Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

ДИПЛОМНА РОБОТА ВИВЧЕННЯ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ РОСЛИН НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА В 3 КЛАСІ ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ РОСЛИН У КУРСІ &quo ;ПРИРОДОЗНАВСТВО&quo ; 1.1 Знання про рослини як компонент змісту курсу &quo ;Природознавство&quo ; 1.2 Характеристика форм, методів та засобів вивчення молодшими школярами рослин 1.3 Стан вивчення учнями рослин на уроках природознавства у практиці початкової школи РОЗДІЛ II. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З ОРГАНІЗАЦІЇ ВИВЧЕННЯ ТРЕТЬОКЛАСНИКАМИ РОСЛИН НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА 2.1 Аналіз програми і підручника з природознавства для 3 класу 2.2 Методика вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства у 3 класі 2.4 Результати експериментального дослідження ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП У процесі навчання в початковій школі учень вивчає різні навчальні предмети. Кожний навчальний предмет – це система наукових знань, адаптованих до вікових особливостей розумового розвитку дітей кожної вікової групи і загальних цілей навчання. Навчальний предмет &quo ;Природознавство&quo ; реалізує галузь &quo ;Людина і світ&quo ; Державного стандарту початкової загальної освіти. Він є логічним продовженням природничої складової інтегрованого курсу &quo ;Я і Україна&quo ;, який вивчається у 1-2 класі. Природознавство як навчальний предмет має інтегрований характер, синтезує знання з різних природничих дисциплін на основі ідеї єдності природи з урахування міжпредметних зв’язків у початковій ланці освіти і перспективних зв’язків із природознавчими предметами, що вивчатимуться в наступних класах. Важливе значення серед природничих знань, які включені до курсу &quo ;Природознавство&quo ;, відіграють знання про рослини. Адже рослини є невід’ємним компонентом природи, без якого неможливе життя на Землі, доступним об’єктом для пізнання молодшими школярами. У процесі оволодіння знаннями про рослини у молодшого школяра формується потреба до пізнання рослинного світу, спілкування з природою; ціннісне ставлення до рослин, розуміння взаємодії і взаємовпливу людини і рослинного світу, навички екологічно доцільної поведінки, розвивається пам’ять, мислення, емоційна сфера тощо. Вивчаючи рослини, школярі оволодівають спеціальними методами пізнання природи (спостереження, дослід, практична робота), прийомами мислення. У зв’язку з цим, перед вчителем початкових класів стоїть завдання домогтися, щоб учні засвоїли знання про рослини, могли вільно оперувати ними, застосовувати для вирішення навчальних та життєвих проблем, для розширення та поглиблення свого пізнавального досвіду. Чим більше учень буде знати про рослини, тим більше любитиме і оберігатиме їх. У дослідженнях Т.Байбари, О. Біди, О. Варакути, І. Жаркової, О.Савченко, А. Усової розглядається проблема формування природничих знань. Навчальний матеріал про рослин - це ідеальний матеріал для створення проблемних ситуацій на уроках з природознавства, формування умінь досліджувати і спостерігати за рослинами, аналізувати, узагальнювати та робити висновки. Саме при вивченні рослин у дітей виникає багато запитань: &quo ;Чому?&quo ;, &quo ;Як?&quo ;, &quo ;Звідки?&quo ; У працях В.

Горощенка, Ф. Кисельова, Т. Князєвої, Є. Редкіної підкреслюється, що у процесі вивчення рослин у вчителя є можливість створити постійно зростаючу систему залучень учнів до вирішення проблемних ситуацій, до самостійної пошукової діяльності. Р. Петросова, Г. Пустовіт, В. Сухомлинський, В. Титова, К.Ушинський, К.Ягодовський у своїх працях зазначали, що використання на уроках наочного матеріалу про рослини, дослідів, спостережень заохочує дітей до пізнання природи та викликає інтерес. Значення, методика організації та проведення спостережень, дослідів, практичних робіт з метою формування в учнів знань та умінь у процесі вивчення природознавства розглядається у працях Г. Аквілевої, А. Бєлікової, Т.Байбари, О. Біди, Н.Коваль, Л. Нарочної та ін. вчених. Дослідження стану шкільної практики навчання учнів природознавству засвідчило необхідність удосконалення процесу організації вивчення молодшими школярами рослин. Актуальність даної проблеми зумовила вибір теми дослідження &quo ;Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства у 3 класі&quo ;. Об'єктом дослідження є процес навчання учнів природознавству. Предмет дослідження – зміст, форми і методи вивчення рослин на уроках природознавства. Мета дослідження полягає в розробці методики вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства у 3 класі. У процесі дослідження ми виходили з такої гіпотези: вивчення молодшими школярами рослин буде здійснюватися ефективніше за умови впровадження методики навчання, яка передбачає цілеспрямоване, систематичне використання спостереження, дослідів, практичних робіт на уроках природознавства. Завдання дослідження: 1)& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; вивчити стан розробки досліджуваної проблеми за літературними джерелами та в практиці роботи початкової школи; 2)& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; схарактеризувати форми, методи та засоби вивчення рослин на уроках природознавства; 3)& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; проаналізувати програму та підручник з природознавства з метою виявлення змісту знань про рослини у 3 класі, методів та форм вивчення рослин; 4)розробити методику вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства у 3 класі та експериментально перевірити її ефективність. З метою реалізації поставлених завдань застосовувались такі методи дослідження: теоретичний аналіз методичної літератури, навчальної програми, підручнику; спостереження за навчально-виховним процесом початкової школи, бесіди з учителями; моделювання в процесі розробки методики вивчення рослин на уроках природознавства у 3 класі; експериментальний (констатуючий і формуючий експеримент); математичний у процесі аналізу експериментальних даних. Дослідження виконувалось протягом 2007-2008 років. Умовно його можна поділити на три етапи. На першому етапі, констатуючому, проводився теоретичний аналіз проблеми. Вивчалась психолого-педагогічна, методична і навчальна література з даного питання, аналізувався досвід роботи вчителів початкових класів, формувалися мета й завдання дослідження, розроблялись шляхи реалізації мети й завдань дослідження, матеріали експериментального дослідження.

На другому етапі проводився формуючий експеримент. Третій етап дослідження був спрямований на обробку й узагальнення результатів формуючого експерименту, оформлення роботи. Практичне значення дипломної роботи полягає в розробці методики вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства у 3 класі, яка може бути використана в практичній діяльності вчителів. Експериментальна база дослідження. Педагогічне дослідження проводилось на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Мала Лука Гусятинського району Тернопільської області. Дослідно-експериментальною роботою було охоплено 47 учнів, 6 вчителів початкової школи. У формуючому експерименті взяли участь 23 учні третього класу даної школи. Робота складається зі вступу, двох розділів, списку використаних джерел. Загальний обсяг дипломної роботи - 83 сторінки. РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ РОСЛИН У КУРСІ &quo ;ПРИРОДОЗНАВСТВО&quo ; & bsp; 1.1 Знання про рослини як компонент змісту курсу &quo ;Природознавство&quo ; У сучасній початковій школі навчальний предмет &quo ;Природознавство&quo ; вивчається у 3-4 класі, і є структурним компонентом курсу &quo ;Я і Україна&quo ;, який охоплює зміст галузі Державного стандарту початкової загальної освіти &quo ;Людина і світ&quo ;. Як навчальний предмет природознавство має свої дидактичні особливості, які відрізняють його від інших шкільних предметів. Ці особливості зумовлені тим, що це інтегрований курс, який представлений системою узагальнених знань про природу . Як стверджують психологи П.Гальперін, Н.Тализіна, Д. Ельконін, В.Давидов, О. Скрипченко , К.Ягодовський та інші, діти молодшого шкільного віку сприймають світ як єдине ціле, не поділяючи його прояви на біологічні, фізичні, хімічні явища. Інтеграція природничо-наукових знань на початковому етапі навчання дозволяє сформувати правильне цілісне уявлення про явища природи, створює базу для подальшого диференційованого вивчення наук про природу. Кожний навчальний предмет – це система наукових знань, адаптованих до вікових особливостей розумового розвитку дітей кожної вікової групи і загальних цілей навчання. Система, стверджує Т. Байбара – це не проста сума понять, а обов’язково ієрархія, яка має ступеневу організацію і нові в порівнянні з окремими поняттями функції. . Що ж розуміють під терміном &quo ;знання&quo ;? Знання – це перевірений практикою результат пізнання, відображення в свідомості людини навколишньої дійсності, що об'єктивно існує поза нею. Відображення відбувається у формі фактів, уявлень, понять, закономірностей, законів, теорій, які передаються мовою. , Ф. Кисельова відзначається, що природничі знання засвоюються учнями початкової школи у формі таких видів знань: конкретних фактів, уявлень, понять. Природознавство включає ієрархізовану систему понять і уявлень, які відображають об’єкти і явища у їх взаємозв’язку, на доступному для учнів початкової школи рівні. Що ж розуміють під термінами &quo ;поняття&quo ; і &quo ;уявлення&quo ;? Уявлення - це чуттєво-наочний, узагальнений образ, в якому відображені зовнішні ознаки, властивості, зв'язки раніше сприйнятого об'єкта чи групи об'єктів.

Питу не мог уразуметь, каким образом он, не произнеся и слова, ухитрился стать подлым доносчиком. Однако во время уроков он услышал от школяров и аббата Фортье столько непостижимых для него вещей, что отнес ответ соседа к числу истин, чересчур возвышенных для его ума. Завидев Питу, возвращающегося из школы, тетушка Анжелика, воспылавшая любовью к образованию, ради которого ей пришлось принести такие огромные жертвы, спросила, чему он научился в школе. Питу отвечал, что он научился молчать. Ответ, достойный пифагорейца. Правда, пифагореец изъяснил бы эту мысль при помощи знаков. Новоявленный школяр вернулся в класс после обеда без особенного отвращения. Утренние занятия помогли школярам изучить физический облик Питу; вечерние помогли преподавателю исследовать его нравственный облик. По зрелом размышлении аббат Фортье пришел к выводу, что из Питу вышел бы отличный Робинзон Крузо, но шансов стать Фонтенелем или Боссюэ у него очень мало. В течение всего вечернего урока, гораздо более утомительного для будущего семинариста, чем урок утренний, школяры, наказанные из-за него, несколько раз грозили ему кулаком

1. Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

2. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

3. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

4. Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

5. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання

6. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"
7. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови
8. Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів

9. Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна"

10. Формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови

11. Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

12. Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання

13. Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі

14. Нетрадиційні методи обробки металів

15. Сучасні нетрадиційні релігії

16. Факторинг і форфейтинг як нетрадиційні форми експортного фінансування

Пеленка-кокон Папитто на липучке (двухслойная).
Пеленка выполнена из двойного интерлока (100% хлопок), а это отличный материал для пошива одежды для новорожденных. Пеленка-кокон это
388 руб
Раздел: Пелёнки
Набор игрушек на присосках "Каскадер".
Что подарить творческому ребенку, из которого ключом бьет энергия? Чем занять неугомонного малыша в дороге или в ожидании? Набор игрушек
340 руб
Раздел: Из резины
Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер М.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качества. Можно использовать для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки

17. Методика преподавания географии (конспекты уроков)

18. Методика слухання музики на уроках у 1-3 класах

19. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

20. Види трудової діяльності молодших школярів

21. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

22. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів
23. Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра
24. Гра як метод виховання молодших школярів

25. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

26. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу

27. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

28. Особливості методики корекції порушення постави молодших школярів засобами фізичних вправ

29. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини

30. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

31. Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання

32. Рівні роботи в розвитку мовлення молодшого школяра

Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт
Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x74 мм, 8 этикеток на листе.
Формат: А4. Размер: 105x74 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

33. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів при вивченні теми "Прислівник"

34. Розвиток мовлення молодших школярів

35. Розвиток творчого мислення молодших школярів в процесі навчання

36. Розвиток уяви та літературних здібностей молодших школярів

37. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

38. Состав слова и методика его изучения на уроках русского языка в начальной школе
39. Стимулювання навчальної діяльності молодших школярів
40. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

41. Формування геометричних понять у молодших школярів

42. Формування екологічної культури молодших школярів

43. Формування здорового способу життя молодших школярів

44. Формування мовленнєвих навичок у молодших школярів

45. Формування навички швидкого читання у молодших школярів

46. Формування правильної дикції у молодших школярів

47. Формування у молодших школярів мотивації до навчання

48. Формування у молодших школярів навичок швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору

Этажерка для обуви "Комфорт-3".
Выполнена из металлических трубок с антикоррозионным напылением. Пластиковые колпачки на ножках защищают поверхность пола от царапин.
1111 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Чайная пара "Loraine" (чашка 180 мл + блюдце).
Чайная пара, выполненная из костяного фарфора, состоит из 1 чашки и 1 блюдца. Изделия оформлены ярким изображением. Изящный дизайн и
328 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее

49. Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою

50. Формування художньо-конструктивного мислення у молодших школярів

51. Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів

52. Шляхи формування потреби у молодших школярів до регулярних занять фізичними вправами

53. Засоби стимулювання навчальної активності молодших школярів

54. Збагачення словникового запасу молодших школярів під час засвоєння граматико-орфографічних знань
55. Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів
56. Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра

57. Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності

58. Адаптація молодших школярів до навчально-виховного процесу

59. Корекція тривожності у молодших школярів

60. Особистісна тривожність молодших школярів

61. Прояви агресивності молодших школярів

62. Психодіагностика творчих здібностей молодших школярів

63. Розвивальні ігри молодших школярів

64. Розвиток пам’яті молодшого школяра

Качели детские подвесные "Классик С".
Подвесные качели "Классик С" - это веселый домашний аттракцион для самых маленьких детей. Качели подвешиваются с помощью прочных
450 руб
Раздел: Качели
Стержень для роллеров, синие чернила, F.
Стержень для роллера Parker с чернилами синего цвета, толщина линии — 0,5 мм, длина стержня — 112 мм, длина шарика — 0,8 мм. Цвет чернил:
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Маркер выделитель текста Edding "E-345/6S", 6 цветов 1-5 мм.
Для выделения слов или текста в книгах, брошюрах, письмах и т.п. Практически для любой бумаги для копирования и факсов. Высокая
361 руб
Раздел: Текстовыделители

65. План-конспект урока Математическое моделирование при решении экологических задач

66. Познавательные задачи, познавательные задания как средства активизации познавательных процессов в деятельности учащихся на уроках истории

67. Ефіроолійні рослини

68. Розрахунок типових задач з математичної статистики

69. Використання додаткового матеріалу на уроках природознавства

70. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури
71. Методика проведення уроку комбінованого типу з інформатики на тему "Інформаційна модель. Етапи розв’язування задачі на комп’ютері"
72. Міжпредметні зв’язки на уроках хімії при розв’язуванні хімічних задач

73. Решение задач на уроках химии

74. Формування знань про тварин в учнів 3 класу на уроках "Я і Україна. Природознавство"

75. Применение фильтра Калмана в задаче идентификации отказов двигателей стабилизации космического аппарата

76. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)

77. Основные задачи сферы государственного регулирования

78. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

79. Задачи, основные функции и система ОВД

80. Задачи сводки и основное ее содержание

Рюкзак "Back-to-School. Funny Animals".
Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Имеет несколько отделений на молнии. Размер рюкзака: 40х36х18 см. Материал:
477 руб
Раздел: Без наполнения
Матрёшка "Колобок" (7 персон).
Матрешка "Колобок" - расписная деревянная игрушка, созданная по сюжету любимой всеми детьми сказки "Колобок". Игра с
610 руб
Раздел: Матрешки
Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

81. Международная организация труда- создание, структура, задачи и организация её работы

82. Цели, задачи и структура Федерального закона № 122-ФЗ

83. Решение задач по курсу "семейное право"

84. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

85. Нетрадиционные формы урока

86. Использование видео на уроках английского языка
87. Использование художественной литературы на уроках истории
88. Развитие воображения младших школьников на уроках музыки

89. Гибель Титаника. Уроки трагедии

90. Решение транспортной задачи методом потенциалов

91. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

92. Задачи графических преобразований в приложениях моделирования с использованием ЭВМ

93. По решению прикладных задач на языке FRED

94. Чего не может компьютер, или Труднорешаемые задачи

95. Разработка математической модели и ПО для задач составления расписания

96. Решение математических задач в среде Excel

Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные

97. Учебник по языку C++ в задачах и примерах

98. Учебник по языку Basic в задачах и примерах

99. Графы. решение практических задач с использованием графов (С++)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.