Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Організація управління персоналом підприємства

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

ДИПЛОМНА РОБОТА На тему: Організація управління персоналом підприємства Робота на здобуття кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом “Економіка і підприємство” Спеціалізація “Економіка та управління с. Розділ 1. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 1.1.Сутність управлінської діяльності .6 с. 1.2. Методологічні основи управління персоналом .18 с. 1.3. Система управління кадрами .33 с. Розділ 2. СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 2.1. Основні підходи до управління персоналом . .40 с. 2.2. Кадрова політика і планування .44 с. 2.3. Управління персоналом на різних стадіях розвитку організації .55 с. Розділ 3. ТЕХНОЛОГІЇ И МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 3.1. Методи формування кадрового складу . .62 с. 3.2. Методи підвищення продуктивності персоналу . .71 с. 3.3. Методи оптимізації управління персоналом організації.84 с. ВИСНОВОК .91 с. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ .97 с.ВСТУП.В умовах розбудови України дедалі більшого значення набувають проблеми управління. Назріла об’єктивна необхідність створити управлінський механізм, де б існувала реальна можливість обмеження стихійних чинників розвитку. Тож осмислення управлінських проблем, що виникають у процесі будівництва такого механізму, - одне з найважливіших завдань науки управління. Сьогодні в Україні створення системи і зміна методів управління пов’язані з безперервним науковим пошуком оптимального розв’язання складних економічних та соціально-політичних проблем, радикального оновлення всіх ланок управління, стилю роботи управлінського корпусу країни. Тому особливо гостро стоїть задача організації управління підприємствами – створення цілком нових систем управління або внесення прогресивних змін у побудову і порядок функціонування діючих. Організація управління здійснюється шляхом організаційного проектування, реорганізації або ліквідації одних діючих систем і створення інших, здатних самостійно і високоефективно досягати цілей в умовах ринкових відносин. Перехід від адміністративно-командних до організаційно-економічних методів управління жадає від керівників усіх рівнів не просто виконання своїх функцій як виду діяльності по керівництву людьми, а досягнення поданих цілей, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей. У цьому зв'язку оволодіння основами організації управління підприємством набуває особливої актуальності. Виходячи з цього мною визначені об'єкт і предмет дипломної роботи. Об'єктом дипломної роботи являється система управління підприємством, а предметом – організація управління персоналом підприємства. Реалізація курсу на проведення радикальної економічної реформи пов'язана з підвищенням ролі людського фактора. Особливу важливість у дійсних умовах набувають питання роботи з кадрами, що і складають людський фактор розвитку суспільного виробництва. Це пред'являє якісно нові вимоги до теорії управління персоналом як науки, використанню результатів соціально-економічних і психолого-педагогічних досліджень у практиці кадрової роботи, обумовлює створення оптимального механізму управління персоналом у всіх сферах і напрямках людської діяльності.

Метою дипломної роботи є вивчення процесу організації управління персоналом підприємства. Рівень роботи з персоналом не відповідає сьогодні задачам кардинальної перебудови управління економікою, проведення в життя активної соціальної і кадрової політики. В практику кадрових служб слабко впроваджуються наукові методи оцінки, розставляння і підготування кадрів із використанням результатів соціологічних і психологічних досліджень. Суттево впливає на роботу кадрових служб і недостатній рівень організаційно-правової і соціально-психологічної культури робітників по кадрах, значна частина яких не мають відповідної освіти, тривалий час не підвищують свою кваліфікацію. Знання й уміння в області роботи з персоналом, як правило, відсутні й у більшості підприємців і керівників, що знижує в цілому ефективність управління. Тому мною поставлені такі задачі: вивчити методологічні основи управління персоналом підприємства; проаналізувати основні методи та технології управління персоналом на підприємствах; роздивитися концепції управління персоналом організації. На сучасному етапі виникнула необхідність розробки ряду правових, економічних, соціальних і психологічних проблем удосконалювання діяльності кадрових служб, організації управління персоналом, рішення яких пов'язано, насамперед, із діагностикою професійно-важливих якостей особистості учасників виробництва, підвищенням рівня їх професійно-кваліфікаційної культури, створенням системи безперервної освіти керівників. Сучасні вимоги до роботи з персоналом обумовлює підвищення ролі кадрових служб у використанні творчого потенціалу особистості кожного робітника, перетворенню їх у науково-практичні центри роботи з активізації людського фактора. Теоретичною основою моєї дипломної роботи стали роботи сучасних вітчизняних і закордонних фахівців із питань кадрового менеджменту. Розділ 1. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ. Сутність управлінської діяльності. Процеси управління мають місце там, де здійснюється спільна діяльність людей для досягнення певних результатів. Управління здійснюється по загальних законах у всіх складних динамічних системах (соціальних, психологічних, біологічних, технічних, економічних, адміністративних і ін.) і засновано на одержанні, опрацюванні і передачі інформації. Головною ознакою управління в соціальних системах являється виробітка рішення на основі аналізу й оцінки інформації суб'єктом управління (керівником). Об'єктом соціально-психологічної теорії управління являють форми взаємодії людей у структурах, групах і колективах, що реалізують правоохоронні, економічні, політичні, виробничі задачі. Формування людини як особистості і його діяльності завжди здійснюється в соціальних структурах, у зв'язку з чим, особливе значення одержують соціальні форми управління: економічні, політичні, педагогічні, правові (юридичні), правоохоронні, морально-ідеологічні (норми моральності, релігійні заповіди), культурологічні та ін. Наукова організація управління потребує застосування керівником системного аналізу ситуації, побудови (у виді розумових уявлень або матеріалізованих схем, планів) моделі керованого об'єкта та його можливих змін, моделювання процесів фахової діяльності (побудова професіограмм) і поведінки особистості (психограм людей), що утворять конкретну соціально-психологічну структуру.

Управління в соціальних структурах містить у собі не тільки сугубо психологічні взаємозв'язки між людьми, але також важливі для реалізації цілей соціальних груп економічні, культурні, політичні, правові, правоохоронні, виробничі, екологічні та інші відношення, у сфері яких здійснюється конкретна діяльність людей. Складні системи управління, до яких відноситься і соціальна система, завжди діляться на дві основні підсистеми: керуючу (керівництво) і керовану (виконавці), кожну з яких можна, у свою чергу, розглядати як самостійні системи з властивими їм підсистемами. Таким чином, складні системи мають багаторівневу ієрархічну структуру, у кожній ланкі (підсистемі) якої є свої локальні напрямки прямих і зворотних зв'язок, що утворять внутрішні контури саморегуляції. У кожній системі управління є суб'єкт – керуюча ланка (керуюча підсистема) і об'єкт управління (керована підсистема). Тому соціальна система управління - це завжди процес активної взаємодії двох індивідуальних суб'єктів, кожний з яких має властивості регуляції і саморегуляції. Будучи суб'єктами, керівник і підлеглий здійснюють цілеспрямовану свідому діяльність, але при наявності специфіки в їх діяльності, вона завжди здійснюється відповідно до загальних законів функціональних систем. Відповідно до цих законів, будь-яка функціональна система діяльності укладається з чотирьох основних етапів (блоків) переробки інформації (див. мал.1). Мал.1 Етапи переробки інформації в системі діяльності суб'єкта . Кожний із таких блоків являє собою комплекс операцій: збір і оцінка інформації. Оцінка поступаючої інформації здійснюється властивому суб'єкту мотивації, його фахової підготовленості і досвіду управлінської діяльності; постановка цілі, прийняття і розробка програм дії. На цій стадії формується уявлення випереджаючої цілі – уява бажаного результату; практична дія по досягненню цілі, рішенню конкретних задач; контроль виконання й оцінка результатів. Порівняння отриманих результатів із поставленими цілями. Якщо отриманий результат збігається з уявленням цілі, то ціль признається досягнутої. При узгодженні уяви дії з уявою бажаного результату задача признається не вирішеної, і вся система операцій повторюється з внесенням необхідних коректив. Зазначені стадії переробки інформації є загальними закономірностями поведінки підсистеми управління (керівника і підлеглих; керівних і керованих організацій), а також будь-якої соціальної системи управління в цілому. Суб'єкт управління – це структурно-позначені об'єднання людей і керівники на персональному рівні, наділені управлінськими повноваженнями і здійснюючою управлінською діяльністю. Об'єкт управління – це окремі люди або групи, на які спрямовані організовані, систематичні, планомірні впливи суб'єкта управління. Метою такого впливу є напрямок об'єкта по визначеному шляху розвитку, надання йому стану організованості, відповідності визначеним вимогам. Об'єкт управління можна розглядати в двох аспектах: елементно-структурном (як сукупність людей, великих галузевих організацій і т.п.), а також функціональному (як визначена поведінка індивідів і груп людей ).

Шлях до здйснення економчного суверентету укранського народу лежить у поступовй замн постачальникв  покупцв матеральних ресурсв, призначуваних Укран в централзованому порядку Москвою, на здйснення таких владою УРСР з проритетною орнтацю на самозабезпечення в межах свох власних нацональних природних ресурсв та виробничих можливостей. Голова Держплану УРСР пан Фокн каже: значно розширюються функц економчних вдомств республки. Досить сказати, що тльки Держплану УРСР та Мнфну УРСР передаться близько 50 важливих функцональних завдань, що ранше були в компетенц союзних органв (газета Радянська Украна, ч. 280. 2.12.1988). А скльки всього тих функцональних завдань?! Скльки рокв потрбно буде для передач усх х з Москви до Кива? Скорочуться на 20% апарат розташованих на територ республки органв управлння союзного пдпорядкування (там же). Економчний суверентет народу означа, що вн  повний господар усього багатства на свой територ. Державний суверентет СРСР ма похдне значення: вн походить вд вол республк передати частину свого первинного суверентету союзов республк

1. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

2. Організаційна структура підприємства

3. Організаційна структура управління персоналу підприємства

4. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

5. Організаційна структура управління підприємством

6. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")
7. Формування організаційних структур управління підприємством
8. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

9. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

10. Основи управління персоналом підприємств

11. Системний підхід до управління персоналом фірми

12. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

13. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

14. Аналіз стартегічного управління підприємством

15. Діяльність органів управління освітою

16. Заохочення працівників як метод управління персоналом

Рюкзак школьный "Com Style. Ever After High".
Рюкзак подойдет для школьников начальных классов. У рюкзака 2 отделения, закрывающиеся на молнии. В переднем отделении предусмотрен
1492 руб
Раздел: Без наполнения
Комод "Радуга" (4 секции).
Домашний уют слагается из множества составляющих. Каждая деталь важна в хрупкой гармонии дома. Комод 4-х секционный - яркое подтверждение
1850 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов

17. Методологія системи управління персоналом

18. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

19. Принципи управління персоналом

20. Стратегічне управління підприємством

21. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

22. Управління персоналом
23. Управління персоналом банку
24. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

25. Формування системи управління персоналом у Луганському обласному медичному училищі

26. Організаційний розвиток підприємств

27. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

28. Органи державного управління загальної компетенції

29. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві

30. Сучасний стан державних органів управління економікою

31. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

32. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

Набор "Мимимишки. Кеша и Лисичка" (3 предмета).
Набор с изображениями героев из мультсериала "Ми-ми-мишки" - отличный подарок для вашего ребенка! Подходит для холодных и
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Паста-гель зубная детская "Weleda", 50 мл.
Детский зубной гель с календулой от Weleda разработан специально для детей и обеспечивает естественный уход за молочными зубами,
360 руб
Раздел: Зубные пасты
Качели пластмассовые "Малыш".
В наборе: качели, веревка, пластиковые карабины для регулировки веревок качелей. Материал: пластик. Максимальная нагрузка: 20 кг. Размер:
532 руб
Раздел: Качели

33. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

34. Організаційна система управління природокористуванням України

35. Управління утворенням прибутку підприємства

36. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

37. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

38. Організація обліку власного капіталу підприємства України
39. Організація управлінського обліку на підприємстві
40. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

41. Управління ціновою політикою підприємства

42. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

43. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

44. Економічні та правові основи управління організацією

45. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

46. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

47. Особливості управління організацією

48. Персонал як об’єкт управління організації

Конструктор электронный "Знаток". 320 схем.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. Описано 320 схем. Даже без помощи
2858 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x17.5 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
494 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения

49. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

50. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

51. Управління продуктивністю організації

52. Філософія управління організацією

53. Природа конфліктів і управління конфліктною ситуацією в організації

54. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства
55. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства
56. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

57. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

58. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

59. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

60. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

61. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

62. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

63. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

64. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Игра "Торре. Сорви башню".
Игра типа «Дженга» с разноцветными брусочками и кубиком. Мы усложнили Вашу задачу, покрасив в разные цвета брусочки ставшей уже привычной
666 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

66. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

67. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

68. Організація обліку запасів на підприємствах

69. Організація обліку на підприємстві

70. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"
71. Організація управлінського обліку
72. Ревізійні комісії підприємств і організацій

73. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

74. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

75. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

76. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

77. Організація обліку на торгівельному підприємстві

78. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

79. Види менеджменту і поєднання організаційно-управлінських культур

80. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

Пеленка Папитто (5 штук, ситец, 120x90 см).
Состав: ситец (хлопок 100%). Размер: 120x90 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
304 руб
Раздел: Пелёнки
Форма разъемная "Webber" BE-4286N, черная.
Материал: сталь. Покрытие: антипригарное. Высота: 6,8 см. Диаметр: 24 см.
314 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40

81. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

82. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

83. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

84. Стратегічне планування і управління на підприємстві

85. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

86. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств
87. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах
88. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

89. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

90. Управління сільськогосподарськими підприємствами

91. Чисельность і структура складу персоналу підприємства

92. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

93. Організація стратегічного планування на підприємствах

94. Управління конфліктами. Інституціоналізація конфлікту

95. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

96. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей
Похвальный лист, с пометкой "Министерство образования и науки Российской Федерации", 200 штук.
Формат: А4. Ориентация: горизонтальная. Бумага: мелованная матовая, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Похвальные листы
Сменный фильтр "Барьер-6" (2 штуки).
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает
461 руб
Раздел: Фильтры для воды

97. Основи організації фінансів підприємтсв

98. Інтеграційні форми підприємств і організацій

99. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

100. Особливості управління металургійними підприємствами у процесі їх реструктуризації


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.