Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Болонський процес – інтеграційна реформа вищої освіти на Європейському просторі

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Реферат виконала Студентка 15 групи Кредитно-економічного факультету Малова К.А. Одеський державний економічний університет Одеса - 2006 I. Вступ 1. Мета моєї роботи – розглянути головні принципи Болонського процесу та відповідність вищої освіти України його вимогам з огляду на перспективу інтеграції нашої системи в європейський освітній і науковий простір. На мій погляд, ця проблема актуальна сьогодні, причому не тільки для України, а й для більшості країн Європи. Коротко ця проблема формулюється так: реформування освітньої системи. Процес об'єднання Європи триває, його поширення на схід і на прибалтійські країни супроводжується формуванням спільного освітнього і наукового простору та розробкою єдиних критеріїв і стандартів у цій сфері в масштабах усього континенту. Цей процес дістав назву Болонського від назви університету в італійському місті Болонья, де були започатковані такі ініціативи. 2. З першоджерелами я ознайомилась через таке літературне джерело, як «Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін)», упорядники: Степко М.Ф., Болюбаш Я. Я., Шинкарук В. Д., Грубінко В. В., Бабин І. І. Метою цього видання є ознайомлення українського освітнього співтовариства з основними документами, прийнятими в рамках Болонського процесу. Знання цих документів дозволить українським вищим навчальним закладам оцінити свої можливості щодо вжиття окремих заходів, спрямованих на унормування структур і дій , прийнятих і/або тих, що приймаються європейським освітнім співтовариством. 3. Серед використаної літератури – вищезазначена «Болонський процес у фактах і документах», а також видання Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка «Основні засади розвитку вищої освіти україни в контексті болонського процесу (документи і матеріали 2003 – 2004 рр.)» за редакцією В.Г. Кременя. Там досить повно розглянуті основні підходи та етапи формування зони європейської вищої освіти, система EC S, а також матеріали Міністерства освіти і науки України. У монографії Л.Л. Товажнянського «Болонський процес : цикли, ступені, кредити» подано аналіз основних офіційних документів Болонського процесу стосовно ступенів і циклів вищої освіти, а також системи кредитів EC S. Головні засади проблеми я знайшла у статті М.З. Згуровського, ректора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Стаття називається «Болонський процес – структурна реформа вищої освіти на європейському просторі», не дає багато подробиць, але є підґрунтям для деяких висновків. Єдиний недолік всіх цих джерел в тому, що датовані вони 2004 роком, чи раніше. Тому останні події в контексті Болонського процесу я не мала можливості розглянути. 4. На мій погляд, сучасні студенти мають знати хоча б загальні положення Болонського процесу, тому що реформування вищої освіти стосується, перш за все, саме них як майбутніх спеціалістів, рівень яких залежить від якості освіти, яку вони отримують в контексті реформування освітньої системи. II. Основна частина 1. Спроби надати загальноєвропейського характеру вищій школі фактично розпочалися в 1957 році з підписання Римської угоди.

Згодом ці ідеї розвинулися в рішеннях конференції міністрів освіти 1971 та 1976 років, у Маастріхтському договорі 1992 року. Наступні роки характеризувалися запровадженням різноманітних програм під егідою ЄС, Ради Європи, що сприяли напрацюванню спільних підходів до вирішення транснаціональних проблем вищої освіти. Це насамперед програми приведення національного законодавства у сфері освіти до норм, напрацьованих країнами Європи, розширення доступу до вищої освіти і підвищення академічної мобільності студентів та їхньої мобільності на ринку праці, створення системи навчання впродовж усього життя та багатовимірні завдання зі зближення освітніх програм і систем, які вирішувались у рамках численних програм EMPUS/ ACIS. Нарешті, 1997 року під егідою Ради Європи та ЮНЕСКО було розроблено і прийнято Лісабонську конвенцію про визнання кваліфікацій, що належать до вищої освіти Європи. Цю конвенцію підписали 43 країни (Україна в тому числі), більшість з яких і сформулювали згодом принципи Болонської декларації. Уже через рік чотири країни – Франція, Італія, Велика Британія та Німеччина – підписали так звану Сорбонську декларацію. Цей документ був спрямований на створення відкритого європейського простору вищої освіти, який, на думку авторів, має стати більш конкурентноспроможним на світовому ринку освітніх послуг. Не аналізуючи її деяких відмінностей від тез Болонської декларації, можна стверджувати: в основних своїх ідеях обидва документи схожі. Це – двоступенева структура вищої освіти, використання системи кредитів (EC S) і т.п. Проте особливо слід виділити дві тези Сорбонської декларації: міжнародне визнання бакалавра як рівня вищої освіти та наданням йому права продовжувати навчання за програмами магістра і дотримання положень Лісабонської угоди. Перше було досить революційним для більшості країн Старого Світу (зауважу, Україна зробила крок у цьому напрямі ще 1993 року). А важливість другої тези для нашої держави в тому, що всі підписанти потенційно стають і учасниками Болонського процесу, започаткованого 29 країнами Європи у 1999 році. Саме таким чином поступово реалізовувались інтеграційні процеси у сфері вищої освіти європейських країн. Україна була і є активним учасником цих процесів. Наведу кілька прикладів:  закони України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Національна доктрина розвитку освіти, що підписана Президентом України, пройшли експертизу Ради Європи. До нас приїздили спеціальні комісії експертів, які безпосередньо в наших університетах і коледжах ознайомлювались із практикою впровадження задекларованих законодавством норм. Відрадно, що їхній висновок був позитивний. 2. Болонський процес, який розпочався у 29 країнах в 1999 році, і зараз охоплює вже 40 європейських держав – це (якщо дуже коротко) процес створення Європейського простору вищої освіти ( he Europea Area of Higher Educa io – ЕНЕА) на засадах цілей (зобов‘язань), сформульованих міністрами, відповідальними за вищу освіту, у Болонській декларації (1999) та подальших офіційних документах Болонського процесу – Празькому (2001) та Берлінському (2003) комюніке.

Освітні системи країн-учасниць Болонського процесу настільки відрізняються, що не тільки процес створення ЕНЕА, а й навіть зближення цих систем викликає серйозні труднощі, хоча майже за п‘ять років певний прогрес позначився. У Болонській декларації (1999) було проголошено шість цілей, які країни-сигнаторії планували досягти до 2010 року: - Уведення двоциклового навчання. Фактично пропонується ввести два цикли навчання: 1-й – до одержання першого академічного ступеня і 2-й – після його одержання. При цьому тривалість навчання на 1-му циклі має бути не менше 3-х і не більше 4-х років. Навчання впродовж другого циклу може передбачати отримання ступеня магістра (через 1-2 роки навчання після одержання 1-го ступеня) і/або докторського ступеня (за умови загальної тривалості навчання 7-8 років). - Запровадження кредитної системи. Пропонується запровадити у всіх національних системах освіти систему обліку трудомісткості навчальної роботи в кредитах. За основу пропонується прийняти EC S (Європейська система перезарахування кредитів (залікових одиниць трудомісткості)), зробивши її нагромаджувальною системою, здатною працювати в рамках концепції «навчання впродовж усього життя». - Контроль якості освіти. Передбачається організація акредитаційних аґентств, незалежних від національних урядів і міжнародних організацій. Оцінка буде ґрунтуватися не на тривалості або змісті навчання, а на тих знаннях, уміннях і навичках, що отримали випускники. Одночасно будуть встановлені стандарти транснаціональної освіти. - Розширення мобільності. На основі виконання попередніх пунктів передбачається істотний розвиток мобільності студентів. Окрім того, ставиться питання про розширення мобільності викладацького й іншого персоналу для взаємного збагачення європейським досвідом. Передбачається зміна національних законодавчих актів у сфері працевлаштування іноземців. - Забезпечення працевлаштування випускників. Одним із важливих положень Болонського процесу є орієнтація вищих навчальних закладів на кінцевий результат: знання й уміння випускників повинні бути застосовані і практично використані на користь усієї Європи. Усі академічні ступені й інші кваліфікації мають бути затребувані європейським ринком праці, а професійне визнання кваліфікацій має бути спрощене. Для забезпечення визнання кваліфікацій планується повсюдне використання Додатка до диплома, який рекомендований ЮНЕСКО. - Забезпечення привабливості європейської системи освіти. Одним із головних завдань, що має бути вирішене в рамках Болонського процесу, є залучення в Європу більшої кількості студентів з інших реґіонів світу. Вважається, що введення загальноєвропейської системи гарантії якості освіти, кредитної системи накопичення, легко доступних кваліфікацій тощо, сприятиме підвищенню інтересу європейських та інших громадян до вищої освіти. У вітчизняній системі вищої освіти за роки незалежності відбулися значні реформи, які у багатьох рисах подібні до цілей Болонської декларації: - введено ступені бакалавра і магістра, які є зрозумілими майже в усіх країнах світу (додаток до диплому було запроваджено значно раніше); - введено систему циклів вищої освіти (отримання повної вищої освіти – кваліфікації спеціаліста або магістра неможливо без завершення першого циклу – бакалаврату); - кредитний вимір трудомісткості навчальних дисциплін було запроваджено ще у 1994 році; - за кордоном навчається студентів і працює викладачів та науковців значно більше, аніж до 1991 року; - створено державну систему оцінювання якості освіти; - розширюється співпраця із закордонними навчальними закладами в галузі навчання і досліджень.

Укранський народ на Буковин бльш важив тод, нж волоський, бо був бльш освчений. Укранська мова була урядовою (правительственною) мовою на двор вовод, нею писали й говорили молдавськ бояри та духовенство. Всю вищу освту брали вони з нашо Украни та з Галичини, бо у них була одна вра з укранцями, православна, тим часом як инш сусди, поляки та мадяри (венгерц), були католики. Молдавя довго брала соб духовенство з Украни, бо в нй не було добрих шкл, де б кохалися в науц. В церквах службу одправляли по книжках, привезених з Украни. А коли Польща почала на Укран напосдатись на православну вру  силою заводити католицтво та уню, то тод молдавськ воводи вддячують за все добре, що зазнали вд Украни,  стають оборонцями православно ври (а разом з тим  укранського народу) не тльки у себе дома, але й на укранських землях пд польською рукою. Так от за помччю молдавських вовод галицьк укранц поставили у Львов церкву Успння Пресвято Богородиц, котру ще й дос звуть волоською церквою", а потомок молдавських воводв, Петро Могила, дуже розумний та вчений чоловк, прийшов пзнш у Кив  тут укранське панство, духовенство та козаки обрали його за митрополита на всю Украну

1. Становлення середньої і вищої освіти євреїв на Волині у ХІХ ст

2. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)

3. Деякі проблемы змісту юридичної освіти у вищих навчальних закладах

4. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

5. Система вищої освіти в країнах Європи та Америки

6. Становлення і розвиток вищої освіти на Україні
7. Система вищої освіти в Італії та Іспанії
8. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

9. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

10. Пенсійна реформа в Україні

11. Роль М.В. Ломоносова (1711-1765) в розвитку природознавства, медичної справи та освіти

12. В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти

13. Головні напрямки реалізації завдань реформування освіти

14. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

15. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах

16. Місце трудової підготовки школярів у системі народної освіти

Кружка "Кастет", черная.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Набор: рейлинг (58 см) с креплением и 6 S-крючков.
Рейлинг - отличный способ для хранения инструментов на кухне. Его использование позволяет сэкономить и упорядочить рабочее пространство.
482 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кислородный отбеливатель "Shabondama", 750 г.
Средство обладает дезодорирующим и антибактериальным действием. Гранулы отбеливателя прекрасно растворяются благодаря воздушной структуре.
375 руб
Раздел: Отбеливатели

17. Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету

18. Практично-прикладні завдання професійно-технічної освіти

19. Система освіти Китаю

20. Стандарти системи освіти України та Великої Британії

21. Сучасні системи освіти

22. Зміст, структура і функції освіти в сучасному ВУЗі
23. Система освіти в Англії
24. Входження вітчизняної освіти до єдиного освітянського простору Європи

25. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

26. Соціологія освіти

27. Пенсійна реформа в Україні

28. Захист прав і свобод людини та карний процес

29. Моделювання економічних та виробничих процесів

30. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

31. Вища освіта в Україні в період визвольних змагань 1917–1920 рр.

32. Інтеграційні процеси країн Західної Європи: стан розвитку і проблеми

Магнитно-маркерная доска, 53x41 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
578 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 1,5 литра.
359 руб
Раздел: Горшки обычные
Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки

33. Україна та інтеграційні процеси

34. Болонський процес - перспективи для України

35. Вища освіта Нідерландів

36. Оновлення системи підготовки майбутнього вчителя початкової школи у процесі викладання освітньої галузі "Математика"

37. Впровадження положень Болонського процесу в Україні

38. Военные реформы 1862-74 годов в России. Техническое перевооружение армии и флота, всесословная воинская повинность. Изменение системы военного управления
39. Налоги и налоговые реформы в России
40. Цивільний та арбітражний процес

41. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

42. Реформы Петра I

43. Реформы и государственные преобразования в России во второй половине 19 века

44. Реформы государственного аппарата при Петре I

45. Исторический портрет и реформы Ивана Грозного

46. Общее и особенности в реформах Петра Первого и Екатерины Второй

47. Судебная реформа 1864 года

48. Оценка реформ Петра первого славянофилами и западниками

Интеллектуальная игра "Кубики для всех".
Представляем Вам игру "Кубики для всех" производства фирмы "Световид". Как же в нее играть, чтобы игра приносила
546 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Набор фломастеров (6 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают
453 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Stabilo Trio Jumbo", 12 цветов.
Набор цветных карандашей. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки, поэтому ребенок может долго рисовать
647 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

50. Реформы Н.С.Хрущева: предпосылки, сущность, противоречия

51. Реформы Ивана IV Грозного

52. Реформы и контрреформы 60-90 годов 19 века в России

53. Витте, денежная реформа

54. Реформа федеративных отношений в современной России
55. Судебная реформа в Российском государстве на современном этапе
56. Смысл Петровских реформ в эпоху просвещения

57. Петровские реформы

58. Столыпин и его реформа

59. Александр II и его реформы

60. Петр Аркадьевич Столыпин и его реформы

61. Столыпинская аграрная реформа

62. Александр 2 и его реформы

63. Подготовка и ход реформы 1861г.

64. Военные реформы Александра 2

Коврик массажный "Микс лес".
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
Набор утолщенных фломастеров (24 цвета).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук.Толщина стержня 5
603 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка "Green Line. Бамбук", 70х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
788 руб
Раздел: Размер 70х70 см

65. Административные и экономические реформы Петра I

66. Военная реформа 1905-12 годов

67. Германия после второй мировой войны и реформы Л.Эрхарда

68. Государственные реформы Петра I

69. Крестьянская реформа 1861г. Ее предыстория

70. Реформа государственного аппарата при Петре I. Податная реформа
71. Реформы и контрреформы в России во второй половине 19в. Отмена крепостного права
72. Реформы Петра I

73. Реформы Петра I и их последствия

74. Реформы Петра Великого

75. Реформы Петра Великого и их значение

76. Реформы Столыпина

77. Рождение Российской Империи и реформы Петра Первого

78. Христианство на Руси. Реформа языческого культа

79. П. А. Столыпин. Другие реформы

80. Реформы Петра I и Екатерины II

Пепельница на ножке "Мэджик", 72 см.
Пепельница (на ножке) "Мэджик". Размер: 9,5 см. Высота пепельницы: 72 см. Материал: металл.
1534 руб
Раздел: Пепельницы
Карниз для ванной, угловой, белый, 240 см.
Материал: пластик. Длина: 240 см. Цвет: белый.
570 руб
Раздел: Штанги и кольца
Увлекательная настольная игра "Зверобуквы English", новая версия.
Методика проста и хорошо знакома всем по русским «Зверобуквам» — собирая названия зверей из букв на столе, игроки запоминают визуальные
632 руб
Раздел: Карточные игры

81. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

82. Сравнения высших степеней(Конгруенції вищих степенів )

83. Судебная реформа (Контрольная)

84. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

85. Реформа Сервия Туллия

86. Реформы Петра Великого
87. Свет и тени Хрущевских реформ
88. Избранная Рада и ее реформы

89. Договора ОСВ 1 и ОСВ2. Проблемы ратификации

90. Пенсионная реформа в Российской Федерации

91. Россия на пути экономических реформ

92. Совершенствование нормативного регулирования как важнейшего направления реформ бухгалтерского учета

93. Финансовая и денежно-кредитная система в России в XIX веке. Денежная реформа С.Ю. Витте (Контрольная)

94. История экономических реформ в Китайской Народной Республике (TXT)

95. Маахстріхська угода, новий етап західноевропейської інтеграції

96. Реформы 1965 и 1979 г.г.: сущность, особенности, результативность

Шинковка "ШК-4".
Доска-шинковка для капусты деревянная, 3 ножа. Длина 50 см. Ширина 21,5 см.
442 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Дождевик Bambola для колясок, универсальный.
Элегантный, экологичный дождевик и на классическую коляску-люльку и на прогулочную коляску, подходит и для колясок с ручкой сзади
550 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Кружка "Котик черный".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки

97. Анализ текущего и перспективного состояния МУП "Реутовская теплосеть" г. Реутова Московской области в условиях развития жилищно-коммунальной реформы

98. Влияние экономических реформ на население Казахстана

99. Денежная реформа на Украине


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.