Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Культура України періоду феодальних відносин

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Вступ Розділ І. Історичні умови і визначальні фактори культурного розвитку України в другій половині ХІХ ст. І.1 Національні культурні організації і рухи в умовах реакційної урядової політики І.2 Освіта І.3 Природничі науки І.4 Гуманітарні науки І.5 Особливості літературного процесу Розділ ІІ. Мовна ситуація в Україні у другій половині ХІХ ст. ІІ.1 Наслідки Емського указу Розділ ІІІ. Загальна характеристика діяльності &quo ;Просвіт&quo ; та виникнення нових форм культурно-освітньої роботи Розділ ІV. Розквіт та основні напрями розвитку народної творчості. Професійне мистецьке життя ІV.1 Музика ІV.2 Театр ІV.3 Образотворче мистецтво ІV.4 Архітектура Висновки Список використаних джерел та літератури Додатки. Циркуляр міністра внутрішніх справ Валуєва про заборону української мови (18 липня 1863 р.) Вступ На духовній і матеріальній культурі українського народу відбилася надзвичайна драматичність його історичного буття. Суть, роль і визначальні етапи еволюції національної культури і національної свідомості і досі залишаються науково не осягнутою сферою об'єктивного вивчення в Україні. Актуальність теми. Творення, збереження і розвиток культури є головним змістом історичного процесу. І сьогодні, коли Україна стала на шлях державотворення і демократизації суспільства, що супроводжується соціально-економічними та політичними зрушеннями, руйнуванням стереотипів та виробленням нових підходів, визначення напрямів розвитку культури, її орієнтацій, пріоритетів є найважливим завданням. Його успішне розв’язання можливе лише на основі вивчення та осмислення набутого, критично засвоєного досвіду, з урахуванням найціннішого в ньому. У зв’язку з цим особливої актуальності набувають проблеми філософського, історичного, етнологічного та мистецтвознавчого осягнення художньо-культурної сфери життя народу, нації, суспільства як в далекому історичному минулому, так і в новий та новітній часи. Актуальність дослідження зумовлюється й тим, що досі дуже мало спеціальних робіт, де б узагальнювалася історія розвитку культури України періоду розвитку капіталістичних відносин другої половини XIX ст., хоча є праці, що містять цінні дані та узагальнюючі твердження про культурну ситуацію на Україні в зазначений період. Об’єктом дослідження є культурна ситуація в Україні періоду розвитку капіталістичних відносин (Друга половина ХІХ століття). Предмет дослідження – визначальні фактори культурного розвитку у зазначений період, функціонування народної творчості та мистецького життя у контексті розвитку культури України другої половини XIX ст. Оскільки охопити всі аспекти цього явища в одному дослідженні неможливо, переважна увага надається мовній ситуації в Україні, виникненню нових форм культурно-освітньої роботи та розвитку народної творчості, як найпоказовішим для даного періоду. Хронологічні межі дослідження охоплюють події другої половини XIX ст., період, відомий в історії України як національно-культурне відродження. Мета і завдання дослідження: на основі аналізу наукової літератури, періодики, спираючись на досягнення попередників, дослідити особливості розвитку культурних процесів в період формування капіталістичних відносин у суспільстві; виявити, проаналізувати і узагальнити особливості культурної ситуації в Україні у другої половини XIX ст.

У відповідності з поставленою метою визначаємо такі завдання: Розглянути вплив відомих указів щодо заборони української мови на стан духовного життя населення; Проаналізувати діяльність нових духовних осередків у справі розбудови національної культури. Методологічну і теоретичну основу дослідження становлять загальні науково-дослідницькі принципи об’єктивності, історизму, системний підхід як всебічний і логічний аналіз структурних елементів у їх взаємозв’язку і взаємозалежності, що дозволяє адекватно розглянути історичні реалії. Українська національна культура постала як узагальнене вираження творчого потенціалу народу, його світорозуміння, релігії, моралі, художнього мислення, науки й філософії. Вона відіграла вирішальну роль у формуванні української національної ідентичності та в національному самоутвердженні українського народу. Гідне місце в цьому процесі належало національно-культурному відродженню, яке мало місце в другій половині XIX ст. Практичне значення одержаних результатів. Матеріали курсового дослідження можуть бути використані у підготовці фундаментальних праць з історії України, історії культури України. Структура роботи зумовлена логікою дослідження, його метою і основними завданнями, а також прагненням автора представити культурну ситуацію в Україні другої половини ХІХ ст., як цілісне історико-культурне явище. Робота складається із Вступу, чотирьох розділів і Висновків, списку використаних джерел та літератури та додатків. Розділ І. Історичні умови і визначальні фактори культурного розвитку України в другій половині ХІХ ст. У кінці XVIII ст. територія України була розділена між Австрійською (увійшло 20% площі) і Російською (80%) імперіями. До цього часу завершилася ліквідація української державності. В обох імперіях розгалужений бюрократичний апарат повністю контролював всі сторони життя суспільства. У Росії у XIX ст. особливу роль починає відігравати поліція, 3-є відділення Власної Його Імператорської Величності канцелярії, жандармерія. Широкими правами наділяється цензура. Вживання української мови зберігається виключно у народному середовищі. Тобто на рубежі XVIII-XIX ст. у розвитку української культури склалася кризова, критична ситуація. Власне стояло питання про саме її існування. Тут можлива історична аналогія зі станом української культури у XVI ст., коли значна частина найбільш освічених вищих феодальних шарів українського суспільства відмовилася від національної культури, православ'я, ополячилася. В тих умовах роль духовного лідера українського суспільства взяло на себе козацтво. Однак до кінця XVIII ст. козацька старшина стала частиною російського дворянства і втратила колишню роль. У XIX ст. в Україні поступово складається новий соціальний шар суспільства - національна інтеліґенція. Поява в її особі культурної еліти і збереження національних культурних традицій в народному середовищі зробили реальним українське культурне відродження. Рідко коли спостерігався такий захоплюючий, різноманітний і широкий розквіт нових ідей, як у XIX ст. До того часу вже давно завершився розпочатий в епоху Відродження відхід від поглядів, згідно з якими світ можливо було збагнути лише з точки зору Божої волі.

Освічені європейці утвердились у переконанні, що розум людини цілком здатний аналізувати й спрямовувати людське життя. Ця впевненість у можливостях інтелекту привела до небаченого розмаїття нових ідеологій. Власне, у цей час ідеологія — тобто система поглядів, що претендує на пояснення минулого й теперішнього світу й на роль дороговказу до кращого життя в майбутньому,— постає як рушійна сила історії. Тісно пов'язаною з цими подіями була поява інтелектуалів, або інтелігенції, як у Східній Європі називали подібну соціальну групу. Неперевершена в обгрунтуванні та поширенні ідей, у мобілізації мас на їх утілення, на авансцену політичних і культурних змін у Східній Європі виходить інтелігенція. І однією з найбільш захоплюючих концепцій, що їх висунули інтелектуали XIX ст., була концепція нації (національної свідомості). Вона являла собою цілком новий спосіб не лише тлумачення суспільства, а й впливу на його поведінку. На Україні, як і в інших країнах, виникнення цієї концепції, поза всяким сумнівом, свідчило про наближення сучасної епохи, бо з усвідомленням національної належності прийшли ідеї та питання, які й сьогодні лишаються з нами. І.1 Національні культурні організації і рухи в умовах реакційної урядової політики Паралельно з розвитком літературного процесу і мистецтва, по мірі становлення української інтелігенції в її середовищі виникають різні національно-культурні організації і рухи. Їх створення відбувалося за несприятливих політичних обставин, вимагало особистої мужності, твердості. У 40-і роки центр українського культурного життя знаходився у Східній Україні, що виражалося насамперед у вже описаному літературному процесі. У Києві приблизно в 1845 р. виникає нелегальне Кирило-Мефодіївське братство - не культурна, а політична національна організація, перша в історії України, і, що характерно, створюють її видатні діячі вітчизняної культури (М.Гулак, М.Костомаров, П.Куліш, В.Білозерський, Т.Шевченко). Мета товариства підкреслена назвою - слов'янська єдність, створення федерації слов'янських демократичних республік. Ідеї організації - рівність людей, необхідність знищення кріпацтва - пронизували творчість його організаторів. Розгром братства в 1847 р. важко відбився на всьому розвитку української культури, а традиція політичної боротьби була перервана аж до 90-х років XIX ст. Всю другу половину XIX ст. активність національної інтеліґенції розгортається майже виключно в сфері “культурництва”. У кінці 50-х років на Правобережжі серед дворянства та інтеліґенції, в тому числі польської, складаються групи молоді, які гаряче співчувають українському народу, поважають його культуру. Вони і в побуті переходили на народну мову. Одним з лідерів руху став В.Антонович, у майбутньому визначний історик. Прихильників таких поглядів стали називати “хлопоманами”, тобто “любителями народу”. Як розвиток тих же настроїв в 1859 р. студентами і молодими викладачами Київського університету створюється напівлегальна культурно-просвітницька організація “Громада”. Свою мету вона бачила в просвіті народної маси, для чого організовувалися безкоштовні недільні школи, видавалися дешеві книги.

Весняним, творчим, гарячим сонцем, натхненою молодостю, бурхливостю й непереможностю весняних вод пашить вд цього славного, чистого пероду нашо боротьби за вдродження й визволення отих окрадених, нмих рабв - многострадального укранського народу, народу селян  робтникв. ЧАСТИНА ДРУГА: ДОБА ЦЕНТРАЛЬНО· РАДИ. ПЕР¶ОД ДРУГИЙ: ОР@АН¶ЗАЦ¶Я ЮРИДИЧНО-ПРАВОВО· ВЛАДИ РОЗД¶Л ¶. КОНТРРЕВОЛЮЦ¶ЙНИЙ ВИСТУП КОРН¶ЛОВА 1. Гуртування чорних сил. Виступ Корнлова був неминучим наслдком тих внутршнх соцально-полтичних вдносин, як за того часу панували в Рос. Боротьба за мир, боротьба за глибш й ширш досягнення революц, скнчилася поразкою тих елементв, як найбльш ршуче й послдовно виступали, - большевикв. Рада Робтничих  Салдатських Депутатв, яка тод була пд впливом меньшевикв, у цй боротьб не знайшла в соб досить одваги й послдовности стати на бк большевикв. Через те, хоч-не-хоч мусла заняти ворожу до них позцю. Ворожсть же до большевикв зразу кинула в дружсть до буржуаз. А це в свою чергу в той же мент ослабило й знесилило саму Раду

1. Культура України в 30-х рока

2. Культура України другої половини XVIІ-XVIII ст.

3. Культура України XIX сторіччя

4. Культура України в кінці XVI–на початку XVII століття

5. Державна агенція промоції культури України

6. Державно-церковні відносини в період незалежної України
7. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.
8. Держава і право України в період перебудови соціалізму

9. Період "руїни" в українській історіографії

10. Українська держава в період руїни (1657-1676 рр.)

11. Специфіка адаптації протестантських церков до українських реалій в період незалежності України

12. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

13. Культура та побут населення України

14. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

15. Аудиторська перевірка Національного банку України

16. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

Циркуль для класса, деревянный.
Циркуль классный изготовлен из твердолиственных пород древесины. Лакированная поверхность. Незаменимый помощник учителя геометрии,
966 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра настольная "Шакал".
Стратегическая игра для 2-4 игроков, главная задача которой — найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики
1290 руб
Раздел: Классические игры
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (белый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

17. Державно-правове становище українських земель в литовсько-польський період (XIV – XVII ст.)

18. Історія міжнародних відносин України

19. Період Гетьманату в Україні

20. Трипільська культура та бронзовий вік на території України

21. Вища освіта в Україні в період визвольних змагань 1917–1920 рр.

22. Первісна культура на терені сучасної України
23. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії
24. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

25. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

26. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

27. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України

28. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.

29. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

30. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

31. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

32. Громадянство України

Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу
Конструктор "Mechanical Kangaroo".
Конструктор для сборки действующей модели «Механический Кенгуру». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Танк с пневмопушкой.
У танка башня поворачивается, пушка поднимается, стреляет снарядами (пульки входят в комплект, 6 штук). Размер: 28x8x10 см. Материал: пластик.
327 руб
Раздел: Танки

33. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

34. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

35. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

36. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

37. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

38. Історія України
39. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України
40. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

41. Походження людини та її поява на території України

42. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

43. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

44. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

45. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

46. Податкова політика України

47. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

48. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

Фигурка декоративная, музыкальная "Лошадка", 22x7x21 см.
Лошадка-качалка декоративная, музыкальная, с функцией движения и раскачивания, с механическим заводом. Размер: 22x7x21 см. Материал: полистоун.
857 руб
Раздел: Миниатюры
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: бежевый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Сейф-книга "Alparaisa СС0023/1" (карта первооткрывателей).
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей.
576 руб
Раздел: Копилки

49. Основні напрямки зовнішньої політики України

50. Господарське право України

51. Поняття, форма та функції Конституції України

52. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

53. Суверенітет України

54. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
55. Бюджет України: актуальні проблеми
56. Державній бюджет України

57. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

58. Управління фінансами України

59. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

60. Організаційна система управління природокористуванням України

61. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

62. Інтеграція України у світове господарство

63. Використання трудових ресурсів Західної України

64. Міжнародний ринок туристичних послуг України

Рюкзак-кенгуру "Baby Active Lux", вишневый.
Анатомический рюкзак-кенгуру "BabyActive Lux" повышенной комфортности сочетает в себе сумку-переноску для новорожденных и
3556 руб
Раздел: Рюкзак-кенгуру
Карточная игра "Додо".
Колода состоит из 32 карт, 2 персонажа и 1 матрац. Играют один игрок (ребёнок) и ведущий (родитель). Игрок кладёт карту персонажа на
1289 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Волна" (цвет: светло-зеленый), 70х140.
Марка предлагает потребителям ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет применяемых технологий, расцветок и оформления
627 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

65. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

66. Особливості перехідної економіки України

67. Роль і значення АПК для господарства України

68. Авіаційний транспорт України

69. Чорна металургія України

70. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів
71. Банківська система України
72. Механізм кредитування банками України

73. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

74. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

75. Закон україни про міліцію

76. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

77. шпори з цивільного права України

78. Заповідники України

79. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

80. Хімічна промисловість України

Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 85 г/м, 100 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 85 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
425 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

81. Чорна i кольорова металургія України

82. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

83. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

84. Зародження партійно-радянської преси України

85. Проблеми золотоносності надр України

86. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр
87. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр
88. Культура /Укр./

89. Аграрне право України

90. М.О. Скрипник - видатний діяч України

91. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

92. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

93. Ліквідність банківської системи України

94. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

95. Національний банк України

96. Національний банк України та особливості його функціонування

Рюкзак "Back-to-School. Funny Animals".
Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Имеет несколько отделений на молнии. Размер рюкзака: 40х36х18 см. Материал:
477 руб
Раздел: Без наполнения
Матрёшка "Колобок" (7 персон).
Матрешка "Колобок" - расписная деревянная игрушка, созданная по сюжету любимой всеми детьми сказки "Колобок". Игра с
610 руб
Раздел: Матрешки
Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

97. Проблеми функціонування фінансових бірж України

98. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

99. Структура страхового законодавства України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.