

Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы
Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы
Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

65. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

66. Політичні погляди і діяльність Платона

67. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

68. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

69. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

70. Вплив гендерних стереотипів на характер та ефективність спілкування
71. Пророк Мухаммад: життя та діяльність
72. Групи самодопомоги як інноваційна форма соціальної роботи

73. Соціально-педагогічна діяльність як професія

74. Життя і діяльність О. Конта

75. Діяльність закладу швидкого харчування "Картопляна хата"

76. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

77. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

78. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

79. Ліквідаційна вартість об’єкта

80. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

Ящик почтовый с замком, тёмно-зелёный.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
505 руб
Раздел: Прочее
Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: синий).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

81. Фінанси і фінансова діяльність

82. Фінансова діяльність підприємства

83. Фінансова діяльність та політика держави

84. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів

85. Екологія і практична діяльність людини

86. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки
87. Консалтингова діяльність
88. Підприємницька діяльність в умовах конкурентного господарювання

89. Проблема оцінки інвестиційної привабливості регіону

90. Статистичне вивчення інвестиційної діяльності

91. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

92. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

93. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

94. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

95. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

96. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

Набор капиллярных ручек "Fine Writer 045", 20 цветов, 0,8 мм, пластиковая банка.
Цвет чернил - ассорти. Набор - да. Количество в наборе - 20. Форма корпуса - шестигранная. Толщина линии - 0,45 мм. Диаметр пишущего узла
317 руб
Раздел: Капиллярные
Машинка закаточная винтовая "Мещёра-2".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
337 руб
Раздел: Консервирование
Аэрозоль Gardex "Extreme" от клещей, 150 мл.
Аэрозоль является эффективным средством, парализующим клещей после соприкосновения с одеждой. Действие активного вещества сохраняется до
305 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

97. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

98. Організаційна структура управління підприємством

99. Особливості діяльності інноваційних підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.