Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Будь-яке підприємство в умовах ринкової економіки для своєї діяльності потребує залучення фінансового капіталу, що є джерелом формування його майна. Діяльність підприємства безпосередньо залежить від обсягу і структури його фінансового капіталу. Джерелами формування капіталу можуть бути як власні фінансові ресурси, так і позикові. Для більшості підприємств основною частиною і базою усього фінансового капіталу є власний капітал, але діяльність підприємства в системі ринкової економіки неможлива без періодичного використання різноманітних форм залучення позикових коштів. Позикові кошти займають досить вагоме місце в структурі капіталу підприємства. Оптимальна структура загального капіталу є передумовою ефективності його використання. Використання позикових коштів дає можливість приросту рентабельності власного капіталу, але негативно впливає на фінансову стійкість підприємства. Отже, використання позикових коштів є важливим питанням для кожного підприємства і потребує виваженого підходу до визначення потреби в них, вибору їх джерел та обсягів залучення. Залежно від типу фінансових відносин, які виникають між капіталодавцями і підприємством-об'єктом фінансування, во­ни можуть стати співвласниками або кредиторами суб'єкта го­сподарювання. Якщо між капіталодавцем і підприємством виникають відно­сини позички, то це означає, що фінансування відбувається за рахунок позичкового капіталу: капіталодавець набуває статусу кредитора. Позичковий капітал характеризує частину активів підпри­єства, що профінансована його кредиторами всіх видів. Позичковий фінансовий капітал підприємств може утворюватись за рахунок двох основних груп джерел позикових коштів. Перша група – зовнішні джерела позикових коштів. Ця група джерел складається з двох підгруп – зовнішні довгострокові й зовнішні короткострокові джерела позикового фінансового капіталу (рис.1) Для формування довгострокового позикового фінансового капіталу використовують зовнішні довгострокові фінансові ресурси і, у першу чергу, довгострокові облігаційні позики, довгострокові банківські кредити і фінансовий лізинг. У світовій практиці активно використовується й довгостроковий податковий кредит і податкові пільги. Зовнішні короткострокові позикові фінансові ресурси використовуються при формуванні короткострокового позикового фінансового капіталу, для чого придатні насамперед короткострокові банківські кредити і товарний (комерційний) кредит. Рис. 1. Зовнішні джерела створення позикового фінансового капіталу підприємств.Друга група – внутрішні джерела позикових коштів, до яких входять позикові фінансові ресурси, що утворюються за рахунок відстрочених і прострочених зовнішніх довгострокових і короткострокових зобов’язань (рис. 2). При нормальній ринковій економіці обсяг таких позикових ресурсів не досить значний. Однак у перехідний період ці позикові кошти використовуються досить активно для формування довгострокового і короткострокового фінансового капіталу. Рис. 2. Внутрішні джерела створення позикового фінансового капіталу підприємств.Залежно від строків виконання зобов'язань вітчизняними ста­ндартами бухгалтерського обліку позичковий капітал поділяється на довгостроковий і поточний.

Згідно з П(С)БО 2 під довгостроковими зобов'язаннями слід розуміти зобов'язання, що будуть погашені протягом строку, який перевищує 12 календарних місяців, або протягом строку, що перевищує операційний цикл, якщо він більший 12 календар­них місяців. Під поточними (короткостроковими) зобов'язаннями не­обхідно розуміти зобов'язання, що будуть погашені протягом операційного циклу або повинні бути погашені протягом 12 мі­сяців з дати складання балансу. До складу позичкового капіталу належать також зобов'я­зання, які відображаються за розділом «Доходи майбутніх періодів». У цій статті показуються доходи, отримані протя­гом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів. Зокрема, до складу доходів майбутніх періодів належать доходи у вигляді одержаних ава­нсових платежів за здані в оренду основні засоби та інші не­оборотні активи (авансові орендні платежі), передплата на пе­ріодичні та довідкові видання, виручка за вантажні переве­зення, виручка від продажу квитків транспортних і театраль­но-видовищних підприємств, абонентна плата за користування засобами зв'язку тощо Усі витрати (проценти, комісійні тощо) підприємств, пов'язані із залученням та обслуговуванням позичкового капіталу, відо­бражаються за статтею «Фінансові витрати» звіту про фінансові результати. Критерії кредитоспроможності. Кредитоспроможність — це наявність передумов для одержання позик і спроможність повернути їх. Інакше кажучи — це здатність підприємства в повному об­сязі й у визначений кредитною угодою термін розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями. Кредитоспроможність пози­чальника визначається показниками, що характеризують його акуратність при розрахунках за раніше отриманими кредитами, його поточне фінансове становище, спроможність у разі необхід­ності мобілізувати кошти з різних джерел, забезпечити оператив­ну трансформацію активів у грошові кошти. Перш ніж планувати залучення капіталу шляхом одержання банківської позики, фінансові служби підприємства повинні оцінити можливості отримання кредиту. Для цього доцільно провести аналіз відповідності параметрів діяльності підприємства критеріям кредитоспроможності, які вимагаються тим чи іншим банком. У науково-практичній літературі здебільшого виділяють кількісні та якісні критерії кредитоспроможності. Кількісні критерії пов’язані з оцінкою поточного та перспективного стану позичальника, а якісні виявляються на основі оцінки менеджменту підприємства та його ситуації на ринку факторів виробництва і збуту продукції. Взаємозв’язки між якісними та кількісними параметрами кредитоспроможності підприємства з погляду швейцарських фінансистів наведені на рис. 1. Рис. 1. Елементи оцінки кредитоспроможності у взаємозв’язку. У теорії і практиці немає єдності щодо пріоритетності того чи іншого елемента кредитоспроможності. Вважається, що якісні чинники досить важко оцінити і систематизувати: на це потрібно витратити більше часу і затрат, ніж на оцінку фінансового стану. Зазначені чинники досліджуються за двома напрямами: якість менеджменту та ситуація на ринку фак­торів виробництва і збуту продукції (товарів).

При оцінці рівня менеджменту увага концентрується на пер­сональних і фахових якостях керівництва, а також на організації управління підприємством. Відповідні висновки робляться на ос­нові вивчення інформації, яка характеризує: наявність і реальність довгострокової стратегії розвитку підприємства; уміння керівника чітко формулювати стратегічні цілі та концепцію розвитку підприємства; наявність та функціональну спроможність системи контролінгу; освіту, досвід та імідж керівництва; дотримання ділової етики, договірну та платіжну дисциплінну підприємства; вміння менеджменту вчасно оцінювати підприємницькі ризики та вживати заходів щодо їх нейтралізації; внутрішній клімат, який склався на підприємстві, та виробничу дисципліну; рівень розмежування функціональних обов'язків працівників, наявність посадових інструкцій; плинність кадрів на ключових посадах. Банківська практика свідчить, що в результаті суб'єктивних оцінок якість менеджменту систематично завищується . Оцінюючи ситуацію підприємства на ринку факторів ви­робництва та збуту продукції, використовують результати га­лузевого аналізу, співбесіди з клієнтами позичальника, а також повідомлення засобів масової інформації. Основна увага при цьому концентрується на з'ясуванні таких питань: рівень відповідності якості товарів їх цінам і вимогам ринку; конкурентоспроможність продукції (на внутрішньому та зовнішньому ринках), конкурентні переваги; якість маркетингової політики та концепції збуту продукції; й величина ринкового сегмента, який належить підприємству; управління товарним асортиментом (розробка нових видів продукції); основні споживачі готової продукції та їх частка в загальному обсязі реалізації; наявність замовлення на реалізацію продукції (робіт, послуг); залежність виробничо-господарської діяльності підприємства від постачальників сировини і матеріалів; рівень зносу основних засобів і необхідність їх оновлення й наявність ефективної системи логістики на підприємстві. Глибина оцінки якісних критеріїв кредитоспроможності знач­ною мірою залежить від строку, на який видається кредит. З метою оцінки кількісних критеріїв проводиться аналіз пото­чного та перспективного фінансового стану підприємства. Голо­вне завдання полягає у прогнозуванні майбутньої платоспроможності підприємства. Для цього аналізуються всі можливі фактори, які можуть вплинути на платоспроможність. На практиці використовуються різні моделі аналізу: дискримінантний та регресійний аналіз, комплексна оці­нка на основі розрахунку окремих фінансових показників тощо. Розглянемо найтиповіший підхід до оцінки фінансового стану підприємств, який застосовується провідними європейськими ба­нками. В основі цього підходу лежить розрахунок таких основ­них блоків показників: ліквідності та платоспроможності; показники, які характеризують структуру капіталу та майна підприємства; прибутковості та самофінансування (поточні та прогнозні); оборотності. Завдяки аналізу робиться висновок про здатність підприємст­ва обслуговувати свої борги. Об'єктивність висновків підвищу­ється в результаті порівняння значень отриманих показників з рекомендованими, середньогалузевими, а також у динаміці.

Тут "творч" промислово-фнансов сили просто вмочили всю свою жадну пику в державну скарбницю й жлуктали кредти, субс-д, концес так, що аж за вухами лящало. Пд керовництвом шефа спекулянтв "мнстра" Гутнка спекуляця дйшла до гомеричних розмрв. Промислов пдпримства дставали колосальн "позики" й "допомоги" вд держави, але число безробтних росло з кожним днем. Промисловсть падала ще бльше, не вважаючи на те, що восьмигодинний робочий день було знищено, що було повернено всю сваволю "приватно нцативи" капталств. Маючи диний мпульс - набування капталв, бачучи тльки в цьому цль свох пдпримств, промисловц задовольнялись можливостю простого грабжу, як найлегчого способу набити сво кишен. А поруч з цими своми хижаками, "працювали" й "гост"-хижаки. Тепер над ними не було някого контролю, не було навть того слабенького голосу Ц. Ради, який все ж таки заважав нмецьким Aенералам. Купивши соб в русько буржуаз мовчання, нанявши соб згодливих наймитв-мнстрв, вони могли тепер грабувати "законно" й безконтрольно. ¶ щастя тльки в тому, що залзниц Украни не могли справитись з нмецьким апетитом, а то б  було очищено всю як липку

1. Фінанси підприємства контрольна

2. Контрольна робота з зовнiшньоекономiчноi дiяльностi

3. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

4. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

5. Організація обліку власного капіталу підприємства України

6. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій
7. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації
8. Позиковий капітал у системі товарних відносин. Банки - інструмент руху позикового капіталу

9. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

10. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

11. Організація роботи підприємства

12. Особливості ринку позичкового капіталу Латинської Америки

13. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

14. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

15. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

16. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ2).
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В наборе:
1444 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее

17. Господарство України періоду утвердження капіталізму

18. Бізнес-план підприємства

19. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

20. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

21. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

22. Планування діяльності підприємства
23. Фінанси підприємства
24. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

25. Формування основних фондів підприємства

26. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

27. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

28. Оцінка фінансового стану підприємства

29. Персонал підприємства

30. Рентабельність підприємства

31. Аудит статутного капіталу

32. Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу

Сортер-матрешка "Волшебный куб".
Деревянный сортер-матрешка представляет собой развивающий комплекс для детишек возрастом от 3 лет. Игра состоит из 5 кубов различной
568 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Пазл-ваза "Поющие птицы в летнем саду", 160 элементов.
Ваза-пазл – это трехмерный пазл в виде вазы. Оригинальный дизайн; идеальная сцепка деталей; специальная колба для воды;
587 руб
Раздел: Прочие
Набор детской посуды "Ангел".
Набор посуды детский "Ангел". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

34. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

35. Венчурний капітал: сьогодні і завтра

36. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

37. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

38. Автомазація виробничих процесів підприємства
39. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання
40. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

41. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

42. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

43. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

44. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

45. Облік основних засобів підприємства

46. Облік створення підприємства

47. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

48. Організація облікової політики підприємства

Копилка-раскраска "Лисенок".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Бумага чертежная, А4, 100 листов.
Плотность 200 г/м2. ГОСТ 597-73.
519 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Подарок «Вкусный Новый год».
Новый год - это волшебное время, которое особенно ждут самые маленькие. Подарочный набор «Вкусный Новый год» станет отличным решением для
350 руб
Раздел: Новогодние наборы от My-shop.ru

49. Попередній фінансовий аналіз підприємства

50. Статутний і додатковий капітал

51. Фінансова звітність підприємства

52. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

53. Аудит підприємства

54. Аудит установчих документів підприємства
55. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства
56. Правовий статус приватного підприємства

57. Реєстрація приватного підприємства

58. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

59. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

60. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

61. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

62. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

63. Антрапалогія капіталізму і культаў

64. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

Подарочный набор: визитница, ручка, брелок, арт. 140202.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель, элементы металла, стекло, ПМ. В наборе:
409 руб
Раздел: Письменные наборы
Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов
Телескопическая вилка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой вилки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
427 руб
Раздел: Прочее

65. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

66. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

67. Асортиментна політика підприємства

68. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

69. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

70. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"
71. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")
72. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства

73. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

74. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

75. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

76. Управління ціновою політикою підприємства

77. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

78. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

79. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

80. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (белый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Набор из 100 шариков.
Набор цветных шариков это веселая забава для вашего малыша. Он с удовольствием будет резвиться в манеже или бассейне с ними. Эта игрушка
962 руб
Раздел: Шары для бассейна
Сейф-книга СС0081/1 "Alparaisa. Три богатыря", 21х13х5 см.
Размеры: 21х13х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Ключ - 2 штуки.
616 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

81. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

82. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

83. Міжнародний рух капіталу

84. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

85. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

86. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства
87. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості
88. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

89. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи

90. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

91. Мотивація робітників промислового підприємства

92. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

93. Операційна система підприємства

94. Організаційна структура підприємства

95. Організація діяльності підприємства

96. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

Сумка-переноска "Фёрби" с наушниками.
Сумочка для переноски Furby от бренда Famosa предназначена для пушистого игрушечного зверька, который тоже нуждается как любой питомец в
460 руб
Раздел: Детские
Ретро телефон к мобильному устройству.
Телефон работает по принципу наушников. Кнопки регулировки громкости нет. Стандартный штеккер 3,5 мм. Материал: пластик. Цвет: черный.
1263 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов

97. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

98. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

99. Стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

100. Стратегія інноваційного менеджменту підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.