Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

РЕФЕРАТ З дисципліни: Фінансовий облік На тему: &quo ;Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку&quo ; Постановка проблеми. З наданням підприємствам можливості самостійно обирати способи обліку в офіційний оборот було введено термін &quo ;облікова політика&quo ;. Він є відносно новим для вітчизняних вчених і практикуючих бухгалтерів, що призводить до його різних тлумачень. З переходом до ринкової економіки в Україні з’явилось поняття конкуренції та комерційної таємниці і, відповідно, постала проблема доведення зовнішнім користувачам привабливості даного підприємства, не розкриваючи при цьому порядку формування фінансового результату. Виникає потреба в розробці облікової політики, причому не просто копіюючи положення інструкцій та П(С)БО, а, обираючи найкращі варіанти та економічно обґрунтовуючи їх вибір. Виконання всіх вимог, які висуваються до облікової політики, є досить непростим завданням. Також виникають труднощі в послідовності застосування облікової політики, так як часто відбуваються суттєві зміни у виробничих та господарських процесах, в системі бухгалтерського обліку. Визначення облікової політики на підприємствах є досить важливим, але, як показує практика, на багатьох підприємствах навіть немає наказу про облікову політику, або він не знаходить застосування. Надання підприємствам більшої самостійності і свободи при виборі процедур та способів облікового процесу сприяє налагодженню взаємодії між господарюючим суб’єктом і зовнішніми користувачами інформації. Аналіз досліджень і публікацій. У розробку питань формування та реалізації облікової політики підприємств вагомий внесок зробили вітчизняні та зарубіжні вчені: М.Т. Білуха, І.А. Бєлобжецький, Ф.Ф. Бутинець, Г.Л.Вознюк, С. Голов, А.Г. Загородній, С.А. Ніколаєва, В.Ф. Палій, Л.Гордієнко, П.Житного, А.Г.Загороднього, С.В.Івахненкова, Г.Г.Кірейцева, М.В.Кужельного, В.С.Леня, В.Г.Лінника, В.І.Отенка, Л.Пантелейчук, М.С.Пушкара, А.Ринді, В.В.Сопка та інших. Мета та завдання. Хоча ця тема і була досліджена багатьма вченими, всеодно можна сказати про невідповідність теоретичних та практичних розробок реаліям української дійсності. Метою є: уточнити сутність поняття &quo ;облікова політика&quo ; та її призначення, визначити місце облікової політики в системі нормативного регулювання бухгалтерського обліку і розкрити передумови її виникнення та подальшого розвитку в Україні. Виклад основного матеріалу. Офіційно термін &quo ;облікова політика&quo ; в Україні було введено в 1999 р. Законом України &quo ;Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні&quo ;. Цей термін передбачає сукупність принципів, методів та процедур, що використовує кожне підприємство для складання фінансової звітності. Враховуючи, що облікова політика підприємства – це, насамперед, політика власника, він повинен з максимальним професіоналізмом підходити до вибору облікової політики підприємства, саме він зобов’язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання сформованих принципів, методів та прийомів ведення обліку на підприємстві.

Професіоналізм - це якість, якою може і повинен володіти кожен керівник свого підприємства. Власник підприємства повинен виглядати організованим і бути організованим, так як, з одного боку, від цього залежить успіх всього підприємства. З іншого боку, успіх підприємства залежить не від дій однієї людини, не тільки від керівника, або вдало обраної облікової політики, а успіх складається з налагодженої взаємодії всіх співробітників. І, нарешті, всі працівники повинні робити все професійно, і уникати будь-якої форми відносини, яке справило б зворотне враження. Всі проблеми підприємства походять з невірного підходу до вибору облікової політики, а професіональний підхід допоможе обрати вдалу облікову політику сааме для цього виду підприємства. Облікову політику підприємства, яку впроваджує у дію керівник підприємства, можна також розглядати як певний перелік правил поведінки всіх працівників. Керівних, що хоче розвивати дисципліну, повинен сконцентруватися на зоні поведінки, і вона почне вдосконалюватися, оскільки має внутрішню змогу до саморозвитку, що в кінцевому випадку призведе до уникнення певних проблем у бухгалтерському та фінансовому обліку підприємства. Ключ до дисципліни в обліковій політиці - почуття призначення. Мета діяльності кожного підприємства виробляє не тільки мотивацію і концентрацію, а й дисципліну для досягнення цієї мети. Отже основним фактором успішного бізнесу та підприємницької діяльності є вдало обрана облікова політика підприємства. Призначення облікової політики підприємств полягає в задоволенні інтересів власників підприємства та зовнішніх користувачів інформації. Таким чином, облікова політика займає центральне місце в системі бухгалтерського обліку. До процесу її формування необхідний особливий підхід, оскільки від цього залежать весь обліковий процес організації, правильність ведення бухгалтерського і податкового обліку, а також процес ухвалення управлінських рішень. Вірно сформована облікова політика та подальше її вдосконалення, у зв’язку з максимальним наближенням до Міжнародних стандартів, дає змогу підприємству зарекомендувати себе на світовому ринку. Облікова політика підприємств України зображує зовнішнім суб’єктам підприємницької діяльності культуру ведення бізнесу в нашій державі. Від цього, практично, залежить розвиток економіки нашої держави та підвищення рівня життя населення. Для повного розуміння що таке облікова політика для підприємства, та яке вона має значення, нижче наведено приклади облікової політики успішних підприємств Дніпропетровської області. Дочірнє підприємство &quo ;Державне промислово-виробниче підприємство &quo ;Кривбасвибухпром&quo ; створене 11.01.2000 року. На виконання спільного наказу Державного комітету промислової політики України та Фонду державного майна України вiд 19 лютого 2001 року № 67/2 &quo ;Про реорганiзацiю Дочірнього підприємства&quo ; Державне промислово-виробниче підприємство &quo ;Кривбасвибухпром&quo ;, засновником якого була Державна акціонерна компанія &quo ;Укррудпром&quo ;, частка якого у статутному фонді товариства складала 100 вiдсоткiв, підприємство 31 липня 2001 року було реорганізоване.

Опис обраної облікової політики Фінансова звiтнiсть підприємства була підготовлена на основі бухгалтерських звiтiв за 2009 рік, з дотриманням чинного законодавства та національних стандартів бухгалтерського обліку. Основні засоби вiдображенi в обліку за фактичними витратами на їх придбання та доставку. Згідно обраної облікової політики на 2009 рік в бухгалтерському обліку по основним засобам, нематеріальним активам обрано прямолiнiйний метод нарахування амортизації; по малоцінним необоротним матеріальним активам амотризацiя нараховується методом 100% зносу в момент введення в експлуатацію. В податковому обліку нарахування амортизації основних засобів проводилось у вiдповiдностi до українського податкового законодавства. Методи нарахування амортизації протягом 2009 року не змінювались. Запаси включають матеріали, паливо, запасні частини, МШП. При оприобуткуваннi запаси зараховуються на баланс по первинній вартості; при вибутті запасів у виробництво застосовується метод iдентифiкованої собiвартостi. Фiнансовi iнвестицiї при придбанні зараховуються на баланс по собiвартостi. На дату баланса фiнансовi iнвестицiї, які утримуються Товариством до їх погашення, відображаються по амортизуємiй собiвартостi. Визнання та оцінка реальної дебіторської заборгованості здійснюється у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 10 &quo ;Дебіторська заборгованість&quo ;. Списання дебіторської заборгованості відбувається з утриманням резерву сумнівних боргів за методом класифiкацiї дебіторської заборгованості. Дохід вiд реалiзацiї товарів (робіт, послуг) визначається у вiдповiдностi до метода нарахування. Витрати на податок включають податки, що розраховані у вiдповiдностi до діючого податкового законодавства України. ВАТ &quo ;АрселорМіттал Кривий Ріг&quo ; 2004р. - згідно iз наказом Мiнiстерства промислової політики України вiд 07.04.2004 р. №166 &quo ;Про створення ВАТ &quo ;Криворіжсталь&quo ; створене відкрите акціонерне товариство &quo ;Криворізький гiрничо-металургiйний комбінат &quo ;Криворіжсталь&quo ; шляхом перетворення Криворізького державного гiрничо-металургiйного комбінату &quo ;Криворіжсталь&quo ;. Вiдповiдно до рішення загальних зборів акцiонерiв вiд 14 червня 2007 року найменування відкритого акціонерного товариства &quo ;Міттал Стіл Кривий Ріг&quo ; змінено на відкрите акціонерне товариство &quo ;АрселорМіттал Кривий Ріг&quo ;. Опис обраної облікової політики ВАТ &quo ;АрселорМіттал Кривий Ріг&quo ; має самостійний баланс, розрахункові (поточні), валютні й iншi рахунки в банках, печатку. Підприємство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї дiяльностi вiдповiдно до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далi - П(С)БО) ), а також складає фiнансовi й статистичну звiтнiсть. У вiдповiдностi зi ст.8 Закону України &quo ;Про бухгалтерський облік i фінансову звiтнiсть в Україні&quo ; в 2009 році були встановлені наступні елементи облікової політики: 1. Основними засобами вважати матерiальнi активи, що утримуються з метою їх використання в процесі виробництва або поставок товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам або для здійснення адмiнiстративних i соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року, вартість яких більше 1000 грн.

Якщо в нас колись з’явиться державна політика у галузі книговидання, вона головним своїм орієнтиром повинна мати припинення цієї самої окупації і перехід до співпраці. До чого довела монополія іноземців на нафтовому ринку, самі бачите. Але то бензин, його усі чиновники заправляють у свої машини, тому навкруги цього питання здіймається стільки галасу. Книжок же наші можновладці традиційно не читають, тому хоч і ситуація у нас значно гірша, ніж у енергетиків, уваги на неї все одно не звертають. Отже, за цілковитої мовчанки представників влади ми на свій страх і ризик сформулюємо тактичну мету книж-кової революції - імпорт не має перевищувати 20% об-сягів внутрішнього ринку. Тобто, в Україні на одну ім-портну книжку повинно продаватися чотири вітчизняних. Зверніть увагу, йдеться не про мову, а про виробництво. Хто проти? Тепер давайте разом подумаємо, як цього досягти. Звернемося до світового досвіду. Там для захисту своїх виробників вигадали всього чотири методи - дотації, ембарго, мито та квотування імпорту. Про ембарго, тобто заборону імпорту, пропонуємо не говорити

1. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

2. Облікова політика як елемент культури бізнесу

3. Формування облікової політики підприємства

4. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

5. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

6. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення
7. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
8. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

9. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

10. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

11. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

12. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

13. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

14. Царювання та політика Павла І

15. Цінова політика фірми та її оцінка

16. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

Детские подгузники-трусики "Nepia. Genki!" (для мальчиков и девочек), 13-25 кг (размер XXL), 18.
Подгузник изготовлен по последним технологиям из невероятно мягкого материала, идеально фиксируется, обеспечивая комфорт и надежную
703 руб
Раздел: Обычные
Контейнер прямоугольный, 1850 мл.
Контейнер прямоугольный объемом 1850 мл. Герметичный. Широкий температурный диапазон использования. Материал: стекло, пластик,
447 руб
Раздел: Штучно
Папка-портфолио для школьника, на 4 кольцах, 20 файлов, 10 вкладышей.
Формат - A4. Размер - 245x320 мм. Наличие файлов - 20. Количество вкладышей - 10. Материал папки - твердый картон. Материал вкладыша -
371 руб
Раздел: Портфолио

17. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

18. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

19. Зовнішня політика країн балтії в контексті розширення ЄС та НАТО

20. Політика та соціальний конфлікт

21. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

22. Соціальна політика та соціальне партнерство
23. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах
24. Фінансова політика та бюджетний процес

25. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

26. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

27. Національна політика СРСР в роки перебудови

28. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

29. Податкова політика України

30. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

31. Процентна політика комерційного банку

32. Інформаційна політика України

Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Кредитна політика комерційного банку

34. Інвестиційна політика банків в Україні

35. Державна політика в галузі охорони праці

36. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

37. Облікові регістри

38. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії
39. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї
40. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

41. Система та процес бухгалтерського обліку

42. Економіко- і політико-географічне положення України

43. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

44. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

45. Аналіз методів автоматизації обробки облікової інформації

46. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

47. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

48. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

Чехол с поролоном, антипригарный, для гладильной доски (тефлон).
Чехол для гладильной доски антипригарный. Размер чехла: 129х48 см. Максимальный размер доски: 125х40 см. Рисунок ткани в ассортименте без
364 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

49. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

50. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

51. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

52. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

53. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

54. Політика суцільної колективізації
55. Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.
56. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

57. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

58. Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"

59. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

60. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності

61. Маркетингова політика комунікацій

62. Маркетингова цінова політика

63. Товарна політика і комерційна діяльність

64. Удосконалення маркетингової політики на ПП "Конекс"

Лоток вертикальный, 3 отделения, черный.
Ширину секций данного лотка можно регулировать. Секции маркируются сменной линованной табличкой. Количество секций: 3. Ширина: 230 мм. Цвет: черный.
301 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Подарочный набор, 21x16x4 см, арт. 140304.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель (PU), элементы металла. В наборе: бумажник,
355 руб
Раздел: Письменные наборы

65. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

66. Комплексна характеристика гломерулонефриту у війскослужбовців з оцінкою його розповсюдженості, ефективності лікування та прогнозу

67. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

68. Державна політика стимулювання зайнятості

69. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

70. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі
71. Торговельна політика розвинутих країн
72. Валютна політика України

73. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

74. Маркетингова політика ПМП "Арконі"

75. Регламентація діяльності облікових працівників

76. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

77. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики

78. Етнонаціональні відносини й національна політика

79. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

80. Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи

Фоторамка на 6 фотографий С31-020 Alparaisa "Family", белый, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 10х10 см (2 штуки). Фоторамка-коллаж для 6-ти
757 руб
Раздел: Мультирамки
Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Дождевик Bambola для колясок, маленький.
Тент защитный (дождевик) с окном на липучке, на детскую коляску - "трость". Состав: пленка ПВХ. Размер: 70х65х35 см.
354 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

81. Політологія як наука і політика як суспільне явище

82. Політик і політичний режим

83. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

84. Політика, як суспільне явище

85. Влада як найважливіший атрибут політики

86. Аналіз стану соціальної політики в Україні
87. Політика трудової зайнятості інвалідів
88. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану

89. Соціальна політика

90. Митна політика

91. Митна політика України на сучасному етапі

92. Особливості проведення в життя митної політики

93. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

94. Бюджетна політика

95. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави

96. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Игра настольная "7 на 9".
Быстрая игра для 2-4 человек. Суть игры в том, что необходимо быстро считать в уме и ещё быстрее действовать — бросать подходящую карту,
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Бумага упаковочная "Путешествие", 70x100 см, 10 листов.
Упаковочная бумага — одна из важнейших деталей презента. Подарочная упаковка с оригинальным дизайном с легкостью дополнит всю прелесть
487 руб
Раздел: Прочие

97. Державне регулювання соціальної політики

98. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

99. Суть фінансової політики держави


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.