Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Амортизація основних засобів

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

КУРСОВА РОБОТА на тему: «Амортизація основних засобів» Вступ Обсяги виробництва товарів і послуг, кінцеві результати діяльності підприємств будь-якої сфери підприємництва, їх технічний рівень, умови праці, стан соціального розвитку колективів значною мірою залежать від того, яка частина їх власних і залучених фінансових ресурсів вкладена в основні засоби. Хоч основною виробничою силою суспільства є люди (кваліфіковані робітники), продуктивність їх праці залежить від їх озброєності найпередовішими і найефективнішими засобами праці. Підприємства всіх типів і форм власності формують кошти, які вкладаються в основні засоби,за рахунок таких джерел: статутний фонд; фонд індексації балансової вартості майна; прибуток,який залишається у підприємства після оплати податків з нього;амортизаційні відрахування; банківські кредити; інші позичені кошти (кредиторська заборгованість). Державні підприємства можуть, крім того, одержувати кошти для здійснення централізованих капіталовкладень. Всі ці кошти разом формують фонд основних засобів підприємства. Під фондом основних засобів підприємства розуміється частина коштів статутного фонду,а також інші власні і залучені кошти,які вкладені або призначені до вкладення у виробничі та невиробничі основні засоби. В процесі виробничої діяльності загальна вартість основних засобів з одного боку, поступово зменшується на суму зносу (амортизації), а також вибуття об’єктів повністю фізично зношених або за непридатністю з інших причин, а, з іншого боку, збільшується на вартість здійснюваних капітальних вкладень, а також на вартість витрат на поточний, середній і капітальний ремонт, якщо вони не фінансуються за рахунок витрат на виробництво. Амортизація – це процес зносу і поступового перенесення вартості основних засобів на виготовлюваний за їх участю продукт. Водночас амортизація є елементом системи оподаткування прибутку підприємств. Відповідно до Закону України &quo ;Про оподаткування прибутку підприємств&quo ; №283/97-ВР: “Під терміном амортизація основних засобів потрібно розуміти поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або покращення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку в межах норм амортизаційних відрахувань”, встановлених ст. 8 цього Закону. Головне завдання бухгалтерського обліку – забезпечення користувача фінансовою інформацією. Бухгалтер повинен завжди звертати увагу на важливість тих чи інших показників, які він щойно заніс у книгу записів, розуміти взаємозв’язок між різними показниками, вивчати ефект, який та чи інша подія буде мати на фінансовий стан організації. Отже метою курсової роботи являється розгляд основних методик розрахунку амортизації основних засобів підприємства, визначення позитивних та негативних рис кожної, визначення порядку бухгалтерського обліку амортизації основних засобів. Об’єктом дослідження являється порядок розрахунку та облік амортизації основних засобів на матеріалах Госпрозрахункового автотранспортного підприємства Сумської обласної держадміністрації, виявлення основних напрямків удосконалення обліку амортизації основних засобів на досліджуваному підприємстві.

1. Теоретичні основи досліджуваної теми Основні засоби праці - це матеріально-речові цінності, які використовуються (у виробництві або у невиробничій сфері) як засоби праці протягом тривалого часу і в мірі зносу, частинами переносять свою вартість на вартість вироблюваних товарів, послуг, виконуваних робіт. Відповідно до діючої типової класифікації основні засоби групуються за їх функціональним призначенням, галузями, речовим натуральним характером і видами, за використанням і належністю. За функціональним призначенням розрізняють виробничі — основні засоби, що безпосередньо беруть участь у виробничому процесі або сприяють його здійсненню (будови, ш споруди, силові машини і обладнання, робочі машини і обладнання тощо, що діють у сфері матеріального виробництва), і невиробничі основні засоби, що не беруть безпосередньої або побічної участі у процесі виробництва і призначені в основному для обслуговування комунальних і культурно-побутових потреб трудящих (будови, споруди, обладнання, машини і апарати тощо, використовувані у невиробничій сфері). За галузями народного господарства основні засоби розподіляються на: промисловість, будівництво, сільське господарство, транспорт, зв'язок тощо. Більша частина основних засобів належить до галузі &quo ;Промисловість&quo ;. Вона безпосередньо пов'язана з процесом виробництва продукції. Але наявність інших видів господарської діяльності (ведення підсобного сільського господарства, будівельно-монтажні роботи, утримання дитячих установ тощо) зумовлює необхідність обліку основних засобів, що належать до інших галузей господарства (екскаватори, підйомні крани, бульдозери тощо), які знаходяться на балансі промислового підприємства, належать до галузі &quo ;Будівництво&quo ;, підсобного сільського господарства — до галузі &quo ;Сільське господарство&quo ; тощо. У зв'язку з цим у бухгалтерському обліку основні засоби промислових підприємств розподіляються на промислово-виробничі, виробничі основні засоби інших галузей народного господарства і невиробничі. До виробничих основних засобів належать, будови, споруди, передавальні пристрої, машини і устаткування, робочі; машини і обладнання, вимірювальні й регулюючі прилади, лабораторне устаткування, обчислювальна техніка, інші машини і обладнання, транспортні засоби, інструмент, виробничий інвентар і приладдя, господарський інвентар, робочі, продуктивні тварини, багаторічні насадження, меліорація земель, інші основні засоби. Невиробничі основні засоби безпосередньо не беруть участь у процесі виробництва До невиробничих основних засобів належать; будови і споруди житлово-комунального та культурно-побутового призначення, транспорті засоби, обладнання, інструменти та інші основні засоби невиробничого призначення для обслуговування житлових, комунальних та культурно-побутових потреб населення. За використанням основні засоби поділяють на діючі (всі основні засоби, що використовуються у господарстві), недіючі (ті, що не використовуються у даний період часу у зв'язку з тимчасовою консервацією підприємств або окремих цехів), запасні (різне устаткування, що знаходиться в резерві і призначене для зміни об'єктів основних засобів, що вибули або ремонтуються).

Істотне значення в обліку основних засобів має розподіл їх за ознакою належності на власні й орендовані. Власні засоби можуть складатися із Статутного (пайового, акціонерного) фонду, допоміжного фінансування з відповідних джерел, на розширення роботи підприємства, власних прибутків, коштів Амортизаційного фонду, спеціальних фондів. Орендовані основні засоби показуються у балансі орендодавця, тим самим виключається можливість подвійного обліку одних і тих же засобів. За натурально-матеріальним складом основні виробничі засоби поділяються на 12 груп: будинки. споруди. передавальне обладнання. машини і устаткування, в тому числі; силові, робочі машини і устаткування; вимірювальні прилади, обладнання і лабораторне устаткування; обчислювальна техніка; інші машини та устаткування, в тому числі автоматизовані машини і обладнання. транспортні засоби. інструменти. виробничий інвентар і приладдя. господарський інвентар. робоча і продуктивна худоба. 10. багатолітні насадження. 11. капітальні витрати на покращення земель (без споруд). 12. інші основні засоби, які об'єднують бібліотечний фонд, засоби музеїв, учбові кабінети тощо. Структура основних засобів відображає технічну озброєність підприємства, у значній мірі відповідає на питання, наскільки ефективно розпоряджається підприємство фінансовими ресурсами, які є в його розпорядженні, на формування фонду основних засобів. Одним із критеріїв визначення такої ефективності слід вважати питому вагу активної частини основних виробничих засобів у загальній вартості всіх основних виробничих засобів. До активної частини належать ті об’єкти основних засобів які безпосередньо беруть участь у переробці сировини, напівфабрикатів, тобто діють на предмети праці. В першу чергу це робочі машини, устаткування, питома вага яких у складі виробничих основних засобів у різних галузях сфери виробництва досягає 45 відсотків і більше. Втім, при розрахунках поділу всіх виробничих основних засобів на активну і пасивну частини, треба пам’ятати про певну умовність такого поділу. Наприклад, такий елемент основних засобів, як споруди, не відносяться до активної частини у машинобудівництві або легкій промисловості, проте є елементом активної частини основних засобів у металургії, хімічній промисловості, у добувних галузях. У сучасних робочих машинах останніх моделей програмні контролюючі пристрої перетворюються на їхні складові частини, що примушує визнати їх активними у складі основних засобів. Розрізняють первісну, відновну і залишкову вартість основних засобів Первісна вартість основних засобів – це сукупність витрат, пов’язаних з придбанням або спорудженням об’єктів основних засобів(купівельна ціна машин, устаткування, вартість об’єктів будівництва тощо). Таким чином первісна вартість основних засобів визначає їх вартість у період придбання або створення. Відновною вартістю основних засобів вважається вартість витрат, які мають бути зроблені для їх відтворення в даний момент. Введення у господарську практику поняття відновної вартості спричиняється факторами морального зносу машин, устаткування, приладів, здешевленням або, навпаки, подорожанням витрат на виробництво засобів виробництва, інфляційним зростанням цін на об’єкти основних засобів.

ЦИТАТА «Когда историки взглянут на ХХ столетие, они увидят его темами науку и технологию, они найдут памятники Большой науки гигантские ракеты, ускорители частиц, исследовательские реакторы,P символами нашего времени, подобно тому, как они найдут Нотр-Дам символом Средних веков. <> Мы воздвигаем наши монументы во имя научной истины, они же строили их во имя истины религиозной; мы используем Большую Науку для увеличения престижа стран, а они использовали храмы во имя городского престижа» Элвин Вайнберг, 1961 Казалось бы, атомная энергетика в СССР гражданская дочка сталинско-бериевской Бомбы,P возникла и развивалась весьма эффективно. Но вот реакторы «чернобыльского типа» на АЭС были не результатом работы рыночных механизмов, а следствием директивных решений и изначально военного характера атомной отрасли. В результате мы имеем то, что имеем [Правда, изъятие в 1990-е из атомной энергетики не только амортизации основных фондов, но и заметной части зарплаты высококвалифицированного персонала, принесло отрасли ущерб явно не меньший

1. Облік зносу та амортизації основних засобів

2. Амортизація основних засобів

3. Амортизация основних фондов (Амортизація основних фондів)

4. Амортизация основных фондов

5. Амортизация основных средств и их восстановление в современных условиях

6. Оценка влияния способов амортизации основных фондов на рационализацию денежных потоков производственной компании
7. Амортизация основных средств. Бухгалтерский учет
8. Аудит основних засобів

9. Учет амортизации основных средств на МП ПЖРЭТ Заводского района г .Кемерово

10. Контроль та ревізія використання основних засобів

11. Методы начисления амортизации основных средств

12. Облік основних засобів

13. Облік основних засобів

14. Облік основних засобів та руху грошових коштів

15. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

16. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие

17. Порядок расчета и учет амортизации основных средств

18. Учет амортизации основных средств в организации и методы ее начисления: бухгалтерский и налоговый аспекты (на примере ООО "Орбита-4")

19. Учет износа и амортизации основных средств

20. Амортизация основных средств

21. Амортизация основных фондов: методы амортизации, сопоставительный расчет амортизационных отчислений различными методами

22. Аудит амортизации основных средств
23. Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"
24. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

25. Амортизация основных средств фирмы

26. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

27. Роль капітальних інвестицій у відтворені основних засобів сільськогосподарських підприємств

28. Амортизация основных средств

29. Учет амортизации (износа) основных средств и методы ее исчисления в условиях рынка

30. Учет амортизации, ремонта и восстановления объектов основных средств

31. Учет, амортизация и ремонт основных средств

32. Амортизация (износ) основных средств

Набор самоклеящихся листов пористой резины, А4, 10 цветов, толщина 2 мм (10 листов).
Самоклеящаяся пористая резина для творчества. Плотные листы, насыщенные цвета. Прочный клейкий слой. Легко принимает форму. Предназначена
323 руб
Раздел: Прочее
Набор доктора в чемодане.
В наборе: шприц, шапочка из картона, очки, грелка, коробочка "Витамины", бейдж, градусник, лупа, 2 пинцета, ножницы - 2 штуки,
310 руб
Раздел: Наборы доктора
Глобус физический, 210 мм.
На карту глобуса нанесены страны, границы, города, континенты, моря, океаны, глубины и другая полезная информация. Подставка глобуса
346 руб
Раздел: Глобусы

33. Основні фармакологічні ефекти кумаринів місного засобу - водного екстракту з трави буркуну

34. Оценка влияния метода начисления амортизация на основные экономические показатели организации

35. Основные этапы развития и конструктивной эволюции техники в области самолетостроения

36. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

37. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

38. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации
39. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока
40. Основные направления научных исследований в России и за рубежом

41. Основные тенденции, перспективы развития современного мирового хозяйства

42. Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины

43. Основные задачи и сферы государственного регулирования в экономике

44. Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений

45. Основные направления государственного регулирования финансовых отношений в РФ

46. Задачи, основные функции и система ОВД

47. Понятие, основные черты субъектов административной юрисдикции

48. Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право

Фоторамка "Poster black".
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Экран у рамки пластиковый. Для фотографий размером: 30х40см. Материал рамки: пластик.
332 руб
Раздел: Размер 30x40
Светильник "Плазма №5".
Размеры светильника: 22х11х11.5 см. Диаметр лампы: 11 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1191 руб
Раздел: Необычные светильники
Универсальная вкладка для дорожных горшков (голубой).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие

49. Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

50. Основные этапы развития экономики России 9-18 веков

51. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

52. Конституция - основной закон государства

53. Основные политические права и свободы граждан

54. Основные права, свободы и обязанности и механизм их реализации
55. Понятие, сущность и содержание основных прав, свобод и обязанностей граждан России
56. Основные проблемы совершенствования государственного аппарата РФ по оценкам российских и зарубежных аналитиков

57. Основные принципы международного публичного права

58. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

59. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

60. Основные виды деликтов в законах XII таблиц

61. Основные правовые нормы, регулирующие ввоз товаров на территорию России

62. Основные причины и закономерности появления государства и права

63. Идеи правого государства и его основные признаки

64. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ

Дневник "My Life Story" (бежевый).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1785 руб
Раздел: Глобусы

65. Государство, его основные признаки и формы правления

66. Основные концепции правопонимания

67. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

68. Основные праздники Великобритании и США

69. Г. Вельфлин. Основные понятия истории искусства

70. Культура как социальное явление. Ее основные функции
71. Основные черты и значение "Серебряного века" для культуры России
72. Основные проблемы культуры речи в СМИ

73. Поэзия "Серебряного века". Основные течения и взгляды на них

74. Диалект как основная форма существования языка

75. Основные тенденции развития детского хорового творчества на современном этапе (на примере ведущих детских хоровых коллективов г.Минска)

76. Основные этапы создания государства на Украине

77. Возникновение и основные этапы политической истории Волжско-Камской Булгарии (Контрольная)

78. Основные реформы в России от Петра I до Столыпина

79. Основные формы операций по прорыву позиционного фронта в годы первой мировой войны

80. Происхождение, основные этапы развития и современные определения термина «библиография»

Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки
Блюдо для блинов "Кулинарный мир", 19,5x23x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 19,5x23x3 см. Материал: фарфор.
373 руб
Раздел: Прочее
Ящик для игрушек "Профи Kids", 15 л.
Ящик для игрушек "Профи Kids" имеет 6 разноцветных вкладышей, для хранения мелких деталей, игрушек, карандашей и
499 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек

81. Основные черты античной модели

82. Основные ремесла Казахстана в начале 20 века

83. Телекоммуникационные компьютерные сети: эволюция и основные принципы построения

84. Системный блок (основные компоненты)

85. Внешние устройства ПК. Функциональные возможности. Основные характеристики. Обмен информацией

86. Основные устройства компьютера
87. Классификация и техническая реализация основных устройств ЭВМ
88. Операционная система MS DOS. Обзор версий MS DOS. Основные составные части MS DOS. Начальная загрузка MS DOS

89. Основные принципы просесса инсталляции приложений в ОС Windows

90. Организация изучения основных алгоритмических конструкций в среде Лого Миры

91. Основные понятия дифференциального исчисления и история их развития (Бакалавр)

92. Число как основное понятие математики

93. Трансплантация органов и тканей. Определение понятия пластической хирургии. Современная терминология в трансплантологии. Основные виды пересадки кожи. Причины отторжения трансплантантов. Профилактика осложнений. Реплантация. Имплантация

94. Дополнительные методы обследования легочных больных. Основные синдромы при заболеваниях легких

95. Функции гемоглобина в неповрежденных эритроцитах миноги: роль мембраны эритроцитов в регуляции газового транспорта и кислотно-основного баланса

96. Понятие и основные методы исследовательской фотографии

Клей для ткани UHU Textil, 19 г.
Клей для ткани UHU Textil обеспечивает быстрое и прочное склеивание большинства видов ткани (хлопок, лен, джинса, смешанные ткани и т.д.)
307 руб
Раздел: Специальный (стекло, ткань)
Набор подарочный для новорождённого "Моя малышка".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Моя малышка». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце. Эльза", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов (Контрольная)

98. Основные направления работы органов внутренних дел

99. Основные количественные и качественные признаки преступности

100. Понятия о популяциях, сообществах, биоге- оценозах, экосистеме, биосфере и ее основных компонентах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.