Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Кредитний механізм в комерційних банках

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

ЗМІСТВступ РОЗДІЛ 1. Організація банківського кредитування в Україні 1.1 Економічна сутність кредитного механізму комерційного банку 1.2 Нормативне регулювання кредитної діяльності банку 1.3. Сутність та необхідність кредитної політики комерційного банку 1.4 Макроекономічний огляд кредитного ринку України Розділ 2. Аналіз кредитного механізму на прикладі СФ АКБ “ТАС-Комерцбанк” 2.1 Загальна характеристика діяльності АКБ „Тас-Комерцбанк” 2.2 Аналіз кредитного портфелю АКБ “ТАС-Комерцбанк” 2.3 Реалізація механізму кредитування в СФ АКБ “ТАС-Комерцбанк” 2.4 Аналіз кредитного портфелю СФ АКБ “ТАС-Комерцбанк 2.5 Порівняльний аналіз кредитної політики АКБ “ТАС-Комерцбанк” та КБ „Фінанси і кредит” Розділ 3. Рекомендації щодо вдосконалення кредитного механізму комерційного банку 3.1 Рекомендації стосовно вдосконалення кредитної політики комерційного банку 3.2 Пропозиції щодо вибору оптимальної методики нарахування відсотків за кредит 3.3 Покращення системи контролю за якістю кредитного портфеля і факторами ризику Висновки Список використаної літератури Додатки АНОТАЦІЯ на дипломну роботу на тему: Кредитний механізм в комерційних банках В роботі розкривається економічний зміст, необхідність та нормативне регулювання кредитного механізму комерційного банку, приділена увага макроекономічному огляду кредитного ринку. На практичних матеріалах Софіївського філіалу акціонерного комерційного банку “ТАС-Комерцбанк” у м. Києві проведений аналіз кредитного механізму комерційного, визначене місце АКБ “ТАС-Комерцбанк” в банківській системі України та порівняно кредитні механізми АКБ “ТАС-Комерцбанк” і КБ „Фінанси і кредит”. Наприкінці роботи зроблені висновки, згідно результатів проведеного аналізу, та запропоновані рекомендації щодо підвищення ефективності кредитного механізму комерційного банку з урахуванням банківських ризиків. Робота виконана за допомогою операційної системи Wi dows та пакету програм MS Office. Сторінок 86: 2-26-38-17-3 ; ілюстрацій 14; таблиць 18; література 44; додатки 14. Вступ В умовах функціонування економіки нашої країни, коли йде процес становлення ринкових відносин, вирішальне значення має розвиток та удосконалення діяльності комерційних банків, проведення ними активних операцій. Кредитні операції відносяться до групи активних операцій. Вони пов'язані з раціональним розміщенням банківських ресурсів. Головною метою проведення кредитних операцій залишається прибуток. Банк прагне його максимізації з урахуванням допустимого ступеня ризику. Від того наскільки добре банк реалізує свої кредитні функції в багатьох випадках залежить й економічне становище регіонів, які вони обслуговують, оскільки банківські кредити сприяють появі нових підприємств, збільшенню кількості робочих місць, сприяють забезпеченню їх економічної працездатності. Тому розуміння змісту кредитних операцій банку вкрай важливо, особливо для українських банків. Саме нашим, українським банкам надзвичайно важко вирішувати питання про кредитування, оскільки більшість підприємств та галузей економіки мають фінансові труднощі.

Проблема кредитування та створення оптимального кредитного механізму не є новою. Її вивчанням займаються як вітчизняні (Л.Примостка, Шевченко Р.І., А.Мороз та інші) так і іноземні економісти (Дж.Сінкі, П.Роуз та інші) бо перед кожним банком на протязі його діяльності постають такі питання: куди направити кредити? Яким підприємствам їх надати? Як уникнути кредитного ризику? У зв'язку з цим предметом дослідження дипломної роботи виступає кредитний механізм комерційного банку. Об’єктом дослідження є організація кредитної діяльності в Софіївській філії акціонерного комерційного банку “ТАС-Комерцбанк” в м. Києві (СФ АКБ “ТАС-Комерцбанк”). Метою дипломної роботи є аналіз кредитного механізму комерційного банку та розробка рекомендацій щодо його покращення. Мета роботи обумовлює виконання наступних задач: розглянути економічну сутність кредитного механізму комерційного банку; дослідити нормативне регулювання кредитної діяльності банку; визначити сутність та необхідність кредитної політики комерційного банку як основної складової кредитного механізму; зробити макроекономічний огляд кредитного ринку України; дати загальну характеристику діяльності АКБ „Тас-комерцбанк”; проаналізувати кредитний портфель АКБ “ТАС-Комерцбанк”; розглянути реалізацію механізму кредитування в СФ АКБ “ТАС-Комерцбанк” на прикладі ПП “Талант-Торг”; проаналізувати кредитний портфель СФ АКБ “ТАС-Комерцбанк”; зробити порівняльний аналіз кредитної політики АКБ “ТАС-Комерцбанк” та КБ „Фінанси і кредит”; розробити рекомендації щодо покращення кредитного механізму комерційного банку. Дослідження проводилися за допомогою як загальнонаукових методів (порівняння, індукції, дедукції) статистичних (аналіз ряду динаміки), так і економічних методів (горизонтальний та вертикальний аналіз, аналіз коефіцієнтів). Розроблені рекомендації мають практичну цінність для роботи банківських установ. Власним внеском автора є обґрунтований вибір оптимальної методики нарахування відсотків за користування кредитом. Джерелами інформації в ході написання роботи слугували як навчальні посібники так і періодична література, також використовувалась статистична і фінансова звітність банку. Для забезпечення наочності аналітичного матеріалу, виконання математичної та статистичної обробки, а також для оформлення роботи й інформації використовувалися пакети програм: Microsof Word та Microsof Exсel. РОЗДІЛ 1 Організація банківського кредитування в Україні 1.1 Економічна сутність кредитного механізму комерційного банку Категорія “кредит” як в теоретичному, так і практичному аспекті явище без сумніву цікаве. Слово “кредит” походить від латинського “сredi um”, що означає “позика”, “борг”. Деякі лінгвісти пов'язують його із “credos”, тобто “вірю”, „довіряю”. Отже, категорія кредиту так чи інакше розглядається економічною наукою, як відносини про надання позики однією особою іншій, що засновані на довірі та передбачають повернення наданої вартості у певний строк з сплатою ціни за користування.

Таким чином, можна говорити, що кредитним відносинам притаманні такі базові ознаки: Феномен кредитування означає передачу вартості однією особою іншій у тимчасове користування на умовах повернення та платності; Економічною основою кредиту є тимчасово вільна від обігу мобілізована вартість, що здатна до відчуження та формування позичкового капіталу; Кредитні відносини передбачають наявність довіри, тобто передбачають вільний рух інформації між позичальником і кредитором. Таким чином, кредит – це економічні відносини, що виникають між кредитором та позичальником з приводу передачі тимчасово вільних коштів на умовах їх повернення та сплати ціни за користування. Кредит є однією з основних форм руху позичкового капіталу. Тривалий час кредит розглядався як мінова операція, розділена у часі, заснована на довірі кредитора до позичальника. Згодом було сконцентровано увагу на досліджені механізму зв'язку кредиту з економічним середовищем. Проте справді наукового підходу до вивчення категорії кредит та його ролі в процесі відтворення це явище отримало 18-19 ст., що пов'язують з виникненням так званої натуралістичної теорії кредиту, засновниками якої виступили класики наукової економічної думки: А. Сміт, Д. Рікардо, А.Тюрго, Дж. Міль. Суть натуралістичної теорії кредиту можна охарактеризувати такими положеннями: Об'єктом кредиту є тимчасово вільний капітал у вигляді натуральних речових благ, які можуть бути позичені одним економічним агентом іншому; Кредит – форма руху матеріальних благ, а тому роль кредиту полягає в перерозподілі цих благ у суспільстві; Позичковий капітал є реальним капіталом; Банки виступають лише як посередники в кредиті, спочатку акумулюючи вільні кошти, а потім розміщуючи їх як позику; Пасивні операції є первинними порівняно з активними. Заслугою натуралістичної теорії було те, що її представники не просто визнавали зв'язок кредиту з процесами виробництва, а виходили з первинності виробництва і вторинності кредиту; вони переконливо доводили, що кредит сам по собі не може створювати додаткової вартості, що остання виникає лише в процесі виробництва. Проте натуралістичному підходу був властивий ряд помилок, пов'язаних із тим, що його представники не спромоглися до кінця провести межу між позичковим і реальним капіталом. По мірі зростання ролі кредиту та банків у процесі суспільного відтворення, заміни реальних грошей кредитними засобами обігу, використання кредиту і банків у цілях державного регулювання економіки виникають нові погляди щодо суті та ролі кредиту у процесі розширеного відтворення. Цей період характеризується появою та розвитком так званої капіталотворчої теорії кредиту, найбільш яскравими представниками якої виступили: Дж. Ло, Г. Маклеод, Й. Шумпетер, А. Ган, Дж. Кейнс, М. Фрідмен. Суть капіталотворчої теорії кредиту можна окреслити такими основними положеннями: Кредит, як і гроші, є безпосередньо капіталом, а тому, розширення кредиту означає нагромадження капіталу; Банки відіграють надзвичайно важливу роль у формуванні кредитних відносин; Активні операції банків є первинними щодо пасивних. Головною заслугою представників капіталотворчої теорії кредиту є те, що вони вдало відмітили різницю між позичковим та реальним капіталом: як стверджував Г.

Скорее всего, они снимут сливки с оптового рынка, где обладают конкурентными преимуществами, а менее прибыльный розничный бизнес будет обслуживаться плохо. Они, вероятно, окажутся также менее постоянными, чем отечественные банки. Сказанное относится и к центру, и к периферии. После российского кризиса первыми закрыли свои кредитные линии в США европейские банки. Появление испанских рынков после 1995 г. было весьма благотворным для Латинской Америки, но пока неясно, какие вложения смогут сделать эти банки в Латинской Америке после того, как акционеры накажут их за такие рискованные действия. Заслуживает всяческого внимания образование внутреннего источника капитала такого типа, как в Чили, где созданы частные пенсионные фонды. Сами по себе краткосрочные переливы капитала, похоже, приносят больше вреда, чем пользы. Как показал Азиатский кризис, для принимающей страны крайне рискованно разрешать использовать краткосрочные поступления капитала для долгосрочных целей. Разумная политика при этом заключается в стерилизации притока капитала

1. Кредитна політика комерційного банку

2. Організація кредитної роботи в комерційному банку

3. Облік та аудиту комерційних банках

4. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

5. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

6. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації
7. Методи рефінансування центральним банком комерційних банків
8. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

9. Механізм дії інвестиційного ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів

10. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

11. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

12. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

13. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин

14. Господарський механізм

15. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

16. Кредитная система современного российского коммерческого банка

Логическая игра "Парковка. Пазл", арт. SG 434 RU.
Проверьте свои навыки парковки с помощью этой головоломки! В этой уникальной игре необходимо найти правильное место для каждого
835 руб
Раздел: Игры логические
Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3170 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Точилка для кухонных ножей.
Точилка электрическая – это прибор, который сделает вашу жизнь проще. Острый угол заточки позволяет быстро и без усилий сделать острыми
725 руб
Раздел: Точилки для ножей

17. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

18. Кредитування населення в комерційному банку "Аваль"

19. Механізм реалізації форфейтингу

20. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

21. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення

22. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами
23. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств
24. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

25. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

26. Фінансова стійкість комерційного банку

27. Інструменти підтримки платоспроможності та ліквідності комерційного банку (на прикладі АКБ "Приватбанк")

28. Комерційні банки та їх види

29. "Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")

30. Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ "Надра" в 2004–2008 рр

31. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

32. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-009.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (35 наклейки в.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
392 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 50х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
843 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

33. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

34. Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

35. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами

36. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

37. Посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів

38. Механізм обслуговування системних викликів
39. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії
40. Значення місцевих неспецифічних протеолітичних механізмів у розвитку виразкових уражень шлунково-кишкового тракту

41. Особливості механізмів розвитку, клінічних проявів, перебігу і терапія червоного плоского лишаю з супутніми мікотичними ураженнями

42. Короткострокове фінансування комерційними банками міжнародної торгівлі

43. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

44. Механізм і методи управління фірмою

45. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

46. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

47. Педагогічна взаємодія і механізм співробітництва педагога й учнів

48. Кінематичний аналіз плоских важільних, кулачкових і зубчастих механізмів

Рюкзак для средней школы "Мамба", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Магниты "Standart", желтые, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Количество: 10 штук. Цвет: желтый.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пакеты для хранения и заморозки грудного молока, 15 штук.
Пакеты для молока предназначены для хранения и заморозки грудного молока. Пакеты стерильны и полностью готовы к использованию. Пакеты с
351 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары

49. Проект вузлів і механізмів зливковоза

50. Механізм нарахування непрямих податків при здійсненні імпортних операцій

51. Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів

52. Факторингові операції в діяльності комерційних банків

53. Фінансовий механізм підприємства

54. Економіко-правовий механізм стимулювання раціонального використання і охорони довкілля
55. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища
56. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища

57. Капітал і праця: механізм взаємодії

58. Механізм дії закону відповідності виробничих відносин характеру і рівню розвитку продуктивних сил

59. Механізм фінансової стабілізації в умовах ринкової трансформації

60. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

61. Денежно-кредитная политика Банка Англии

62. Банковское дело и инструменты кредитно-денежной политики Банка России

63. Кредитные операции коммерческих банков. Кредитный риск и методы управления им

64. Денежно-кредитная политика центральных банков

Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. К данной ручке подходят
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки", со сменным носиком (с 4 месяцев), 150 мл.
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки" идеально подойдет в качестве первого поильника для Вашего Малыша. Силиконовый носик
393 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее

65. Кредитные операции коммерческих банков и перспективы их развития

66. Кредитный риск коммерческого банка

67. Кредитно-инвестиционное обеспечение коммерческими банками и страховыми организациями инновационных проектов

68. Кредитный бум и стратегии различных групп банков

69. Банки. Кредитно-финансовая система

70. Роль Центрального банка в формировании финансово-кредитного рынка Российской Федерации
71. Влияние денежно-кредитной политики центрального банка на деятельность коммерческих банков России
72. Кредитная политика банка

73. Экономическая работа коммерческого банка по оформлению кредитной сделки

74. Кредитные ресурсы коммерческого банка

75. Коммерческие банки и кредитная структура

76. Кредитная деятельность коммерческих банков

77. Кредитная политика коммерческого банка и выработка направлений ее совершенствования

78. Кредитная политика отделения сберегательного банка

79. Кредитная система и банки

80. Кредитные взаимоотношения предприятия с банком

Настольная игра "Мягкий знак".
«Мягкий знак» – это игра для детей и их родителей. Ее правила предельно просты. Для игры нужен только комплект карт. На каждой из них
357 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Автомобильная термокружка Tramp TRC-004 (450 мл).
Термокружка - долго сохраняет тепло. Крышка-поилка из термостойкого пластика предохраняет от проливания жидкости и не дает напитку остыть.
360 руб
Раздел: Прочее
Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй

81. Кредитные операции банков (на примере Ростовского филиала ОАО "Альфа-банк")

82. Кредитные операции коммерческого банка на примере отделения Сбербанка России

83. Кредитные отношения банка с юридическими лицами

84. Кредитный потенциал коммерческого банка

85. Основные направления денежно-кредитной политики Центрального банка

86. Особливості оцінки кредитних ризиків банку
87. Пути увеличения кредитного потенциала коммерческого банка
88. Удосконалення механізму здійснення кредитних операцій

89. Цели и инструменты денежно–кредитной политики Банка России

90. Коммерческие банки, как основа кредитной системы

91. Аудит кредитных операций банка

92. Денежно-кредитная политика национального банка Республики Казахстан

93. Денежно-кредитная политика Центрального банка России в 2007 году

94. Денежно-кредитная политика Центрального банка Российской Федерации

95. Депозитные операции, их виды. Депозитная политика в кредитной организации (банке)

96. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції

Шарики для бассейна, 50 штук.
Набор разноцветных шариков для наполнения детского бассейна. Диаметр шара 7 см. Материал: безопасный, экологически чистый пластик.
360 руб
Раздел: Шары для бассейна
Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные
Ростомер деревянный (ростомер-пазл).
Ростомер способствует развитию малыша, помогает наблюдать за ростом, служит отличным украшением детской. Как измерить рост? Соберите
324 руб
Раздел: Ростомеры

97. Активные операции коммерческих банков. Кредитные операции, основы их организации

98. Кредитная политика банка на примере ООО КБ "Ренессанс Капитал"

99. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.