Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Планування чисельності працюючих і фонду оплати праці

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти на науки України Національний університет харчових технологій Кафедра менеджменту Курсова робота з дисципліни „Організація та планування вироництва на підприємстві” на тему “Планування чисельності працюючих і фонду оплати праці” Виконала студентка Спеціальності „Менеджмент організації” ІV курсу 1 групи (ЗФН) Київ 2007 Зміст Вступ Розділ І. Теоретична частина 1. Чисельність працівників 2. Нормування праці і тарифна система 3. Фонд заробітної плати Розділ ІІ. Загальна характеристика КП „Радіостанція „Голос Києва” (Радіо Київ) Історія виникнення Програми радіостанції Зміна музичного формату Радіо Київ Організаційна структура Штатний розпис, режим роботи та оплата праці Розділ ІІІ. Планування чисельності працюючих і фонду оплати праці КП „Радіостанція „Голос Києва”. Аналіз фінансово-господарської діяльності за 2003 - 2005 роки та фінансово-економічне обґрунтування діяльності підприємства на 2006 рік Аналіз зовнішнього середовища підприємства Аналіз результатів соціологічного дослідження та пропозиції щодо їх реалізації Висновок Список використаної літератури ВСТУП Давно вже відомо, що люди є центральною ланкою в системі управління. Тому для всіх організацій – великих та малих, комерційних та не комерційних, промислових та діючих у галузі послуг – дуже велике значення має управління люльми. Без людей немає організації. Без потрібних людей жодна організація не зможе досягти своєї мети та вижити. Безперечно, що управління трудовими ресурсами є одним з центральних аспектів теорії та практики управління. Управління – це перш за все управління людьми. При визначенні мети своєї організації необхідно встановити потреби в ресурсах для її досягнення. Необхідність в грошах, обладнанні та матеріалах є очевидною. Те саме можна сказати про потребу в трудових ресурсах, тому питанню їх планування необхідно приділяти не менше уваги. Етапи управління трудовими ресурсами: Планування ресурсів – розробка плану майбутніх потреб в людських ресурсах. Набор персоналу – створення резерву по всіх посадах. Відбір – оцінка кандидатів на робочі місця та відбір найкращіх з резерву, створеного в процесі відбору. Визначення заробітної плати та пільг – розробка системи та структури заробітної плати та пільг з метою залучення, найму та збереження трудових ресурсів. Профорієнтація та адаптація – введення найнятих робітників в організацію та всі підрозділи, розвиток в робітниках розуміння того, що чекає від них організація та яка праця отримує заслуговану оцінку. Навчання – розробка програм для навчання нововведенням, підвищення кваліфікації, що потрібно для ефективного виконання роботи. Оцінка трудової діяльності – розробка методіки оцінки трудової діяльності та системи винагород та доведення їх до робітника. Підвищення, зниження, звільнення – розробка методів переміщення робітників з посади на посаду з різною відповідальністю, розвиток їх професійного досвіду шляхом переміщення на інші посади або ділянки робіт, а також процедура розірвання договору найму, вихід на пенсію.

Підготування керівництва, управління просуванням по службі – розробка програм, направленим на розвиток здібностей та підвищення ефективності праці керівництва, направлення їх на курси підвищення кваліфікації та підготування в закладах існуючої системи освіти. Як бачимо, перелічені етапи різноманітні та багаточисельні. Їх реалізація вимагає часу та грошових коштів. Все це треба враховувати в відповідному плані витрат. Ще одним важливим фактором процвітання підприємства є продуктивність праці персоналу. А як відому лише при наявності відповідних умов зростання зарплати стимулюється підвищення продуктивності праці. Теоретично система оплати праці в будь якій організації повинна бути пов’язана з тим, що та як робиться та скільки за це отримують. Тому одним з найбільш сильних інструментів мотивації, що є в розпорядженні організації, повинна бути програма оплати та стимулювання праці. Програма оплати та стимулювання праці повинна базуватися на таких основних принципах, що стимулюють зростання продуктивності праці та підвищення ефективності роботи в цілому: Винагороди повинні бути пов’язані з зрозумілими діями. Треба заохочувати те, що сприяє зростанню продуктивності, зниженню собівартості, підвищенню ефективності, досягненню мети організації. Своєчасність винагороди є вирішальним фактором при вихованні працівників. Нагороди, заохочення повинні бути видані як умога скоріше після того, як відбулася бажана подія. Розмір грошової винагороди повинен відповідати значенню події. Розділ І. Теоретична частина Чисельність працівників По суті, планування людських ресурсів представлює собою використання процедур планування для комплектації штатів та персоналу. Очевидно, що процес планування включає такі етапи: оцінку наявних ресурсів; оцінку майбутніх потреб: розробку програми вдоволення майбутніх потреб. Чисельність робітників. Розрізняють чисельність таких видів: спискову; явочну; чисельність фактично працюючих робітників. В списковий склад робітників включають всіх постійних, сезонних та тимчасових робітників, що прийняті на роботу на деякий строк (крім робітників по сумісництву). Явочна чисельність – це число робітників, що вийшли на роботу, фактична чисельність працюючих – число працівників, що з’явилися та приступили до роботи. Спискова чисельність за кожен день підраховується за даними табельного або іншого обліку як сума всіх виходів – фактичних явок на роботу та невиходів – неявок на роботу на протязі кожного дня (відпустки, хвороби и т.д.): С = ∑Я ∑Н Я При підрахунку щоденної спискової кількості за кожний поточний день (С ) зі спискової чисельності на початок дня (С0) та кількості прийнятих (∑П) за поточний день віднімається кількість звільнених за цей день. Явками вважаються дні виходу на роботу робітників, що числяться в списковому складі організації. До робітників, що з’явилися на роботу, відносяться особи: ті, що з’явилися на роботу до даної організації; ті, що працюють за розпорядженням адміністрації поза межами організації; ті, що знаходяться у відрядженнях. Явки на роботу вимірюються в людино-днях (людино-годинах).

Ті, що з’явилися на роботу, поділяються на фактично працюючих та не працюючих протягом цілого дня. Їх кількість вимірюється в людино-годинах. Середньоспискова чисельність робітників організації за звітний період вимірюється підсумовуванням спискової кількості робітників за всі календарні дні звітного періоду (місяць, квартал, рік), включаючи святкові та вихідні дні, та діленням отриманої суми на повну кількість календарних днів цього періоду. Середньоспискова кількість робітників за вихідний чи святковий день приймається рівним списковій кількості робітників за попередній робочий день. Якщо середньоспискова чисельність вимірюється за тривалий період, то можна застосовувати середні величини, які розраховані за окремі проміжки часу цього періоду. Нормування праці і тарифна система Об'єктивне, обгрунтоване і справедлива винагорода може бути встановлене на основі технічного нормування і тарифікації. Технічне нормування праці - це система визначення витрат живої праці, необхідного для виконання визначеної роботи, тобто встановлення норм часу, витрат праці і виробітки. Норма часу - час, встановлений для робітників відповідних професій на виконання визначеної роботи або виготовлення певного обсягу продукції; виражається в годинах на одиницю виміру продукції або робіт. Норма витрат праці - трудомісткість, або кількість затраченої праці, установлена для виготовлення одиниці продукції або виконання одиниці робіт; обчислюється в людино-годинах на одиницю виміру продукції або робіт. Різниця між нормою часу і нормою витрат праці складається тільки в тому, що норма часу виражає поточний час, необхідний для виконання певної роботи, а норма витрат праці - трудомісткість, або передбачену нормою суму часу, що необхідно затратити всім робітникам. Норма виробітки - кількість продукції, що необхідно виготовити, або обсяг робіт, що необхідно виконати за одиницю часу. У тих випадках, коли нормування праці на основі норм часу (виробітки) неможливо, встановлюються норми обслуговування і нормативи чисельності. Норми обслуговування - кількість одиниць устаткування або м виробничої площі, що повинні обслуговувати один або група робітників за одиницю часу. На цій основі встановлюються нормативи чисельності робітників для виконання конкретної роботи. В взаємоз'язок змін норм часу і норм виробітку виражається такими формулами: де Свр, Свир - відсоток зниження норми відповідно часу і виробітки; Пвр, Пвир - відсоток підвищення норми відповідно часу і виробітки. Наприклад, при зниженні норми часу на 15 % (Свр = 15 %) норма виробітки підвищиться, тобто відсоток підвищення виробітки складе При підвищенні норми виробітки на 20 % (Пвир = 20 %) норма часу знизиться, тобто відсоток зниження часу складе Норми витрат праці, виробітки й інше мають велике значення як у сфері матеріального виробництва, так і в сфері надання послуг. Вони використовуються при плануванні і завантаженні устаткування, розробці календарних планів, визначенні чисельності робітників, розрахунку фонду заробітної плати і бюджету організації. Технічне нормування визначає витрати праці, а тарифне дає оцінку якості праці різноманітних груп і категорій робітників.

Весь фонд оплаты труда, превышавший этот норматив, обкладывался налогом, равным ставке налога на прибыль - т.е. 35%. Транспортный налог на катание на трамваях по служебной надобности составлял в Удмуртии 1%, но не думайте, что кто-то забывал об оставшейся половинке процента. Только взимался этот местный сбор в количестве 2% от нормируемого фонда оплаты труда. В результате получалось еще более хорошо. Этот сбор существует до сих пор и называется, как правило, "Местный сбор на муниципальную милицию". А ведь есть еще и подоходный налог на заработную плату. До недавнего времени прогрессивная шкала его ставок включала в себя и 60%. Знакомая всем с социализма начальная ставка 12% - выплачивалось с очень незначительной суммы, на которую мог едва прокормиться один человек, не залезая в долг, не делая никаких крупных покупок, выплачивая коммунальные услуги - все. На детей нижняя шкала налоговой базы рассчитана не была, на ребенка вообще только одна МРОТ из заработной платы штатного работника не облагалась подоходным налогом, как и одна МРОТ на самого работника

1. Методика обчислення фондів основної і додаткової оплати праці

2. Сучасні форми та системи оплати праці

3. Планирование фонда оплаты труда на предприятии

4. Організація оплати праці на підприємстві

5. Оплата праці

6. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва
7. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів
8. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

9. Анализ затрат труда и фонда оплаты труда на предприятии ОАО "Ессентуки-Аква"

10. Анализ трудовых ресурсов и фонда оплаты труда сельскохозяйственного предприятия

11. Анализ фонда оплаты труда на предприятии

12. Організація оплати праці

13. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

14. Форми і системи оплати праці

15. Анализ эффективности использования фонда оплаты труда на предприятии

16. Аналіз витрат на оплату праці в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

Набор ручек гелевых с блестками "Debut", 24 цвета.
Набор ручек гелевых с блестками. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - пулевидный пишущий узел 0,8 мм; - корпус пластиковый цветной; -
423 руб
Раздел: Цветные
Глобус Зоогеографический, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
552 руб
Раздел: Глобусы
Фоторамка на 4 фотографии С34-016 "Alparaisa", 44x32,5 см (белый).
Размеры рамки: 44x32,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 1 штука, - 10х10 см, 2 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4-х
388 руб
Раздел: Мультирамки

17. Оплата праці

18. Статистика оплати праці

19. Сучасні форми та системи оплати праці

20. Форми та системи оплати праці та їх удосконалення

21. Основи побудови обліку праці та її оплати

22. Облік праці та її оплати
23. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ
24. Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність

25. Планирование фонда потребления и оплаты труда на предприятии

26. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

27. Пенсионные фонды /Эстония/

28. Создание и регистрация Культурного фонда "Наследники Гейне"

29. Анализ мотивации и оплаты труда на предприятии

30. Приватизация муниципального жилищного фонда: Проблемы и правовые последствия

31. Порядок формирования и использования средств Фонда социального страхования РФ

32. Учет и анализ расчетов с персоналом по оплате труда в организации

Настольная игра "Хоккей".
Материал шайб: пластик. Материал игроков: пластик, металл. Количество шайб: 2. Диаметр шайбы: 24 мм. Высота игроков: 70 мм. Размер
1727 руб
Раздел: Настольный футбол, хоккей
Щетка-сметка для снега со скребком и водосгоном, телескопическая, поворотная голова.
Телескопическая усиленная рукоятка из алюминиевого с функцией установки фиксированной длины. Поворотная голова с фиксацией в 5 положениях
1010 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Магнитная "Азбука" (106 элементов).
Мягкая магнитная "Азбука" - это набор наиболее употребляемых букв, цифр и знаков. Благодаря этому набору Вы не только
939 руб
Раздел: Буквы на магнитах

33. Правовой режим лесного фонда

34. База данных для учета оплаты за междугородние разговоры

35. Социологический опрос населения: "Отношение различных слоев населения г.Москвы к введению с 1 июля 1998г. повременной оплаты за телефонные переговоры и влияние "повременки" на будущее благосостояния населения"

36. Государственные внебюджетные фонды

37. Паевые инвестиционные фонды

38. Учет финансового результата от реализации по оплате
39. Учет основных средств /фондов/
40. Расчеты с внебюджетными фондами

41. Учёт расчётов по оплате труда

42. Аудит оплаты труда

43. Амортизация основних фондов (Амортизація основних фондів)

44. Амортизация основных фондов как источник инвестирования средств

45. Финансирование воспроизводства основных фондов

46. Амортизация основных фондов (Украина)

47. Учет и анализ оплаты труда (на примере ООО "Меравит")

48. Учет расчетов с внебюджетными фондами

Фоторамка на 6 фотографий С31-020 Alparaisa "Family", белый, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 10х10 см (2 штуки). Фоторамка-коллаж для 6-ти
757 руб
Раздел: Мультирамки
Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Дождевик Bambola для колясок, маленький.
Тент защитный (дождевик) с окном на липучке, на детскую коляску - "трость". Состав: пленка ПВХ. Размер: 70х65х35 см.
354 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

49. Оплата труда

50. Практические задачи на вычисление эластичности, построения кривых спроса и предложения, оплата труда, издержки (Контрольная)

51. Регулирование оплаты труда руководителей

52. Основные фонды в нефтяной и газовой промышленности

53. Переоценка основных фондов

54. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності
55. Основные фонды и оборотные средства строительной организации
56. Взаимоотношения предприятий с налоговыми органами, банками и внебюджетными фондами

57. Кадры, труд и оплата труда в нефтяной и газовой промышленности

58. Оплата труда работников. Современная практика оплаты труда работников на предприятиях

59. Организация оплаты труда

60. Кадры предприятия и оплата труда

61. Организация оплаты труда

62. Анализ расходов на оплату труда

63. Основные фонды предприятия информатики

64. Основные фонды

Коврик массажный "Первые шаги" от 9 месяцев.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1368 руб
Раздел: Коврики
Подгузники Libero Comfort (5+), Maxi+, 10-16 кг, 56 штук.
Тянущиеся боковики и эластичный поясок FreeFlex обеспечивают более плотное прилегание подгузника, тем самым препятствуют его протеканию. А
559 руб
Раздел: Более 11 кг
Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие

65. Паевые инвестиционные фонды

66. Применение статистических методов в изучении распространения различных форм и систем оплаты труда

67. Организация обслуживания номерного фонда (индустрия туризма)

68. Об изучении общего лексического фонда в структуре славянских языков

69. Развитие отношений Россиской Федерации с Международным Валютным Фондом

70. Організація праці менеджера
71. Планування як функція менеджменту
72. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

73. Оценка влияния способов амортизации основных фондов на рационализацию денежных потоков производственной компании

74. Алмазный фонд России

75. Повременная оплата в Москве

76. Відображення питань автоматизації формування фондів

77. Постановка на учёт в государственных внебюджетных фондах

78. Негосударственные пенсионные фонды в системе пенсионного обеспечения России

79. Инвестиционные фонды и компании

80. Производственные фонды радиотехнических предприятий

Спиннер "Артефакт", перламутровый.
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Игра со звонком "Глаз-Алмаз".
Увлекательная игра для всей семьи. 8 игровых полей и 96 карточек, Смешарики продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Классические игры
Развивающая игра "Магнитные истории".
Игра «Магнитные истории» - это увлекательная обучающая игра для Вашего ребенка. В состав игры входят: 4 красочных игровых поля (два листа,
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

81. Формирование библиотечного фонда

82. Страхование основных производственных фондов предпринимательских фирм

83. Фонд обязательного медицинского страхования

84. Пенсионный фонд Российской Федерации

85. Основные направления оплаты труда на коммерческрм предприятии

86. Организация учета и анализ оплаты труда на предприятии
87. Матераільна відповідальність працівників
88. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

89. Аналіз праці К.Маркса "Маніфест комуністичної партії"

90. Введённые с 01.05.2002 года нормативы по оплате труда профессорско-преподавательского состава и пример положения по оплате труда ВУЗа

91. Внебюджетные фонды

92. Внебюджетные фонды в РФ

93. Международный валютный фонд - российский аспект

94. Учет расчетов по оплате труда

95. Формування основних фондів підприємства

96. Правовой режим лесного фонда. Понятие и состав лесного фонда

Развивающая игра с карточками "Изучаем время".
Набор с карточками "Изучаем время" - очень увлекательная и полезная для развития малыша игрушка. При помощи неё ребёнок
345 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука "Омега", розовый, 32 литра, 49x35x18 см.
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Водоотталкивающая
1364 руб
Раздел: Без наполнения
Кастрюля со стеклянной крышкой, 4 л.
Объем: 4 л. Диаметр: 20 см. Глубина: 12,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
811 руб
Раздел: От 3,1 до 5 литров

97. Перспективы развития природно-заповедного фонда в степной зоне Северной Евразии: новые формы заповедных резерватов

98. Секьюритизация и инвестиционные фонды

99. Западные инвестиционные фонды в России


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.