Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Значение моделирования природных вещей укр

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗНАЧЕННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ ЯВИЩ Сучасна школа покликана сформувати в учнів міцні знання з різних предметів. При цьому учень повинен не тільки засвоїти програмний матеріал, а й розуміти його, вміти використати набуті знання на практиці. Тільки в такому разі можна говорити, що мета навчання досягнута. Цілком зрозуміло, що процес формування наукового досвіду неможливий без розвитку інтелектуальної сфери. Її генезис відбувається паралельно процесу засвоєння знань. Цим самим забезпечується ефективність навчання та продуктивність у використанні понять. Формування в учнів науково-теоретичного мислення передбачає розвиток змістовних узагальнень на базі оволодіння учбовими діями, в основі яких має лежати принцип від “загального до часткового”. Завдяки цьому суттєво змінюється методика формування понять, оскільки вузловим моментом тут є предметна дія. Вона допоможе встановити внутрішнє відношення об’єктів і побудувати модель, що фіксуватиме це відношення. /1/ Таким чином, науково-теоретичне мислення також володіє певними матеріальними засобами в побудові специфічної предметності. Це символи, знаки, моделі, завдяки яким відбувається відділення людиною від себе певної форми суб’єктивної діяльності і винесення її назовні в якості речового об’єкта і речових умов інтелектуальної праці. Так будуються ідеалізовані об’єкти, які відтворюють суттєві для практичної діяльності сторони дійсності. Отже, на основі попередньо сказаного можна стверджувати, що формування понять теоретичного змісту повинне містити у собі процес формування навичок побудови специфічної предметності та мислення про дійсність за її допомогою, і через неї. Засобами за допомогою яких відбувається створення специфічної предметності є символи і знаки, а також результат особливого виду символо-знакової ідеалізації - модель. В психолого-педагогічній практиці існують два класи  знаково-символічних засобів. Це - природні знаки і системи, які з них виходять. На основі цього розрізняють: 1) фонетичну мову; 2) довільні засоби як прямий переклад звукової мови; 3) довільні засоби для позначення термінів, що використовуються у науковому світі; 4) іконічні засоби, що використовуються для позначення явища шляхом відтворення окремих сторін у вигляді графічної схеми, або малюнка. Особливим видом символо-знакової ідеалізації є модель. Даний термін використовується досить широко і часто в різних значеннях. В нашому науковому дослідженні найбільш прийнятним є визначення моделі як: мислено уявна система, що набула певної матеріальної реалізації. Вона покликана відображати чи відтворювати об’єкт дослідження. Має потенційну здатність змінюватись так, що її вивчення дасть індивіду нову інформацію про цей об’єкт. Існують такі типи модельної ідеалізації: предметні і мисленні (чи ідеальні). Перші відносяться до практичної, другі до теоретичної сфери діяльності. Перший тип ділиться на три підтипи: 1) моделі, в яких відображені просторові особливості об’єктів (наприклад, макети гірських систем); 2) моделі, які мають фізичну подібність з реальним явищем (наприклад, прилад, що демонструє процес обертання Землі навколо Сонця); 3) математичні та кібернетичні, які відтворюють структурні властивості об’єктів.

Мисленні, в свою чергу, поділяються на: а) знакові моделі (прикл. - формула математичного рівняння; б) образно-іконічні (прикл. - креслення, малюнки). /2/ Моделі мають свої особливості і функції, це: 1) знакова, бо вони штучно утворенні; 2) образна, бо в процесі її створення образ і знак не тільки не виключають один одного, а й навпаки доповнюють один одного (де є знак там є образ); 3) оперативна роль моделей, яка вказує на спосіб організації діяльності, що спрямовується на вияв суттєвих властивостей; 4) еврістична функція (це така, яка сприяє рішенню розумових задач). Ця остання є основною в учбовій діяльності, оскільки вона є засобом отримання нових знань у процесі оперування і перетворення моделей. Логічне пізнання матеріального світу несе у собі наступність змін змісту іконічних образів, в яких відбиваються результати пізнання (на практиці це має вигляд доповнення моделей новими елементами). Це, в свою чергу, веде до появи нових наукових понять, які черпають свій зміст із наявних змін. Специфіка шкільного курсу з фізичної географії полягає в тому, що він вимагає від учнів високої продуктивності їх власного аналітико-синтетичного апарата. Його активність спрямовується, головним чином, на аналіз різних природних явищ, що мають місце в різних сферах і куточках нашої планети. Школярі знайомляться також із наслідками їхнього прояву (кліматичними поясами, природними зонами, ландшафтами, тощо). Така робота не можлива без використання великої кількості наочності (фотографій, малюнків, макетів, географічних та кліматичних карт і т.ін). Їх задача у доповненні уявлення школяра тими елементами, які не може дати текстовий матеріал, або розповідь вчителя. І тут особливо важлива роль засобів матеріальної ідеалізації, що виступають у ролі зв’язуючої ланки між словом вчителя, наочним матеріалом, уявленням та власним розумінням учня. Ефективність такої ролі залежить від точності вибору типу моделі. /3/ Враховуючи вище сказане, беручи до уваги представлену класифікацію знаків, символів, учбових моделей, ми зупинили свій погляд на такому засобі ідеалізації як піктограма.  Причиною вибору даної абстракції є власна думка, що люба модель яка використовується чи будується на уроках географії повинна нести у собі елементи наочності. Цей матеріальний засіб ідеалізації і фіксації відношень, що існують в матеріальному світі, використовується в психології як методичний засіб при вивченні особливостей опосередкованого запам’ятовування. Дана наукова абстракція має вигляд сукупності графічних образів, які піддослідний  створює сам, для забезпечення ефективності роботи власних механізмів запам’ятання та відтворення. Вибір на неї впав тому, що цей тип мисленної моделі відноситься до іконічних засобів, що використовуються в практичній діяльності людини для позначення явищ природи шляхом відтворення реальності (умовні позначення погодних факторів на карті погоди: стан неба, атмосферні явища, напрям вітру, тощо). А також і тому, що піктограмі простіше надати форми наочності, оскільки в її основі лежить довільний малюнок, який учень створює під керівництвом вчителя.

За допомогою створеної наукової абстракції йому буде легше відтворити, зафіксувати зміни у відношеннях між предметами матеріального світу, що є результатами часткових проявів певного глобального процесу. Друга причина вибору полягає в тому, що реальність шляху, формування у дітей істинно науково-теоретичного мислення, ми бачимо в тому, щоб добитися засвоєння абстрактних знань. Оволодіння загальними поняттями повинно відбуватися в рамках уже розвинутого наочно-образного мислення, максимально використовуючи його потенційні можливості. Перехід від наочно-образного до теоретичного матиме характер долання наочності дитячого мислення і формування абстрактного бачення. Суть якого в тому, що нове поняття, яке знаходиться в стадії формування набуватиме реального змісту та схематичного зображення. При такому підході повністю реалізуються функції опор мислительного процесу. Такими опорами будуть піктограми, які у собі поєднають перехід від життєвого бачення до наукового. А їх функції полягають у відображені сприйнятого та відкритого в науковій абстракції. І разом з тим вона відтворює, копіює структуру об’єкта або явища, а також є виразом його часткових проявів певного загального відношення. Даними положеннями ми підтверджуємо, наочний образ і поняття (а його зміст також має риси образів) в певних аспектах можна вважати альтернативними формами реальності. Її не можна ігнорувати в практиці шкільного навчання, бо інакше наукове уявлення дитини  буде бідне та не повне. Крім того, даний образ в практиці  шкільного викладання географії виконуватиме ще й регулюючу функцію при предметній діяльності учня з реальними предметами. В результаті чого зміст наукової абстракції буде постійно та цілеспрямовано змінюватися. Це дуже важливий момент у формуванні у дітей  наукового теоретичного бачення, оскільки природні явища характеризуються як динамічні утворення, що постійно змінюються, доповнюються в залежності від впливу природних факторів, які їх зумовлюють. Школяр повинен вловити ці зміни за допомогою піктограм. В протилежному випадку процес навчання зведеться до простого нагромадження знань. Вони не представлятимуть ніякої практичної цінності, оскільки спроба використати науковий досвід для розв’язання поставлених завдань закінчиться безрезультатно. Для забезпечення повноцінності наукового бачення потрібно: 1) поставити учня в умови природодослідника; 2) дати в руки інструменти наукового пізнання (в даному випадку таким інструментом буде піктограма); 3) спонукати його пройти пройдений науковцями шлях, який науці вже відомий. Тільки в такому випадку можна стверджувати, що учень пізнає реальний світ, а отримані ним знання матимуть практичну цінність. ЛІТЕРАТУРА 1. Давыдов В.В., Варданян А.У. Учебная деятельность и моделирование. Ер              еван. Луйс. 1881. - 220 с. 2. Салмина Н.Г. Знак и символ в обучении. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. - 288 с. 3. Фридман Л.М. Наглядность и моделирование в обучении. - М.: Знание. 1984. - 80 с. АНОТАЦІЯ Розвиток теоретичного мислення на уроках географії потребує зміни в організації навчального процесу.

Существенное значение для исследований в труднодоступных районах и для изучения глобальных физико-географических закономерностей имеют материалы дистанционных съёмок. Для обобщения полевых наблюдений и получения теоретических выводов перспективно использование математических методов, моделирования природных процессов, принципов кибернетики и общей теории систем.   Идеи и методы Ф. г. находят разностороннее применение. Уже на первом этапе развития (в начале 20 в.) учение о ландшафте использовалось в целях оценки земель, лесоводства, мелиорации. После Великой Отечественной войны 1941–45 появились др. прикладные направления Ф. г. – инженерное, мелиоративное, градостроительное, рекреационное и пр., основным содержанием которых явилась оценка природных территориальных комплексов с точки зрения условий жизни населения, возможностей освоения и развития различных отраслей народного хозяйства.   Воздействие человека на те или иные компоненты природной среды вызывает нарушение межкомпонентных связей в природных территориальных комплексах, их энергетического и водного баланса, геохимического круговорота, биологического равновесия

1. Охрана природных ресурсов /Укр./

2. Моделирование значений случайных векторов

3. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

4. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

5. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

6. Природні ресурси як надбання українського народу
7. Архаїчне значення слів у словнику української мови
8. Значення Кримського ханства в історії України

9. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов

10. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

11. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

12. Значение сна и сновидений. Предупреждение нарушений сна

13. Методологическое значение сравнительного метода в зоологических исследованиях

14. Природные пожары, их характеристика,особенности лесных пожаров

15. Опасные природные явления: землетрясения, оползни, наводнения и т.д.

16. Природные зоны Северной Америки

Спиннер "Артефакт", перламутровый.
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Игра со звонком "Глаз-Алмаз".
Увлекательная игра для всей семьи. 8 игровых полей и 96 карточек, Смешарики продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Классические игры
Развивающая игра "Магнитные истории".
Игра «Магнитные истории» - это увлекательная обучающая игра для Вашего ребенка. В состав игры входят: 4 красочных игровых поля (два листа,
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

17. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

18. Химическая промышленность, ее отраслевой состав и значение в народном хозяйстве страны (РФ)

19. Атомна енергетика України і РПС

20. Природные ресурсы как экономический фактор

21. Природные ресурсы

22. Характеристика природного комплекса Черного моря
23. Важнейшие природные соединения алюминия
24. Коллекторские свойства нефтеносных пластов. Их значение при определении запасов месторождения

25. Платежи за использование природных ресурсов

26. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

27. Вещи как объекты гражданских прав (Контрольная)

28. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение

29. Право собственности на природные ресурсы

30. Значение разделов Польского государства 1772, 1793, 1794 годов

31. Движение декабристов. Причины, характер движения. Судьба и значение движения

32. Соборное Уложение 1649 г. и его значение

Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок
Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные
Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные

33. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

34. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

35. Політичні права і свободи громадян України

36. Структура, содержание и значение общей части Налогового кодекса России

37. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

38. Римское право, его значение в истории правового развития человечества и в современной юриспруденции
39. Биржа: понятие и значение
40. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

41. Понятие и значение государственного кредита

42. Механизм охраны окружающей природной среды

43. Глагол "to have" со значением "иметь"

44. Стилистическое значение устоявшихся выражений в немецком языке. Крылатые выражения и высказывания в "Фаусе" Гете

45. Культура: особенности и значение, взгляды и понятия

46. Русское юродство как феномен культуры, его национальное значение

47. Культура, её значение в жизни человека и общества

48. Падежи: второй родительный и предложный. Функции и значения

Средство для сантехники "Cillit", от налета и ржавчины, спрей, 450 мл, 2 штуки.
"Cillit" для удаления известкового налета и ржавчины. Восстанавливает блеск различных поверхностей в ванной и на кухне: -
482 руб
Раздел: Для сантехники
Бумага "Color copy", белая, А4, 250 гр/м2, 125 листов.
Бумага предназначена для цветного копирования и полноцветной печати. Для нее характерна повышенная плотность, благодаря которой
613 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Батут.
Каркас: сталь Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Размер: 91 см. Допустимая
2821 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

49. Значение текста в художественном образе древнерусской рукописной книги конца XIV – начала XV века

50. Значення творчості Т. Г. Шевченка (Значение творчества Тараса Григорьевича Шевченко)

51. Использование переносного значения слова для создания художественных тропов

52. Советско-финская война 1939-40г. Итоги и значения

53. Великое посольство и его значение

54. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)
55. Концепция Л.Н. Гумилева "Этногенез и биосфера земли" и ее значение в развитии философии истории
56. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

57. Имитационное моделирование компьютерных сетей

58. Задачи графических преобразований в приложениях моделирования с использованием ЭВМ

59. Вычисление площади сложной фигуры методом имитационного моделирования (Windows)

60. Кадрирование, диаграмма и график. Геометрическое моделирование

61. Моделирование структуры книги

62. Математическое моделирование

63. Регрессионный анализ в моделировании систем. Исследование посещаемости WEB сайта (Курсовая)

64. Содержание и значение математической символики

Настольная игра "Маленький балансир".
Классическая настольная игра – балансир. Смешные, зеленые лягушата прыгают в пруду, нужно помочь им забраться на кувшинки. Настольная игра
1699 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сейф-книга Alparaisa СС0072/1 "Вокруг света", 17х11х5 см.
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Аксессуары: ключ - 2 штуки.
572 руб
Раздел: Копилки
Магнитный конструктор 3D из 20 деталей.
Магнитный конструктор из 20 квадратов и треугольников различных ярких цветов порадует Вашего ребенка. Изготовлен из высококачественного
997 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

65. Математическое моделирование биологических форм

66. Моделирование процессов переработки пластмасс

67. Гигиена личных вещей хирургического больного. Гигиена передач и посещений.

68. Характеристика и значение деловых игр в медицине

69. Криминологическая классификация (типология) преступников, ее основания и практическое значение.

70. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов (Контрольная)
71. Уголовный кодекс 1926 и его значение
72. Правовая охрана окружающей природной среды в городах

73. Обеззараживание и обезвреживание с использованием окислителей природных, сточных вод и их осадклв

74. Берегозащитные сооружения их значения, и модернизация в пределах г.Сочи

75. Природные ресурсы - как основа функционирования мировой экономики

76. Природные ресурсы России

77. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

78. Моделирование учебного процесса на примере темы "Издержки производства"

79. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

80. ПРИНЦИП ТОЛЕРАНТНОСТИ В АДЫГСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

Деревянный конструктор "Три поросенка", 31 деталь.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных игр в
374 руб
Раздел: Настольный деревянный театр
Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
434 руб
Раздел: Прочее

81. Значение взаимоотношений в семье в развитии ребенка, его будущей жизни

82. Союз России и Белоруссии. Военно-политическое значение, перспективы развития

83. Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

84. Производство плавленого периклаза из природного брусита

85. Математическое моделирование технологических операций механической обработки поверхностей деталей лезвийными инструментами (Учебное пособите по курсу: математическое моделирование технологических операций-4834)

86. Моделирование процессов функционирования технологических жидкостей в системе их применения
87. Моделирование математического процесса теплообмена в теплообменнике типа "труба в трубе"
88. Воображение: понятие и значение в жизни человека

89. Любовь и ее значение в жизни человека

90. Предмет и значение логики

91. Моделирование АСОиУ

92. Физико-топологическое моделирование структур элементов БИС

93. Комплексное моделирование электрических и тепловых характеристик линейного стабилизатора напряжений

94. Моделирование дискретной случайной величины и исследование ее параметров

95. Моделирование систем радиосвязи и сетей радиовещания (для студентов специальности «РРТ»)

96. Методы статистического моделирования в радиотехнике

Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные
Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие

97. Моделирование как метод естествознания. Модель демографического взрыва

98. Благословение Патриархом Иаковом своих сыновей и пророчески прообразовательное его значение

99. Экономико-математические методы моделирования в землеустройстве


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.