Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Електроніка та мікропроцесорна техніка

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Інструкційна картка №1 для самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Основи електроніки та мікропроцесорної техніки» І. Тема: 1 Фізичні властивості електроніки 1.1 Основи електронної теорії Мета: Формування потреби безперервного, самостійного поповнення знань; розвиток творчих здібностей та активізації розумової діяльності. ІІ. Студент повинен знати: Що називається роботою виходу електрону; Як визначається робота виходу; Види електронної емісії; Рух електрона в однорідному електричному полі; Рух електрона в однорідному магнітному полі. ІІІ. Студент повинен уміти: Виконувати розрахунки роботи виходу; Відрізняти види електронної емісії; Використовувати рух електронів в електричному і магнітному полях. ІV. Дидактичні посібники: Методичні вказівки до опрацювання. V. Література: . VІ. Запитання для самостійного опрацювання: Робота виходу електронів. Види електронної емісії. Рух електронів в електричному і магнітному полях. VІІ. Методичні вказівки до опрацювання: Теоретична частина. VІІІ. Контрольні питання для перевірки якості засвоєння знань: Що таке робота виходу електронів, що вона характеризує? Що таке термоелектронна, фотоелектронна, електростатична та вторинна електронна емісія? В чому полягає суть фізичних процесів руху електрона в однорідному електричному та магнітному полях? ІХ. Підсумки опрацювання: & bsp; Підготував викладач: Бондаренко І.В. Теоретична частина: Основи електронної теорії & bsp; План: Робота виходу електронів. Види електронної емісії. Рух електронів в електричному і магнітному полях. Література 1. Робота виходу електронів Принцип дії електронних приладів заснований на явищі електронної емісії - процесі виходу електронів з поверхні твердого тіла у вакуум. Як відомо, вільні електрони в провідних матеріалах знаходяться в безперервному хаотичному русі. За звичайних умов електрони не можуть вийти за межі поверхні тіл, оскільки цьому перешкоджають електричні сили взаємодії електрона з тілом. Щоб електрон вилетів за межі металу, він повинен володіти енергією, достатньою для подолання сил, що утримують його в металі. Внутрішній енергії електрона для цього недостатньо. Тому йому потрібно надати додаткову енергію ззовні. Найменша додаткова енергія, яку необхідно надати електрону ззовні для подолання сил, що утримують його в металі, називається роботою виходу і позначається W0. Вона вимірюється в електронвольтах. Робота виходу є однією з основних характеристик електронної емісії. Чим менше W0, тим краще емісійні властивості матеріалу. Значення роботи виходу для різних металів, використовуваних в електронних приладах, коливається в межах від 1,8 еВ для цезію до 4,5 еВ для вольфраму. Залежно від виду додаткової енергії, використовуваної для того, щоб електрони могли зробити роботу виходу, розрізняють декілька видів електронної емісії: термоелектронну, фотоелектронну, вторинну і електростатичну. 2. Види електронної емісії & bsp; Термоелектронною емісією називається процес випромінювання електронів з поверхні нагрітого металу. Цей вид електронної емісії широко використовується в електровакуумних і деяких іонних приладах.

При нагріванні металу електрони отримують додаткову енергію, швидкість електронів, а отже, їх кінетична енергія зростає, і деяке число електронів долає сили, що перешкоджають їх виходу з металу в зовнішній простір. Чим вище температура і менше робота виходу металу, тим більше число електронів володітиме енергією, достатньою для подолання сил, що перешкоджають виходу електронів з металу. Фотоелектронною емісією називається процес виходу електронів з поверхні металу, що опромінюється променистою енергією. Явище фотоелектронній емісії носить назва зовнішнього фотоефекту. За рахунок поглиненої енергії світлового потоку збільшується енергія електронів в металі. При цьому електрони, що отримали енергію, достатню для здійснення роботи виходу, вилітають за межі металу, створюючи потік вільних електронів. Фотоелектронна емісія може виникати при опромінюванні металу променями видимого спектру, інфрачервоними, ультрафіолетовими і рентгенівськими. Цей вид емісії використовується у фотоелементах, фотопомножувачах і в телевізійних трубках. Вторинна електронна емісія - це емісія електронів з поверхні металу при опромінюванні його потоком електронів. Якщо електрони, рухомі з великою швидкістю, ударяються об поверхню металу, то їх кінетична енергія руху передається електронам металу. Електрони, що отримали необхідну додаткову енергію, вилітають з поверхні металу. При цьому електрони, падаючі на поверхню металу, називаються первинними, а що вилітають з металу - вторинними. Струм вторинної емісії залежить від властивостей металу, стану його поверхні, швидкості і кута падіння первинних електронів. Кількісно вторинна емісія оцінюється коефіцієнтом вторинної емісії а, рівним відношенню кількості вторинних електронів 2 до кількості первинних електронів 1 Цей вид емісії використовується в електронних помножувачах і деяких спеціальних радіолампах. У деяких лампах вторинна емісія порушує нормальну їх роботу. Електростатична (автоелектронна) емісія – це емісія електронів з поверхні металу (холодного) під дією сильного прискорюючого електричного поля (106-108 В/см). Дія зовнішнього електричного поля еквівалентна зменшенню роботи виходу електрона. Під дією цього поля відбувається як би виривання електронів з металу. Цей вид емісії використовується в рентгенівських трубках, а також в деяких, газорозрядних і напівпровідникових приладах. & bsp; 3. Рух електронів в електричному і магнітному полях & bsp; Рух електрона в однорідному електричному полі У електронних приладах рух вільних електронів відбувається під дією електричних або магнітних полів. Залежно від напряму початкової швидкості електрона електричне поле може його рух прискорювати, гальмувати або змінювати напрям. Для з'ясування фізичних процесів розглянемо рух електрона в однорідному електричному полі. Уявимо собі, що в балоні, в якому створений вакуум, розташовані два взаємно паралельних електроду - катод К і анод А (мал. 1.1, а). Мал. 1.1 Якщо до цих електродів приєднати батарею з напругою плюсом до анода і мінусом до катода, то в просторі між анодом і катодом буде створено електричне поле з напруженістю де U - різниця потенціалів, d - відстань між електродами.

Якщо в електричне поле з напруженістю Е помістити електрон, заряд якого рівний е, то на нього діятиме сила електричного поля, рівна добутку заряду на напруженість поля: Сила електричного поля направлена від катода до анода. Якщо початкова швидкість електрона рівна нулю і співпадає з напрямом сили електричного поля, то електрон, поміщений в дане поле, зазнає прискорення і переміщатиметься з точок з меншим потенціалом до точок з вищим потенціалом. При цьому швидкість електрона і його кінетична енергія зростатимуть. Рух електрона буде рівномірно прискореним, тому таке поле називають прискорюючим. На підставі закону збереження енергії приріст кінетичної енергії електрона повинен дорівнювати роботі, яку здійснює електричне поле при переміщенні електрона, тобто де m - маса електрона; υн, υ - початкова і кінцева швидкості електрона; U=U2 – U1 - різниця потенціалів, пройдена електроном, в електричному полі. Якщо початкова швидкість електрона рівна нулю, то електрон рухатиметься тільки під дією сили поля. В цьому випадку кінетична енергія електрона визначається виразом З (1.4) можна визначити швидкість електрона в кінці його шляху Підставляючи е/т= 1,759·1011 К/кг, отримаємо вираз для швидкості електрона при русі його в прискорюючому електричному полі: З (1.6) витікає, що швидкість руху електрона умовно можна виражати не тільки в км/с, але і у В. Для визначення часу прольоту електрона в однорідному прискорюючому полі виразимо силу електричного поля через масу і прискорення: Звідси Шлях, пройдений електроном за час , можна визначити з виразу d=a 2/2, сюди підставимо значення з (1.7), отримаємо звідки Підставивши в отриманий вираз значення m і е, отримаємо формулу для визначення часу прольоту електрона: Час прольоту дуже малий, в багатьох практичних електронних пристроях не враховується, звідси електронну лампу можна вважати безінерційним приладом. Якщо під дією початкової швидкості електрон рухається уздовж напряму ліній поля (від точок з великим потенціалом до точок з меншим потенціалом), то він здійснює роботу проти сил поля, при цьому його швидкість і запас кінетичної енергії зменшуються і він рухається прямолінійно і рівносповільнено. Поле, в якому електрон здійснює рівносповільнений рух, називають гальмуючим. При повній втраті кінетичної енергії швидкість електрона впаде до нуля і він під дією сили поля рухатиметься рівноприскорено у зворотному напрямі, набуваючи втраченої кінетичної енергії. Коли вектор початкової швидкості електрона перпендикулярний напряму дії сили електричного поля (мал. 1.1,6), траєкторія руху електрона матиме вид параболи. Таке поле називають поперечним. Рух електрона в однорідному магнітному полі У ряді електронних приладів управління траєкторією руху електронів здійснюється за допомогою сил магнітного поля. Дія магнітного поля на електрон аналогічно дії магнітного поля на провідник із струмом. Сила, з якою діє магнітне поле на провідник із струмом, визначається виразом де F - механічна сила, що діє на провідник завдовжки l; В - магнітна індукція; i - електричний струм в провіднику; α - кут між напрямом струму в провіднику і напрямом силових ліній магнітного поля.

Щом това не е така, изведнъж то става стихийност, кълбо от случайности и нерационалност, безредие или дива природа. Ако нещо не ни е известно, измисляме го. Не знаем ли причините за неговата проява, викаме за помощ въображението. Няма ли необходимият ни материал за замисленото, създаваме и него. Към зъбите, ноктите, физическата сила и пъргавината на животните прибавяме разума и заедно с негоP новата действителност, наречена homo aditus naturae. Човекът се самоутвърждава за господар над природата и с всички свои сили се стреми да превърне желаното в действителност. Тази победа над природата древните египтяни (и не само те, но те са може би най-добрият исторически образец в това отношение) са постигнали в своето въображение. Много са били и техните земни вълнения, тревоги и противоречия, но главната им енергия (ако съдим по Книга на мъртвите) е отишла във въображаем свят, където те са били и са станали пълни господари на всичкоP на космоса, на земята, на собствената си съдба. А колко привлекателен и примамлив е бил техният начин на културно поведение, тяхната позиция спрямо съществуващото, се вижда от влиянието им върху староеврейския мироглед, върху духовния стил на древните гърци, ранното християнство и средните векове в Европа

1. Експериментальна аерогідродинаміка та гідравліка

2. Охорона праці та техніка безпеки

3. Контрольна з предмету Техніка і технологія торгівлі

4. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

5. Країни Африки: Південно-Африканська Республіка та Маршалові острови

6. Техніка і правила складання документів
7. Наука і техніка ХХ століття
8. Специфіка та типи уроку українського народознавства

9. Техніка психоаналізу

10. Легка атлетика: стрибки в довжину з місця, техніка стрибка

11. Техніка з точки зору філософії

12. Перехідна економіка та її закономірності

13. Культура давньогрецького поділу. Міфологія та науково-технічний розвиток

14. Електронні гроші та форми їх застосування

15. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

16. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

Глобус детский зоогеографический, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке. Диаметр: 210 мм.
374 руб
Раздел: Глобусы
Пепельница S.Quire круглая, сталь, 110 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
361 руб
Раздел: Пепельницы
Конверт почтовый "Куда-Кому", С4 (229х324 мм), стрип, 50 штук.
Конверт выполнен из офсета, имеет клеевое нанесение типа стрип (отрывная силиконовая лента) и почтовый подсказ "Куда-Кому".
316 руб
Раздел: Прочее

17. Форми єврокредитів та динаміка їх застосування

18. Специфіка експлікації та імплікації суб’єктивно-модальних смислів у репліках драматичного дискурсу

19. Комп’ютерна електроніка

20. Лексико-стилістичні особливості творчості Еріка Еммануеля Шміта на прикладі роману "Оскар та Рожева пані"

21. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння

22. Економіка праці та соціально-трудових відносин
23. Політичне управління та його соціотехніка
24. Мозок та психіка

25. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

26. Закони збереження та динаміка обертального руху

27. Динаміка вилову риби в природних водоймах та вплив екологічних факторів на продуктивність

28. Кузьма Чорны ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны

29. Міжнародна економіка

30. Педагогіка - контрольна

31. Економіка бджільництва

32. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

Зубная щетка электрическая "Oral-B DB4", цвет красный.
Эргономичная, прорезиненная ручка зубной щетки не скользит во время чистки. В щетку встроен 2-ух минутный таймер, чтобы ребенок чистил
1680 руб
Раздел: Зубные щётки
Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора

33. Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК

34. Ка-52 Аллигатор

35. Кай Мунк. Нильс Эббесен

36. Концепція необоротності й термодинаміка. Самоорганізація у відкритих системах

37. Динаміка поствакцинального імунітету у курей щодо метапневмовірусної інфекції

38. Створення фермерського господарства по вирощуванню зернових та технічних культур
39. Агротехніка вирощування картоплі
40. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

41. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

42. Регіональна економіка сільського господарства України

43. Економіка Казахстану

44. Опіка і піклування в сімейному законодавстві

45. Специфіка реалізації положень теорії доказів і норм чинного КПК України

46. Лексіка беларускай мовы

47. Мовна специфіка літературних творів доби Золотого Віку

48. Фарміраванне і развіццё беларускай тэрміналогіі. Тэрміналагічная лексіка

Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные
Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Закаточная машинка «Лес».
Машинка закаточная с полуавтоматическим перемещением закаточного ролика предназначена для домашнего консервирования и герметичной укупорки
541 руб
Раздел: Консервирование

49. Кінесіка і прамоўніцкае майстэрства

50. Распрацоўка Сайтов

51. Літаратура падарожжаў як гістарычная крыніца. Запіскі замежных дыпламатаў і падарожнікаў аб Беларусі

52. Падпольны і партызанскі рух на тэрыторыі Карэліцкага раёна ў гады Вялікай Айчыннай вайны

53. Символіка давньоруської держави

54. Франція в системі міжнародних відносин часів Людовіка ХI
55. Внутрішня політика Людовіка IX Святого
56. Електротехніка і спецтехнологія електромонтерів

57. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

58. Специфіка й витоки римського генія

59. Поетика простору в казці Людвіга Тіка "Білявий Екберт"

60. Рослинна символіка

61. Канфесійная лексіка ў беларускай мове

62. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

63. Інженерна графіка

64. Ангіоархітектоніка плаценти людини і структура плацентарного бар’єра в нормі

Набор для творчества "Топиарий новогодний" (26 см).
В набор входит: 1. Пенопластовые заготовки: шар диаметром 6 см. и диаметром 2 см. (10 штук). 2. Разноцветные листы FOM EVA и готовая
475 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
638 руб
Раздел: Шары для бассейна
Фоторамка "Poster blue" (30х40 см).
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40см. Материал: пластик.
331 руб
Раздел: Размер 30x40

65. Гострий і хронічний пієлонефрит. Клініка. Класифікація. Діагностика. Ускладнення. Лікування

66. Злоякісні новоутворення сечостатевої системи (рак нирки, сечового міхура, простати, яєчка, статевого члена). Клініка. Діагностика. Методи лікування

67. Невротичні розлади у жінок (етіологія, патогенез, клініка, терапія)

68. Нейрокогнітивні розлади при шизофренії: патогенез, клініка, діагностика, терапія

69. Економіка зарубіжних країн

70. Польська республіка наприкінці ХХ поч. - ХХІ ст.
71. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"
72. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

73. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

74. Педагогіка як наука про виховання

75. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"

76. Специфіка педагогічного спілкування

77. Екологічна психопедагогіка

78. Політична влада: сутність і специфіка

79. Періодизація особистісного розвитку згідно концепції Еріка Еріксона

80. Релігійні конфлікти в перехідних європейських суспільствах: природа, динаміка, вплив на релігійно-суспільні процеси

Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые
Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки
Блюдо для блинов "Кулинарный мир", 19,5x23x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 19,5x23x3 см. Материал: фарфор.
373 руб
Раздел: Прочее

81. Символіка мусульманської культури в контексті ідеології ісламу

82. Динаміка структури вільного часу курсантів вищого військового навчального закладу

83. Специфіка використання експортного мита при регулюванні національного ринку

84. Мікропроцесорні системи керування автотранспортного засобу та їх структура

85. Кінематика і динаміка матеріальної точки

86. Термодинаміка і синергетика
87. Механіка від Аристотеля до Ньютона
88. Біомеханіка при контролі фізичного навантаження

89. Специфіка філософських міркувань

90. Епістемічна логіка

91. Технічний прогрес та охорона навколишнього середовища

92. Динаміка цін на ринку нерухомості (на прикладі комерційної нерухомості м. Київ)

93. Економіка галузі виробництва пива в Україні

94. Економіка міського господарства

95. Економіка морської справи

96. Економіка підприємств будіндустрії

Копилка-раскраска "Лисенок".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Бумага чертежная, А4, 100 листов.
Плотность 200 г/м2. ГОСТ 597-73.
519 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Подарок «Вкусный Новый год».
Новый год - это волшебное время, которое особенно ждут самые маленькие. Подарочный набор «Вкусный Новый год» станет отличным решением для
350 руб
Раздел: Новогодние наборы от My-shop.ru

97. Економіка підприємства

98. Економіка праці

99. Економіка України в умовах глобалізації


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.