Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Статистичне вивчення виручки від реалізації молока

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ Кафедра статистики та економічного аналізуКурсова робота зі статистики на тему: &quo ;Статистичне вивчення виручки від реалізації молока&quo ;Виконала: студентка 3-го курсу 5групи. ФАМ &quo ;МО&quo ; Павлишина Г.В. Перевірила: к.е.н., доцент Кирилюк О.Ф.Київ - 2010 ЗмістВступ Розділ І. Система показників і завдання статистики тваринництва 1.1 Предмет, метод і завдання статистики тваринництва 1.2 Система показників статистики тваринництва 1.3 Організація статистики в Україні Розділ ІІ. Статистичне вивчення показників виробництва продукції тваринництва 2.1 Статистичні групування: їх види та використання у характеристиці складу явища за певними ознаками 2.2 Ряди розподілу вибіркової сукупності, її характеристика та графічне зображення 2.3 Середні величини та способи їх обчислення 2.4 Варіація ознак та показники її вимірювання Розділ ІІІ. Кореляційно-регресійний аналіз як метод визначення і кількісної взаємозалежності між статистичними ознаками виробництва продукції тваринництва 3.1 Парна (проста) прямолінійна кореляція 3.2 Множинна кореляція 3.3 Непараметричні критерії кореляційних зв’язків Розділ IV. Роль та шляхи удосконалення статистичного аналізу в умовах ринкової економіки Висновок Список використаної літератури Проектне завданняДо курсової роботи з статистики на тему:“Статистичне вивчення виручки від реалізації молока” № Виробництво тонн Ціна за 1 тонну Виручка від реалізації, тис. грн 1 362,1 95,9 34,73 2 359,6 91,4 32,87 3 829,8 208,7 173,18 4 509,1 143,7 73,16 5 415,7 97,2 40,41 6 404,6 85,6 34,63 7 640 173,9 111,30 8 396,4 115,8 45,90 9 317,3 73,2 23,23 10 539,4 140,7 75,89 11 541,4 108,4 58,69 12 366,2 80,4 29,44 13 349 70,9 24,74 14 813,4 192,1 156,25 15 379,2 100,8 38,22 16 467 114,7 53,56 17 681,2 157,1 107,02 18 471,7 137,4 64,81 19 457 123,7 56,53 20 452,1 132,3 59,81 21 487,4 110,2 53,71 22 321,1 88,7 28,48 23 638,7 183,2 117,01 24 501,8 113,8 57,10 25 344,4 82 28,24 26 578,6 170 98,36 ВступАграрний сектор України є важливою складовою національної економіки, яка виконує особливу роль щодо забезпечення продовольчої безпеки держави. Внаслідок здійснених докорінних соціально-економічних перетворень щодо форм власності, земельних і майнових відносин на селі сформована багатоукладна система господарювання, зміцнюється ринкова інфраструктура, розробляються і впроваджуються нові методи виробництва і управління в аграрних формуваннях. Проте, реформування сільськогосподарського виробництва не супроводжується стабільним підвищенням ефективності діяльності аграрних товаровиробників, а, навпаки, мають місце значні її варіації залежно від несприятливих природних умов, забезпеченості основними і оборотними засобами тощо. Сільське господарство - одна з найбільших галузей матеріального виробництва, яка дає сирі продукти землеробства і тваринництва, які використовуються для харчування населення і промислової переробки. В цій галузі економічний процес виступає як натуральний процес, яким керує людина. Сільськогосподарське виробництво, як і всяке інше суспільне виробництво представляє собою діалектичну єдність двох цих сторін - виробничих сил і виробничих відносин.

В результаті взаємодії робочої сили з засобами виробництва в сільському господарстві створюється готовий продукт. Величина його залежить від забезпеченості робочої сили знаряддями праці, від ефективності використання засобів виробництва і робочої сили. Отримана протягом вищезазначеного періоду продукція сільського господарства реалізується різноманітними шляхами, створюючи тим самим основу для нового виробництва. Тваринництво - одна з основних галузей сільськогосподарського виробництва, яка займається розведенням худоби, птиці та інших тварин. Воно забезпечує населення високоякісними продуктами харчування, частка яких в раціоні людини становить приблизно 35% загальної калорійності і більш як 60% потреби білка. Крім того, ця галузь є джерелом для одержання промислової і лікарської сировини. В успішному розвитку тваринництва важливу роль відіграє статистика, яка повинна всебічно і об'єктивно відображати стан і розвиток цієї галузі. Особливу увагу в умовах реформування економічних відносин і переходу до ринкової економіки слід приділити вивченню різноманітних форм господарювання, розвитку орендних, підрядних, кооперативних, акціонерних відносин. В цих умовах статистичний аналіз має бути спрямований на удосконалення економічного механізму господарювання. Зміцнення госпрозрахунку. Впровадження досягнень науково-технічного прогресу і передового досвіду, формування у працівників галузі навичок економічного мислення. Особливістю розвитку тваринництва як галузі сільського господарства є порівняно значна частка фермерських і особистих підсобних господарств населення у виробництві молока, м'яса та інших видів продукції. Це зумовлює потребу у статистичному дослідженні сучасних тенденцій змін поголів'я худоби і обсягів виробництва продукції в цих господарствах. Статистика вивчає стан і розвиток тваринництва за категоріями господарств, адміністративними та економічними районами, сільськогосподарськими зонами і підзонами. А також за виробничими типами господарств. Діяльність керівників і спеціалістів тваринницьких галузей та підрозділів пов'язана зі збиранням, розробкою і аналізом статистичних матеріалів. Щоб кваліфіковано управляти виробництвом, потрібно мати інформацію про трудові і виробничо-технічні ресурси тваринницьких ферм і комплексів, відомості про хід виробничих процесів і досягнуті результати, а також знати способи розробки та аналізу інформації. Розділ І. Система показників і завдання статистики тваринництва 1.1 Предмет, метод і завдання статистики тваринництваЗ давніх часів людство здійснювало облік багатьох явищ і предметів, які виникали в процесі його життєдіяльності. Це і чисельність чоловічого та жіночого населення країни, і прибуток скарбниці держави, і земельні угіддя та їх кількість, і сировинні ресурси та ін. Всю перераховану інформацію надає суспільству статистика. Термін „ статистика&quo ; визначається сукупністю латинських та італійських слів: &quo ;s a us&quo ; (становище, стан справ); &quo ;s a o&quo ; (керована область, держава); &quo ;s a is a&quo ; (державний чоловік, політик, знавець держави). В наукове використання термін &quo ;статистика&quo ; було введено німецьким вченим, професором Гетгингенського університету Г.А

хенвалем у 1743 році для визначення сукупності знань, які характеризують державний устрій, визначні пам'ятки країни, що характеризує її добробут. Однак таке визначення далеко від сучасного тлумачення поняття &quo ;статистика&quo ;. В даний час під статистикою розуміють галузь практичної діяльності, економічної науки та навчальної дисципліни з вивчення способів збирання, обробки та аналізу даних про масові соціально-економічні явища і процеси. Як галузь практичної діяльності статистика займається збиранням, накопиченням, обробкою цифрових даних, які характеризують економіку, населення, культуру, освіту та інші явища в житті суспільства. Статистикою називають також особливу науку, тобто галузь знань, яка вивчає масові явища в житті суспільства з їх кількісної сторони. Основою для вивчення масових явищ є закон великих чисел. Як навчальна дисципліна статистика є складовою нормативної частини дисциплін навчальних планів фахівців з економіки та менеджменту. Перехід економіки України до ринкових відносин наповнює новим змістом роботу підприємців, економістів та менеджерів. А це пред'являє підвищенні вимоги до рівня їх статистичної підготовки. Статистика як суспільна наука має свій об'єкт та предмет дослідження. Статистика розглядається як суспільна наука, галузь практичної діяльності, навчальна дисципліна, яка вивчає кількісну сторону масових соціально-економічних явищ і процесів у нерозривному зв'язку з їх якісною стороною шляхом збирання, обробки та аналізу масових даних, вивченні їх структури та розподілу, розміщенні у просторі та за часом, тенденцій та закономірностей перебігу, щільності взаємозв'язків та взаємозалежностей. Об'єктами статистичного аналізу можуть бути найрізноманітніші явища і процеси суспільного життя. Предметом статистики є розміри і кількісні співвідношення між масовими суспільними явищами, закономірності їх формування, розвитку, взаємозв'язку. Статистика - багатогалузева наука, яка включає загальну теорію статистики, соціально-економічну статистику і галузеві статистики. Галузеві статистики (промислова, сільськогосподарська, транспортна) вивчають стан і розвиток окремих галузей народногосподарського комплексу. Так, сільськогосподарська статистика вивчає кількісну сторону масових суспільних явищ, які відбуваються у сільському господарстві, у нерозривному зв’язку з їх кількісною стороною. Вона розглядає систему об’єктивних показників, що характеризують умови, процеси і результати сільськогосподарського виробництва, виявляє і аналізує закономірності розвитку цієї галузі. Тваринництво - це сукупність споріднених галузей сільського господарства, що займаються розведенням сільськогосподарських тварин, тобто свійських тварин для виробництва цінних продуктів харчування (молока, м’яса, яєць, меду та ін.) і сировини для багатьох галузей переробної промисловості (м’яса, вовни, шкіри, пуху тощо). Тваринництво дає живу тяглову силу (коней, волів та ін.) і основне органічне добриво (гній). З продуктів і відходів тваринництва одержують деякі корми (молочні відвійки, кісткове борошно тощо), а також лікарські препарати (лікувальні сироватки, гормональні препарати і т.п

Так, вд колишнього тотального протистояння з зарубжними авторами поступово дйшло до поширення на теренах колишнього СРСР (переважно у росйських перекладах) праць, у яких простежуються прагнення пдйти до вивчення росйського революцйного досвду без заданого бажання будь-що спростувати саму дею революц, зокрема, у  бльшовицькй реалзац. У певних межах прикладом тут може бути Aрунтовна, ретельно аргументована книга росйського емгранта, сторика й флософа, професора Оксфордського унверситету Г. Каткова «Февральская революця» («The February Revolution»). Автора турбувала не скльки витворювала схема, скльки «добування» якомога ширшого кола фактологчних свдчень про настро й поведнку усх без винятку верств росйського суспльства, що й мало нтегральним результатом такий катаклзм, як закономрне повалення самодержавства, перехд Рос на принципово вищий щабель розвитку. Свордним логчним продовженням цього дослдження можуть слугувати прац американського дослдника О. Рабновича1072 (його батьки були родом з Рос, однак залишили крану в перший рк Громадянсько вйни)

1. Облік доходів від реалізації готової продукції ПП "Газель і К"

2. Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур

3. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

4. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

5. Статистичне вивчення інвестиційної діяльності

6. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
7. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту
8. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

9. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

10. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

11. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

12. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

13. Договір позики (проблеми правової реалізації)

14. Застосування права як особлива форма його реалізації

15. Проблеми реалізації норм права

16. Реалізація Конституції

Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Интерактивный Лев Bondibon.
Лев Болтун – это портативный анимированный динамик, который воспроизводит музыку с Вашего МР3 плеера, смартфона или ноутбука и
638 руб
Раздел: Интерактивные животные
Микрофон "Пой со мной! Русское диско".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Расскажи, Снегурочка»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

17. Реалізація права на житло шляхом будівництва

18. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

19. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

20. Особливості реалізації фонеми в мовленні

21. Побудова дерева каталогів диску і реалізація можливості переходу у вибраний каталог

22. Програмна реалізація системи IP-телебачення на базі архітектури "клієнт-сервер"
23. Реалізація двохзв’язного списка
24. Реалізація функцій ABS(X), [X], {x}

25. Реалізація функцій бібліотеки графіки для виводу тексту у графічному режимі (OutTextXY, SetTextStyle)

26. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

27. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

28. Реалізація шкіряного взуття

29. Експертиза та контроль реалізації товару

30. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

31. Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм

32. Реінжиніринг бізнес-процесів на базі лізингової схеми реалізації обладнання для стоматологічних кабінетів

Игра "Моя первая монополия".
Динамичная игра в торговлю недвижимостью! Играй и учись зарабатывать! Считай деньги, копи наличные и побеждай! Ты можешь стать владельцем
1418 руб
Раздел: Классические игры
Трамвай.
Детский трамвай незаменимый подарок для каждого мальчика. Доставит удовольствие как юным искателям приключений, так и взрослым любителям
720 руб
Раздел: Автобусы, троллейбусы, трамваи
Настольная игра "Выдерни морковку".
Игра позволит вам интересно провести время в кругу семьи и друзей! Зайцы устраивают соревнования за морковкой, которая растет на верху
1790 руб
Раздел: Игры с фигурками

33. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

34. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"

35. Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички

36. Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості

37. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

38. Міжнародне співробітництво в реалізації глобальних екологічних проектів
39. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"
40. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень

41. Резерви збільшення випуску та реалізації продукції

42. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

43. Статистичне вивчення робочої сили та робочого часу

44. Статистичне вивчення та прогнозування динаміки цін на промислову продукцію

45. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

46. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

47. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

48. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 36 цветов, с кистью.
Детские цветные акварельные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное
859 руб
Раздел: Акварельные
Мозаика.
50 фишек. Размер поля: 24 х 35 см. Размер фишки: 40 х 45 х 14 мм. Материал: полипропилен.
450 руб
Раздел: Пластмассовая
Блюдо для блинов "Спелая смородина", 24,5x28x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 24,5x28x3 см. Материал: фарфор.
619 руб
Раздел: Прочее

49. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

50. Методика використання опорних сигналів під час вивчення "Земельного проектування"

51. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

52. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

53. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

54. Перехід від родоплемінної організації первісних часів до перших державних утворень
55. Культура як підґрунтя гармонізації протиріч між людиною і природою
56. Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса

57. Інформаційне забезпечення діяльності організації

58. Дидактичні ігри під час вивчення курсу геометрії основної школи

59. Індивідуалізація комплексної терапії хворих на хронічне обструктивне захворювання легень І-ІІ стадії в залежності від клініко-імунологічних варіантів перебігу

60. Неспецифічний виразковий коліт: оптимізація діагностичної та лікувальної тактики

61. Оптимізація діагностики і профілактики спалахів негоспітальної пневмонії, що виникає на тлі гострих респіраторно-вірусних інфекцій серед військовослужбовців строкової служби

62. Оптимізація діагностики та лікування гнійно-запальних захворювань лиця та шиї

63. Оптимізація реконструктивної хірургії монокулярної травматичної катаракти у дітей

64. Оптимізація хірургічного лікування діабетичної стопи

Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40
Трусики для девочек Moony, 9-14 кг, 44 штуки.
Дышащий материал отлично испаряет пот, а специальные рассеивающие ячейки эффективно впитывают "детские неожиданности" и
1423 руб
Раздел: Обычные
Держатель балдахина с двойным креплением (в пенале).
Крепление для балдахина состоит из двух полых трубок, которые вставляются одна в другую, верхней спирали для балдахина и двух креплений к
303 руб
Раздел: Балдахины, держатели

65. Роль кори головного мозку в системній організації діяльності організму

66. Вдосконалення організації експортно-імпортної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

67. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

68. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

69. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

70. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління
71. Організація виробництва в дільниці виробничого цеху
72. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ЗАТ Шпалерна фабрика "Едем", м. Дніпропетровск

73. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

74. Реінжиніринг, як важливий напрям інноваційної діяльності ОВС в умовах жорстокої конкуренції на ринку товарів і послуг

75. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

76. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

77. Активізація пізнавальної діяльності учнів

78. Використання інтерактивних методів на уроках біології під час вивчення теми: "Молюски"

79. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах

80. Моніторинг діяльності спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів

Вкладыши "Лето".
Вкладыши "Лето" - это развивающая игрушка, предназначенная для детей в возрасте старше 3-х лет. При помощи такой игрушки ребёнок
503 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Конструктор металлический для уроков труда №2.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
397 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Машина-каталка Ламбо "Розовая Принцесса".
Ультрамодный автомобиль Ламбо - это воплощение стиля, опережающее время! Машина-каталка "Розовая Принцесса" - не просто веселая
1369 руб
Раздел: Каталки

81. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

82. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

83. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

84. Система вивчення іменників дітьми початкових класів

85. Теоретико-методичні аспекти організації практичного навчання при вивченні студентами дисципліни "Механізація тваринництва"

86. Планування і організація навчальної діяльності
87. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії
88. Устаткування дільничної станції пристроями електричної централізації системи БМРЦ

89. Соціально-психологічний підхід до вивчення подружніх конфліктів

90. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

91. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

92. Соціалізація дітей-інвалідів в Україні

93. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

94. Організація будівництва ділянки дороги ІІІ категорії

95. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

96. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

Брелок для поиска ключей.
Брелок для поиска ключей - просто находка для тех, кто часто теряет ключи либо какие-нибудь вещи в доме. Просто прикрепите брелок к
315 руб
Раздел: Пластиковые брелоки
Ножницы "Pigeon" для детских ногтей.
Детские ножницы для ноготков самых маленьких Pigeon - их маленькие, тонкие закругленные лезвия позволяют без опаски подстригать ноготки
709 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Глобус "Зоогеографический детский", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
502 руб
Раздел: Глобусы

97. Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії

98. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

99. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.