Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана правопорядка Охрана правопорядка     Уголовный процесс Уголовный процесс

Принципи кримінального права

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Міністерство внутрішніх справ України Запорізький юридичний інститут кафедра кримінального права та кримінології ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА Курсова робота з кримінального права ВИКОНАВ: курсант навчального взводу 205 Гей Т.О. ПЕРЕВІРИВ: Начальник кафедри, підполковник міліції, доцент, к.ю.н. Денисов С.Ф. Запоріжжя - 2001 ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. Поняття, значення і система принципів кримінального права України . . .7 РОЗДІЛ 2. Принцип законності . .16 РОЗДІЛ 3. Втілення принципу справедливості у кримінальному праві .19 3.1. Дія принципу справедливості у кримінальному праві. .19 3.2. Конкретизація справедливості в кримінальному праві .23 РОЗДІЛ 4. Рівність громадян перед кримінальним законом . .25 4.1. Місце конституційного принципу рівності громадян перед законом у системі кримінально-правових принципів 25 4.2.Перспективи розвитку принципу невідвороності відповідальності 30 4.3.Принципи персональної відповідальності, вини та суб’єктивної осудності 35 РОЗДІЛ 5. Принципи гуманізму та економії кримінальної репресії як основні засади досягнення цілей і завдань кримінальної відповідальності .41 46 СПИСОК НОРМАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ . 47 ДОДАТКИ .50 ВСТУП Виникнення права, взагалі, та кримінальне право, зокрема, об’єктивно зумовлене потребою соціальної регламентації, регулювання існуючих суспільних відносин та захисту їх від різного роду посягань. Ефективність такої регламентації (регулювання) багато в чому буде залежати від того, які відправні ідеї та начала будуть покладені в його основу. Теоретична думка відповідної епохи завжди виділяє в якості кримінально-правових принципів саме ті положення, які мають в даних соціально-економічних та політичних умовах найбільш важливе, а підчас і визначальне значення. У зв’язку з цим, проблема основних положень, що лежать в основі кримінально-правової охорони суспільних відносин, завжди перебувала в полі зору фахівців науки кримінального права, адже дія та реалізація таких положень (принципів) має першочергове значення для здійснення цілей та завдань галузі кримінального права. В той же час не можна погодитися з думкою, що проблема принципів кримінального права є “чистою теорією” і кримінально-правові принципи не мають ніякого практичного значення. По-перше, історія показує, що будь-яка правова теорія, яка має прогресивний характер для конкретної соціальної обстановки, у цій обстановці отримує закріплення у нормативному матеріалі, що відображає об’єктивний процес розвитку суспільства та правової системи. По-друге, важко не погодитися з тим, що на правосвідомість громадян впливають не тільки і не стільки конкретні правові приписи, а найбільш загальні ідеї та положення, адже загальновідомо, що громадяни більше знають принципи, а ніж конкретні статті Кримінального кодексу. Ще більш актуальною дана проблема стала після прийняття Конституції України, яка закріпила найбільш загальні засади політичної, соціально- економічної та інших сфер суспільного життя, а також визначила відправні положення для побудови національної системи права. В таких умовах виникає потреба глибокої теоретичної розробки системи принципів кримінального права та її реалізації в процесі реформування діючого кримінального законодавства.

Вирішення цієї проблеми неможливе без використання значного теоретичного доробку радянських вчених-фахівців кримінального права. Без сумніву, найбільш глибоку розробку даної проблеми здійснили Келіна С.Г. та Кудрявцев В.М. у своїй праці “Принципы советского уголовного права”. Схожі підходи зустрічаються і в теоретичній моделі Кримінального кодексу, яка була розроблена фахівцями Інституту держави та права АН СРСР у 1987р. Поряд з цими науковцями проблемою принципів кримінального права займався Фефелов П.А. У його працях відчувається різке критичне ставлення до розуміння питання про кримінально-правові принципи у фахівців Інституту держави та права АН СРСР. На противагу їхнім підходам, він пропонує власну досить нетрадиційну систему кримінально-правових принципів, в основу якої були покладені принципи невідворотності та індивідуалізації покарання. Звичайно, такий підхід заслуговує на увагу, але в той же час не витримує критики по-багатьом позиціям, а тому і не набув широкої підтримки серед науковців. Разом з тим, питання присвячені принципам кримінального права досить детально розглянуті в роботах Загороднікова М.І, Кригера Г.А, Бєляєва М.А та Ковальова М.І. Вказані наукові розробки лягли в основу, присвяченої окремим принципам кримінального права та їх реалізації в українському законодавстві. Так, Попов О.М детально розглядає проблеми принципу справедливості українського права, Головко А.О розкриває тенденції розвитку та еволюції принципу невідворотності відповідальності. Іванов М.Б. вказує на суттєві недоліки законодавчої конструкції суб’єктивної сторони злочину у контексті принципу суб’єктивної осудності, тощо. Серед українських вчених проблема принципів кримінального права не отримала такої ґрунтовної розробки. Як правило, підручники із загальної частини кримінального права вітчизняних авторів обмежуються короткою характеристикою основних положень кримінального законодавства, що є свідченням явної недооцінки регулятивних можливостей кримінально-правових принципів. Серед українських фахівців кримінального права, розробкою проблеми кримінально-правових принципів найбільш глибоко займався Коржанський М.Й. Вбачаючи в них дієвий інструмент державної кримінально- правової політики, він намагається дати свою доволі нетрадиційну оцінку існуючим підходам до розуміння кримінально-правових принципів і виділяє саме ті з них, які як тісніше пов’язані із практичною правозастосовчою діяльністю органів кримінальної юстиції. Разом з тим, науковець занадто захоплюється саме регулятивними функціями кримінально-правових принципів, забуваючи про їх ідеологічну і виховну роль у суспільстві, а це в свою чергу значно звужує його розуміння проблеми. Об’єктом дослідження у роботі є керівні начала (ідеї, положення), які характеризують зміст кримінального права і об’єктивуються в нормотворчій та правозастосовчій діяльності органів держави. Предметом роботи є нормативний матеріал, в якому закріплені або з якого органічно витікають принципи кримінального процесу. Метою дослідження є вивчення основних положень, які могли б лягти в основу нового кримінального законодавства України.

Для досягнення даної мети були поставлені наступні завдання: - ознайомитися з основними підходами до розуміння проблеми; - визначити поняття принципів кримінального права та їх значення у державно-правовому механізмі захисту суспільних відносин від злочинних посягань; - використовуючи існуючі підходи, виробити найбільш універсальну систему принципів кримінального права, враховуючи положення Конституції України та об’єктивних умов розвитку суспільства; - на основі розробленої системи кримінально-правових принципів дати їх характеристику, визначити їх вплив на законодавця, правозастосовчі органи держави та населення, простежити їх втілення у кримінальному законодавстві та здійсненні кримінального правосуддя і на основі цього виробити можливі пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства і правозастосовчої діяльності державних органів. Методологічну основу роботи складають формально-логічні методи (аналіз, синтез, індукція, дедукція). Разом з тим, враховуючи специфіку об’єкта та предмета дослідження, були застосовані наступні методи. Діалектичний метод дослідження від загального до особливого ліг в основу побудови системи принципів кримінального права України. Соціальні детермінанти формування, функціонування та розвитку конкретних кримінально- правових принципів визначались за допомогою використання конкретно- соціологічного методу, який передбачає аналіз соціальних умов і факторів за яким існує і діє кримінальний закон. Історико-правовий метод використовувався у тих випадках, коли для розкриття змісту певного принципу доцільно було простежити історію його виникнення і розвитку у вітчизняному кримінальному законодавстві. Виходячи з об’єкта дослідження робота складається з вступу, п’ятьох розділів, висновку, списку нормативних джерел та використаної літератури, додатків. Загальний обсяг 50 сторінок, основної частини 46 сторінок. РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ І СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ В гноселогічному плані правові принципи є ідеями і положення , які з одного боку відображають пануючі погляди з питань права, які характерні для даної історичної епохи; з іншого боку формулюють певні вимоги, які виражені в узагальненій формі і адресовані учасникам правових відносин. Тому правові принципи не пасивне відображення дійсності, а дієвий інструмент регулювання правових відносин. Правильний підхід до виявлення і відбору принципів будь-якої галузі права, у тому числі і кримінального, вимагає відмежування цієї правової категорії від інших, і перш за все, як сутність, завдання і мета права. На більш вискому рівні в ієрархії правових понять слід помістити цілі (завдання) даної правової системи чи галузі права, оскільки саме цілі та завдання визначають призначення даної правової галузі та системи в цілому. Так, кримінальне законодавство України має завданням “охорону суспільного ладу України, його політичної та економічної систем, власності, особи, прав і свобод громадян і всього правопорядку від злочинних посягань” (ст.1 КК України). Принципи ж вказують на те, як це призначення повинно здійснюватись. Зрозуміло, що різні цілі вимагають різних методів їх досягнення, а, відповідно, і різні принципи побудови системи права та правозастосовчої діяльності.

Процес гри складаться з чотирьох етапв. Перший етап пдготовка  початок гри. Пдготовка до гри трива близько мсяця. Студенти слухають лекц з кримнального процесу, спецкурсв. Вивчають конкретн кримнальн справи, кримнальне  кримнально-процесуальне законодавство, законодавство, промови обвинувачв  захисникв. У вльний вд навчання час вдвдують судов засдання, вивчають додаткову лтературу, готують обвинувальн й захисн промови. Рол розподляються на загальних зборах учасникв з урахуванням хнх побажань, знань  здбностей. Гра починаться перевркою готовност учасникв. Ведучий роз'ясню  правила, проводить жеребкування черговост виступв учасникв. Розда членам жур картки з оцнками, списки учасникв гри. Другий етап розминка (510 хв.). Тут можна застосовувати й ЕОМ. Ведучий або оператор ЕОМ знайомить усх учасникв з правилами роботи на нй. Потм за чергою виклика фахвцв до персональних комп'ютерв  пропону м вдповсти на запитання: який з наведених у перелку порядок виступв учасникв судових дебатв  правильним? Вдповдь правильна

1. Давність у кримінальному праві

2. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

3. Кримінальне право України

4. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

5. Принципи кримінального процесу в Україні

6. Теорія з Кримінального права
7. Виконання наказу або розпорядження в кримінальному праві
8. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

9. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

10. Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення процесуальних прав учасників кримінального судочинства при проведенні досудового слідства

11. Принципы гражданского процессуального права

12. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

13. Принципы гражданского процессуального права (проблемы и перспективы)

14. Постанови з кримінального процесу

15. Принципы гражданско-процессуального права Украины

16. Адвокат у кримінальному процесі

Полотенце вафельное "Сластена полосатка", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Сластена полосатка". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Max", в посудомоечных машинах таблетки, 65 штук.
Таблетки идеальны для использования на коротких циклах - таблетки быстро растворяются. Таблетки не нужно разворачивать! Специальные
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Шкатулка для ювелирных украшений, 13x13x6 см, арт. 84412.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
832 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

17. Бандитизм (ст. 257 Кримінального кодексу України)

18. Докази у кримінальному процесі

19. Достатність доказів у кримінальному процесі України

20. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства

21. Захисник у кримінальному судочинстві

22. Звільнення від кримінальної відповідальності
23. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві
24. Кримінальна відповідальність

25. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

26. Кримінальна відповідальність за погрозу вбивством

27. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

28. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

29. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

30. Кримінально-правова характеристика невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат

31. Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

32. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. Система органів прокуратури

Настольная игра "Пирог в лицо".
Пирог в лицо - это оригинальная игра, которая станет изюминкой любой вечеринки не только для детей, но и взрослых! Использовать можно не
910 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сменный фильтр "Барьер-4" (3 штуки).
Сменная кассета Барьер-4 «для водопроводной воды» прекрасно подходит для использования на кухне в городской квартире. Высококачественный
674 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор "Геометрические тела", тип 1 (7 штук).
Все детали выполнены из натуральной древесины, имеют гипоаллергенное лаковое покрытие. С помощью этого пособия ребенок на уроках логики,
454 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

33. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві

34. Оскарження постанови про порушення кримінальної справи

35. Підозрюваний у кримінальному процесі

36. Поняття та система принципів трудового права

37. Принципы арбитражно-процессуального права: понятие и система

38. Принципы европейского договорного права: общая характеристика
39. Принципы российского уголовного права
40. Принципы хозяйственного процессуального права

41. Профілактичні можливості адвоката у конкретній кримінальній справі

42. Роль прокурора у вирішенні судом цивільного позову у кримінальній справі

43. Стадії кримінального процесу

44. Суб’єкти кримінального процесу

45. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

46. Участь експерта та спеціаліста у кримінальному процесі

47. Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу

48. Вирок в кримінальному судочинстві

Подарочный набор: визитница, ручка, брелок, арт. 140202.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель, элементы металла, стекло, ПМ. В наборе:
409 руб
Раздел: Письменные наборы
Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов
Телескопическая вилка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой вилки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
427 руб
Раздел: Прочее

49. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

50. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы

51. Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть правовой системы России

52. Отрасли, субъекты и принципы международного права

53. Принципы трудового права

54. Основные принципы международного права
55. Принципы трудового права
56. Устав ООН и принцип уважения и соблюдения прав человека

57. Право европейского союза : принципы , система , источники

58. О понятии принципов права

59. Понятие, сущность, функции и принципы права

60. Реализация конституционного принципа свободы совести в России (на материалах Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ)

61. Принципы банковского права

62. Основные признаки и принципы права

63. Основные принципы трудового права

64. Понятие и классификация принципов трудового права

Настольная игра "Битва полов", артикул 7747.
Предлагаем вам принять участие в извечном противостоянии мужчин и женщин. В настоящей битве сойдутся мужское мышление и женская логика,
568 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Рамочка на 12 фотографий "Первый год" (белая).
Рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с картинкой и
2503 руб
Раздел: Мультирамки
Доска магнитно-маркерная "Premium", 450x600 мм.
Доска магнитно-маркерная "Premium". Увеличенная толщина магнитно-маркерной поверхности, ДВП основа. Полочка для аксессуаров и
940 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

65. Понятие, предмет, методы, принципы, нормы, источники и система налогового права

66. Право на самовизначення як один з головних принципів міжнародного права

67. Предмет, метод, система и основные принципы трудового права

68. Принцип диспозитивности в граданском процессуальном праве

69. Принцип забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист

70. Принципи міжнародного екологічного права
71. Принципы гражданского права Республики Беларусь, их реализация в нормотворческой и правоприменительной деятельности
72. Принципы и задачи уголовного права

73. Принципы международного права и их характеристика

74. Принципы права (вопросы теории и методологии)

75. Принципы российского права

76. Сучасна концепція прав людини, її втілення в основних принципах конституційно-правового статусу людини і громадянина

77. Принципы международного морского, воздушного и космического права

78. Таможенное право: предмет, система, основные принципы деятельности

79. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

80. Принцип работы и назначение телескопа

Форма разъемная "Webber" BE-4286N, черная.
Материал: сталь. Покрытие: антипригарное. Высота: 6,8 см. Диаметр: 24 см.
314 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

81. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

82. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях

83. Принцип построения налога на добавленную стоимость

84. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов

85. ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

86. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании
87. Административное право
88. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

89. Административное право (шпаргалка)

90. Государственное и административное право (Контрольная)

91. Проблемы избирательного права современной России

92. Административное право

93. Предмет, метод, источники Административного права

94. Понятие и принципы административной ответственности

95. Административно право (шпаргалки)

96. Административное право РФ

Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
357 руб
Раздел: 13-24 цвета
Деревянная рамка для картин, белая с золотом, 40x50 см.
Деревянная багетная рамка прекрасно дополнит любую картину, придаст ей законченный вид. Утонченная, изящная рамка, выполненная в
1078 руб
Раздел: Размер 40x50
Набор детской посуды "Корова", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
363 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

98. Арбитражное процессуальное право

99. Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.