Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Химия Химия

Вплив структури аліфатичних карбонових кислот та третинних амінів на каталітичний ацидоліз епіхлоргідрину

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА на тему: ВПЛИВ СТРУКТУРИ АЛІФАТИЧНИХ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ ТА ТРЕТИННИХ АМІНІВ НА КАТАЛІТИЧНИЙ АЦИДОЛІЗ ЕПІХЛОРГІДРИНУ & bsp; & bsp; Магістр: Козорезова Олена Ігорівна Спеціальність: 8.070301 &quo ;Хімія&quo ; Затверджена наказом № 125/08 від 04.02.2005 року Керівник: к.х.н., доц. Швед О.М. асистент Усачов В. В. Донецьк — 2005 АННОТАЦИЯ Козорезова Е. И. &quo ;Влияние структуры алифатических карбоновых кислот и третичных аминов на каталитический ацидолиз эпихлоргидрина&quo ;.Работа на соискание магистра химии по специальности 8.070301 &quo ;Химия&quo ;, Донецкий национальный университет. Донецк, 2005. Изучены кинетические закономерности реакции каталитического ацидолиза эпихлоргидрина уксусной кислотой и ее производными в интервале температур 300 – 600С при концентрации катализатора 0,00125 – 0,005 М. Установлен нулевой порядок реакции по кислотному реагенту и первый порядок реакции по катализатору. Выявлена низкая чувствительность реакции к основности катализатора. Расчитаные активационные параметры реакции при сопоставлении уравнений Аррениуса и Эйринга отвечают таковым для реакций бимолекулярного нуклеофильного замещения. Изучено влияние природы заместителя в уксусной кислоте на скорость ацидолиза эпихлоргидрина. Получена единая изикинетическая зависимость, указывающая на неизменность механизма реакции в данных условиях. Ключевые слова: кинетика, эпихлоргидрин, порядок реакции, энергетические параметры, уксусная кислота, производные уксусной кислоты, катализатор основной природы, структура кислотного реагента. & bsp; HE SUMMARY Kozorezova H. I. &quo ;I flue ce of s ruc ure of alipha ic mo obasic carboxylic acids a d er iary ami es o ca aly ic acidolysis of epichlorohydri &quo ;. Work o compe i io of chemical mas er o a speciali y 8.070301 &quo ;Chemis ry&quo ;, Do e sk a io al u iversi y. Do e sk, 2005. Ki e ic laws of ca aly ic acidolysis of epichlorohydri by a ace ic acid a d i s deriva ives i a i erval of empera ures 300 – 600С a co ce ra io of he ca alys 0,00125 - 0,005 mole/l are i ves iga ed. he zero order of reac io o acid reage a d he firs order of reac io o he ca alys are es ablished. he low se si ivi y of reac io o basis of he ca alys is revealed. he calcula ed ac iva io parame ers by co fro a io of Arrhe ius a d Iri g equa io s are ide ical o hose for he reac io s proceedi g o he mecha ism of dimolecular ucleophilic subs i u io . he i flue ce of a a ure of he assis a i a ace ic acid o speed of acidolysis of epichlorohydri is i ves iga ed. he u iform isoki e ic depe de ce i dica i g a i varia ce of he mecha ism reac io s i he give co di io s is received. Key words: ki e ics, epichlorohydri , order of reac io , power parame ers, ace ic acid, deriva ives of a ace ic acid, ca alys of he basic a ure, s ruc ure of a acid reage . Зміст & bsp; ВСТУП 1.ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД 1.1 Загальні уявлення про розкриття епоксидного циклу під дією нуклеофільних реагентів 1.2 Напрямок розкриття кільця епокисей 1.3 Напрямок розкриття α-оксидного кільця в реакції епіхлоргідрину з карбоновими кислотами при основному каталізі 1.4

Вплив структури кислотного реагенту на швидкість реакції 1.5 Вплив концентрації каталізатору на швидкість реакції 1.6 Вплив структури каталізатору на швидкість реакції 1.7 Каталіз реакції фенілгліцидилового ефіру з карбоновими кислотами у присутності каталізатору , -диметиланіліну 1.8 Вплив температури на швидкість реакції карбонових кислот з епоксидними сполуками 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 2.1 Синтез та очистка речовин 2.1.1 Епіхлоргідрин 2.1.2 , -диметиланілін 2.1.3 4-Br- , -диметиланілін 2.1.4 3- O2- , -диметиланілін 2.1.5 γ-Піколін (4-метилпіридин) 2.1.6 Тетраетиламоній бромід 2.1.7 Триметилоцтова (півалева) кислота24 2.1.8. Етоксіоцтова кислота 2.1.9 Феноксіоцтова кислота 2.1.10 Феніл оцтова кислота 2.1.11 Масляна кислота 2.1.12 Ізомасляна кислота 2.1.13 Пропіонова кислота 2.2 Методика кінетичних вимірювань 2.3 Математична обробка експериментальних даних 2.4 Техніка безпеки 2.4.1 Робота з епіхлоргідрином 2.4.2 Робота з оцтовою кислотою 2.4.3 Робота з амінами 2.4.4 Робота з кислотами та лугами 3. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 3.1 Визначення порядку реакції за карбоновою кислотою 3.2 Визначення порядку реакції за каталізатором 3.3 Вплив структури кислотного реагенту на швидкість ацидолізу ЕХГ 3.4 Вплив температури на швидкість ацидолізу ЕХГ ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ВСТУП Вже протягом декількох десятиліть не вгасає інтерес до реакції епіхлоргідрину з органічними кислотами з метою отримання оксіхлорпропільних похідних карбонових кислот, які є важливими проміжними продуктами для отримання поверхнево-активних речовин, антистатиків, охолоджувачів, антикорозійних покриттів та епоксидних матеріалів з рядом цінних властивостей: термостійкість, хемостійкість, атмосферостійкість, тривалість до механічних дій і т. ін. Окрім цього, вивчення закономірностей механізму та напрямку розкриття оксиранового циклу нуклеофільними реагентами уявляє собою актуальну задачу та є складовою частиною досліджень реакцій нуклеофільного заміщення:  (1) Не дивлячись на велику кількість досліджень, що присвячені кінетиці та каталізу даної реакції, як і раніше залишається відкритим питання відносно механізму ацидолізу епіхлоргідрину, який проводиться в умовах, що є ідентичними до промислових (у середовищі 1-хлор-2,3-епоксіпропану). Більшість досліджень, як правило, виконано у розчинниках: хлорбензол , які можуть неоднозначно впливати на кінетику та механізм реакції (1) . Актуальним є дослідження реакційної здатності карбонових кислот в реакції з α-оксидами для встановлення впливу їхньої структури на швидкість реакції. Метою даної роботи є вивчення кінетичних закономірностей реакції оцтової кислоти та її похідних з епіхлоргідрином, встановлення впливу природи замісника в оцтовій кислоті, концентрації та структури каталізатору, а також температури на швидкість ацидолізу епіхлоргідрину, який виступає і в якості реагенту, і в якості розчинника. Вузловим моментом дослідження є встановлення порядку як реакції у цілому, так і за окремими компонентами. В якості об’єкту дослідження була обрана реакція триметилоцтової, ізомасляної, масляної, пропіонової, оцтової, фенілоцтової, етоксіоцтової та феноксіоцтової кислот з епіхлоргідрином у присутності ряду каталізаторів – амонійових солей та амінів, а саме: (C2H5)4 Br, 4-Me-C5H4 , C6H5 (CH3)2, 4-Br-C6H4 (CH3)2, 3- O2-C6H4 (CH3)2.

Робота складається з літературного огляду, експериментальної частини, де наведені методики синтезу та очистки речовин, кінетичних вимірів, математичної обробки результатів. Робота завершується результатами, їх обговоренням, висновками та списком літературних джерел. 1. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД & bsp; 1.1 Загальні уявлення про розкриття епоксидного циклу під дією нуклеофільних реагентів Реакція α-оксидів з карбоновими кислотами у присутності основних каталізаторів вивчається як у надлишку α-оксиду, так і у надлишку кислоти . З високим виходом при цьому утворюються відповідні оксіефіри. Однак питання про напрямок розкриття α-оксидного кільця є дискусійним. Відомо, що реакції заміщених оксидів етилену з амінами та нуклеофільними реагентами типу спиртів та фенолів протікають у більшості випадків у відповідності з правилом Красуського . Кислі реагенти, а також нейтральні у присутності кислих каталізаторів взаємодіють з α-оксидами всупереч цьому правилу, однак частіше при цьому утворюється суміш ізомерів – первинних та вторинних спиртів . Літературні дані про напрямок розкриття α-оксидного кільця досить суперечливі. Це може бути пояснено недосконалістю методів розділення та аналізу двох ізомерних продуктів, труднощами отримання можливих ізомерів зустрічним синтезом, можливістю взаємоперетворення ізомерних продуктів за рахунок внутрішньомолекулярної міграції ацильних радикалів . & bsp; 1.2 Напрямок розкриття α-окисного циклу В епоксидному циклі є два атоми карбону та будь-який з них може підвергатися нуклеофільній атаці. У симетричному епоксидному циклі, наприклад, оксиді етилену, обидва атоми карбону є еквівалентними і атака направляється по одному та другому атомам випадковим чином. Але у несиметричному епоксидні атоми карбону не є еквівалентними та будова продукту реакції, що утворюється, визначається тим, який з цих атомів атакується переважно . Доводиться, що переважне місце атаки залежить головним чином від того, чим каналізується реакція – кислотами чи основами: В цих реакціях, як і в загалі завжди, нуклеофіл атакує більш заміщений атом вуглецю при розщепленні, що каналізується кислотами, та менш заміщений атом карбону при розщепленні, що каналізується основами . Це вказує на реалізацію двох механізмів – S 1 та S 2. Однак є дані, які чітко показують, що обидва механізми відносяться до S 2 – типу: розщеплення зв’язку С─О та атака нуклеофіла протікають в одну стадію. В реакції S 2 атом карбону віддає електрони групі, що відходить, та отримує електрони від нуклеофіла, в результаті чого він не отримує помітного позитивного чи негативного заряду у перехідному стані; електронні фактори не суттєві для хода реакції, і вона контролюється просторовими факторами. Однак у розщепленні епокисі, що каналізується кислотою, зв’язок С─О, вже послаблений кутовою напругою у трьохчленному кільці, ще більш послаблюється внаслідок протонування. Хоча у перехідному стані спостерігається як розрив, так і утворення зв’язку, розрив зв’язку протікає у більшому ступені, ніж його утворення; група, що відходить, відтягує за собою електрони у значно більшому ступені, ніж нуклеофіл надає їх, і атом карбону набуває значного позитивного заряду .

В отличие от амидов кислот, И. к. полностью лишены основных свойств и являются слабыми кислотами. Атом водорода в иминогруппе легко замещается атомами металла или галогена. Металлические соли и N-бромпроизводные циклических И. к. широко применяются в органическом синтезе (например, фталимид калия, N-бромсукцинимид и др.). Имини-Тиуин Имини'-Тиуи'н, горнопромышленный центр в Марокко, в провинции Уарзазат. Около 3 тыс. жителей (1965). Добываемая (100—200 тыс. т в среднем в год) марганцевая руда (в том числе 4/5 — металлургическое сырьё с содержанием 50% марганца и 1/5 — химическое сырьё с содержанием 92% двуокиси марганца) идёт главным образом на экспорт (через порт Касабланка). Иминокислоты Иминокисло'ты, карбоновые кислоты, содержащие иминогруппу (NH). В состав многих животных, растительных и микробных белков входят циклические И. — пролин и оксипролин. Обмен И. в организме тесно связан с обменом аминокислот, из которых И. образуются в результате отщепления водорода. Имитация (в музыке) Имита'ция в музыке, точное или неточное повторение в каком-либо голосе многоголосного музыкального произведения мелодии, непосредственно перед этим прозвучавшей в другом голосе

1. Карбоновые кислоты, их производные

2. Изучение принципов организации арифметико-логическиз устройств. Структура алу для умнлжения чисел с фиксированной запятой

3. Облік матеріалів і малоцінних та швидкозношувальних предметів

4. Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр. за матеріалами свідків та ветеранів війни

5. Особливості гормонально-метаболічного гомеостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу із симптоматичними психічними розладами та у хворих на шизофренію під впливом психотропної терапії

6. Мюнхенська змова та її вплив на геополітичну ситуацію в Європі
7. Ангидриды карбоновых кислот. Кетены. Нитрилы
8. Карбоновые кислоты и их производные

9. Одноосновные насыщенные карбоновые кислоты

10. Фундаментальная тематическая структура языческой культуры восточных славян до прихода варягов на Русь

11. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

12. Розробка та виконання програм на мові pascal.

13. Економiчна ефективнiсть переробки молока та шляхiв її пiдвищення на прикладi ВАТ "Широкiвський сирзавод" Днiпропетровської областi

14. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

15. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

16. Анализ состава и структуры выручки от продажи товаров, продукции, работы, услуг. На материалах магазина "Туслах"

Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки

17. Реалії в сучасній англійскій мові та їх переклад на рідну мову

18. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

19. Кіммерійці, скіфи, сармати та інші народи на території України

20. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

21. Застосування програмних засобів GRAN1 та GRAN-2D на уроках алгебри

22. Маркери функції ендотелію та запалення у молодих осіб з обтяженою щодо артеріальної гіпертензії спадковістю та у хворих на артеріальну гіпертензію
23. Рідкісні та корисні рослини на пришкільній ділянці
24. Г. Алмонд та Д. Істон про політичну систему

25. Изучение структуры и химического состава границ зерен многокомпонентных систем на основе гексаферрита стронция

26. Основи проектного аналізу та його використання на практиці

27. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

28. Вплив водню на структуру та властивості на основі кремнію

29. Матеріали до уроку по роману "Гаргантюа та Пантагрюель"

30. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

31. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

32. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

Музыкальная шкатулка в форме трапеции.
Внутри шкатулки находится фигурка. При заводе шкатулки, фигурка кружится и звучит приятная мелодия. Размер: 13х16х9 см. Шкатулка
697 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Руль музыкальный "Вперёд!".
Чтобы игрушка превратилась в мини-синтезатор достаточно включить поворотники. Кроме того, руль обучит ребенка видам транспорта. На кнопках
665 руб
Раздел: Рули
Коллекция "Гардероб".
Кукольный гардероб для одежды кукол. У гардероба две распашные дверцы, нижний ящик с откидной крышкой, внутренние полочки, перекладина для
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие

33. Популяції та їх структура

34. Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

35. Баланс его будова та структура задача

36. Архаїзми та старослов’янізми і їх моделююча роль у експресіоністичній стильовій структурі “Палімпсестів” В.Стуса

37. Проблема стратосферного озону. Хлорфторвуглеці(ХФВ) та їх вплив на озоновий шар

38. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини
39. Процентні ставки та їх структура
40. Товарна біржа: структура та функції

41. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

42. Деревина та деревні матеріали

43. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

44. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

45. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

46. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

47. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

48. Участь експерта та спеціаліста у кримінальному процесі

Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Хронолёт", новая версия.
Выполняя разные интересные и забавные дела, игроки будут перемещаться по игровому полю-циферблату. Задача игроков — выполнить как можно
1024 руб
Раздел: Классические игры
Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

49. Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами

50. Елементи та структура програми мови Паскаль

51. Вплив другої Світової війни на долю народів Азії та Африки

52. Вплив легування цинком на властивості МОН-структур

53. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства

54. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини
55. Суб’єктивізм та об’єктивізм в творчості Клода Сімона на матеріалі роману "Дорога Фландрії"
56. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

57. Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

58. Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо

59. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

60. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

61. Лімфоцитопосередковані механізми за умов хронічної гіперімунокомплексемії та вплив на них корвітину в експерименті

62. Морфологічна характеристика впливу магнітного поля та лазерного опромінення на регенерацію периферійного нерва

63. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

64. Вплив алкоголю на окремі органи та системи організму

Соковарка ВЕ-08/1 "Webber", 8 л.
Кастрюля для воды: 24х11,5 см; 5 л. Контейнер для фруктов: 26х16см; 8 л. Контейнер для сока с силиконовой трубкой: 26х16 см; 8 л. Толщина
2673 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор посуды "Тролли", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 210 мл. Миска 18 см. Тарелка 19 см.
521 руб
Раздел: Наборы для кормления
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку

65. Вплив емоційного стресу на церебральну нейродинаміку та варіабельність серцевого ритму щурів

66. Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції

67. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

68. Світові фінансові банківські кризи: важелі та заходи демпфінування, їх вплив в зарубіжній і вітчизняній практиці

69. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

70. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством
71. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства
72. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

73. Вплив народознавчого матеріалу на емоційно-чуттєву сферу дошкільника

74. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

75. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

76. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

77. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

78. Історія розвитку юридичної психології та структура злочинних груп

79. Вплив гендерних стереотипів на характер та ефективність спілкування

80. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

Шары Ньютона "Эврика", металл (арт. 98085).
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
891 руб
Раздел: Антистрессы
Пленка воздушно-пузырчатая 2-х слойная, плотность 75 г/кв.м.
Универсальный упаковочный материал. Препятствует повреждению товаров при ударе, предотвращает проникновение влаги и пыли, защищает от
423 руб
Раздел: Фольга
Копилка-сейф пластиковая большая, красная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1679 руб
Раздел: Копилки

81. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

82. Вади деревини та їх вплив на її якість

83. Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні

84. Мікропроцесорні системи керування автотранспортного засобу та їх структура

85. Матеріали високої провідності. Сплави та неметалеві провідники

86. Туризм та його вплив на світову економіку
87. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві
88. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

89. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

90. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

91. Визначення, види та структура процентних ставок. Основні види ризиків

92. Властивості сірчаної кислоти, її виробництво та застосування

93. Поляризація діелектричних матеріалів та їх діелектрична проникність

94. Антропогенний фактор та його вплив на організм людини

95. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

96. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії

Увлекательная настольная игра "Цветариум", новая версия.
Игроки будут совершать много интересных действий: высаживать цветы на клумбах, выкорчёвывать их в случае необходимости, устраивать своим
712 руб
Раздел: Карточные игры
Сковорода "Mayer & Boch" (гранитное покрытие), 24 см.
Материал: алюминий, гранитное покрытие. Внутреннее покрытие: антипригарное гранитное покрытие. Диаметр: 24 см. Высота борта: 4,5
824 руб
Раздел: Сковороды с керамическим покрытием
Насадка на унитаз "Roxy-Kids" с ножками и ступенькой.
Позволяет отказаться от использования обычного детского горшка Легко собирается и разбирается для транспортировки. Ступенька с
2117 руб
Раздел: Сиденья

97. Об’єкт, предмет, структура та функції екології

98. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

99. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.