Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Педагогічний аналіз уроку в системі внутрішньошкільного контролю

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Міністерство освіти і науки України Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка Курсова робота: ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ УРОКУ В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ Виконала студентка Науковий керівник: Полтава План ВСТУП РОЗДІЛ І. Історико-теоретичний аналіз урочної системи навчання 1.1 Історичний аналіз класно-урочної системи навчання 1.2 Вимоги до сучасного уроку в школі 1.3 Типи уроків та їх структура. РОЗДІЛ IІ. Педагогічний аналіз та оцінка уроку 2.1 Контроль як засіб управління навчально-виховним процесом на уроці 2.2 Підготовка вчителя до уроку 2.3 Програма спостереження та аналізу уроку ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП ХХІ столітті Національна доктрина освіти в Україні має забезпечити підготовку людей високої культури, кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, мобільності в освоєнні і впровадженні новітніх наукових та інформаційних технологій. Актуальність: на сучасному етапі розвитку педагогічної науки у нашій країні однією з найбільш актуальних являється проблема педагогічного аналізу уроку в системі внутрішнього контролю школи для підвищення ефективності педагогічної роботи з учнями. У педагогічній літературі вказується, що будучи ефективним засобом контролю діяльності учнів, аналіз уроку має вагомий та особливий вплив на усі сторони навчально-виховного процесу. Тому вивчення процесу уроку є важливим напрямом педагогічного дослідження. Вказані вище обставини і зумовили вибір теми нашої науково-дослідної роботи: „Педагогічний аналіз уроку в системі внутрішньошкільного контролю”. Об’єкт: педагогічний аналіз уроку в системі внутрішньошкільного контролю. Предмет: система внутрішньошкільного контролю. Мета: теоретично проаналізувати і перевірити в ході експериментальної роботи сутність і вимоги до педагогічного аналізу уроку в системі внутрішньошкільного контролю. Завдання: 1. Висвітлити поняття уроку та внутрішньошкільного контролю в історії педагогічної думки. 2. Охарактеризувати вимоги до сучасного уроку в школі. 3. Визначити теоретичні аспекти структуризації та побудови уроку . 4. Визначити специфіку педагогічного аналізу уроку в системі внутрішньошкільного контролю. Досягнення поставленої мети і завдань курсової роботи вимагало застосування ряду методів науково-педагогічного дослідження, зокрема: теоретичний аналіз проблеми, шляхом вивчення літературних джерел; педагогічні дослідження, які включають: проведення дослідно-педагогічної роботи з аналізу уроку в системі внутрішньошкільного контролю, систематизація і узагальнення передового педагогічного досвіду. РОЗДІЛ І. Історико-теоретичний аналіз урочної системи навчання 1.1 Історичний аналіз класно-урочної системи навчання Урок — це форма організації навчання, коли учитель проводить заняття в класнiй кiмнатi з постiйним складом учнiв, якi мають приблизно однаковий рiвень фiзичного і психiчного розвитку, за розкладом i регламентом. Урок залишається основною формою навчання в усiх типах навчальних закладiв. Слiд зважати на те, що впродовж всієї iсторiї учителi та вченi-педагоги постiйно працювали над удосконаленням класно-урочної системи нанчання.

Я.А. Коменський (1592— 1670), скориставшись багаторiчним досвiдом братських шкiл України та iнших слов’янських країн, дав наукове обґрунтування класно-урочної форми навчання: дидактичних засад, наповнюваностi класiв, розкладу, регламенту, структури уроку, дiяльностi вчителя та iн. Це стало фундаментом подальшої розбудови уроку. У 20-х роках в радянськiй школi пiд впливом течії пролетарської культури була спроба вiдмовитись вiд уроку. Проте це лише зашкодило шкiльнiй справi. Тому на початку 30-х рокiв урок знову став основною формою органiзацiї навчання . Наступнi десятирiччя вiдзначалися рiзними пiдходами до розвитку урочної системи. 30—50-тi роки у нашiй країні позначилися впливом авторитаризму i тоталiтаризму, а отже, і школа як своєрiдний сколок суспiльства не була позбавлена цього впливу. Урок, методика його організацiї та проведення перебували в лещатах догматичного виконання адмiністративних приписів, були позбавленi творчого пiдходу. Лише в кiнцi 50-х рокiв учителi й педагоги-вченi розпочали активну роботу з творчого пiдходу до організації навчально-виховного процесу на уроцi. Свiдченням цього являлось виокремлення науково-обгрунтованих напрямків удосконалення уроку, якi дали потужиий поштовх творчим пошукам учителів країни. Вкажемо декiлька напрямкiв. Липецький напрямок: побудова так званого “раціонального уроку”, використання творчих письмових робiт, словникових диктантiв, роздаткових дидактичних матерiалiв та iн. Казанський напрямок: розробка i впровадження у навчальний процес проблемного навчання (М.І. Махмутов). Кiровоградськчй напрямок: розробка лекцiйно-практичної системи навчання в старших класах (О.О. Хмура). Ростовський напрямок: цілеспрямована робота учителів з запобiгання неуспішностi й вiдставання учнів у навчаннi . У 70—80-х роках з’явилась цiла плеяда учителiв-новаторів, якi своєю творчою працею сприяли розвитку класно-урочної форми навчання: Ш. О. Амонашвілі, В. Ф. Шаталов, І. П. Волков, М. П. Гузик, Є. М. Ільїн, С. М. Лисенкова та багато інших. На цей перiод припадає чимало цiкавих наукових досліджень, спрямованих на удосконалення уроку: Ю. К. Бабанського, М.І. Махмутова, В.О. Онищука, I.П. IIiдласого, А. В. Фурмана, М.М. Яковлева та iн. 1.2 Вимоги до сучасного уроку в школі У поглядах на вимоги до уроку варто дотримуватися двох пiдходiв — загальнопедагогiчного і методичного. Останнiй зумовлений особливостями вивчення конкретної навчальної дисциплiни. Ми будемо розглядати загальнопедагогiчнi вимоги, якi є базою для творчого розвитку вимог до уроку i до особливостей фахових методик. Загалом можна видiлити такi групи загальнопедагогiчних вимог до уроку: санiтарно-гiгiєнiчнi, психолого-фiзiологiчнi, дидактичнi, виховнi . Для успiшностi процесу навчання передусiм необхiдно забезпечити природнi умови для біологічної життєдіяльності кожного учня, нормального функцiонування фiзiологiчних процесiв, якi є важливою передумовою психiчної дiяльності особистостi. Тому на кожному уроцi пiд керiвництвом учителя мають бути забезпеченi такi санiтарно-гігiєнiчні вимоги: оптимальний повiтряний режим, правильне освiтлення, належний тепловий режим, чергування рiзних видiв навчальної дiяльностi, вiдповiднiсть меблiв iндивiдуальним особливостям учнів.

Варто пам’ятати, що значна частина життя дiтей 12 рокiв (з 9 до 18 рокiв) — припадає на навчальну роботу в межах класної кiмнати. Тому відсутність належних санiтарно-гiгiєнiчних умов може негативно впливати не лише на процес учiння, але й на здоров’я вихованцiв. Психолого-фiзiологiчнi вимоги до органiзацii навчально-виховного процесу на уроцi випливають iз загальнопедагогiчного принципу природовiдповiдностi. Необхiдно враховувати особливостi психiчного i анатомофізіологічного розвитку учнiв певного вiку, дбаючи про створення передумов для психiчного, фiзичного i соцiального розвитку кожної особистостi. Одночасно педагог має дбати про забезпечення умов для розвитку в учнiв позитивних емоцiй як передумови активної пiзнавальної дiяльностi. Як пiдкреслював психолог С.Л. Рубiнштейн, мiж емоцiями людини i власною діяльністю вiдстежується дiєвий зв’язок, емоцiйний стан особистостi впливає на її дiяльнiсть . При органiзації навчального процесу мова йде про необхiднiсть створення позитивних емоцiй на основі демократичного стилю спiлкування, який сприяє формуванню вiльної людини. Авторитарний стиль — це подавлення пригнічення особистостi. В такому станi емоцiйнi процеси загальмованi, а отже умови для пiзнання вкрай несприятливi. Тому А.С. Макаренко наполягав на необхiдностi домагатися мажорностi в дитячому колективi. Моделюючи будь-який урок, необхiдно зважати на об’єктивнi психологiчнi й фiзiологiчнi процеси, якi протiкають в органiзмi учня. 1. Початок уроку: психологiчна органiзація учнів для навчальної дiяльностi шляхом залучення до легких розумових дiй щодо конкретної навчальної дисципліни -- настрій на певну „предметну хвилю” (уснi обчислення з математики, словниковий диктант, цiкаве проблемне запитання та iн.). 2. Час активної навчальної роботи залежно вiд дидактичної мети, змiсту навчального матерiалу, учнiв. Пiсля включення учнiв у розумову дiяльнiсть активнiсть зростає, а згодом певнi центри кори головного мозку стомлюються. Тому необхiдно зважати на цей фактор: вдаватися до засобiв вiдпочинку, змiнювати один вид дiяльностi на iнший; у другiй половинi уроку зменшувати навантаження. З. Органiзацiя активного вiдпочинку кори головного мозку шляхом провiтрювання класної кiмнати, залученння учнів до виконання спецiальних легких вправ, якi сприяли б насиченню кровi киснем i донесенню його до клiтин мозку. 4. Органiзацiя домашнього завдання: запис на дошцi, учнями — у щоденники. 5. I робота, яка є своєрiдннм iнструктажем до виконання домашнього завдання. 6. Дидактично-психологiчне завершения уроку: загальнi пiдсумки учителя, оцiнка дiяльностi учнiв, полегшенi дидактичнi iгри на основi вивченого матерiалу . Дидактичнi вимоги грунтуються на закономiрностях процесу пiзнання i передбачають органiзацiю навчання на уроцi з урахуванням таких чинникiв: • наявностi рушiйної сили навчання i необхiдностi створення ситуацій для її дiї. • цiлеспрямованої роботи з формування мотивiв навчання; • моделювання процесу навчання на уроцi вiдповiдно до вимог логiки навчального процесу оволодiня знаннями, умiннями i навичками; • реалiзацiї на уроцi принципiв навчання залежно вiд змiсту навчального матерiалу, вiку учнiв; • оптимального пiдходу до вибору методiв i засобiв навчання.

Геродот рационализирует сказание об Е. и считает ее финикийской царской дочерью, похищенной критскими купцами. Евфрат Евфрат (греч. и лат. Euphrates, еврейск. Прат, армянск. Ефрат, также Арадсани, арабск. Фрат или Фурат, древне-персидск. Ифрату, т. е. весьма широкий) величайшая река ближней Азии и в соединении с Тигром составляющая ее главнейшую речную систему. Внутри Армянского плоскогорья Е. состоит из двух рек, почти одинаково полноводных: кратчайшая, западная течет с С; на З ей также присвоено название Е.; она целые столетия составляла вост. границу Римской империи, а более длинная, восточная, идущая из глубины Армении, тюркская Мурад-Су (MuradSu). Источник первой лежит в 37 км. к СВ от Эрзерума, второй к ЮЗ от Диадина, к С от озера Вана, на Ала-Даге, на 2750 и. высоты. Река течет сначала на запад, протекает долину Эрзингиан, затем вступает в узкий проход, ведущий к Кемаху. Здесь, благодаря впадающему в него справа притоку, он делается судоходным; далее, после того как река круто поворачивает на ССВ, идет глубокая Эчинская долина, с утесистыми стенами, настолько узкая, что через нее устроили мост; на расстоянии 444 км. ниже поток сливается с Мурад-Су

1. Задачи контроля таможенных органов. Правовое и организационное обеспечение контроля

2. Організація банкет-фуршету "Прощальний шкільний бал" на 211 осіб

3. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

4. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

5. Внутрішньоаптечний контроль якості

6. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення
7. Как действуют лекарства внутри нас
8. Фотоприймачі з внутрішнім підсиленням

9. Конфликты, возникающие внутри организации

10. Органи внутрішніх справ України

11. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

12. Разлука и утрата внутри семьи

13. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

14. Залози внутрішньої секреції

15. Внутрішній аудит у банку

16. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

Контейнер для хранения "Polly", 10 л.
Материал: пластик. Объем: 10 л. Размеры: 355х235х190 мм.
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Шкатулка для украшений Jardin D'Ete, цвет бежевый, "рептилия", 13x13x5,5 см.
Это стильная и удобная шкатулка для хранения драгоценностей, выполнена из синтетической кожи, внутри отделана искусственной замшей. Мягкая
1491 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Каталка Glory "Утка" музыкальная (синяя).
Детская каталка Glory "Утка" - легкая модель из пластика, которая управляется рулем с пищалкой. Сзади каталка оснащена спинкой
606 руб
Раздел: Каталки

17. Моделі та методи розразунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропії відкритих турбулентних потоків

18. Возникновение, развитие государства и правоотношения внутри него

19. Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права

20. Особливості правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ

21. Комп’ютерна обробка внутрішньобанківської інформації

22. Помаранчева революція в Україні: зовнішні та внутрішні аспекти
23. Внутрішня і зовнішня торгівля. Торгівельні компанії XVI-XVII століття
24. Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого

25. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

26. Клініко-лабораторне обгрунтування застосування безпосереднього протезування на внутрішньокісткових дентальних імплантатах

27. Внутрішньоутробна гіпоксія. Асфіксія новонароджених. Респіраторний дистрес-синдром. Гемолітична хвороба новонароджених. Затримка внутрішньоутробного розвитку

28. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

29. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації

30. Заочна форма навчання у вищих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України

31. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

32. Внутрішня гармонія та психічне здоровя

Лестница-стремянка, 4 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 91 см. Количество
2071 руб
Раздел: Лестницы
Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные
Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие

33. Психология межгрупповых отношений внутри организации

34. Діагностика та формування у співробітників органів внутрішніх справ мотивації професійного самовдосконалення

35. Ідеальні цикли поршневих двигунів внутрішнього згоряння

36. Аналіз бюджету Новотроїцької районної державної адміністрації

37. Методика нарахування бюджету Генічеської районної державної адміністрації

38. Фінансово-бухгалтерська практика у фінансовому управлінні Менської районної державної адміністрації
39. Трансфертное ценообразование внутри корпораций в свете уклонения от уплаты налогов
40. Биохимический контроль в спорте

41. Контроль Гос. Налоговой Инспекции за деятельностью граждан

42. Финансовый контроль в период перехода к рынку

43. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

44. Контроль в системе органов государственной власти

45. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

46. Новые принципы осуществления валютного регулирования и валютного контроля в РФ

47. Организация налоговых органов и контроль за уплатой налогов в США и Германии

48. Налоговый контроль в Республике Беларусь и пути его совершенствования

Планшет для пастелей "Бабочка" А3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Бабочка" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Благодаря жесткому основанию, бумага на
320 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Шкатулка музыкальная "Сидящая балерина".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1511 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Москитная сетка "Папитто" универсальная на молниях, черная.
Москитная сетка подходит для коляски с перекидной ручкой, для прогулочной коляски, у которой ручка сзади, а также для коляски типа
424 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

49. Организация бюджетного контроля

50. Налоговый контроль, его сущность и значение

51. Налоговый контроль

52. Технические средства таможенного контроля

53. Компетенция таможенных органов в области валютного контроля

54. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля
55. Финансовый контроль в Республике Беларусь
56. Развитие финансового контроля и его эффективность в РФ

57. Ограны финансового контроля и их полномочия в РБ

58. Правовое регулирование валютного контроля

59. Программа контроля знаний студентов по дисциплине ЭРМ и РК в процессе учебы

60. Контроль передачи информации

61. Ответы для програмированного контроля по начертательной геометрии...

62. Программированное обучение и контроль по физиологии

63. Организация и контроль питания больных

64. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ: система и структура, основные полномочия

Механическая настольная точилка.
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Регулируется под размер карандаша. Подходит для карандашей диаметром до 12 мм. Крепление к столу
753 руб
Раздел: Точилки
Полотенце вафельное "Лаванда", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Лаванда". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Мелки в пластиковом держателе, 9 цветов.
Мелки для ванны можно смыть водой и тряпочкой. Состав - мел+воск. Количество цветов: 9. Возраст: с 3 лет.
313 руб
Раздел: Восковые

65. Контроль знаний и умений учащихся по математике в школе

66. Методические аспекты использования тестирования для текущего контроля знаний учащихся

67. Контроль в обучении поисковому чтению на среднем этапе обучения иностранного языка в школе

68. Методы контроля в производстве интегральных микросхем

69. Контроль качества сварных соединений

70. Исследование возможности использования эффекта автодинного детектирования в генераторах на диоде Ганна для контроля параметров вибрации
71. Контроль динамических параметров ЦАП
72. Усилитель систем контроля радиовещательных станций

73. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"

74. Вопросы для программированного контроля по курсу "Механика"

75. Врачебный контроль, его цели и задачи

76. Педагогический контроль за физической подготовленностью школьников старших классов

77. Финансовый контроль

78. Денежная масса: методы измерения и контроль

79. Инвентаризация как важнейший приём контроля...

80. Аудит как независимая форма контроля

Коврик придверный, разноцветный (40x60 см).
Коврик придверный. Основа: резина. Размеры: 400x600 мм.
328 руб
Раздел: Коврики придверные
Игра-баланс "Лягушонок".
Это развивающая и увлекательная игра-баланс для детей в возрасте от 3-х лет. Такие игрушки развивают у детей мелкую моторику рук,
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
Стиральный порошок "Аист", автомат, 4000 г.
Бесфосфатный стиральный порошок. Предназначен для стирки изделий из х/б, льняных, синтетических и смесовых тканей в стиральных машинах
453 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Научная организация финансово-хозяйственного контроля и аудита

82. Финансовый контроль ОВД

83. Шпаргалки по предмету "Ревизия и контроль"

84. Организация контроля за сбытовым процессом на производстве и в торговле

85. Таможенный контроль

86. Проектирование основных составляющих процесса управления по функциям: планирование, организация, мотивация и контроль для фирмы "Оптика"
87. Проектирование основных составляющих процесса управления по функциям планирования, организации, мотивации и контроля для некоммерческого образовательного учреждения "Автошкола — СТМО"
88. Рационализация процесса контроля в управлении

89. Анализ, планирование, контроль

90. Организация управленческого контроля

91. Будущая политика контроля за распространением наркотиков в странах бывшего Восточного Блока

92. Психолого-педагогические особенности тестовой формы контроля и методы составления тестовых заданий; их практическое применение при обучении студентов зубоврачебного отделения

93. Психолого-педагогические особенности тестовой формы контроля и методы составления тестовых заданий; их практическое применение при обучении студентов зубоврачебного отделения

94. Контроль

95. Контроль и оценка деятельности служащих

96. Контроль, как функция управления

Мягкий пол универсальный, коричневый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
754 руб
Раздел: Прочие
Светильник "Лампочка на веревке", синий.
Оригинальный пластиковый светодиодный светильник на шнурке длиной 116 - 125 см. Достаточно дёрнуть за лампочку, чтобы включить либо
343 руб
Раздел: Необычные светильники
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: серебро).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

97. Оценка контроля качества

98. Совершенствование контроля за исполнением нормативно-правовых актов на уровне субъектов РФ

99. Контроль за выполнением производственной программы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.