Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Олії селективного очищення. Екологічні вимоги до виробництва

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Національний Авіаційний Університет Інститут міського господарства Факультет екологічної безпеки Кафедра хіммотології Домашня робота з дисципліни: паливно-мастильні матеріали Тема: Олії селективного очищення. Екологічні вимоги до виробництва Київ 2008 Зміст Вступ 1.Загальні положення 1.1 Показники фізико-механічних властивостей 1.2 Нафтова сировина 1.3 Основні промислові розчинники 1.4 Типова виробнича установка 2.Селективне очищення фенолом 2.1 Загальний опис 2.2 Суть процесу селективного очищення 2.3 Розчинник та його якості 2.4 Недостатки фенолу, як селективного розчинника 3.Олії селективного очищення 4. Екологічні вимоги до виробництва Висновки Список літератури Вступ Виробництво високоякісних масел, що відповідають сучасним вимогам, неможливе без селективного очищення. Це викликано рядом переваг селективного очищення в порівнянні з хімічними методами очищення: отримувані олії вищої якості (вище за в’язкісно-температурні властивості і термоокислюючою стабільністю), розчинник може використовуватися багато разів, відсутні відходи виробництва, що дозволяють більш повно використовувати нафтову сировину і порівняно легко вирішувати питання охорони навколишнього середовища. Селективне очищення масел розчинниками в промисловості почало здійснюватись в тридцятих роках, в широких масштабах воно стало застосовуватися з кінця сорокових років. Для очищення олійної сировини можна використовувати велике число виборчих розчинників, в основному органічні речовини різних класів: ефіри, хлоровані вуглеводні, заміщені ароматичні вуглеводні і ін. Як в наший країні, так і за кордоном, як селективні розчинники найбільш широке застосування знайшли фенол і Фурфурол, у вітчизняній промисловості застосовується головним чином фенол, Це пов'язано з більшою здатністю фенолу витягувати з масел сірчисті з'єднання, наявністю значних ресурсів фенолу в країні, можливістю переробки на установках фенолового очищення сировини різної природи. У даній роботі розглянуті теоретичні основи селективного очищення, вплив різних чинників на цей процес і особливості застосування фенолу як виборчий розчинник. 1.Загальні положення За способом очищення залежно від використовуваних реагентів розрізняють олії кислотно-лужного, кислотно-контактного, селективного, адсорбційного очищення, а також олії процесів гідрогенізацій (гідроочищення, гидрокрекинга). Відомі такі способи очищення нафтопродуктів: · хімічні; · адсорбційні; · селективні; · каталітичні. Вибір способу очищення залежить від природи домішки і від цільового призначення нафтопродукту. Селективне очищення засноване на вибірковому розчиненні у визначеному розчиннику продукту, що очищається, та домішок. В даний час цей метод є основним при виробництві високоякісних мастил. Селективне очищення нафтопродуктів, здійснюється шляхом екстракції розчинниками шкідливих домішок з нафтових фракцій для поліпшення їх фізикохімічних експлуатаційних характеристик; один з головних технологічних процесів виробництва змащувальних олій з нафтової сировини. Селективне очищення засноване на здатності полярних розчинників вибірково (селективно) розчиняти полярні або поляризовані компоненти сировини поліциклічних ароматичних вуглеводні і високомолекулярні смолисто-асфальтенові речовини.

Олії селективного очищення (ГОСТ 10121-76) Склад: виробляють з сірчистих парафіністих нафт методом фенолового очищення з подальшою низькотемпературною депарафінізацією; містить присадку іонол. Область застосування: рекомендується область застосування — устаткування напругою до 220 кв включно. 1.1 Показники фізико-механічних властивостей Кінематична вязкість, мм2/с, при температурі: Назва показника Норма по ДОСТ (ТУ) В’язкість кінематична , мм2/с: при 50°С 9 В’язкість кінематична, мм2/с: при 20°С 28 В’язкість кінематична, мм2/с: при -30°С 1300 Кислотне число, мг КОН/г, не більш 0,02 Температура, °С: вспалаху в закритому тиглі, не нижче 150 Температура, °С: застигання ни вище -45 Вміст: сірки, % (мас. доля) 0,6 Леткі низкомолекулярні кислоти мг КОН/г 0,005 кислотне число, мг КОН/г 0,1 Колір од. ЦНТ, не більше 1 Прозорість При 5°С прозрачно Тангенс кута диелектричних втрат при 90°С, %, не більше 1,7 Цвет, ед. ЦНТ, не более 1 Умови окислення при визначенні стабільності по методу ГОСТ 981-75: Температура, °С 120 Длительность, ч 14 Расход кислорода, мл/мин 200 1.2 Нафтова сировина Олійні вакуум-дистилляти і деасфальтізати гудрони, що пройшли деасфальтизацию рідким пропаном; продукти: цільовий рафінад (містить нафтено-парафінові і малов'язкі поліциклічевкие ароматичні вуглеводні), побічний екстракт (містить високов'язкі поліциклічні ароматичні вуглеводні і смолянисті речовини). 1.3 Основні промислові розчинники Фенол, фурфурол і -метил-2-пир-ролидон (гідність останнього - відносно екологічна чистота). При селективному очищенні фенолом або М-метил-2-пірролідоном в зону екстракції іноді вводять так званий антирозчинник (зазвичай вода), що знижує надмірну розчинювальну здатність розчинника і що підвищує чіткість (селективність) розділення корисних компонентів сировини і шкідливих домішок. 1.4 Типова виробнича установка Селективного очищення включає секції екстракції і регенерації розчинника відповідно з рафіната і екстракту. Екстракцію проводять в протиточних (за рахунок різниці щільності сировини і розчинника) насадках або ситчатих колонах екстракцій або в напірних відцентрових екстракторах з горизонтальною віссю обертання. Протікання селективного очищення визначається, разом з химічним складом сировини і природою розчинника, також співвідношенням об'ємів, або кратністю, розчинник: сировина (S), температурою екстракції (Т °С), подачею антирозчинника. Залежність виходу рафіната (R % за об'ємом) від S м. би. виражена емпіричним рівнянням: lg(100 - R) = ( b )lgS c d, де а, b, с, d- константи, що знаходяться експериментально Параметр S-основний чинник, що обумовлює вихід і необхідну якість рафіната. Залежно від нього S може змінюватися в широких межах (від 1,5:1 до 3,5:1). Селективність процесу в значній мірі визначається температурним режимом: як правило, Т на 5-15°С нижче за температуру повного змішення рівних об'ємів розчинника і сировини, або критичної температури розчинення (КТР). Для створення внутрішньої циркуляції потоків в екстракторі і підвищення чіткості розділення по висоті колони створюється (унаслідок різниці температур що подаються в апарат розчинника і сировини, а також рециркуляцією частини охолодженого екстракту) і підтримується так званий температурний градієнт екстракції: температура в рафінадній зоні (верх колони) на 5-30 °С вище за температуру в зоні екстракції (низ колони).

Об'єм антирозчинника зазвичай складає 3-8% від об'єму розчинника; при цьому чим нижче КТР, тим більше води доцільно подавати в екстрактор. Перед регенерацією розчинника рафінад і екстракт нагрівають в трубчастих печах. Регенерацію здійснюють відгоном розчинника (при атмосферному або підвищеному тиску, а також під вакуумом) з рафінаду, як правило, в 2 ступені, з екстракту в 3-6 ступенів; останній ступінь відгону - відпарювання або отдувка інертним газом (на установках очищення сировини -метил-2-пирролидоном). 2. Селективне очищення фенолом 2.1 Загальний опис На установках різних типів передбачені допоміжні операції, обумовлені особливостями процесу і розчинника. Так, на установках фенольного очищення (див. мал.) застосовують заздалегідь абсорбцію гарячим сировиною розчинника з суміші пари його і води; на установках фурфурольной очищення попередня деаеріруют сировина (унаслідок тієї, що легкої окисляється розчинника) і защелачивают фурфурол (для нейтралізації продуктів окислення). На укрупнених установках реалізована двух- або трьохпотокова схема екстракції, що дозволяє переробляти одночасно декілька різних видів сировини для отримання, наприклад, змащувальних олій дистилятів і залишкових. Установка селективного очищення олійної сировини фенолом: 1, 2, 5, 8, 9, 13, 15, 17, 19, 22- теплообмінників; 3- ємкості для фенолу; 4- абсорбера; 6- екстрактора; 7- насоса для відкачування екстракту; 10- ємкості для рафінад; 11, 12 і 16, 21, 2.4- колон для регенерації фенолу відповідно з рафінаду і екстракту; 14, 18- трубчасті печі; 20, 23- ємкостей для фенолової води; I- сировина; II- фенол; III- рафінад; IV- екстракт; V- фенолова вода; VI- водяна пара. Середні витратні показники установок селективного очищення (на 1 т сировини): розчинник - від 0,3-1,0 (фенол) до 3,5 кг (фурфурол); паливо - 40-70 кг; електроенергія -5-15 квт•ч; вода-10-25 м3. При застосуванні -метил-2-пірролідона витрата енергоносіїв нижча: паливо-15-26 кг; електроенергія - 4,3-5,6 квт•ч; вода-1,5-1,7 м3. Потужність установок по сировині досягає 600-650 тис. т/год і більш. Рафінати селективного очищення направляють на депарафінізацию з метою отримання олій; екстракти використовують як сировина для виробництва бітумів, технічного вуглецю, пластифікаторів СК і як компоненти котельних палив. Селективне очищення (розчинник - суміш фенолу і крезолу) застосовують іноді у поєднанні з деасфальтізацией (розчинник - пропан) в так званий дуосол - процесі, призначеному для очищення гудронов. Після проведення селективного очищення олійну сировину найчастіше піддають доочистці за допомогою вибілюючих земель (Контактне очищення). Отже: У зв'язку із тим, що виросли вимоги до якості масел, в основному відносно їх стабільності проти окислення і покращення вязкостно-температурних властивостей, установки селективного очищення розчинниками стали невід'ємною частиною сучасних заводів по виробництву масел. Як розчинники використовують фурфурол, фенол, нітробензол і ін. При виробництві масел з сірчистих, вісокос, високосмолянистих нафт широкого поширення набув метод очищення фенолом. Застосування фенолу дозволяє з успіхом очищати олійні дистиляти і залишки за умови попередньої деасфальтізациі їх.

Адже війна з беззбройним Афганістаном пройшла під девізом «Помста за 11.09». •    Підлість як якість, протилежна шляхетності. Тільки негідник міг спочатку роззброїти Ірак, а потім напасти на нього. •    Зв'язок з наркотиками: Афганістан було підкорено після того, як таліби знищили плантації опіумного маку, а після скорення Афганістану виробництво опіуму знову піднялося на небувалі висоти. Після узяття Багдада Ірак наводнено наркотиками, які не допускав до країни поганий Саддам Хусейн. •    Любов до дуже багатого і ненависть і зневага до людей праці. •    Ненависть до традиційних релігій: ісламу й православ'я. •    Основа моці фактора Х — банки-лихварі, створення системи позик, що поневолюють країни. •    Параноїдальний страх і недовіра, бажання всіх роззброїти. Вимоги роззброїтися було пред'явлено Іраку, Росії, Білорусі, Сирії, Ірану, Кореї, Україні... Українцям цей опис мав щось нагадати. Так, це в багаторазово збільшений гротескний образ вашого старожитнього сусіда, а іноді й ворога — єврейського шинкаря й лихваря

1. Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва

2. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

3. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

4. Екологічні особливості ампельних рослин

5. Екологічні методи інтенсифікації ведення рибного господарства на прикладі ЗАТ ім. Т.Г. Шевченка "Червона Слобода" Черкаської області

6. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення
7. Психологічні вимоги до особистості майбутнього вчителя трудового навчання
8. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення

9. Екологічні аспекти видобування піску на прикладі об`єктів Чернігівської області

10. Екологічні права громадян

11. Екологічні проблеми Високопільського району Херсонської області

12. Екологічні проблеми енергетики

13. Екологічні проблеми міст України

14. Екологічні проблеми народонаселення

15. Екологічні проблеми Чорного моря

16. Підстави юридичної відповідальності за екологічні правопорушення

Качели детские подвесные "Вятушка".
Подвесные качели "Вятушка" станут необходимым атрибутом активного отдыха. Качели имеют цельный, жесткий трубчатый каркас с
557 руб
Раздел: Качели
Набор эмалированных кастрюль "Mayer & Boch" (3 предмета).
Набор эмалированных кастрюль с крышками из термостойкого стекла. Кастрюли - 3 штуки, стеклянные крышки - 3 штуки. Материал: углеродистая
844 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Асборн - карточки. Дорисуй, найди, раскрась.
В этом наборе вы найдёте 50 многоразовых двусторонних карточек с яркими добрыми картинками животных, а также фломастер на водной основе.
389 руб
Раздел: Прочие

17. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

18. Екологічні проблеми водоспоживання і водовідведення та шляхи їх подолання

19. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення

20. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

21. Виробництво шпалер і вимоги до їх якості

22. Фізіолого-імунологічні аспекти формування епідемій та пандемій
23. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва
24. Удосконалення процесу очищення соняшникової олії (електромагнімним способом)

25. Екологічний аналіз виробничої діяльності заводу ГТВ ЗАТ "Росава" в м. Біла Церква при промисловому виробництві продукції

26. Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція

27. Женский образ в повести А.И. Куприна "Олеся"

28. Ресурси виробництва

29. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

30. Оле Кристенсен Ремер, подтверждение конечности скорости света

31. Технологічний процес виробництва кисломолочних напоїв

32. Основные темы творчества («Молох», «Олеся», «Поединок»)

Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие
Мелки восковые, 64 штуки.
Мелки восковые. Количество: 64 штуки. Длина: 9 см.
313 руб
Раздел: Восковые
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (15 предметов).
Кондитерский шприц - это легкое и простое в использовании приспособление для рисования кремом или шоколадом. С его помощью можно легко
556 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

33. Життєвий i творчий шлях Олеся Гончара

34. Очищение

35. Основные положения очищения организма

36. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

37. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

38. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства
39. Устройство селективного управления работой семисегментного индикатора
40. Біохімічні особливості харчування в обраному виді спорту

41. Екологія

42. Екологія та охорона навколишнього середовища

43. Вимірювання національного обсягу виробництва і доходу

44. Обґрунтування доцільності виробництва підсилювача звукової частоти

45. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

46. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

47. Економічні системи

48. Основні макроекономічні показники

Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 70х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
1068 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Стул детский "Малыш-1".
"Малыш №1" - маленький, компактный удобный стульчик для малыша. Он изготовлен из натуральных материалов и покрыт нетоксичным,
853 руб
Раздел: Стульчики
Этикетка самоклеящаяся, А4, 24 этикетки, 70х37 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 70х37 мм. 24 этикетки на листе А4 формата. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. Жан-Жак Олье (Олир)

50. Йошкар-Ола

51. Виробництво мінеральних добрив в Україні

52. Борис Олійник

53. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

54. Діяльність уряду України в галузі екології
55. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи
56. Антропологічні типи українців

57. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

58. Метеорологічні дослідження

59. Особливості встановлення грошового обігу і банківництва в Північній Америці

60. Умови праці на виробництві

61. Санітарні вимоги до працівників та робочого місця

62. Види електричних травм. Розподіл виробництва за ступенем пожежної безпеки

63. Гігієнічні норми житла

64. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Аэратор для вина "Сомелье".
Аэратор «Сомелье» насыщает вино маленькими пузырьками воздуха, благодаря чему раскрывается его букет и аромат, вкус становится более
329 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

65. Ергономічні основи проектування

66. Нещасні випадки на виробництві

67. Охорона праці в хімічній промисловості

68. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

69. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

70. Тропічні та субтропічні плодові рослини
71. Концепція біосфери й екологія
72. Біологічні особливості веслоноса

73. Біологія та екологія бактеріофагів

74. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

75. Екологія бактерій

76. Агротехнічні основи захисту земель від ерозії

77. Виробництво свинини – прибуткова галузь тваринництва

78. Виробництво товарної риби

79. Впровадження нових технологій виробництва сільськогосподарської продукції ВАТ "Западинське"

80. Екокономічна ефективність виробництва картоплі

Сиденье для ванны (светло-голубое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор детской складной мебели Ника "Маленькая принцесса".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем и спинкой. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с
1358 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Микрофон-караоке "Чунга-чанга".
Новые оригинальные микрофоны-караоке для будущих звезд сцены! В каждом микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М.
301 руб
Раздел: Микрофоны

81. Екологічне землеробство

82. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області

83. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

84. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

85. Економічна ефективність виробництва соняшника

86. Енергетична оцінка технологій у сільськогосподарському виробництві
87. Ефективність виробництва продукції в фермерських господарствах
88. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

89. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

90. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

91. Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України

92. Планування виробництва насіння зерна

93. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

94. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

95. Специфічні та неспецифічні дерматити молочної залози

96. Техногенна безпека при роботі з добривами в сільськогосподарському виробництві

Багетная рама "Irma" (цвет: коричневый), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Глобус политический, d=21 см.
Глобус политический. Диаметр - 21 см. На треугольной подставке.
394 руб
Раздел: Глобусы
Набор шариков, диаметр: 5 см, 100 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 100 штук.
445 руб
Раздел: Шары для бассейна

97. Удосконалення технології виробництва харчових яєць шляхом введення у кормосуміш ферментних препаратів

98. Фізіологічні основи живлення рослин и застосування добрив

99. Формування економiчної ефективностi виробництва зерна в господарствi (ТОВ Великоглибочецьке)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.