Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Організація позакласної роботи з математики

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

ЗмістВступ Розділ 1. Теоретичні основи дослідження 1.1 Психолого-педагогічні передумови організації позакласної роботи з математики 1.2 Види позакласних занять з математики 1.3 Стан досліджуваної проблеми в теорії і практиці навчання математики Розділ 2. Методика організації позакласної роботи з математики в початкових класах 2.1 Особливості методики позакласної роботи з математики в початкових класах 2.2 Розробка і обґрунтування системи позакласних занять у формі годин цікавої математики 2.2 Організація експериментального дослідження та його результати Висновки Список використаної літератури Додатки Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3 Додаток 4 Додаток 5 ВступФормування в учнів навичок самостійної діяльності, творчого потенціалу і здатності використовувати знання на практиці є важливим завданням сучасної української національної школи. У розвитку названих якостей особистості молодшого школяра велике значення має позакласна робота, зокрема позакласна робота з математики. Дуже часто цей вид навчання й виховання проводиться в старших класах. Чомусь вважається, що молодші учні до неї ще не доросли. Та таке твердження є безпідставним. Адже саме в цьому віці діти найглибше й з найбільшою цікавістю пізнають світ. Вони, як показує неодноразовий досвід педагогів, з величезним задоволенням займаються математикою в позаурочний час. В такий спосіб діти не лише краще пізнають навколишній світ, а й розвивають мислення, вчаться аналізувати, порівнювати і зіставляти, узагальнювати, конкретизувати, абстрагувати від часткового, робити умовиводи. Звісно, вчитель на уроці не може охопити розвиток цих вмінь у всіх дітей, він не встигає також і виховувати всіх учнів в правильному напрямку на класних заняттях. А коли дитина, за своїм власним бажанням, відвідуватиме математичні позакласні заходи, то вона й на уроках буде більш зацікавлено ставитись до навчального матеріалу, вона краще розумітиме й засвоюватиме його. Відповідно й покращаться її результати навчання з інших предметів загалом та математики зокрема. Та, нажаль, вивчення досвіду роботи вчителів показує, що в реальному навчальному процесі позакласна робота з математики у початкових класах нерідко використовується епізодично, безсистемно, з недостатнім врахуванням вікових особливостей. Проаналізувавши методичну літературу з позакласної роботи, ми зробили висновок, що її досить для того, аби проводити позакласні заняття систематично, з врахуванням вікових особливостей учнів і методично правильно. Та позакласна робота з математики у початкових класах не повністю ведеться не через те, що немає методичних вказівок й зразків її проведення, а через небажання вчителів робити це (з різних, вагомих на це причин). Сумно, але така робота не сприяє всебічному розвитку молодої особистості. Саме випадковий характер позакласної роботи з математики або й повна її відсутність у навчанні молодших школярів зумовили вибір теми дипломного дослідження: &quo ;Організація позакласної роботи з математики в початкових класах&quo ;. Об’єкт дослідження - процес навчання математики учнів початкової школи. Предмет дослідження - методична система проведення годин цікавої математики у молодших школярів.

В основу дослідження була покладена гіпотеза: Вплив годин цікавої математики на розумовий і математичний розвиток учнів та на засвоєння математичних знань буде вагомим за рахунок використання цікавого теоретичного матеріалу та нестандартних завдань у позаурочний час. Мета дослідження - розробити і науково обґрунтувати систему годин цікавої математики та експериментально перевірити умови ефективного впливу їх на загальний та математичний розвиток молодших школярів, покращення результатів навчання. Для реалізації мети і перевірки гіпотези дослідження необхідно було розв’язати такі завдання: Вивчити стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії і практиці. Сформулювати вимоги до системи годин цікавої математики. Розробити систему годин цікавої математики з молодшими школярами. Перевірити ефективність запропонованої системи. Для розв’язання поставлених завдань було використано комплекс методів дослідження: теоретичний аналіз психолого-педагогічної і методико-математичної літератури з проблеми дослідження; вивчення й узагальнення педагогічного досвіду; цілеспрямовані спостереження, анкетування; констатуючий та формуючий експеримент. Апробація та впровадження результатів дослідження здійснювались у ході дослідно-експериментальної роботи в 3-Г та 3-А класах Тернопільської ЗОШ №23. Структура та обсяг дипломної. Робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, які містять 25 позицій, 2 малюнків, 2 таблиці та 5 додатків. Загальний обсяг дипломної роботи - 79 сторінок. Розділ 1. Теоретичні основи дослідження 1.1 Психолого-педагогічні передумови організації позакласної роботи з математикиЗацікавити учнів математикою, показати її могутність і красу, примусити полюбити її - завдання кожного вчителя початкових класів. Досвідчені вчителі створюють на кожному уроці позитивний емоційний фон, настрій, який полегшує сприймання будь-якого матеріалу. Уміння бачити цікаве й дивуватися приносить дітям радість, породжує творчі поривання, розвиває уяву, що особливо важливо на уроках математики. Таке вміння потрібно виховувати і розвивати в учнів систематично як на уроках, так і в позакласній роботі з математики. Позакласна робота з математики є складовою частиною всього навчального процесу, природним продовженням роботи на уроці. Позакласна робота має характер математичних розваг, ігор, змагань. Тут широко використовують вправи і завдання у цікавій формі. Однак, стимулюючи цікавість, треба пам’ятати, що вона цінна лише тоді, коли сприяє розумінню математичної суті питання, уточненню і поглибленню знань з математики. Потреба у позакласній роботі з математики виникла у зв’язку з такою методичною проблемою математичної освіти молодших школярів як взаємозв’язок математичного розвитку і формування логічних прийомів розумових процесів. Розглянемо її докладніше. Цій проблемі приділяли увагу З.А. Михайлова, Л.А. Венгер, А.А. Столяр, А.З. Зак. В методиці під формуванням логічного мислення дитини розуміють розвиток логічних операцій розумової діяльності, а також вміння розуміти, прослідковувати причинно-наслідкові зв’язки явищ, будувати на їх основі найпростіші висновки.

В літературі логічні прийоми розумової діяльності - порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікація, аналогія, систематизація, абстрагування - називають також логічними прийомами мислення. Їх формування важливе для дитини як з загально-розвиваючої точки зору, так і для розвитку безпосередньо процесу мислення. Практично всі досліди психологів, тема яких - аналіз способів та умов розвитку мислення дитини, свідчать: методичне керівництво цим процесом не лише можливе, але й високоефективне. Іншими словами, спеціальна робота, ціль якої - формування логічних прийомів мислення, значно підвищує результативність процесу навчання, незалежно від початкового рівня розвитку дитини. Ця робота передбачає організацію розвиваючого навчання, яке на уроках математики повинно забезпечувати математичний розвиток школяра. У багатьох дослідах психологів та педагогів проблема організації розвиваючого навчання дітей будь-якого рівня розвитку пов’язується із спеціальними заняттями. Академік В.В. Давидов в цьому зв’язку наголошував: розвиток дитини в великій мірі залежить від тієї діяльності, яку вона виконує в процесі навчання. Розглянемо докладніше погляди психологів на це питання. Один із видатних дослідників розвитку дитячого мислення швейцарець психолог Ж. Піаже стверджував, що формальний інтелект виникає незалежно від шкільного навчання. Здатність оперувати з мисленими замінниками предметів приходить до дитини у свій час, незалежно від того, вчимо ми її чи ні. Вона проходить у своєму розвитку строго визначені стадії від доопераційних структур, через стадію формальних операцій до формального інтелекту. Порядок стадій змінити не можна, це закон розвитку мислення. Другий висновок концепції Паже полягає в тому, що розвиток мислення не залежить не тільки від навчання, а й від конкретно-історичних умов взагалі. У дослідженнях з перевірки отриманих Піаже висновків взяло участь багато психологів. У результаті цієї роботи було висвітлено дві сторони мислення: розсудок і розум, конкретне і абстрактне, емпіричне і теоретичне мислення. Розсудок має справу з предметом у спокої, а розум - з явищем, що діалектично розвивається. Для розсудку виділення загального - вінець мислення, для розуму - його початок. Розсудок відбиває лише зовнішній бік речей, а розум пізнає їхню внутрішню сутність. Емпіричне мислення, основою якого є розсудок, має на меті класифікацію предметів і явищ. Воно виробляється в процесі порівняння предметів і уявлень про них, що дозволяє виявити в них спільні властивості. Емпіричне мислення спирається на спостереження, відбиває в уяві зовнішні властивості предметів. З емпіричним мисленням пов’язане формування таких логічних умінь як порівняння і узагальнення. Теоретичне мислення розв’язує задачу відтворення сутності досліджуваного предмету і виникає в результаті аналізу ролі і функції деякого особливого відношення всередині цілісної системи. Теоретичне мислення, що виникає на основі мисленого перетворення предметів, відбиває зв’язки. Воно пов’язане з формуванням таких логічних умінь, як абстрагування і узагальнення.

Цей документ був першою комплексною директивою щодо організації поточної роботи українського військового аташату по збору інформації про стан збройних сил і військового будівництва країн акредитації. Інструкцію можна розглядати і як концептуальний документ щодо цілеспрямованого збору відомостей розвідувального характеру, виходячи з тогочасного рівня уявлень про завдання військової розвідки як такої. "Військові агенти, - йшлося у ній, - прикладають усі міри, способи і прийоми для постійного і різностороннього догляду за усіма справами життя краю і армії, пориваючись можливо вичерплююче і повно уявити загальний малюнок військової підготовки і доповнити її можливо більшими деталями". Зібрана інформація повинна була надсилатися до Генштабу у відділ закордонного зв'язку таємним телеграфним шифром або ж кур'єром "у власні руки". Крім того, першого числа кожного місяця військові аташе зобов'язувалися готувати та відправляти до Генштабу докладний інформаційно-аналітичний матеріал, підготовлений на основі зібраних за місяць відомостей [310]. Інструкція мала вичерпну схему збору інформації, котра потрібна була Генштабу для врахування при розробці оборонної стратегії Української Держави та раціонального будівництва її Збройних сил

1. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

2. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

3. Контроль знаний и умений учащихся по математике в школе

4. Место аналогии в обучении математике в школе

5. История математики. Александрийская школа

6. Развитие пространственных представлений учащихся в курсе математики начальной школы
7. Преподавание математики в школе
8. Аналіз реалізації продукції та прибутку від реалізації

9. Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі

10. Організація кредитної роботи в комерційному банку

11. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

12. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

13. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

14. Організація роботи шкільної їдальні

15. Організація роботи підприємства

16. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

Овощерезка ручная "Nicer-Dicer Plus" с контейнером, 12 предметов.
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer" Плюс, 12 предметов. Корпус: пластик. Лезвия: нержавеющая сталь. Объем контейнера: 1,5 литра.
794 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Зубная щетка электрическая "Oral-B DB4", цвет красный.
Эргономичная, прорезиненная ручка зубной щетки не скользит во время чистки. В щетку встроен 2-ух минутный таймер, чтобы ребенок чистил
1680 руб
Раздел: Зубные щётки
Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты

17. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи

18. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

19. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

20. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

21. Позакласна робота на уроках з математики в початковій школі

22. Форми організації навчання природознавству в початковій школі
23. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами
24. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

25. Організація роботи дільничної станції Хутір-Михайлівський

26. Організація технології роботи вантажної станції

27. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні

28. Організація роботи команди засновників фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "БРАВОГЛАСС")

29. Суспільна організація життя слов

30. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

31. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

32. Організація праці менеджера

Каталка Glory "Утка" музыкальная (фиолетовая).
Катание на каталке принесет вашему ребенку массу удовольствия и впечатлений. Эта модель очень легкая, но достаточно крепкая, поскольку
606 руб
Раздел: Каталки
Одноразовые впитывающие пеленки "Molinea Plus" (20 штук, 90х180 см).
Одноразовые впитывающие пеленки "MoliNea Plus L" предназначены для дополнительной защиты постельного белья и других
900 руб
Раздел: Пелёнки
Алфавитная книга записи обучающегося.
Книга записи обучающихся является основой первичного учета и ведется в каждом общеобразовательной учреждении. Книга имеет алфавитную
371 руб
Раздел: Бланки, книги учета

33. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

34. Організаційна система управління природокористуванням України

35. Організація оплати праці на підприємстві

36. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

37. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

38. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі
39. Рельєф та ландшафтна організація
40. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

41. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

42. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

43. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

44. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

45. Організація касових операцій у банківських установах

46. Організація та планування кредитування

47. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

48. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

Набор маркеров для досок "E-361", 1 мм, 8 цветов.
Маркеры для написания и маркировки текста на белых досках. Стирается сухой губкой почти со всех плотных поверхностей, например, эмали,
592 руб
Раздел: Для досок
Детская каталка "Вихрь", зеленая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Пеленка Папитто фланелевая (3 штуки, 120x75 см).
Состав: фланель импортная (хлопок 100%). Размер: 120x75 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
466 руб
Раздел: Пелёнки

49. Організація будівельного майданчика

50. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

51. Організація охорони праці на виробництві

52. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

53. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

54. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення
55. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва
56. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

57. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

58. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

59. Етапи організації бухгалтерського обліку

60. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

61. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

62. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

63. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

64. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров
Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее

65. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

66. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

67. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

68. Організація документаційного забезпечення установи

69. Організація і методика аудиту

70. Організація і методика аудиту доходів підприємства
71. Організація і методика проведення аудиту касових операцій
72. Організація облікового процесу на підприємстві

73. Організація обліку

74. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

75. Організація обліку власного капіталу підприємства України

76. Організація обліку запасів на підприємствах

77. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

78. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

79. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

80. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

Каталка-автомобиль "Sokol" (с ручкой).
Каталка-автомобиль "Sokol" рекомендуется для малышей, которые пока еще неуверенно сидят и часто падают. Эта модель каталки
2249 руб
Раздел: Каталки
Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг

81. Організація праці бухгалтера

82. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

83. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

84. Організація управлінського обліку

85. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

86. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві
87. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації
88. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

89. Становлення професійних бухгалтерських організацій

90. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

91. Аудит в організації

92. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

93. Громадські організації як вид об’єднань громадян

94. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

95. Організації (органи) господарського керівництва

96. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

Гирлянда электрическая, 1200 см (белая).
Гирлянда состоит из белых мини ламп, которые будут мигать в 8 режимах. Питание от бытовой электросети 220 В. Длина гирлянды: 1200
472 руб
Раздел: Гирлянды с мини-лампами
Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография
Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес

97. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

98. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

99. Правова організація працевлаштування громадян


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.