Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Религия Религия

Причини виникнення релігії

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

НІКОПОЛЬСКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ Контрольна робота З дисципліни “Культурологія” На тему Причина виникнення релігії Студентки Булкіної Сюзанни Валеріївни Курса, групи Моз-03 01 Регістраційний номер Дата одержання роботи Оцінка Рецензент План Вступ 1. Сутність релігії 2. Основині теорії виникнення релігії Висновки Список використаних джерел Вступ Дисципліною вивчення у роботі служить дисципліна культурологія. Основна мета роботи – це спостереження причин, яки привили до виникнення релігії. Для досягнення поставленої мети треба вирішить другі основні завдання: розглянути сутність такого явища культури, як релігія; визначити основі теорії що до виникнення релігії; зробити висновки за темою вивчення у роботі. Релігія відіграє дуже важливу роль у розвитку людства, його культури. Для кожного посвідченого чоловіка великий інтерес представляє розвиток релігії та те місце, яке вона займала у суспільстві. Сучасні теорії розвитку та виникнення релігії трактують різні причини цього явища. Але взагалі трудно не до оцінювати роль релігії , тому що і зараз вона відіграє важливу роль у житті багатьох людей, країн та народів. 1. Сутність релігії Релігійні вірування, яких сьогодні на Землі багато, — це продукт суспільного розвитку. Вони відображають у своїх вченнях і докт­ринах риси соціальних епох. Тому релігія у сучасному світі є уні­версальним духовним явищем життя суспільства. Вона об'єднує на фунті моральних і духовних цінностей, догматів цілі народи, виз­начає конфесійні ознаки, консолідує громади віруючих, спрямо­вує їх на боротьбу проти негативних, з точки зору теології, явищ, зумовлює відправлення того чи іншого культу. Будь-яка форма релігії незалежно від конфесійної приналеж­ності має розглядатись і висвітлюватись з урахуванням особливо­стей виникнення та еволюції релігійних вірувань і вчень, ролі, яку вона відігравала на кожному етапі суспільного розвитку держави, народу, нації. Релігія — це історичне світоглядне явище, яке вивчається на наукових засадах, у комплексі теоретичних, історичних і культурологічних поглядів з урахуванням соціальної природи, закономірностей її виникнення та розвитку, уособлює форму суспільної свідомості. Релігієзнавство — це комплексна галузь наукових досліджень, що вивчає суспільно-історичну природу релігії, її механізми в соціальних зв'язках з економічними, політичними і духовними структурами сус­пільства та її вплив на особистість віруючих у певні історичні пе­ріоди, розглядає релігію як складову соціуму, що у певний спосіб впли­ває на свідомість людини. Релігієзнавство поділяється на два великих напрямки (розділи): • теоретичний — має філософську, соціологічну та психоло­гічну складові; • історичний — вивчає історію виникнення та еволюції релі­гій, вірувань у їх розвитку, взаємозв'язках, акцентує увагу на творенні нових і новітніх релігійних культів. Поряд із релігієзнавством функціонує богослов'я; воно стоїть на позиціях утвердження системи релігійних догматів, обґрунтування &quo ;абсолютних &quo ; істин, що доводять над часову, над просторову при­роду Бога. Як правило, богослови кожної конфесії постулюють пріоритети лише свого напрямку, заперечуючи інші.

Богослов'я — середньо адаптована система, яка враховує наукові досягнення і намагається втілювати їх у свої концепції, і це при тому, що ра­ніше вони повністю заперечувалися іншими вірами. Згадаємо, як сприймалось отцями церкви вчення М. Коперника та Г. Галілея про значення і місце Землі у Всесвіті. На основі вироблених докт­рин релігійні авторитети формують позиції церкви у суспільстві, прищеплюють віруючим догмати соціальне корисних дій, залуча­ють до церковних організацій і громад якомога більше прихожан. Богословська релігійна думка намагається спрямувати суспільний процес на сприйняття і реалізацію релігійних істин, викладених у канонічних книгах — Біблії, Корані та ін. Релігієзнавство та богослов'я певною мірою є протилежними, незважаючи на те, що їх об'єднує один предмет дослідження. Це різні системи духовних і культурних цінностей, які не можна ото­тожнювати. Перейдемо до розгляду релігії як історичного явища і форми культури. За трактуванням богословів, релігія (від лат. religio — зв'я­зок) — це те, що пов'язує людину з Богом: &quo ;святе письмо &quo ;, культ та інші догмати, тобто це віра в існування Бога. Світське визначення релігії охоплює систему філософських, соціо­логічних, культурологічних, психологічних наукових знань, ґрунтується на історіософії, раціоналістичному підході, позбавленому ознак ідеологізованих і містифікованих теорій. Релігія — одна з найдавніших форм суспільної свідомості та своєрідного відображення світу. Вчені матеріалістичного напрямку вважали релігію &quo ;фантастичним&quo ;, тобто неправдивим, негатив­ним, антикультурним відображенням світу. Ф. Енгельс, вступаю­чи в полеміку з Є. Дюрінгом, наголошував на фантастичності релігії, переконливо доводив, що релігія виникла у процесі осмис­лення людиною сил природи, суспільних сил, що це одна з най­давніших форм духовного освоєння світу, що випливає з власти­востей процесу пізнання. 2. Основині теорії виникнення релігії Релігійні вірування пройшли через певні рівні трансформації свідомості людини, магічні дії, уявлення про струнко вибудовану систему світу, гіперболізовані та виведені до рівня моральних по­стулатів обряди, що є обов'язковими для кожного віруючого. Якщо такі форми суспільної свідомості, як мораль, політика та право, допускають варіативність, то релігія претендує на єдине, незаперечне універсально-догматичне бачення і розуміння дійсності. Відіграючи роль світоглядної системи, релігія однознач­но визначає місце людини у світі, диктуючи їй правила повсяк­денної поведінки та норми міжособистісних стосунків. Кожному напрямку людської діяльності притаманні фантас­тичні форми відтворення дійсності. Це характерно і для науки, і для політики, і для мистецтва. Художня фантазія є невід'ємною складовою митця. Людина споконвіку робила спроби відображати дійсність у фантастичних формах, оповідаючи про богів, героїв, демонів, духів. У цих відображеннях відбивались і трансформува­лись реальні події, набували надприродного забарвлення уявлен­ня людини про світ, природу і буття. Таким чином, міфи, фоль­клор, де висвітлювалось як загальновизнане, так і надприродне, були висхідним джерелом, витоками релігії.

Відомі дві протилежні теорії щодо того, коли і як виникла релі­гія. За твердженням богословів, релігія є надприродним божествен­ним явищем, що існує споконвічна, а тому історія суспільства зобов'язана релігії. Науковці доводять, що людство налічує понад 3,5млн років і охоплює величезний історичний період. Археологи стверджу­ють, що перші релігійні уявлення склались в епоху верхнього палео­літу приблизно 40—20 тис. років тому, оскільки вже тоді жили люди сучасного антропологічного типу, які творили релігійні системи, Ранні форми релігії зародились разом з фетишизмом, тотеміз­мом, магією, анімізмом. З переходом до класового суспільства сформувались та утвердились племінні релігії, де провідну роль відігравали культ вождя та духу предків. З виникненням політеїз­му (багатобожжя) з'явився інститут жерців, які професійно &quo ;об­слуговували&quo ; богів і божеств, виконуючи роль посередників між членами племені та Богом. Інститут жерців сформував систему ідеологічного забезпечен­ня, виконував творчі функції, складав міфи (від грецьк. my hos — переказ, сказання), у сюжетах яких боги та герої служили взірцем і пояснювали незрозумілі явища природи. У міфах відбивалися мо­ральні погляди, естетичне ставлення до дійсності. Записані, впо­рядковані й догматизовані міфи стали базою для написання &quo ;свя­щенних&quo ; книг. З утворенням інституту держави постала потреба привести пан­теон богів до спільного знаменника і до моделі системи управлін­ня країною. Політеїзм почав втрачати значення; на зміну і як про­тивага йому в останні роки старої ери починає утворюватись ре­лігія єдинобожжя — монотеїзм, що зумовлювалось суспільними потребами. У державі утворюються централізовані структури з єди­ним царем, тому став потрібен один Бог, який би підтверджував його права на землю. Тоді народилась приказка: &quo ;На небі один Бог, на землі один цар &quo ;. Виникають такі світові релігії, як буддизм, хри­стиянство та іслам. Цей період став поворотним пунктом як в історії суспільства, так і в історії релігії. Світові релігії передбача­ють звернення всіх народів незалежно від національності до єди­ного Бога. Було уніфіковано культи, нівелювалася специфіка на­ціональної обрядовості, пропагувалася загальна рівність перед Богом усіх соціальних верств, перенесено в абстрактний вимір (у потойбічний світ) загальносоціальну справедливість. Завдяки та­кому космополітичному характеру світових релігій вони почали поширюватись по всіх континентах Землі. Світові релігії визначили провідною ілюзорно-компенсаторну функцію щодо земного буття: реальність переходить у сподівання і бачення майбутнього ідеального світу як райського буття, де начебто панують рівність і свобода. Тому матеріалісти вважали ре­лігію опіумом для народу, доводячи, що вона відволікає людство від активного життя. Проте опій може бути водночас і ліками, і отрутою залежно від дози. Тому потрібно знайти золоту середину, коли релігія йтиме поруч із заміщенням іншими духовними компенсаторами, які мають високий гуманістичний зміст, естетичну наповненість, формують у людини культуротворчі позиції для активного розвитку високогуманного суспільства.

Кучевая облачность высотой 3000 м или более. При старте ракеты-носителя Saturn V с кораблем Apollo-13 метеорологические условия были хорошие, старт произошел в расчетное время. Ступень S-IC отработала нормально, но наружные ЖРД F-1 выключились на 0,4 сек. раньше. В момент времени To +02 мин 46,0 сек произошло зажигание ЖРД J-2 ступени S-II и возникли сильные колебания давления в системе жидкого кислорода одновременно с вибрацией подвески центрального ЖРД. Колебания давления в системе питания жидким кислородом явились причиной падения давления ниже требуемого минимума, возникшая кавитация на входе в кислородный насос снизила к. п. д. насоса и вызвала падение тяги ЖРД, как показало исследование давления в камере сгорания. Падение и колебания тяги явились причиной того, что сработало реле тяги, выключившее двигатель в To +05 мин 30,6 сек. Сильные колебания низкой частоты 1416 гц были локальными. Датчик на кожухе центрального ЖРД показал ускорение более 20 g, в то время как на командном отсеке было зарегистрировано ~0,1 g

1. Історія забобонів на прикладі США. Причини виникнення

2. Основні причини виникнення стресу

3. Причини виникнення бюджетного дефіциту в Україні

4. Виникнення і розвиток психології релігії у другій половині XIX—початку XX століття

5. Проблеми виникнення та становлення феномену релігії

6. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития
7. Объективные причины принятия христианства на Руси
8. Мировая война 1939 - 1945гг.: точки зрения на причины возникновения и факторы развития конфликта

9. Причины поражений советской армии в начале ВОВ

10. Jealousy as the cause of internal self-destruction in "Kreutzer Sonata" by Leo Tolstoy (Ревность как причина внутреннего самоуничтожения в "Крейцеровой сонате" Льва Толстого)

11. Социальные и философские причины бунта Раскольникова

12. Причины появления лирики и ее родовые особенности

13. Смута в России: причины, ход, последствия

14. Война 1812 года: причины, ход, последствия

15. Причины и характер первой мировой войны

16. Первые шаги российского парламентаризма: задачи и причины роспуска I Государственной думы (май - июнь 1906г.)

Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,25 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
368 руб
Раздел: Чайники заварочные
Конструктор "Цветной городок" большой (41 деталь).
Это настоящий, красочный город, состоящий из множества деревянных деталей (их 41). В нем много домов, построенных из деталей, в виде
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Портфолио школьника.
Портфолио школьника – это папка, в которой собрана жизнь ученика, начиная с первого класса, все то, о чем не рассказали краткие
391 руб
Раздел: Портфолио

17. Причины становления классических греческих государств – полисов

18. Треугольник РЕЛО (Трикутник Рьоло)

19. Объективные и субъективные признаки усталости, утомления и переутомления, их причины, методы устранения и профилактика

20. Понятие инвалидности. Причины и группы инвалидности. Пенсии по инвалидности.

21. Цинкодефицит: причины, признаки, лечение

22. Душевный недуг. причины психических заболеваний. Православный взгляд
23. Вегето-сосудистая дистония: причины, симптомы и лечение
24. Причины правонарушений

25. Причины строительства Зейской ГЭС. Положительные и отрицательные воздействия, вызванные ее строительством

26. Причины вымирания животных и растений в прошлом и настоящем

27. Учебная неуспеваемость. Причины и пути её преодоления

28. Причины, начала конфликта в Чечне

29. К вопросу о причинах поражений Красной Армии в первый период Великой Отечественной войны

30. Война в Чечне: причины и характер

31. Неврозы детей. Причины и следствия

32. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие
Комплект детского постельного белья "Неон" (цвет: синий).
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Игрушечная коляска-люлька.
Кукольная коляска-люлька фирмы "Melogo Toys", выполненная по типу и подобию настоящих колясок – мечта каждой девочки. Поддон
1499 руб
Раздел: Коляски-люльки

33. Причины семейных конфликтов и разводов

34. Общая характеристика нетрадиционных религий и их классификация. Причины распространения нетрадиционных религий в современной России

35. Межнациональный конфликт в России: причины возникновения и пути разрешения

36. Релятивистская причинность

37. Адам Смит Исследования о природе и причинах богатства народов (краткая биография, философия + некоторые главы из одноименной книги)

38. Проблема государственного долга: причины, последствия и пути решения
39. Макроэкономический анализ инфляции: её виды, причины и последствия
40. Инфляция, ее причины, экономические и социальные последствия. Антиинфляционная политика

41. Инфляция: сущность, формы и причины

42. Причины, формы и методы борьбы с инфляцией

43. Сущность, особенности и причины инфляции в РФ

44. Теневая экономика – причины, масштабы, роль

45. Инфляция: причины возникновения и методы борьбы с ней

46. Теория общественного выбора о причинах провалов правительства

47. Теневая экономика в России: причины, масштабы и пути ограничения

48. Международная миграция рабочей силы: причины и последствия

Машина "Ракетовоз АРК".
Башня стрелы поворачивается, стрела поднимается, ракета запускается при нажатии на красную кнопку, стекло кабины открывается. Размер:
331 руб
Раздел: Прочее
Подушка с наполнителем "Лебяжий пух. Стандарт", 50x70 см.
Размер: 50x70 см. Цвет: синий. Ткань: 100% хлопок. Наполнитель: заменитель лебяжьего пуха - микроволокно DownFill.
1047 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Конструктор-присоска "Sibelly. Животные", 54 элемента.
Конструктор - присоска "Sibelly" (Сибелли) – это комплект ярких разноцветных присосок различной формы. Благодаря липучкам все
740 руб
Раздел: Мягкий конструктор

49. Причины гражданской войны и военной интервенции в России. Основные этапы гражданской войны.

50. Причины II мировой войны. Фашизм

51. Мордва и татары. Причины и последствия вражды

52. Причины кризиса советского общества

53. Чеченский кризис: причины, эволюция, пути решения

54. Виникнення та формування українського етносу
55. Опричный террор, причины, характер, следствие
56. Причины свержения самодержавия в России

57. Релігійний фактор в історії Росії

58. Причины победы большевиков в 1917 году

59. А. Д. Меншиков: жизнь и причины падения

60. Причины февральской революции

61. Реформы Столыпина и анализ причин их краха

62. Поиск общей причины неудач ppm первого рода. «Закон сохранения силы»

63. Причины возникновения романтизма

64. Причины появления новых слов

Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
1065 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Настольная семейная игра "Гонки по цветовому коду".
Эта настольная игра для двух игроков заставит пошевелить мозгами и пальцами. Цель игры проста - для победы над соперником необходимо
417 руб
Раздел: Игры логические
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 3 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
576 руб
Раздел: Фильтры для воды

65. В чем причина драмы героини пьесы А.Н. Островского «Бесприданница»

66. О причине необратимости времени

67. Нефизические причины кризиса фундаментальной физики

68. Наиболее частые причины возникновения иммунопатологий у детей и взрослых

69. Причины возникновения и проявления синдрома сухих глаз

70. Причины старения
71. Причины долголетия
72. Пять причин неудач в маркетинге и как их исправить

73. К вопросу о причинах возвышения Москвы

74. Причина магнитного поля Земли?

75. Причинность и взаимодействие в физике

76. Некоторые новые представления о причинах формирования стимулирующих эффектов КВЧ-излучения

77. Гравитация: причина исчезновения динозавров?

78. Приём выведения общих правил (на примере причины меандрирования рек)

79. Причины школьной неуспеваемости

80. Расстройства нервной системы. Синдром гиперактивности. Причины возникновения и лечение

Бейдж с магнитом, 54x90 мм.
Просто крепится к любой одежде при помощи двойного магнита, не повреждая ткань. Сделан из плотного ПВХ со сменным вкладышем. Внимание!
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Рюкзак-кенгуру "Baby Active Lux", вишневый.
Анатомический рюкзак-кенгуру "BabyActive Lux" повышенной комфортности сочетает в себе сумку-переноску для новорожденных и
3556 руб
Раздел: Рюкзак-кенгуру
Карточная игра "Додо".
Колода состоит из 32 карт, 2 персонажа и 1 матрац. Играют один игрок (ребёнок) и ведущий (родитель). Игрок кладёт карту персонажа на
1289 руб
Раздел: Внимание, память, логика

81. Истоки и причины социального сиротства в современной России и пути его преодоления

82. Причины неуспеваемости школьников

83. Политика перестройки и причины ее краха

84. Характер советского режима 1985г., причины начала политики перестройки и ее цели

85. Основные причины, обуславливающие появление нарушений и дисбаланса в лесном хозяйстве и лесопользовании

86. Законодательство обновленной реформами россии как одна из причин правового нигилизма
87. Анализ проблемы: две причины психологического проигрыша интеллектуалов
88. Конфликты: их классификация и причины возникновения

89. Влияние причины аварии на стресс

90. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

91. Самосознание, причинность

92. Деструкция как причина становления

93. Выбор мужчины для совместной жизни (12 причин)

94. Измена в браке: причины и последствия

95. Три веские причины отказаться от клиента ... и четыре способа сделать это красиво

96. Семь причин падения эффективности рекламы и как рекламироваться в современных условиях

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Набор утолщенных фломастеров для декорирования (5 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей с металлическим эффектом. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от
522 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Іудаїзм - релігія євреїв

98. Причины осложнений возникающих в браке

99. В чем же причина большой живучести института семьи?


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.