Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Група прізвищ з суфіксом -ець вказує на вихідців з різних міст України: Богуславець, Бориславець, Батуринець, Гайсинець, Канівець, Козинець, Мглинець, Полтавець, Уманець, Хоролець, Чигринець та ін. Назва мешканців міста Коломиї, відомого багатими соляними промислами, стала загальною назвою добувача або торгівця сіллю (порівняймо у народній пісні «Ой чи ти козак, чи ти чумак, чи ти коломиєць? Передай мені хоть сухарь на гостинець»), яка ввійшла і до українського антропонімікону. Ми увіходимо в світ слова, Себе шукаєм в древній праоснові. І дума предків постає жива, І воля їх вчувається у слові. О. Довгий Загальновідомо: без мовного зв'язку з рiдним народом не може бути повноцiнного нацiонально-духовного життя і вираження особистостi. Підтвердженням цього є назва нашої мови. Лексема походить від давньоруських слів &quo ;молвь&quo ;, &quo ;молвити&quo ;, що означають &quo ;освiтитися&quo ;, &quo ;стати духовно чистими&quo ;. Воiстину, коли &quo ;я молюся чужою мовою, то вуста мої моляться, а серце спить&quo ; (Св. Павло). Такі видатні вчені як Вільгельм фон Гумбольдт, Олександр Потебня, Мартін Хайдеггер, Едвард Сепір були переконані, що кожна мова несе в собі своєрідну картину світу. Чому так? Як наша мова поєднує нас із далекими предками і дозволяє зберігати свою особливість, інакшість у глобалізованому світі? А як ставитися до двомовності? Чи може двомовність призвести до роздвоєння особистості? Ось як відповідає на ці питання Кирило Стеценко, музикант, композитор і громадський діяч: «Мова — це не лише засіб комунікації, а й своєрідна операційна система такого великого комп’ютера, яким є суспільство. Так, комп’ютер може працювати на базі «Віндовз» чи «Лінукс», але одночасно включити обидві системи не вийде. Суспільство або людина використовує мову як базову оперативну систему, на основі якої працюють усі інші програми. І якщо ця базова система недорозвинена чи конфліктує з іншою операційною системою, то обов’язково виникають певні помилки, які ведуть до застою, замкнених кіл і до того, що люди, які входять до інших базових систем, де не існує подібних проблем, конкурентно виграють». Яка ваша думка? Обговоріть ці питання в класі. На сайтах Інтернету знайдіть інформацію про названих вище мовознавців та їх праці. Підготуйте короткі словникові статті до вашого словника «Мовознавство в іменах». ◊ «У надрах лексики потужною пружиною стиснутий досвід наших пращурів – їхні уявлення, погляди, думки, переживання, відчуття прекрасного» (Пилип Селігей). Доведіть цю думку, прочитавши текст. Що нового ви дізнались? Який стиль і тип мовлення представляє цей текст? Знайдіть на сайтах Інтернету інформацію про українського мовознавця І.Огієнка, якою можна доповнити цей текст. Охарактеризуйте семантичне навантаження слова &quo ;рід&quo ; у наведеному уривку. Створіть словотвірний ланцюжок до слова «рід». Встановіть твірні основи та словотворчі чи формотворчі афікси у підкреслених словах. Назвіть спосіб творення виділених слів. Виконайте синтаксичний аналіз першого речення. Давньоруське слово родъ завжди функцiонувало з низкою значень, серед яких i такі: &quo ;сукупнiсть поколiнь&quo ;, &quo ;сiм'я&quo ;, &quo ;велика патрiархальна сiм'я&quo ;.

Багатозначність цього iменника стала основою для утворення з допомогою префiкса у- і загальнослов'янського слова urod - &quo ;народжений не в рiд&quo ; («той, хто чимось вiдрiзняється вiд iнших в роду»). Звiдси в одних мовах - позитивна (пор. укр. врода - краса, пол. uroda краса, чес. urod - урожай), в iнших - нейтральна або навіть негативна семантика (пор.: в укр. врода - краса, рос. урода - людина з фiзичними вадами). Згідно із тлумаченням Івана Огієнка, Рід - це Бог долі, талан, суд-присуд (згадаймо приказку: &quo ;Так йому на роду написано&quo ;), а Рожаниці - це богині людської Долі, феї, що з΄являються при народженні дітей. Свято Рожаниці відзначали крупичним хлібом, сиром та добровонним вином&quo ; на день Богородиці 8-го вересня. Із словом рід пов'язані слова брат і &quo ;дpуг&quo ; ( drugъ). В основі слова &quo ;друг&quo ; давньоруський корінь деръ, що означає &quo ;міцний&quo ;. Етимологiчно спорідненими і слова &quo ;здрастуйте&quo ;, &quo ;дружина&quo ;, &quo ;держава&quo ;: в цих словах видiляється корiнь дер-, &quo ;дерево&quo ;. Отже, коли ми говоримо:&quo ;Здрастуйте&quo ;, то бажаємо людинi бути &quo ;гарним деревом&quo ;, тобто здоровим. Історія слів – це коріння мови, історія народу, його зв’язків з іншими мовами і національними культурами. Вивчає походження та історію слів етимологія. Цей термін багатозначний. Енциклопедія «Українська мова» визначає зміст етимології так: Етимоло́гія (від грец. ἔ& au;&upsilo ;μ&omicro ;& u; «істина», λόγ&omicro ;ς «слово, вчення») — 1) розділ мовознавства, що вивчає походження й минулі етапи розвитку слів та морфем певної мови або груп мов; 2) пояснення походження якогось слова за допомогою зіставлення його зі спорідненими словами тієї самої або іншої мови. Вивчення лексикології, фразеології, словотвору, морфології неможливе без використання відомостей з етимології. Одержані в результаті етимологічних досліджень висновки про значення слів на давніх етапах мовного розвитку дають конкретні уявлення про соціально-економічне життя і мислення носіїв мови в доісторичні часи. Основною одиницею етимології є етимон, що розглядається лінгвістами як початкове слово, початкова основа чи морфема (найчастіше корінь). Проаналізувати походження певного слова (похідного слова) – означає виявити інше слово, від якого воно утворилося (твірне слово). Коли на базі твірного слова утворюється похідне, то на основі одного лексичного значення виникає інше, то на основі одного лексичного значення виникає інше, нове. Корисно знати У видавництві «Міленіум» (Київ, 2002) надрукована книга «Етимологія української мови» за редакцією О.І.Потапенка. Посібник присвячено вивченню складних теоретичних і практичних проблем української етимології. У ньому з'ясовуються науково-теоретичні засади етимології, принципи, поняття народної етимології, її типи тощо. Значну увагу приділено етнолінгвістичному аспекту походження слів, фразеологізмів, уміщено систему проблемно-пошукових завдань і вправ. Наприклад, слово щастя походить від праслов'янського слова sъčкs ьje “гарна частина, гарна доля”.

Порівняємо в різних мовах: лат. fзlоci вs “щастя” ← лат. fзlоs “успішний, багатий, плодючий”; рос. ликовать “радіти” ← ликъ “співи, танці, свято”– на святі люди радіють; франц. embarras “збентеження” ← embarras “перепона”– несподівана перепона викликає розгубленість; нім. gefalle “подобатися” ← falle “падати, випадати”– мотивація пояснюється ситуацією вдалого випадіння жереба або гральної кості. ◊ Прочитайте текст. Визначте його стильову приналежність, основну думку автора. Що нового ви дізнались? Що вам відомо про історію назви нашої держави? Яких значень словам надають афікси у підкреслених словах? Чи є у тексті слова, утворені безсуфіксним способом? Яке їх смислове і стилістичне навантаження? Випишіть з тексту споріднені слова, поясніть їх значення. Поясніть уживання тире в реченнях. Назва нашої країни УКРАЇНА з'явилася в останній чверті XII ст. Уперше в Іпатському списку «Повісті минулих літ», де літописець розповідає про смерть переяславського князя Володимира Глібовича у 1187 р., сказано: «І плакали по ньому всі переяславці. За ним же Україна багато потужила». Походження назви Україна здавна привертало увагу вчених, але однозначного пояснення й досі немає. Одні дослідники пов'язували її зі словами край «найвіддаленіша від центру частина території, околиця», у(= біля) краю, тобто «погранична територія», інші - з іменниками край, країна у значенні «рідний край, своя країна, рідна земля; земля, населена своїм народом». І, нарешті, ще один погляд, за яким назва Україна нібито походить від дієслова украяти (відрізати), тобто первісне значення цієї назви — «шматок землі, украяний (відрізаний) від цілого, який згодом сам став цілим (окремою країною)». Найвірогіднішою й найпереконливішою слід вважати версію, яка пов'язує назву Україна зі словами край, країна, хоч зв'язок цей не прямий, а значно складніший. Як дослідив український учений В. Скляренко , процес становлення поняття «Україна» був досить тривалим і мав декілька етапів. Іменник край із значенням «відрізок, шматок; шматок землі» був ще у спільнослов'янській мові ( krajь) і нині відомий багатьом слов'янським мовам. Оскільки слов'янські племена споконвіку мали свої території, які здебільшого відділялися природними рубежами — річками, лісами, болотами, солончаками (отже, ніякої мішанини племен не було), давньослов'янське слово край «відрізок, шматок землі» набуло нового значення — «територія, що належить племені», а згодом також і значення «крайня межа території племені, початок (або кінець) території племені, берег». На означення простору в праслов'янській мові вживався спеціальний суфікс -іна (dol i a = doli a «долина», iz i a = izi a «низина»). За цим самим зразком ще в праслов'янський період утворилося і слово країна (kraj i a) у значенні «територія, яка належить племені». Разом з іменником край у праслов'янській мові був також іменник украй ( ukrajь), що означав «відрізок від шматка; відділений шматок землі; відділена частина території племені; крайня межа відділеної частини території племені».

Катера, баржи, буксиры, лодки, самодельные плоты, подручные средства – все использовалось для эвакуации войск под губительным вражеским огнем с воздуха и земли. В этой обстановке не командами, а самостоятельно переправлялись техники и «безлошадные» летчики полка. Только через неделю весь состав был в сборе. 20 мая 1942 года бои на Керченском полуострове закончились. Часть наших солдат и офицеров, не успевших эвакуироваться, ушли в отряды крымских партизан, другие – вместе с жителями окрестных населенных пунктов (это были старики, женщины, дети) скрылись в катакомбах Аджимушкая. …А товарища выручай! Получив недостающие самолеты, полк перелетел на аэродром Староминская и вошел в оперативное подчинение 236-й истребительной авиадивизии. Перед летчиками была поставлена совершенно новая нелегкая задача: прикрывать южное побережье Таганрогского залива от возможной высадки десанта. Такого оборота дела никто не ожидал, и вначале среди летчиков чувствовалось некоторое замешательство: ведь на морские цели никто не летал

1. Мова та історія (розвиток мови)

2. Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті

3. Історія взаємовідносин людини і природи. Основні поняття популяційної екології людини

4. Разработка основных разделов проекта производства работ

5. Проект "Глобалстар". Геодезические спутники /ERS-1,ERS-2/

6. Экспертиза проекта генплана промышленного предприятия
7. Модель экономического развития Южной Кореи на современном этапе
8. Экономика, география, политическое устройство и место в современной мировой экономике Южной Кореи

9. Геоинформационные проекты Барнаула

10. Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)

11. Регистрация юридического лица (проекты документов)

12. Конституционные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева

13. Муниципальная собственность как объект муниципального управления (на примере МО “Город Архангельск”)

14. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

15. Мои профессиональные планы после окончания учебного заведения

16. База данных для проекта досугового учреждения в городе Муроме Владимирской области

Сковорода чугунная, блинная 2504, 23 см.
Диаметр: 23 см. Высота: 2 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью,
520 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Карандаши цветные, шестигранные, 24 цвета.
Карандаши цветные для художественных работ и детского творчества. Современный дизайн. Графитовый стержень имеет высокую степень прочности,
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подставка для украшений Jardin D’ete "Розовая глазурь".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
851 руб
Раздел: Подставки для украшений

17. Проект выставки: "ПОВСЕДНЕВНЫЙ КОСТЮМ КОНЦА 20 ВЕКА"

18. "Я была тогда с моим народом..." А.Ахматова

19. Мое отношение к Наполеону Бонопарту

20. "Конармия". Анализ новеллы Бабеля "Мой первый гусь"

21. «… и в мой жестокий век восславил я свободу…» тема вольности в произведениях А. С. Пушкина

22. Мой Есенин
23. Реформаторские проекты Александра I и М.М.Сперанского
24. Проект учета пользовательских счетов для интернет-провайдеров на базе OS FreeBSD с применением программы "Billing ISP"

25. Разработка проекта локальной вычислительной сети административного здания судебного департамента

26. Методичний посібник до курсового проекту з дисципліни "Цифрові обчислювальні машини"

27. Разработка проекта ИВС для управления файловыми ресурсами и ресурсами печати в сетях под управлением Win2000

28. Обзор современного программного обеспечения управления проектами

29. Организационный инструментарий управления проектами (сетевые матрицы, матрица разделения административных задач управления, информационно-технологическая модель)

30. Химия и Стоматология (Химия в моей будущей профессии)

31. Проект создания системы поддержки принятия решений оперативно-дежурной службы милиции

32. Моя школа

Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки
Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный

33. Мой путь к успеху

34. Составление проекта НТД и определение качества блюда "Ризотто по-итальянски"

35. Проект трехкорпусной выпарной установки для концентрирования Gн=4,2 кг/с цельного молока

36. Проект термического отделения для обезуглероживающего и рекристаллизационного отжига изотропной электротехнической стали третьей группы легирования в толщине 0.5 мм в условиях ЛПЦ-5 АО НЛМК

37. Проект холодильной установки для охлаждения воды в технологических целях холодопроизводительностью 200 квт в г. Кирове

38. Технический проект на производство топографо-геодезических работ
39. Лекции по Физической оптике чл.-кор Курбатова Л.П.
40. Пояснительная записка к курсовому проекту по ТММ Расчет редуктора

41. Комплексный дипломный проект: Проект участка по производству технологических приспособлений для электромеханического восстановления и укрепления поверхностного слоя деталей машин. Цилиндрические поверхности

42. Комплексный дипломный проект: Проект участка по производству технологических приспособлений для электромеханического восстановления и укрепления поверхностного слоя деталей машин. Плоские поверхности.

43. Инженерный проект строительства автомобильной дороги "А-Б"

44. Проект участка цеха с детальной разработкой единичного технологического процесса изготовления детали "Картер"

45. Проект ТЭЦ на 4 турбиы К-800

46. Проект планировки города на 80 000 жителей

47. Проект вулканизаторного отделения на 200 автомобилей Маз 5335 и на 150 автомобилей ЗИЛ 130

48. Проект зон ТО-2 и ПР с разработкой слесарно-механического отделения

Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Пеленки одноразовые впитывающие TerezaMed "Normal" (60х90 см, 30 штук).
Одноразовые пеленки TerezaMed "Normal" сочетают в себе высокое качество материалов и доступную цену. Они созданы специально для
599 руб
Раздел: Пелёнки
Спрей для очистки маркерных досок, 250 мл.
Спреи для очистки маркерных досок предназначены для очистки маркерных досок после окончания работы с ними. Порой недостаточно использовать
320 руб
Раздел: Аксессуары для досок

49. Проект восстановления коленчатого вала ЗИЛ 130 с применением ультразвукового упрочнения

50. Что закрепляется в моей памяти и почему ?

51. Мой психологический портрет

52. Проект узла коммутации телеграфных связей в областном центре

53. Проект новой участковой станции

54. Искусственное осеменение коров
55. Термоядерный синтез для производства электроэнергии в России и проблемы этого проекта для общества
56. Химия и Стоматология (Химия в моей будущей профессии)

57. Бизнес-план как модель инвестиционного проекта

58. Оценка инвестиционных проектов

59. Концепция АС. Эскизный проект

60. Место Северной и Южной Кореи в мировых экономических связях. Сравнительная характеристика

61. Миссия, цели, стратегия и оргструктура моей организации

62. Управление проектом: развертывание систем персонального радиовызова

63. Инвестиционный анализ проекта (хлебо-булочной)

64. Организация управления проектами

Настольная игра "Халли Галли" (Halli Galli).
Что нужно, чтобы приготовить самый лучший фруктовый салат? Конечно же, настольная игра Халли Галли (Halli Galli)! Итак, у вас есть колода
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Музыкальная игрушка "Осьминог".
Веселый "Осьминог" станет настоящим музыкальным центром для вашего малыша, в нем так много звуков! Ребенок будет с восторгом
335 руб
Раздел: Животные
Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки

65. Финансовые аспекты анализа инвестиционных проектов

66. Инвестиционная привлекательность проекта

67. Формирование команды для осуществления проекта

68. Обзор современного программного обеспечения управления проектами

69. Мой идеал менеджера

70. Разработка бизнес-плана проекта по производству и сбыту прибора для диагностики и медикаментозного тестирования БИОТЕСТ /бизнес-план/
71. Эффективность проекта "NPV"
72. Экономическое обоснование развития или создания проекта

73. Анализ инвестиционной ситуации. Принятие решений по инвестиционным проектам. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов

74. Методы оценки эффективности инвестиций и обоснование их экономической целесообразности по проекту

75. Технико-экономические расчеты к проекту отделения переработки КХК (коллективного химического концентрата) в концентрат РЗЭ

76. Методы оценки инвестиционных проектов

77. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции

78. Проекты реформ забайкальского пограничного казачьего «войска» второй четверти XIX в.

79. Мой XX век

80. Історія України

Поильник-непроливайка "Малыши и малышки", со сменным носиком (с 4 месяцев), 150 мл.
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки" идеально подойдет в качестве первого поильника для Вашего Малыша. Силиконовый носик
393 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные

81. Беларуская мова у двадцатыя гады ХХ стагоддзя

82. Манхеттенский проект

83. Релігійний фактор в історії Росії

84. Таблиця дат з історії (1917-21)

85. Британские инициативы по созданию буферной зоны в Корее в ноябре 1950 года.

86. Історія держави та права України
87. Пределы и перехлесты Хрущевских проектов
88. Очерки ранней истории Кореи

89. Проект структурированной кабельной системы

90. Песнь о моем Сиде (El cantar de Mio Cid)

91. Проект по труду

92. Леон Баттиста Альберти. Теоретическое наследие, проекты и постройки

93. Галерии Гельмана. Проект Водка

94. Мотивация учения средствами музыки в условиях учебно-образовательного комплекса “Культура моего народа и народов мира”

95. Історія стиляг. Молодіжна субкультура в СРСР (1950-1960 рр)

96. Мое отношение к поэзии В. Брюсова

Глобус "ELITE", двойная карта, диаметр 30 см, новая карта, подсветка.
Диаметр: 30 см. Двойная русифицированная физическая/политическая карта мира. Внутренняя подсветка. Утяжеленная подставка. Прозрачный
2831 руб
Раздел: Глобусы
Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг
Фоторамка "Poster gold" (30х40 см).
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
321 руб
Раздел: Размер 30x40

97. "Ничто не проходит бесследно..." (по повести Чехова "Моя жизнь")

98. Мой Маяковский

99. Мое отношение к романам "Разгром" и "Как закалялась сталь"

100. Мой любимый писатель о любви (по творчеству И. А. Бунина)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.