Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Зміст Вступ2 1. Теоретичні засади основних засобів на підприємстві4 1.1. Склад і оцінка основних засобів 1.2. Облік зносу основних засобів 2. Методика аналізу фінансового стану підприємства10 2.1. Загальний аналіз фінансового стану підприємства 2.2. Аналіз платоспроможності підприємства 3. Аудит основних засобів22 3.1. Аудит руху основних засобів. 3.2. Аудит зносу основних засобів Висновок30 Список використаної літератури32 Додатки Вступ. Фінансовий менеджмент спрямований на управління рухом фінансових ресурсів і фінансових відносин, що виникають між суб’єктами у процесі руху фінансових ресурсів. Фінансовий менеджмент являє собою процес вироблення мети управління фінансами і здійснення впливу на них за допомогою методів фінансового механізму. Фінансовий менеджмент, чи фінансовий механізм підприємств, - це система управління їхніми фінансами, призначена для організацій взаємодії відповідно до вимог економічних законів грошових потоків, фінансових відносин і фондів грошових коштів шляхом використання фінансових інструментів і категорій, стимулів, пільг і санкцій на основі законодавчих актів держави. Об’єктом управління у фінансовому менеджменті є сукупність умов здійснення грошового потоку, кругообігу вартості, руху фінансових ресурсів і фінансових відносин між суб’єктами, що хазяюють, і їхніми підрозділами в господарському процесі. Саме тому забезпечення аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості є актуальним напрямком. Сукупність зазначених факторів і обумовила вибір теми дослідження. У спеціальній літературі розгляд проблем удосконалення аудиту основних засобів на підприємстві харчової промисловості таких дослідників як Сопко В., Бабич П., Ткаченко С., Савченко В., Завгородній В., Кузьминский А., Твердохліб М., Шарапов О. Основна мета курсової роботи складається у докладному вивченні методів аудиту основних засобів на підприємстві харчової промисловості “Едвард”. Визначена мета дослідження обумовила постановку і рішення таких задач: 1) визначити склад та оцінку основних засобів; 2) визначити облік зносу основних засобів; 3) проаналізувати фінансовий стан підприємства; 4) проаналізувати платоспроможність підприємства; 5) визначити ціль і задачі аудиту; 6) визначити програму проведення аудиторської перевірки. Об'єктом дослідження є харчове підприємство “Едвард”. Предмет курсової роботи складають основні засоби підприємства. Методологічною основою є наукові методи, що спираються на вимоги об'єктивного і всебічного аналізу аудита основних засобів на підприємстві. Структура курсової роботи визначена метою і задачами дослідження і містить у собі вступ, три розділи (сім підрозділів), висновки і список використаної літератури. І. Теоретичні засади основних засобів на підприємстві. Склад і оцінка основних засобів. Для виробничої діяльності підприємствам необхідні основні засоби (засоби праці); вони багаторазово беруть участь у виробничому процесі, частинами переносять свою вартість на створюваний продукт, не змінюючи при цьому своєї матеріально-натуральної форми. До основних засобів відносяться також: житлові будинки і будинки культурно-побутового призначення, господарський інвентар, обчислювальна техніка, дорослий робітник і продуктивна худоба, багаторічні насадження вартістю більш 50 мінімальних заробітних плат за одиницю, термін служби яких перевищує один рік.

На рахунку 10 &quo ;Основні засоби&quo ; на окремих субрахунках ведуть облік основних засобів, що знаходяться в експлуатації, у запасі, на консервації переданих у звичайну (виробничу) оренду. Облік орендованих основних засобів, отриманих на умовах звичайних (виробничих) оренд, здійснюється орендарем за балансом на рахунку 109 &quo ;Орендовані основні засоби&quo ;. На рахунку 10 &quo ;Основні засоби&quo ; організуються пооб’ектний аналітичний облік основних засобів у місцях, де вони знаходяться (у цехах, виробництвах, відділах і т.п.) Об'єкти основних засобів групуються в обліку відповідно до вимог статистичної звітності на виробничі і невиробничі (останні по галузях: охорона здоров'я, житлово-комунальні і т.п.), і далі по функціональних групах: будинку, спорудження, робочі машини й устаткування, силові машини і т.д. Земельні ділянки, лісові і водяні угіддя, родовища корисних копалин, передані в користування підприємству, на рахунку 10 &quo ;Основні засоби&quo ; не враховуються. Але ті ж об'єкти, що є власністю підприємства (куплені чи передані йому у власність державними органами), враховуються на окремих субрахунках, що відкриваються на рахунку 10 &quo ;Основні засоби&quo ;. Головні задачі бухгалтерського обліку основних засобів: контроль за їхньою наявністю і схоронністю з моменту придбання до моменту вибуття; правильне і своєчасне числення зносу; одержання зведень для правильного розрахунку податку на майно, що перелічується в бюджет; контроль за правильним і ефективним використанням засобів на реконструкцію, модернізацію і ремонт основних засобів; контроль за ефективним використанням основних засобів за часом і потужністю; одержання даних для складання звітності про наявність і рух основних засобів. Базою правильної організації бухгалтерського обліку основних засобів є затверджена типова класифікація основних засобів і єдиний принцип їхньої оцінки в обліку. Класифікація основних засобів. Облік основних засобів у бухгалтерії ведеться по класифікаційних групах у розрізі інвентарних об'єктів. Таким чином, інвентарний об'єкт є одиницею обліку основних засобів. Кожному об'єкту привласнюється інвентарний номер по серійно-порядковій системі кодування, що зберігається за ним на весь період його перебування на підприємстві, в об'єднанні, організації. Інвентарні номери приводяться в актах приймання-передачі, актах про ліквідацію й в інших первинних документах, службовців підставою для обліку руху основних засобів. Інвентарний номер позначають на кожнім об'єкті. Основні засоби різноманітні по складу і групуються по визначених класифікаційних ознаках. Відповідно до Типової класифікації основні засоби діляться по видах у такий спосіб: I. Будинки. II. Спорудження. III. Передатні пристрої. IV. Машини й устаткування (у тому числі силові машини й устаткування; робочі машини й устаткування; вимірювальні і регулюючі прилади, пристрої і лабораторне устаткування; обчислювальна техніка; інші машини й устаткування). V. Транспортні засоби. VI. Інструмент. VII. Виробничі інвентар і приналежності. VIII. Господарський інвентар. IX. Робітник і продуктивна худоба.

X. Багаторічні насадження. XI. Капітальні витрати по поліпшенню земель (без споруджень). XII. Інші основні засоби. По приналежності основні засоби підрозділяються на власні й орендовані. Перші належать підприємству і числяться на його балансі; другі отримані від інших підприємств і організацій у тимчасове користування за плату. По характері участі у виробничому процесі розрізняють діючі і бездіяльні (що знаходяться в запасі чи на консервації) основні засоби, по призначенню – виробничі і невиробничі (основні засоби об'єктів житлово-комунальної і соціально-культурної сфери). До виробничих основних засобів відносяться: будинку і спорудження виробничого призначення, передатні пристрої, верстати, машини, устаткування, транспортні засоби, засоби обчислювальної техніки, інструмент, виробничий і господарський інвентар, що безпосередньо беруть участь у виробничому процесі виготовлення продукції (виконання робіт, надання послуг). Вони знаходяться у виробничих (цехах, ділянках) і функціональних (відділах, службах) підрозділах підприємства і закріплені за ними. У складі виробничих основних засобів виділяють їхню активну частину – машини, устаткування, транспортні засоби. Невиробничі – це основні засоби, призначені для соціально-побутового обслуговування членів трудового колективу підприємства. До них відносяться: житлові будинки, що числяться на балансі підприємства, об'єкти побутового обслуговування (лазні, перукарні, пральні й ін.), соціального (поліклініка, будинок відпочинку, табір праці і відпочинку, їдальня й ін.) і культурного (будинок культури, бібліотека й ін.) призначення. Виробничі і невиробничі основні засоби можна розділити на: 1) діючі (в експлуатації); 2) недіючі (на консервації); 3) у запасі. По характері участі в основній діяльності і способу перенесення вартості на витрати виробництва і звертання основні засоби підрозділяються на: 1) активні (їхня участь може бути обмірювана кількістю годин роботи, обсягом робіт); 2) пасивні (будинку, спорудження). Їхня участь в основній діяльності неможливо вимірити в яких-небудь показниках. Оцінка основних засобів в обліку. Відповідно до Положення про бухгалтерський облік і звітність в Україні основні засоби відбиваються в обліку по первісній вартості. Первісна (балансова) вартість містить у собі вартість будівництва (придбання) основних засобів, витрати по їхній доставці й установці на місце використання. Вона виявляється в момент введення об'єкта в дію і залишається незмінної протягом усього терміну перебування основних засобів на підприємстві. Якщо основні засоби придбані з розстрочкою платежу чи в кредит, то в первісну вартість включається і сума відсотків, що сплачуються постачальникам. У первісну вартість основних засобів, придбаних по імпорті, входять сплачуються підприємством імпортний тариф і митні збори за оформлення вантажу. У випадках, передбачених законодавством, у первісну вартість включають податок, що сплачується при придбанні основних засобів, на додану вартість. Первісна (балансова) вартість основних засобів не підлягає зміні, за винятком випадків добудування і дообладнування об'єктів у порядку капітальних вкладень, реконструкції і частковій ліквідації об'єктів.

Власник або уповноважений ним орган не вправ вимагати вд працвника виконання роботи, поднано з явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не вдповдають законодавству про охорону прац. Працвник ма право вдмовитися вд доручено роботи, якщо створилася виробнича ситуаця, небезпечна для його життя чи здоров'я або людей, як його оточують,  навколишнього середовища. У раз неможливост повного усунення небезпечних  шкдливих для здоров'я умов прац власник або уповноважений ним орган зобов'язаний повдомити про це орган державного нагляду за охороною прац, який може дати тимчасову згоду на роботу в таких умовах. На власника або уповноважений ним орган покладаться систематичне проведення нструктажу (навчання) працвникв з питань охорони прац, протипожежно охорони. Трудов колективи обговорюють  схвалюють комплексн плани полпшення умов, охорони прац та сантарно-оздоровчих заходв  контролюють виконання цих планв. Стаття 154 Додержання вимог щодо охорони прац при проектуванн, будвництв (виготовленн) та реконструкц пдпримств, об'ктв  засобв виробництва Проектування виробничих об'ктв, розробка нових технологй, засобв виробництва, засобв колективного та ндивдуального захисту працюючих повинн провадитися з урахуванням вимог щодо охорони прац

1. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

2. Аудит основних засобів

3. Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

4. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

5. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

6. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств
7. Облік основних засобів підприємства
8. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

9. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

10. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

11. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

12. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

13. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

14. Індексний аналіз товарообігу промислової продукції на підприємстві

15. Основні засоби підприємства

16. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Карандаши акварельные, с кисточкой, 24 цвета.
Шестигранный корпус покрыт лаком на водной основе. Карандаши заточенные. Длина карандаша: 176 мм. Очень мягкие, не крошатся, цвета яркие,
349 руб
Раздел: Акварельные
Велосипед трехколесный Moby Kids "Leader 360°. AIR Car", с разворотным сиденьем, цвет:.
Детский трёхколёсный велосипед премиум-класса "Leader 360° 12x10 AIR Car" от торговой марки Moby Kids. Эта модель
7324 руб
Раздел: Трехколесные
Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

17. Учет и аудит основных средств

18. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

19. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

20. Система маркетингового планування на підприємстві

21. Податок на прибуток підприємств

22. Суть комерційної діяльності на підприємстві
23. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві
24. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

25. Організація оплати праці на підприємстві

26. Реструктуризація підприємств

27. Економічний аналіз підприємств

28. Інвентаризація основних засобів і облік її результатів, складання аудиторського висновку

29. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

30. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

31. Аудит основных средств

32. Регіональний розвиток харчової промисловості України

Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные

33. Кредитування підприємств

34. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

35. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

36. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

37. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

38. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами
39. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств
40. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

41. Бухгалтерський облік на підприємстві

42. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

43. Класифікація основних засобів

44. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

45. Облік доходів підприємств

46. Облік неопераційних витрат на підприємстві

47. Облік основних засобів

48. Облік основних засобів та руху грошових коштів

Ванная комната "Конфетти".
Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Комплектность: коврик большой, коврик, флакон - 2 штуки, пробка к
878 руб
Раздел: Ванные комнаты
Антипригарный коврик, многоразовый, 33x40 см.
Антипригарный коврик используется для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий, приготовления пиццы, запекания мяса и рыбы без
311 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Штора для ванной "Рыжий кот", арт. SC-РЕ09.
Штора для ванной Рыжий кот SC-РЕ09 изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко
364 руб
Раздел: Занавески

49. Облік собівартості продукції на підприємстві

50. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

51. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

52. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

53. Організація обліку на підприємстві

54. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"
55. Організація управлінського обліку на підприємстві
56. Отечественный и зарубежный учет и аудит основных средств

57. Ревізійні комісії підприємств і організацій

58. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

59. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

60. Амортизація основних засобів

61. Аналіз ефективності використання основних засобів

62. Аудит основных средств

63. Аудит основных средств

64. Аудит основных средств

Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные

65. Аудит основных средств на примере ОАО "Дальтрубопроводстрой"

66. Аудит основных средств

67. Аудит основных средств в ОАО "Совхоз-Весна"

68. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

69. Правовий статус комунальних підприємств

70. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві
71. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"
72. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

73. Комерційна діяльність підприємств

74. Маркетингові дослідження на підприємстві

75. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

76. Організація збутової діяльності на підприємстві

77. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

78. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

79. Управління запасами матеріалів на підприємстві

80. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

Поильник в комплекте с трубочкой "Малышарики", от 6 месяцев, 360 мл.
Поильник с трубочкой идеально подойдет для подросшего Малыша. Поильник удобно брать с собой на прогулку или в гости. Мягкая силиконовая
381 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Полотенце вафельное "Сластена полосатка", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Сластена полосатка". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Max", в посудомоечных машинах таблетки, 65 штук.
Таблетки идеальны для использования на коротких циклах - таблетки быстро растворяются. Таблетки не нужно разворачивать! Специальные
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

81. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

82. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

83. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

84. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

85. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

86. Організація виробництва на металургійному підприємстві
87. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування
88. Особливості діяльності інноваційних підприємств

89. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

90. Рух кадрів на підприємстві

91. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

92. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

93. Управління інноваційним розвитком підприємств

94. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

95. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

96. Бізнес-планування на підприємстві

Антипригарный коврик, многоразовый, 33x40 см.
Антипригарный коврик используется для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий, приготовления пиццы, запекания мяса и рыбы без
311 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Штора для ванной "Рыжий кот", арт. SC-РЕ09.
Штора для ванной Рыжий кот SC-РЕ09 изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко
364 руб
Раздел: Занавески
Лоток (сортер), 4 отделения, вертикальный, сборный.
- предназначен для сортировки и временного хранения документов различных размеров, писем, счетов и другой документации - устойчивый на
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

97. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

98. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві

99. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.