Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экскурсии и туризм Экскурсии и туризм

Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

РОЗДІЛ I. СЕРЕДНІ МІСТА:ПОНЯТТЯ ТА ФАКТОРИ РОЗВИТКУ Понятійно-термінологічний апарат дослідження Під поняттям міста розуміється місце складної концентрації - демографічної, соціальної, економічної, матеріально-технічної, інформаційної, основі якої знаходиться поділ галузей праці на міські та сільські. Існує наступна класифікація міст: малі міста – до 50 тис. осіб, середні міста – 50-100 тис. осіб, великі міста – 100-250 тис. осіб, крупні міста – 250-500 тис. осіб, найкрупніші – більше 500 тис. осіб. Середні міста – це міста з чисельністю населення від 50 тис. до 100 тис. осіб. Відповідно до затвердженої Законом України Генеральної схеми планування території України виділяються такі типи середніх міст: -міста, що прилягають до центрів систем розселення; -міста, що мають значні рекреаційний та оздоровчий потенціали; -міста, що мають значні природний та історико-культурний потенціали; - міста - центри сільськогосподарських районів; - монофункціональні міста. За питомою вагою населення, зайнятого в різних сферах економічної діяльності, можна виділити такі категорії середніх міст: - міста з переважно промисловими функціями; - транспортні вузли; - санаторно-курортні та рекреаційні центри; - історичні, історико-архітектурні, культурні та туристичні центри; - адміністративні центри районів; - господарські центри місцевого значення; - центри низових локальних систем розселення, що виконують функції з надання соціально-культурних, комунально-побутових та інших послуг населенню. Станом на 1 січня 2009 року в Україні нараховувалося середніх міст 55. В проживає 11,3% міського населення країни. 1.2. Фактори розвитку середніх міст. Існує багато факторів які впливають на утворення міста. Головні з них: історичний, транспортний, промисловий, міграційний, адміністративно-соціальний. Історичний фактор. Як відомо, місто є результатом історичного процесу заселення території, який відбувається під дією ряду чинників: природних, соціальних, економічних, політичних тощо, які мають суттєвий вплив на особливості заселення та розміщення поселень, їх взаємозв’язок тощо. Таким чином, процес формування та розвитку міста обумовлюється історичним процесом заселення регіону та розселення населення по його території. На заселення території регіону впливали різні чинники, серед яких форми рельєфу та річки які течуть в межах регіону. Поселення розміщувалось по території регіону в місцях де був рівнинний рельєф, оскільки це сприяло розвитку сільського господарства. Що давало людям змогу годувати сім’ї і жити. Також важливо було розміщуватись біля річок, тому що вони відіграють важливу роль у житті та господарстві людини. На час заселення річки сприяли розвитку рослинництва та тваринництва, що складали основну ланку господарства людини того періоду. Отже, степ не був перешкодою для розселення осілого люду, але разом з тим не захищала його від загарбників. Інша справа ліс. Він злегка гальмував процес заселення, але одночасно служив захистом переселенцям від ворожих нападів. Ліс був справжнім скарбом для поселенців, бо з нього виготовляли як фортеці і замки, так і все, що потрібний було в господарстві, зокрема буди, гуті, бурті, вітряні і водяні млини, а також винокурні.

Можна зробити висновок, що багатий природно-ресурсний потенціал створював всі необхідні умови для заселення території, подальшого розвитку господарства і виникнення і розвитку міста. Міграційний фактор. Сьогодні міграція є важливим фактором у виникненні та розвитку міста. Оскільки вона змінює чисельність населення, його етнічний склад. В середніх містах з процесом міграції пов’язані незначні темпи росту, а часто скорочення населення і відносне зменшення населення середніх міст в загальній чисельності міського населення країни. В основному цей процес, викликаний концентрацією нового будівництва в великих містах і пояснюється невеликими темпами приросту робочих місць в середніх містах. Але певна самостійність міграційних процесів по відношенню до розвитку виробництва призводить до того , що відтік населення часто відбувається і в тих малих містах, де відчувається недостатня кількість робочих місць. Існує багато мотивів які спричиняють міграцію. Найголовнішими є мотиви пов’язані з питаннями зайнятості, поліпшення житлово-побутових умов, трудовою діяльністю, поліпшення особистого життя. Великий вплив на структуру мотивів спричиняє рівень освіти мігруючих. З ростом освіти значно зменшується кількість мотивів пов’язаних з поліпшенням житлових умов населення, і навпаки, зростає значення різних аспектів трудової діяльності. Та проте міграція населення утворює багато наслідків. В середніх містах вони полягають в зміні співвідношень між потребою в робочій силі та її наявністю в окремих формах поселень. В цілому міграція сприяє вирівнянню трудозабезпечення різних форм поселень, і в цьому , безумовно, її позитивне значення. Однак існує економічно не обґрунтована різниця в рівні життя сільського та міського населення, з однієї сторони, і міського в містах різної величини, а з іншої сторони, в кінцевому підсумку сприяє збільшенню концентрації населення в великих містах. В результаті чисельного відтоку з середніх міст населення молодого віку змінюється статево-вікова структура міського населення, знижується рівень молоді, зменшується природний приріст населення. Що спричиняє ряд проблем. В результаті міграційного руху молоді з більш високою загальноосвітньою підготовкою середні міста опиняються в менш сприятливих умовах при вирішенні питання про розміщення нового виробництва в порівнянні з тими містами, де концентрується молодь. Також результатом міграції молоді є старіння нації міста. Що в свою чергу може призвести до зникнення міста з адміністративно-територіальної карти держави. Сьогодні ця важлива проблема стосується сільського сектору. Вже багато сіл зникло з карти країни і кількість таких показників не перестає зменшуватись, а тільки збільшується. Якщо своєчасно не зупинити цей процес то він торкнеться і малого міста. Що в свою чергу може підвергнути під сумніви існування цілої держави. Транспортний фактор. Транспортна система відіграє велику містоутворюючу роль. Вдало розташовані транспортні вузли перетворюються на великі міста. Насамперед це стосується портових міст, де масові вантажі перевалюються з одного виду транспорту на інший.

Здебільшого частину вантажів, які проходять через вузлові транспортні центри, вигідно переробляти на місці. Так суто транспортний вузол перетворюється на багатофункціональне місто. На території України більшість міст перетворились переважно з залізничних вузлів. Оскільки це більш розвинутий вид транспорту, він має найгустіше прокладену транспортну мережу по території країни. Промисловий фактор. Відіграє одну з важливих ролей в утворенні міста. Оскільки саме промисловість є економічною базою міста. Саме промисловість надає імпульс до виникненню міста і стимул до його розвитку. Промисловість, як фактор утворення міста поділяють на дві сфери: матеріального виробництва та невиробничу сферу. Під фактором матеріального виробництва утворення міста розуміють групу підприємств і організацій по виготовленню певного (однорідного) виду продукції які навколо себе утворюють певне поселення, а фактор невиробничої сфери – по виду суспільної та соціальної діяльності, якому притаманні зовнішні чи внутрішні функції в економічній ролі міста. Зовнішні функції складаються в виготовленні продукції для інших галузей і регіонів країни і придбанні їх продукції , в використанні природних надр і суспільних ресурсів. Внутрішні функції полягають в виготовленні продукції для невиробничої сфери та для населення, в реалізації різного роду послуг, в здійсненні планових, організаційних та господарських функцій. Співвідношення між зовнішньою та внутрішньою функціями в цілому дає змогу визначити ступінь розвитку міста та його участь у вирішенні господарських завдань населення в країні. Отже можна зробити висновок, що місто утворюється і розвивається завдяки промисловості. Якщо збудувати великий завод на незаселеній ділянці землі, то потрібно звести і житлові будинки для трудових кадрів заводу. А це в свою чергу буде сприяти збільшенню чисельності населення і існує потенціал, в подальшому, до виникнення міста. Соціальний фактор. Соціальний фактор безпосередньо має вплив на формування міста та рівень життя населення. Місто в цьому факторі можна розглядати як наступні підсистеми: а) народногосподарської основи; б) сукупність технічної та соціальної інфраструктури (Комунальне господарство, сфера послуг населення). Народногосподарська основа може створюватись цілеспрямовано як взаємообумовлене поєднання різних виробництв відповідно до теорії терріторіально-віробничих комплексів Технічна і соціальна інфраструктура покликані забезпечувати функціонування і розвиток міста як елемента географічного розподілу праці, і як життєвого середовища населення, його відтворення, формування людської особи. Місто постає як життєве середовище, зручність зв'язків житла з місцями праці і підприємствами обслуговування, витрати часу на пересування, умову спілкування, організацію системи обслуговування РОЗДІЛ ІІ. СЕРЕДНІ МІСТА ХАРКІВЩИНИ. Харківська область розділена на 27 територіально-адміністративних районів, у неї входять 17 міст (з них - 7 міст обласного підпорядкування й 10 міст районного підпорядкування, 62 селища міського типу й 1694 сільських населених пункту. Найбільші міста - півторамільйонний Харків, Ізюм і Лозова.

За время своего существования Совет по внешней и оборонной политике осуществил ряд проектов. Приоритетное значение среди них имели такие, в частности, программы: "Стратегия для России", "Российско-украинский диалог", "Россия и НАТО", "Россия и внешний мир", "Проблемы и перспективы российского федерализма", "Российско-американский диалог", "Военная реформа". СВОП осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с рядом парламентских и правительственных органов - таких, как Комитеты Государственной Думы РФ по международным делам, по обороне; Администрация Президента РФ, МИД РФ, Министерство обороны РФ, другие силовые министерства и ведомства, Министерство РФ по атомной энергии; с академическими институтами, прежде всего с Институтом Европы и ИМЭМО РАН. СВОП также развивает контакты с рядом ведущих зарубежных правительственных и частных организаций. Но главное в деятельности Совета - формирование горизонтальных, по большей части неформальных, связей между его членами и группами и организациями гражданского общества, поддержка членами СВОП общеполезных начинаний друг друга

1. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

2. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

3. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

4. Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Українi

5. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

6. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
7. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
8. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

9. Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні

10. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

11. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

12. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

13. Проблеми та шляхи розвитку інститутів спільного інвестування

14. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

15. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

16. Проблеми функціонування фінансових бірж України

Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Зеркало с подсветкой "Новый взгляд".
Хотите наносить макияж с максимальным комфортом? Увеличительное зеркало с подсветкой "Новый взгляд" обеспечит Вам отличную
639 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Мощное чистящее средство для ванной комнаты и туалета с возможностью распыления "Mitsuei", 400.
Сверхсильное средство для удаления плесени. Эффективно очищает кафель, стены, расщепляет любые загрязнения. Дезинфицирует поверхности.
315 руб
Раздел: Для сантехники

17. Поняття, встановлення, зміна цільового призначення земель України

18. Принципи розробки та оцінки державної політики України

19. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

20. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

21. Містами України. Історія. Природа. Мистецтво

22. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку
23. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку
24. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

25. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

26. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

27. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

28. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

29. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

30. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

31. Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні

32. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, синяя.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Магниты "Junior", 34 мм, белые,.
Диаметр: 34 мм. Сила: 1,3 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: белый.
352 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Бумага чертежная "Mega Engineer", А1, 5 листов, 200 г/м2.
Бумага чертежная (ватман) предназначена для всех видов чертежных и графических работ. Используется для работы карандашом, линером,
333 руб
Раздел: Прочая

33. Угольная промышленность мира. Проблемы и перспективы

34. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

35. Транспортировка продукции предприятий Сибирского Федерального Округа на мировые рынки: проблемы и перспективы

36. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

37. Проблемы и перспективы привлечения иностранных инвестиций в экономику России

38. Малый бизнес, его проблемы и перспективы развития
39. Малый Бизнес: проблемы и перспективы
40. Рынок таймшерных услуг в России. Проблемы и перспективы

41. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

42. Проблема искусства в «Театральном романе» М. А. Булгакова

43. "Проблема гуманизма в пьесе А. М. Горького "На дне"

44. Рынок маркетинговых исследований и консалтинга: состояние, проблемы и перспективы

45. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

46. Стан і перспективи розвитку СНД

47. Проблемы и перспективы Украины в контексте расширения ЕС

48. Поняття, форма та функції Конституції України

Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов.
Тонкий карандаш с трехгранной формой корпуса. Грифель 2,5 мм. 12 цветов.
443 руб
Раздел: 7-12 цветов
Домик игровой с забором.
Дом предназначен для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас на вашем садовом
10536 руб
Раздел: Домики и комплексы
Стиральный порошок с ферментами "Top Home", 900 г.
Порошок устраняет самые трудновыводимые и застарелые пищевые и технические пятна и убивает бактерии, делая белье идеально чистым.
353 руб
Раздел: Стиральные порошки

49. Особенности личностного развития учащихся старших классов : проблемы и перспективы

50. Проблемы и перспективы технологического образования

51. Проблемы и перспективы развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта

52. Адаптация к мышечной деятельности: состояние проблемы и перспективы ее развития

53. Проблемы и перспективы теории деятельности

54. Проблемы и перспективы человека в XXI веке
55. Проблемы и перспективы сбалансированного развития Северо-Западного региона РФ
56. Проблемы и перспективы развития банковской системы в России

57. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

58. Совместные предприятия: проблемы и перспективы

59. Евро: проблемы и перспективы

60. Проблемы и перспективы европейской экономической интеграции

61. ТЭК, его состав и значение, проблемы и перспективы развития

62. Класифікація міст, їх значення і роль у РПС

63. Java технологія и основні риси та перспективи застосування

64. Малый бизнес: проблемы и перспективы развития ( на примере МО г. Тихорецк)

Самоклеящиеся этикетки, A4, 210x297 мм.
Формат: А4. Размер: 210x297 мм. 1 этикетка на листе (100 листов в упаковке).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,9 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
632 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор детской посуды "Лисичка" (3 предмета).
Набор детской посуды "Лисичка" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Кредитная система РФ: проблемы и перспективы

66. Пластиковые карты: проблемы и перспективы их внедрения в коммерческом банке (по материалам Поволжского банка ОАО Сбербанка России)

67. Поняття, види та принципи страхування

68. Российский рынок акций: проблемы и перспективы развития

69. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

70. Банківська система України та проблеми її реформування
71. Валютные операции коммерческих банков: проблемы и перспективы развития
72. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

73. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

74. Перспективи розвитку вітчизняного сільского господарства

75. Проблемы и перспективы развития гражданского оборота земельных участков

76. Сельское хозяйство: проблемы и перспективы развития

77. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

78. Аудит и консалтинг: проблемы и перспективы

79. Проблемы и перспективы развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югра

80. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

Набор маркеров для досок "E-361", 1 мм, 8 цветов.
Маркеры для написания и маркировки текста на белых досках. Стирается сухой губкой почти со всех плотных поверхностей, например, эмали,
592 руб
Раздел: Для досок
Детская каталка "Вихрь", зеленая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Пеленка Папитто фланелевая (3 штуки, 120x75 см).
Состав: фланель импортная (хлопок 100%). Размер: 120x75 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
466 руб
Раздел: Пелёнки

81. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

82. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

83. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

84. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

85. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

86. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві
87. Поняття, функції та система трудового права України
88. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

89. Российский федерализм, проблемы и перспективы.

90. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

91. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

92. Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України

93. Велика Британія та Німеччиниа у міжвоєнний період (1918-1939 рр.)

94. Особливості виявились у розвитку десиденського руху в Україні в 60-80-ті рр. ХХ ст.

95. Походження назв міст і сіл

96. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Мыло-пенка "Pigeon" для младенцев (сменная упаковка), 400 мл.
Мыло-пенка "Pigeon" разработано специально для мытья малыша с рождения. Низкий уровень кислотности такой же, как у нежной кожи
494 руб
Раздел: Гели, мыло
Головоломка "Кубик Рубика 2х2".
Кубик Рубика 2х2 от компании «Rubik's» - это упрощенная разновидность классической головоломки. Каждая грань кубика состоит не из 3,
562 руб
Раздел: Головоломки

97. Аналіз сучасного стану і перспективи розвитку систем IP-телебачення

98. Життєвий та творчий шлях Ганса Крістіана Андерсена

99. Види попиту. Поняття товару та його суть


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.