Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Комплексна фізична реабілітація учнів 13-15 років з церебральним паралічем другої групи важкості захворювання

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ГУЗІЙ ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 796.3.372.36 616.988.23 КОМПЛЕКСНА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ УЧНІВ 13-15 РОКІВ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ ДРУГОЇ ГРУПИ ВАЖКОСТІ ЗАХВОРЮВАННЯ 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту Львів - 2002 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у Львівському державному інституті фізичної культури Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту. Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Куц Олександр Сергійович, Львівський державний інститут фізичної культури, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор БЄЛКАНія ГЕОРГІЙ СЕВЕР’ЯНОВИЧ, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, професор кафедри анатомії і фізіології людини; кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент ГНІТЕЦЬКА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА, Волинський державний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної реабілітації. Провідна установа – Харківська державна академія фізичної культури, кафедра біологічних основ фізичного виховання і спорту, Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту, м. Харків. Захист відбудеться 29 серпня 2002 року об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.829.01 Львівського державного інституту фізичної культури за адресою: м. Львів, вул. Костюшка, 11. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Львівського державного інституту фізичної культури (79000, м. Львів, вул.Костюшка,11). Автореферат розіслано 20 червня 2002 року. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради О.М. Вацеба ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність. Проблема відновлення порушених функцій у хворих з церебральним паралічем на сьогодні не втрачає актуальності. В Україні питома вага дітей із церебральним паралічем складала наприкінці 80-х років 48,6% від усіх неврологічних захворювань. За статистичними даними, в Росії у 90-х роках на 1 тисячу дітей до 15 років припадає 1,7 хворих церебральним паралічем, у США щорічно народжується 11,2 тисяч хворих з різними формами дитячого церебрального паралічу (ДЦП) ( Е.Г. Сологубов, 1992; Н.А. Мякишева, 2000). Доведено, що у дітей з церебральним паралічем другої групи важкості захворювання відновлення рухових функцій є малоефективним з огляду на істотні органічні пошкодження структури головного мозку (Е.Ф. Архипова, 1989; Г.С. Бєлканія, 1999; Е.М. Мастюкова, 1991).Засоби і методи реабілітаційного впливу на неповносправних з церебральним паралічем пізньої резидуальної стадії зводяться до застосування медикаментозної терапії і масажу в поєднанні з прийомами лікувальної фізкультури, або ортопедо-хірургічним лікуванням і, здебільшого, не вирішують завдань щодо відновлення та корекції рухових порушень (С.А. Бортфельд, Г.И. Рогачева, 1986; Н.В. Ганзина, 1997; В.А. Исанова, 1993; Е.П.Меженина, 1983 та ін.). Зазначена ситуація потребує удосконалення попередніх методичних підходів щодо корекції рухових функцій і пошук нових, ефективніших технологій фізичної реабілітації для цієї категорії неповносправних.

Одним із напрямів корекції рухової функції вважається використання засобів фізичного виховання у поєднанні з традиційними засобами, що використовуються у фізичній реабілітації. Проте методика комплексного застосування нетрадиційних засобів фізичного виховання у поєднанні з фізіотерапією в науково-методичній літературі не достатньо описана. Саме це стало предметом наших досліджень. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри теорії і методики фізичного виховання Львівського державного інституту фізичної культури на 1998-2000 рр., та Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2001-2005 рр. Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України за темою 2.2.3 “Психофізична реабілітація неповносправних дітей засобами фізичного виховання”, номер державної реєстрації 0102U002646. Роль автора у виконанні дослідницької теми полягає у визначенні фізичного стану, оцінці рівня соматичного здров’я неповносправних учнів та розробці програми фізичної реабілітації для учнів з церебральним паралічем. Об'єкт дослідження – фізична реабілітація учнів з церебральним паралічем. Предмет дослідження – методика фізичної реабілітації учнів 13-15 років з церебральним паралічем другої групи важкості захворювання. Мета дослідження – розроблення методики фізичної реабілітації неповносправних учнів шляхом комплексного використання традиційних і нетрадиційних засобів фізичного виховання і фізіотерапевтичних засобів. Завдання дослідження: Узагальнити досвід використання засобів фізичного виховання, фізіотерапії, лікувальної фізкультури у фізичній реабілітації дітей-інвалідів з церебральним паралічем. Дослідити морфофункціональний та психофізичний стан школярів 13-15 років з церебральним паралічем. Розробити технологію оптимізації фізичного стану школярів з церебральним паралічем. 4. Експериментально перевірити ефективність методики комплексного використання засобів фізичного виховання у поєднанні з фізіотерапевтичними засобами у фізичній реабілітації неповносправних школярів з церебральним паралічем. Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використано такі методи дослідження: соціологічні методи дослідження (теоретичний аналіз літературних джерел з проблеми фізичної реабілітації дітей з церебральним паралічем, анкетування); педагогічні методи дослідження (педагогічні спостереження, педагогічний експеримент, педагогічні тести), експрес-оцінка рівня соматичного здоров’я школярів; медико-біологічні методи дослідження (оцінки морфологічного статусу і функціонального стану, фізіотерапії); методи психологічних досліджень (багатофакторний особистісний опитувальник Кеттела (підлітковий варіант)); визначення рухової активності (за методикою О.С. Куца); інструментальні методики; методи математичної статистики. Наукова новизна отриманих результатів: розроблено авторську методику комплексного використання традиційних і нетрадиційних засобів фізичного виховання у поєднанні з фізіотерапевтичними засобами у фізичній реабілітації школярів з церебральним паралічем; вперше доведено можливість часткового відновлення рухової функції на основі комплексного використання традиційних і нетрадиційних засобів фізичного виховання і фізіотерапії; обґрунтовано систему використання реабілітаційно-відновлювальних підходів, які передбачали, крім рухливих ігор і елементів спортивних ігор, заняття на тренажерах; запропоновано ефективні критерії оцінки впливу авторської методики на рівень фізичного стану учнів з церебральним паралічем.

Практичне значення результатів дослідження полягає у розробці комплексної методики фізичної реабілітації, спрямованої на відновлення природних рухових функцій учнів з церебральним паралічем. Розроблено методику фізичної реабілітації учнів з церебральним паралічем різного ступеня важкості, яка грунтується на комплексному використанні традиційних і нетрадиційних засобів фізичного виховання і фізіотерапії, дозволяє оптимізувати удосконалення життєво необхідних рухових функцій і розвиває рухові можливості дітей-інвалідів. Внаслідок впровадження комплексної програми фізичної реабілітації, арсенал засобів фізичної реабілітації учнів з церебральним паралічем розширено завдяки використання нетрадиційних засобів фізичного виховання. Розроблена програма корекції рухових функцій знайшла застосування у навчальному процесі Бориславської спеціалізованої школи-інтернату № 2 (Львівська область) та кафедр фізичної реабілітації Львівського державного інституту фізичної культури та Волинського державного університету імені Лесі Українки, про що свідчать акти впровадження. Матеріали досліджень можуть використовуватися у процесі підготовки фахівців фізичної реабілітації. Особистий внесок дисертанта полягає у самостійному визначенні напряму, мети, завдань дослідження, нагромадженні теоретичного та експериментального матеріалів, аналізі отриманих даних, опрацюванні та безпосередньому виконанні основного обсягу дисертаційної роботи, узагальненні та аналізі отриманого матеріалу. У роботах, які виконані у співавторстві, дисертантові належать результати досліджень, що стосуються фізичної реабілітації учнів з церебральним паралічем та їхньої адаптації до трудової діяльності. Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення, експериментальні дані та висновки обговорювалися на Міжнародних наукових конференціях “Молода спортивна наука України” (Львів, 2001; 2002); “Фізична культура, спорт та здоров’я нації” (Вінниця, 2001); “Физическое воспитание и современные проблемы формирования и сохранения здоровья молодежи” (Гродно, 2001); V Міжнародному конгресі “Олимпийский спорт и спорт для всех” (Мінськ, 2001); регіональних наукових конференціях “Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики” (Львів, 2000); “Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві” (Луцьк, 2002); Всеросійській науково-методичній конференції “Современные научно-методические разработки в физическом воспитании студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья” (Санкт-Петербург, 2002), та на звітних наукових конференціях професорсько-викладацького складу кафедри теорії і методики фізичного виховання. Публікації. Результати досліджень відображенні в 11 опублікованих роботах, серед них: “Тлумачний словник термінів і словосполучень з фізичної реабілітації”, 2002р.; методичні рекомендації “Засоби фізичного виховання у фізичній реабілітації дітей з церебральним паралічем”,2002р.; дев’ять статей, з них чотири у наукових фахових виданнях України, шість робіт виконано самостійно.

Так они и двигались вместе по «шкале времени». Старые иеро]фанты умирали, их место занимали новые молодые, и над этой «ро]тацией» жреческих кадров незримо парил эгрегор ГП, подчиняя себе «новеньких». Однако не всё было так благополучно, как кажется на первый взгляд. Поскольку цели ГП в отношении человечества не совпадали с целями Бога, то по этой причине иерофанты сами себя отсекли от получения новых и новых откровений, которые Бог после]довательно давал человечеству через пророков для того, чтобы че]ловечество постепенно и целенаправленно стремилось и шло к достижению смысла своего существования на Земле. А раз так, то у касты иерофантов нарастала ошибка в управлении, нараста]ло рассогласование их целей с целями Бога (вспоминайте глубину идентичности векторов). Это неизбежно приводило к ухудшению ал]горитма работы головного мозга каждого из иерофантов-жрецов (т.е. к деградации). Это, в свою очередь, приводило к изменению ха]рактеристик эгрегора ГП, причём такое изменение также увели]чивало отклонение целей эгрегора ГП от целей Бога

1. Комплексна фізична реабілітація при хронічних запалювальних захворюваннях нирок на полікліничному етапі реабілітації

2. Лікувальна фізична культура в комплексній реабілітації при захворюванні невриту лицьового нерва

3. Особливості фізичної реабілітації в період вагітності, пологовий та післяпологовий періоди

4. Фізична реабілітація при вадах серця

5. Фізична реабілітація при інсульті на лікарняному етапі

6. Фізична реабілітація при ішемічній хворобі серця на лікарняному етапі
7. Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії та пульмонектомії в післяопераційному періоді
8. Фізична реабілітація при виразковій хворобі

9. Методика обучения технике прыжка в высоту с разбега способом "Фосбери – флоп" детей 13-15 лет на этапе начальной спортивной специализации

10. Специфика задач, средств и методов обучения игре в волейбол на учебно-тренировочных занятиях с детьми 13-15 лет

11. Оптимізація комплексного лікування хворих на рак ендометрія з урахуванням біологічних особливостей пухлин

12. Формування в учнів обчислювальних навичок з табличного і позатабличного множення і ділення

13. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі

14. Комплексне лікування та реабілітація хворих на хронічний бронхіт на тлі повторних ангін із застосуванням імунокоригуючих препаратів

15. Методи обстеження в спортивній медицині та фізичній реабілітації

16. Аліментарна реабілітація хворих, що перенесли інфаркт міокарда, в санаторно-курортних закладах

Лупа с креплением на голову и подсветкой (увеличение: 1,8-х - 4,8-х кратное).
Лупа с креплением на голову, обладающая регулировкой степени увеличения.
462 руб
Раздел: Лупы
Говорящий плакат "Первые знания".
С помощью этого говорящего плаката ваш ребенок изучит буквы и цифры! Нажимай на мультяшек и слушай любимые песенки. Выбери игру -
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Автокружка с подогревом USB 12 V (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю и разъему USB. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю или
660 руб
Раздел: Прочее

17. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

18. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

19. Лікувальна фізкультура при артритах на стаціонарному етапі реабілітації

20. Медична реабілітація хворих із застарілими переломами та переломовивихами дистального відділу кісток передпліччя

21. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

22. Реабілітаційна установа або реабілітаційний заклад
23. Використання низькочастотного ультразвуку та магніолазерної терапії в реабілітації хворих на остеоартроз
24. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу

25. Психогігієна реабілітаційної взаємодії

26. Реабілітаційна психологія

27. Вплив позакласних занять фізичною культурою на показники фізичного стану та здоров’я учнів старших класів

28. Коротка характеристика і комплекс фізичних вправ гімнастики до занять в режимі учбового дня учнів 5-9 класів

29. Введение в специальность («комплексная реконструкция и эксплуатация зданий и сооружений»)

30. Аргентина. Комплексная экономико-географическая характеристика

31. Комплексная характеристика Словении

32. Византийско-Итальянские отношения 11-13 в.в.

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Банка для сыпучих продуктов "Лавандовый букет", 9,5x13 см, 500 мл.
Банка для сыпучих продуктов прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 500 мл. Размер: 9,5x13 см.
307 руб
Раздел: Керамические
Циркуль металлический "Stop System" с грифелем 2 мм.
Эксклюзивная инновация. Кронцепция Stop System фиксирует штанги циркуля в нужном положении, предотвращая их нежелательное смещение, и
357 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

33. Методы комплексной оценки хозяйственно-финансовой деятельности

34. Древнерусское искусство 10-13 веков

35. Русская культура 9-13 вв.

36. Рок-культура и эстетика

37. Комплексный характер переводческих трансформаций в рассказах Эдгара По

38. Развитие рок-музыки
39. Хард-рок. Истоки. Развитие. Сущность
40. Краткая характеристика золотого века рок-музыки

41. Музыка Нидерландов 15-16 вв. (полифония)

42. История возникновения монастырей в 10-13 веках Киевской Руси

43. Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.)

44. Русская культура 9-13 вв.

45. Выбор программного средства для комплексной автоматизации работы офиса

46. Комплексные числа и действия с ними (Доклад)

47. Интеграл по комплексной переменной. Операционное исчисление и некоторые его приложения

48. Комплексные числа

Конструктор "Краски дня. Утро", 105 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
554 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1007 руб
Раздел: Глобусы
Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели

49. Строение, свойства и биологическая роль витаминов В-12 и В-15

50. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

51. Комплексный подход к преодолению заикания

52. Механизм подъема мостового крана грузоподъемностью 15 т

53. Комплексный дипломный проект: Проект участка по производству технологических приспособлений для электромеханического восстановления и укрепления поверхностного слоя деталей машин. Цилиндрические поверхности

54. Комплексный дипломный проект: Проект участка по производству технологических приспособлений для электромеханического восстановления и укрепления поверхностного слоя деталей машин. Плоские поверхности.
55. Комплексная механизация и автоматизация
56. Соотношение слова и изображения в комплексном аудиолингвовизуальном сообщении

57. Комплексная механизация СТФ с разработкой линии вентиляции и отопления

58. Сравнительный анализ физических качеств лыжников-гонщиков и детей, не занимающихся спортом 15-17 лет

59. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

60. Комплексное задание по курсу ОПГЗ

61. Особенности становления государственности и социально-политического развития древней Руси. 9- начало 13 веков

62. Роль Руси в мировом сообществе 15-17 веков

63. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

64. Національна політика СРСР в роки перебудови

Рамочка на 12 фотографий "Первый год" (белая).
Рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с картинкой и
2503 руб
Раздел: Мультирамки
Доска магнитно-маркерная "Premium", 450x600 мм.
Доска магнитно-маркерная "Premium". Увеличенная толщина магнитно-маркерной поверхности, ДВП основа. Полочка для аксессуаров и
940 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Набор новогодний. Карандаши цветные "DUO" + раскраска с заданиями "Занимашка" в подарок.
В наборе: двусторонние цветные карандаши DUO 24 цвета, развивающая раскраска с заданиями "Занимашка". Двусторонние цветные
339 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Русские княжества в 13-14 веках

66. Борьба Руси и Прибалтики с немецкой шведской и литовской агрессией в 13 веке

67. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

68. Реактивная система залпового огня БМ-13 "Катюша"

69. Комплексный обед

70. Нидерландское искусство 15. Иеронимус Босх
71. Дворцовая архитектура Франции конца 14 и 15 веков
72. «Кабачок 13 стульев»

73. Искусство первой половины Нового царства (16 - 15 вв. до н.э.)

74. Древнерусское искусство 10-13 вв

75. Рок-культура и эстетика

76. Хард-рок

77. Человек и Рок в произведениях Л. Н. Андреева

78. Легко ли жить в 15 лет?

79. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

80. Комплексный анализ и прогнозирование товарного рынка в г. Тюмени

Развивающая игра "Учимся считать".
"Учимся считать" - это развивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Игра поможет ребёнку выучить цифры от 1 до 5 и
549 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Точилка электрическая Attache Selection, 220 В.
Точилка электрическая. Работает от сети 220 В. Оснащена большим контейнером для стружки и отделением для карандаша. Предназначена для
2037 руб
Раздел: Точилки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши заточенные. Количество цветов: 24.
324 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Интеграл по комплексной переменной

82. Комплексное число в школе

83. Широкополосное согласование комплексных нагрузок на основе теории связанных контуров

84. Внутренние функции на комплексных полугруппах Ли над группой SU(p,q)

85. Комплексное лечение квантовой и электромагнитной терапией

86. Терапия (Комплексная терапия хронической недостаточности кровообращения)
87. Москва и московские князья 14-15 вв.
88. Ценностное мировоззрение современного слушателя рок-музыки

89. История русского рока

90. Мировоззрение слушателей рок-музыки

91. Рок-музыка в контекстах художественной культуры

92. Эффективность комплексного применения методов неразрушающего контроля

93. Cпособы преобразования комплексного чертежа, применение при изображении предметов

94. Комплексный подход к воспитанию и обучению глухих детей

95. Современный комплексный подход к преодолению заикания

96. Комплексный проект урока

Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты

97. Информационное право как комплексная отрасль российского права

98. Результаты апробации комплексной процедуры диагностики школьной готовности

99. Значение комплексного методического обеспечения в процессе профессиональной подготовки студентов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.