Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Поняття економічної інформації, її види та властивості

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ Бердичівський політехнічний коледж Контрольна робота з дисципліни “Технології автоматизованого обліку економічної інформації” (варіант №7) Виконав: студент групи Пзс-504 Івасюк Андрій Михайлович Перевірив: викладач Якубовський Броніслав Леонідович м. Бердичів 2007 р. Зміст 1.Питання 1 2.Практичне завдання 3.Список використаної літератури 1. Поняття економічної інформації, її види та властивості Управління народним господарством - складний динамічний процес. На будь-якому об'єкті управління з плином часу змінюються параметри і характеристики, які описують стан системи. Один стан безперервно змінюється іншим. Для управління процесами господарської діяльності слід урахувати ці зміни, а також навчитися прогнозувати їх і управляти ними. Тому вироблення управлінських рішень - це зрештою безперервний процес перетворення інформації. Термін &quo ;інформація&quo ; (лат. i forma io ) означає пояснення, викладання, повідомлення. Відомо багато визначень цього поняття, які даються за різних підходів до нього в різних наукових галузях. Наприклад, під інформацією розуміють ті відомості, які зменшують ступінь невизначеності нашого знання про конкретний об'єкт. Кібернетика, для якої інформація є центральним поняттям, визначає його як співвідношення між відомостями (даними) та їх одержувачами. у такому разі під відомостями розуміють будь-які дані, які містять знання відносно будь-чого і будь-кого. У теорії інформаційних систем обробки даних інформація ототожнюється з будь-якими відомостями (даними), тобто тлумачиться як сукупність відомостей про будь-що або будь-кого. За кібернетичного підходу інформацією є лише нові, корисні, вагомі для користувача відомості, і задача полягає в їх здобутті. Природно, що така інформація має потенційно міститися в згаданих відомостях, у противному разі ніякої інформації отримати не вдасться. При підході до інформації з позицій теорії автоматизованої обробки даних задачі надається інший відтінок: із &quo ;сирої&quo ; інформації здобути &quo ;готову&quo ; інформацію. Розглянуті два підходи до поняття інформації можна використовувати не лише при аналізі різних об'єктів, а й при дослідженні однієї загальної проблеми, наприклад управління народним господарством. Необхідно лише чітко визначити, який зміст вкладається в інформацію. Залежно від того чи іншого тлумачення інформації застосовується відповідний йому апарат аналізу. Пригадаємо ще одне відоме тлумачення терміна &quo ;інформація&quo ; - як об'єкта зберігання, передачі і обробки. Такий зміст вкладається в інформацію в разі технологічного до неї підходу. Мають право на існування інші погляди на зміст інформації, якщо вони обґрунтовані відповідними науковими та прикладними позиціями. Кожна наукова галузь, а також людська практика пов'язані зі &quo ;своєю&quo ; інформацією. Економічна наука, господарська діяльність суспільства пов'язані з інформацією, яка називається економічною. Поняття економічної інформації є центральним у економічній кібернетиці і слугує основним предметом теорії інформаційних систем обробки даних.

Економічна інформація як поняття, з одного боку, належить до категорії &quo ;інформація&quo ;, а з іншого - нерозривно пов'язана з економікою та управлінням народним господарством. Тому на економічну інформацію можна поширити різні тлумачення, притаманні інформації, але водночас підкреслити її особливості, які випливають з економічних категорій. Економічна інформація є інструментом управління і воднораз належить до його елементів. Її потрібно розглядати як один із різновидів управлінської інформації, яка забезпечує розв'язування задач організаційно-економічного управління народним господарством. Отже, економічна інформація являє собою сукупність відомостей (даних), які відбивають стан або визначають напрям змін і розвитку народного господарства та його ланок. В управлінні виробництвом вирізняють інформаційні процеси, в яких інформація виконує роль предмета праці (&quo ;сира інформація&quo ;) і продукту праці (&quo ;оброблена інформація&quo ;). Якщо підійти до поняття економічної інформації з кібернетичних позицій, то інформаційний процес управління можна кваліфікувати як перетворення первинних відомостей (вхідних даних) на економічну інформацію, необхідну для прийняття рішень, які спрямовані на забезпечення заданого стану народного господарства і оптимального його розвитку. Економічна інформація невіддільна від інформаційного процесу управління, який відбувається в виробничій або невиробничій сфері. Тому економічна інформація використовується у всіх галузях народного господарства і, природно, у всіх органах загальнодержавного управління. Економічній інформації притаманні деякі особливості, що випливають із її сутності. Найважливішими з них є: залежність від об'єкта управління; переважання алфавітно-цифрових знаків як форми подання даних із зображенням числових величин у дискретному вигляді; провідна значущість операцій автоматизованої обробки даних (арифметичних і логічних) при забезпечені високої точності результатів обчислень; необхідність оформлення таких результатів у формі, зручній для сприйняття людиною, значне поширення документів як носіїв вхідних даних та результатів обробки даних; значні розміри перероблюваної інформації в разі використання у процесах обробки поряд зі змінними і сталих (постійних) даних; необхідність одержання значної кількості підсумків при обробці одних і тих самих даних за різними критеріями; необхідність стиснення розмірів при передачі з нижчої ланки управління до вищої; необхідність нагромадження і тривалого зберігання тощо. Властивості економічної інформації слід брати до уваги при розробці комп'ютерних систем обробки даних, при визначенні вимог до всіх видів забезпечення цих систем. Економічна інформація налічує багато різновидів (типів), які виділяються на основі відповідних класифікаційних схем за вибраними критеріями. Економічну інформацію розрізняють за належністю до сфери матеріального виробництва і невиробничої сфери, далі за галузями народного господарства і підгалузями згідно з прийнятим групуванням господарства. Різновиди економічної інформації розглядаються також за її належністю до галузей народного господарства і її ланок.

З цих позицій відокремлюється інформація за міністерствами та відомствами, промисловими об'єднаннями і підприємствами, цехами, дільницями і т.ін. Розглядають також види інформації за її належністю до органів регіонального управління та інших підрозділів народного господарства. Економічна інформація класифікується за стадіями відтворення та елементами виробничого процесу, що розглядаються як об'єкт управління. Тому виділяється інформація постачання і розподілу, за матеріальними і трудовими ресурсами тощо. Економічну інформацію розрізняють за стадіями управління, розглядаючи різновиди прогнозованої, планової, облікової, нормативної інформації та інформації для аналізу господарської діяльності, оперативного управління. Прогнозована інформація пов'язана з функцією прогнозування, планова - з плануванням (перспективним, техніко-економічним, оперативно-виробничим), облікова - з бухгалтерським, фінансовим, господарським обліком, інформаційним обліком, інформація аналізу господарської діяльності - з функцією економічного аналізу, оперативного управління і регулювання - з відповідними функціями. Нормативна інформація використовується і виникає на стадіях технічної підготовки виробництва, а також в інших випадках наприклад при формуванні цін, тарифікації. Нормативна інформація містить всілякі норми і нормативи, ціни, розцінки, тарифи, а також деякі інші дані, наприклад заздалегідь обумовлені табличні величини (ставки прибуткового податку з громадян тощо). Така інформація використовується переважно при виконанні будь-яких функціональних управлінських робіт: прогнозування планових, облікових і т.ін. Такі самі властивості має частина економічної інформації, яка належить усім функціональним різновидам. Прикладом є назви підприємств, міністерств, відомств, перелік працівників на підприємстві чи установі, перелік постачальників і покупців і т.ін. Цю інформацію називають довідковою. Як правило, її формують разом з нормативною, створюючи особливі фонди нормативно-довідкової інформації (НДІ), призначених для розв'язування різноманітних управлінських задач. Економічна інформація за критерієм відповідності відображуваним явищем поділяється на вірогідну та невірогідну. З позиції стадій виникнення економічна інформація буває первинною та повторною. Первинна виникає під час дії джерел інформації, до яких належить діяльність народного господарства і його ланок, діяльність органів загальнодержавного управління та інших громадських організацій. Тому первинна інформація за джерелами виникнення поділяється на виробничо-господарську та директивну, а також на колективну та індивідуальну залежно від характеру джерела інформації. Повторна інформація виникає в результаті обробки первинної та іншої повторної, або лише первинної, або лише повторної. Безпосереднього зв'язку з джерелами інформації тут не вимагається. Серед повторної розрізняють проміжну та результатну інформацію. Результатна інформація і є метою обробки даних. Проміжна інформація, роль якої значна, виникає під час досягнення цієї мети. Дуже часто на базі такої інформації робиться вибір варіанта завершення обробки даних у тому чи іншому напрямку.

Згодом вони перетворилися на нацональн агенц: «Гавас» у Франц (1835), «Ройтерс» в Англ (1851), «Вольф» у Нмеччин (1849), «Асошейтед Пресс» у США (1882). До певно мри «стандартизуючи» новини в рамках кожно нац, вони сприяли формуванню нацонально свдомост, оскльки народи кожно нац отримували нформацю про загальнонацональн под[275]. Що ж до нацоналстичних (нацональних) рухв, то газети, преса загалом стали найважлившими засобами поширення нацонально де. Можна й дал згадувати технчн вдосконалення й вдкриття Промислово революц, що створювали «технчну нфраструктуру» для поширення нацоналзму та нших доктрин, формування нацй. Проте усе це ми вже розглянули ранше. Звернемося до полтикоекономчних аспектв Промислово революц, що спричинилися до приходу «ери нацоналзму». Формування нацй вимагало внутршньо дност цих нових полтичних спльнот, дност, яка досягалася наявнстю диного уряду, полтичних нститутв, системи освти тощо. Водночас виникала проблема економчно дност, без яко полтична днсть ставала довол хиткою

1. Автоматизована система обробки економічної інформації

2. Структура й оцінка економічної інформації

3. Поняття стратегічної інформації

4. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

5. Економічное районуванне, його суть та значення

6. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
7. Поняття, види та форми договорів
8. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

9. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

10. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

11. Поняття екологічної безпеки та її правові форми

12. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

13. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

14. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

15. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

16. Введення в курс “Основи економічної теорії”

Магнит для досок Hebel Maul 6166099, сферический, 10 штук.
Магнит яркого цвета и обтекаемой формы не только надежно удержит листы бумаги на магнитно-маркерной поверхности, но и поможет расставить
500 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 220 г/м, 50 листов, матовая, двухсторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую глубину.
355 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

17. Аналіз економічної ефективності ВАТ "Птахорадгосп "Мирний"

18. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

19. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

20. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

21. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

22. Відображення на екрані дисплея графічної інформації
23. Наростання економічної кризи в УРСР в 1965–1985 роках
24. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

25. Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок

26. Маркетингова інформація та її особливості як об’єкта автоматизованої обробки

27. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

28. Теорії економічної інтеграції на прикладі країн СНГ

29. Економічна сутність та форми оплати праці

30. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

31. Поняття комунікацій. Види комунікацій

32. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
В набор входят складные стол и стул с пластмассовым сиденьем, поможет малышу привыкнуть к занятиям в школе. Рисунки, изображенные на
1128 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Комплект постельного белья Карапуз "Угадай, кто?" (бязь, 3 предмета).
Комплект постельного белья из российской бязи. В упаковке комплект из 3 предметов, размеры: - пододеяльник: 110x140 см; - наволочка: 40x60
396 руб
Раздел: Для новорожденных
Набор кастрюль "Mayer & Boch" из нержавеющей стали (12 предметов).
Этот набор кастрюль предназначен для здорового и экологичного приготовления пищи. Он изготовлен из высококачественной нержавеющей стали,
2460 руб
Раздел: Наборы кастрюль

33. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

34. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту

35. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

36. Реформування ПДВ в умовах економічної кризи

37. Визначення, види та структура процентних ставок. Основні види ризиків

38. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації
39. Платежі за забруднення, їх види та критерії нарахування
40. Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону

41. Аналіз економічної нестабільності в Україні

42. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності

43. Найдавніші писемні джерела пам’яток економічної думки цивілізації Стародавнього Сходу

44. Основні етапи еволюції економічної думки

45. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

46. Політична економія - теорія та практика

47. Семінарське заняття з економічної теорії

48. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

Набор посуды керамической "Леди Баг", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Оригинальный набор керамической посуды из трех предметов (тарелка, миска и кружка) с изображением любимых героев – прекрасный подарок для
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion", 750 мл.
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion" можно использовать как самостоятельное средство для стирки спортивной
331 руб
Раздел: Гели, концентраты
Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

49. Предмет, функції і методи економічної теорії

50. Економіко-математичне моделювання та прогноз характеристик цінних паперів

51. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

52. Поняття та види адміністративного примусу

53. Поняття та види слідів у трасології

54. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність
55. Види попиту. Поняття товару та його суть
56. Поняття та види часу відпочинку. Щорічні відпустки

57. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

58. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

59. Право лісокористування, поняття та види

60. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

61. Види економічного аналізу за відношенням до користувачів, за просторовою та галузевою ознаками

62. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

63. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

64. Поняття та сутність менеджменту

Дождевик на коляску универсальный в сумке.
Погода бывает капризной. Минуту назад светило солнышко, но набежала тучка и пошел дождь, а то и град. Защитить малыша и продолжить
323 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
1065 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Настольная семейная игра "Гонки по цветовому коду".
Эта настольная игра для двух игроков заставит пошевелить мозгами и пальцами. Цель игры проста - для победы над соперником необходимо
417 руб
Раздел: Игры логические

65. Поняття і види правових норм

66. Поняття та форми державного устрою2

67. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

68. Міжнародна економічна система та її головні елементи

69. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

70. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій
71. Суть та види відтворення
72. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

73. Поняття сущність та ознаки держави

74. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

75. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

76. Раціональні дроби та їх властивості

77. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

78. Комерційні банки та їх види

79. Валютні ризики: економічна природа та управління

80. Поняття безпеки, небезпеки, ризику та причини травмування людини

Подушка для автокресел, детская "Roxy" от 1 до 3 лет.
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
391 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Магнитные истории "Мир вокруг".
Детская магнитная игра "Мир вокруг" поможет в большом кругу друзей весело провести время. Она заключается в следующем – ребенку
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
396 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

82. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

83. Антигени, їх властивості та будова

84. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

85. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

86. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування
87. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві
88. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

89. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

90. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

91. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

92. Поняття біологічної зброї

93. Північно-Кавказький економічний район Росії

94. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

95. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

96. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Шнуровка-бусы "Звери".
Размер бусин: 3-4 см. Диаметр отверстия в бусине: около 6 мм. Длина шнурка: около 80 см. Вес: 0.2 кг. Количество бусин: 15 штук .
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

97. Підряд та його види

98. Покарання та його види

99. Поняття держави та її історичні форми


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.