Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ЗМІСТ Вступ 1.Організаційно-економічна характеристика підприємства Місце розташування, природні, економічні умови ТОВ „Агрофірма Україна&quo ; Розмір ТОВ „Агрофірма Україна&quo ;, його спеціалізація і організаційна структура Основні економічні показники господарської діяльності господарства 2.Аналіз руху грошових потоків Значення і задачі аналізу Склад і структура оборотних засобів Джерела формування оборотних засобів Аналіз структури поточних зобов'язань Види кредитів на підприємстві Оцінка резервів ефективного використання кредиту Висновки Список використаних джерел ВСТУП Кредит є важливою категорією ринкової економіки, що відображає реальні зв'язки і відносини економічного життя суспільства. Кредит завжди був і залишається важливим важелем у стимулюванні розвитку виробництва. За його допомогою прискорюється процес обігу капіталу як на макро-, так і на мікроекономічному рівні. Опосередковуючи всі стадії відтворювального процесу, кредит сприяє досягненню вищої рентабельності виробництва і прибутковості капіталу. Кредит виник з практичних потреб розвитку виробництва, його пристосування до постійного дефіциту капіталу - грошових і матеріальних ресурсів. За рахунок кредитів на підприємствах забезпечується організація як поточного господарського обороту, так і розширене відтворення основного капіталу, створення додаткових виробничих потужностей. В Україні в сучасних умовах актуальною є проблема реформування системи кредитування суб'єктів господарської діяльності. Йдеться, насамперед, про орієнтацію банківського сектору на першочергове кредитування пріоритетних у народногосподарському плані виробництв. Для виходу української економіки з кризи кредитні відносини мають бути підпорядковані пожвавленню інвестиційної та інноваційної діяльності, фінансовому забезпеченню структурних перетворень та економічному зростанню. Більшість проблем у діяльності кредитування у сучасних умовах пов'язано з проведенням ризикованої кредитної політики. Основні умови одержання кредиту визначені Положенням про кредитування від вересня 1995 p., затвердженого правлінням Національного Банку України. Ним передбачено, що кредит повинен бути забезпеченим, мати чітко визначений термін користування та цільовий характер, має платний характер та повинен бути обов'язково повернутий і не видаватись для відшкодування збитків, одержаних від господарської діяльності, формування та збільшення статутного фонду та придбання цінних паперів. Решта умов, у тому числі плата за кредит та форми його повернення, визначаються за угодою між кредитором та позичальником. Проблеми банківського кредитування досліджували в своїх працях такі учені-економісти, як О.Дзюблюк, В.Сусіденко, Т.Клименко, В.Лагутін, І.Аванесова, Ю.Потійко, М.Алексєєнко та інші. Метою дослідження даної курсової роботи є аналіз ефективного використання короткострокового кредиту ТОВ &quo ;Агрофірма Україна&quo ; Мелітопольського району Запорізької області. Для досягнення зазначеної мети поставлені такі завдання: визначити забезпеченість господарства оборотними засобами; виявити причини незадовільного забезпечення окремими видами ресурсів; -зробити аналіз платоспроможності господарства, або його можливостісвоєчасно і повно розрахуватися за отриманими позичками; -розрахувати потребу в кредиті; -передбачити майбутній стан підприємства за отриманої позички.П

редметом дослідження є використання короткострокової банківської позички підприємством. Об'єктом дослідження є Товариство з обмеженою відповідальністю &quo ;Агрофірма Україна&quo ; Мелітопольського району Запорізької області. Джерелами аналітичного матеріалу є статистична та фінансова звітність господарства за період з 2003 по 2005 рік, прогнози, плани економічного розвитку. Для аналізу використовуються наступні методи дослідження: факторний аналіз для визначення відокремленого впливу кожного з факторів (власного та позикового капіталів) на кінцевий показник, що аналізується (коефіцієнт фінансової стійкості); аналітичне вирівнювання рядів динаміки як самий точний спосіб обробки рядів для виділення основної тенденції зміни коефіцієнта загальної ліквідності; метод фінансових коефіцієнтів для визначення взаємозв'язків показників; структурний аналіз для виявлення впливу кожної позиції на результат в цілому. Курсова робота складається із вступу, 2-х розділів, висновків і пропозицій, списку використаних джерел (22 найменування). Робота викладена на 37 сторінках комп'ютерного тексу і містить 15 таблиць, 2 рисунки та чотири додатки. 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Місце розташування, природні, економічні умови ТОВ &quo ;Агрофірма Україна&quo ; Товариство з обмеженою відповідальністю &quo ;Агрофірма Україна&quo ; створене громадянами шляхом реорганізації КСП &quo ;Україна&quo ;, об'єднанням їхнього майна і підприємницької діяльності з метою одержання прибутку і має повну господарську самостійність. ТОВ &quo ;Агрофірма Україна&quo ; розташоване у південно-західній частині Мелітопольського району. Адміністративним центром господарства є село Новгородківка. Відстань до районного центру м. Мелітополя - 25 км, до автошляху Москва-Сімферополь - 20 км. По території господарства з заходу на схід йде асфальтована автомобільна дорога Одеса-Ростов. Господарство розташоване у зоні сухого степу з недостатньою кількістю опадів та нерівномірним їх розподілом по періодам року, високими температурами влітку, низькою відносною вологістю повітря та частими сильними вітрами. Середньорічна кількість опадів складає 431 мм, максимальна їх кількість приходиться на травень. Влітку опади щорічно мають переважно зливовий характер та випадають вони нерівномірно, в зв'язку з чим червень-липень звичайно бувають засушливими. Тому дуже пагубне впливає зниження кількості опадів у період вегетації сільськогосподарських рослин на їх ріст та розвиток. Високі температури, часті засушливі вітри сприяють швидкому випаровуванню вологи з ґрунту. На території ТОВ&quo ;АФ Україна&quo ; переважають щорічно східні та північно-східні вітри, максимальна їх швидкість сягає 26-30 м/с. Середня температура повітря найхолоднішого місяця січня -4 °С, найтеплішого липня 23,1 °С. Останні весняні заморозки простежені 20 квітня, а перші осінні - в кінці вересня - на початку жовтня. Літні температури тривають щорічно не менше 5 місяців, а тривалість без морозного періоду - 191 день. Сніговий покрив щорічно нестійкий, кількість днів зі сніговим покривом не перевищує ЗО діб.

В зимовий період дуже часто трапляються відлиги, що призводить до утворення льодової корки на місцях з пониженим ландшафтом, наявність якої негативно впливає на зимування озимих зернових та інших культурах. Рельєф території ТОВ &quo ;АФ Україна&quo ; представлений широко хвильовим корінним водорозділовим плато. Ґрунтові води на території господарства знаходяться дуже глибоко до 25 м. Характер їх в різних місцях плато неоднаковий. В одних місцях вода слабо мінералізована, питна і придатна для поливу, в інших значно засолена та непридатна для пиття та поливу. Основним джерелом зволоження грунту є природні атмосферні опади. Предметом діяльності Товариства є : -виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції, у т.ч. вирощування зернових і бобових культур, переробка їх на борошно; вирощуванняолійних культур і переробка їх на олію; вирощування овочів; вирощування кормових культур і цукрового буряка; виробництво і реалізація продуктів тваринництва, у т.ч. вирощування ВРХ і свиней на м'ясо; вирощування молочної череди , реалізація молока і переробка на масло і кисломолочну продукцію; заготівля, переробка і реалізація сільгоспсировини; створення і реалізація лізингових послуг; постачання населенню району продуктів харчування тощо. Товариство є юридичною особою, має право від свого імені укладати договори, одержувати майнові й особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді. Товариство має самостійний баланс, круглу печатку зі своїм найменуванням, фірмовий знак, фірмові бланки, штампи, розрахунковий і інші рахунки в банках. Товариство &quo ;Агрофірма Україна &quo ; здійснює свою діяльність відповідно до Закону України &quo ;Про господарські товариства&quo ;, чинним законодавством України, установчим договором і Статутом. Прибуток є загальним показником фінансових результатів діяльності Товариства. Увесь прибуток, отриманий Товариством у результаті його господарської діяльності за рік, є власністю учасників і після сплати податків та інших платежів, створення фондів Товариства, підлягає розподілу між учасниками пропорційно їхнім часткам у Статутному фонді. Товариство має резервний фонд, що формується за рахунок щорічних відрахувань, у розмірі 25% Статутного фонду. Майно Товариства складають основні й оборотні засоби, вартість яких відбивається на самостійному балансі Товариства. Товариство здійснює податковий, бухгалтерський, управлінський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність по формах, встановлених органами державної статистики. Результати господарської діяльності відбиваються в річному звіті і балансі, що підтверджуються зборами учасників. Таким чином, господарство знаходиться в одному населеному пункті, має два відділки і розвиває три галузі: рослинництво, розведення ВРХ та свиней. Ця та інша інформація розглянута в таблиці 1.1. Таблиця 1.1 – Місцезнаходження і склад ТОВ &quo ;Агрофірма Україна&quo ; (на кінець 2005 року) Показники Відстань: до обласного центру, км 120 До районного центру, км 25 До залізничної станції, км 25 До автошляху Москва-Сімферополь 20 Кількість: населених пунктів 1 Відділків 2 Галузей 3:рослинництво, тваринництво: розведення ВРХ, свиней Тракторно-рільничих та інших бригад в рослинництві 1 Тваринницьких ферм -всього 3 В т.ч

Сложность этой банковской жизни, в которую вовлечен рядовой гражданин, поначалу шокирует советского простака. Вначале даже обыкновенная банковская машина, выдающая наличные, вызывала у нас остолбенение. Помню, как мы изумленно наблюдали на Мэйн-стрит в Анн-Арборе: какой-то типчик хипповатого обличья стоит у стены какого-то дома, нажимает какие-то кнопки, и из дома выскакивают ассигнации, и типчик засовывает их в карман. Теперь и я сам с ловкостью, какой тот типчик, может быть, позавидовал бы, отщелкиваю на этой машине различные трансекшн, беру чистоганом, делаю депозиты, осведомляюсь, «сколько луидоров у нас осталось», и т.п. Пока мы научились более-менее шевелить мозгами, чтобы извлекать удобства из банковской системы, мы попросту зверели от всех этих «балансов», «кредитов», «дебитов», «депозитов»… Должен признаться, что некая система «Чекстра», в которую меня вовлек мой банк, до сих пор кажется мне формой замаскированного грабежа, хотя я и понимаю, что она направлена на мое благоденствие. Еще более сложным и, кажется, совсем уже непостижимым (во всяком случае, на текущий момент) кажется нам соотношение между списанием с налогов, займами в банке и учетными ставками

1. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

2. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу

3. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

4. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

5. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

6. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві
7. Аналіз використання робочого часу менеджера
8. Шляхи підвищення ефективного використання персоналу

9. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

10. Аналіз використання оборотних коштів

11. Напрямки ефективного використання основних фондів в сучасних умовах господарювання на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

12. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

13. Підвищення ефективності використання оборотних засобів

14. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки

15. Облік запасів і аналіз ефективності їх використання

16. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

Папка для рисунков и нот, на молнии "Ласпи", А2.
Главное назначение — хранение и перемещение не только рисунков, чертежей, эскизов и т.д. (до формата А2), но прочих материалов,
804 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Мотоцикл-каталка Pilsan "Mini Moto" (цвет: красный, с музыкой).
Каталка от компании Pilsan, выполненная в виде красного мотоцикла, может понравиться энергичным и активным детям в возрасте от трех лет.
2183 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные BIC "Evolution", 18 цветов.
Цветные карандаши произведены без использования дерева. Ударопрочный стержень - не расщепляется при механическом воздействии. Безопасные -
388 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ "Надра" в 2004–2008 рр

18. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

19. Аналіз ефективності операцій хеджування. Опціони

20. Аналіз економічної ефективності КГ "Зоря"

21. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

22. Методи підвищення ефективності виробництва і використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів
23. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"
24. Аналіз чутливості використання методу Якобі для рішення задач лінійного програмування

25. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

26. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

27. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

28. Аналіз чинних навчальних програм із курсу "Я і Україна" з точки зору використання народознавчого матеріалу

29. Підвищення ефективності механічної обробки деталей з використанням полімервмісних МОТЗ

30. Аналіз та статистичне моделювання показників використання вантажних вагонів

31. Основи розчинення та його використання в хімічному аналізі

32. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты

33. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

34. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

35. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

36. Ефективність використання ресурсів підприємства

37. Основи проектного аналізу та його використання на практиці

38. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів
39. Понятие и значение государственного кредита
40. Small business lending in Kazakhstan (предоставление кредитов малому бизнесу в Казахстане)

41. Лексическая эквивалентность при переводе художественного текста с нидерландского языка на русский. Особенности перевода метафор. (на материале перевода отрывка из романа Анны Энквист "Тайна")

42. "Реквием" Анны Ахматовой

43. Анна Андреевна Ахматова

44. Анна Герман

45. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

46. Применение экспресс-анализаторов АН-7560, АН-7529 и АС-7932 в аналитической химии

47. Проблемы совершенствования порядка установления, начисления и взимания процентов по кредитам в коммерческих банках /на материале АКБ Украина/

48. Статистика кредита

Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Пеленки одноразовые впитывающие TerezaMed "Normal" (60х90 см, 30 штук).
Одноразовые пеленки TerezaMed "Normal" сочетают в себе высокое качество материалов и доступную цену. Они созданы специально для
599 руб
Раздел: Пелёнки
Спрей для очистки маркерных досок, 250 мл.
Спреи для очистки маркерных досок предназначены для очистки маркерных досок после окончания работы с ними. Порой недостаточно использовать
320 руб
Раздел: Аксессуары для досок

49. Автоматизированная обработка информации долгосрочных кредитов банка

50. Залог как форма обеспечения возвратности кредита

51. Роль кредита в социально-экономическом развитии страны

52. Необходимость, сущность и формы кредита. Принципы кредитования

53. Мониторинг кредитов, его цель и задачи

54. Учет кредитов банка
55. Учет кредитов, займов и средств целевого финансирования
56. Статистика кредитов и расчетов

57. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

58. Анна, жена Иоанна III Ватаца, и ее время

59. Жаворонок. Ануй Жан

60. Аничков мост

61. Анна Зегерс. Антифашистская направленность ее произведений

62. «Романность» лирики Анны Ахматовой

63. Тема Родины в поэзии Анны Ахматовой

64. Особенности поэтического мира Анны Ахматовой

Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно
24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые
Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)

65. О поэме Сергея Есенина "Анна Снегина"

66. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой

67. С. Есенин. "Анна Снегина"

68. Поэма "Реквием" Анны Ахматовой как выражение народного героя

69. Роман "Анна Каренина"

70. Анна Ахматова
71. Л.Н. Толстой. Роман Анна Каренина
72. Ана

73. "Поэма без героя" Анны Ахматовой

74. Анна Ахматова

75. Маркетинговий аналіз ситуації

76. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

77. Аналіз менеджменту ВАТ Сумсільмаш

78. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

79. Структура бізнес-аналізу (в формі питань)

80. Опера Гаэтано Доницетти "Анна Болейн" (Anna Bolena)

Фоторамка на 8 фотографий С31-025 Alparaisa "Love&Family", бронзовый, 70,5x34 см.
Размеры рамки: 70,5x34 cм. Размеры фото: - 15х10 см (4 штуки), - 10х15 см (4 штуки). Фоторамка-коллаж для 8-ми фотографий. Материал:
636 руб
Раздел: Мультирамки
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Velvet Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
404 руб
Раздел: VIP-ручки
Сушилка для белья "Ника" напольная складная, 20 метров.
Размер: 200х55х96 см. Длина сушильного полотна: 20 метров. Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная, с
993 руб
Раздел: Сушилки напольные

81. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

82. Анна Ахматова

83. Аналіз діалогу Платона Гіппій Більший в контексті метафізики.

84. Аналіз праці К.Маркса "Маніфест комуністичної партії"

85. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

86. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)
87. Отчет по практике по кредиту и кредитным операциям на ОАО Саранский завод Резинотехника
88. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

89. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

90. Курсовая разница по кредитам и займам, полученным в иностранной валюте

91. Аналіз діяльності комерційних банків

92. Инфраструктура кредито-банковской системы

93. Способы обеспечения возврата кредита

94. Консорциальные (синдицированные) кредиты

95. Классификация банковских кредитов и принципы банковского кредитования

96. Формы кредита в экспортно-импортных операциях: форфетирование, кредит по открытому счету и овердрафт

Канистра-бочонок со сливом, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
443 руб
Раздел: Баки, канистры
Настольная игра "Эволюция".
Разнообразие живых организмов, населяющих нашу планету, поистине поражает. Теория эволюции объясняет это различием способов, которые
1090 руб
Раздел: Карточные игры
Доска магнитная для рисования, со штампиками.
Магнитная доска предназначена для рисования; у доски стирающееся поле для создания рисунков при помощи специального маркера. На
347 руб
Раздел: Магнитные доски

97. Інтегральна ефективність діяльності

98. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

99. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.