Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Основи ринкових відносин. Концепція: фірма з позиції праця – вартість – ціна – капітал – монополія – олігополія

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ПЛАНВступ Розділ 1. Процес суспільного виробництва, його зміст, фактори та ефективність 1.1 Виробництво як процес суспільної праці 1.2 Фактори виробництва, їх поєднання та результативність Розділ 2. Фірма в умовах ринкового господарювання 2.1 Фактори і методи ринкового ціноутворення 2.2 Особливості підприємницької діяльності й функціонування капіталу в різних сферах економіки Розділ 3. Фірма на монополістичних та олігополістичних ринках 3.1 Особливості монополістичної конкуренції. Моделі рівноваги монополістичного конкурента 3.2 Характерні риси та особливості поведінки фірм в умовах олігополії Висновок Список використаної літератури Вступ Фірма це суб’єкт мікроекономічного рівня господарювання. Вона також є самостійним сектором мікроекономіки і критерієм його виступає товар (продукція чи послуга). У ринковій економіці фірма – це товаровиробник і основна виробнича ланка економіки. Вона є й суб’єктом господарювання, товаровиробником, організаційною формою господарювання, суб’єктом індивідуального відтворення; суб’єктом і водночас об’єктом маркетингу і менеджменту тощо. Економічна сутність фірми полягає в тому, що воно має на меті одержання прибутку, її діяльність спрямована на отримання прибутку після реалізації товару, об’єктивними умовами її існування є безперервний, постійно повторюваний процес виробництва, тобто відтворювання. Факторами виробництва її є робоча сила і виробничі фонди. Як економічне явище фірма характеризується певною сукупністю продуктивних сил і виробничих відносин. По-перше, вона має певну кількість засобів виробництва і робітників, що дає можливість виконувати закінчений цикл операцій і здійснювати випуск продукції. По-друге, фірма – це певна підсистема виробничих відносин. Отже, вивчення особливостей функціонування фірми в ринковому середовищі є досить актуальним на сьогодення і виявляє певний науковий інтерес. Основна мета даної роботи полягає у дослідженні особливостей концепції фірми з позиції: праця – вартість – ціна – капітал – монополія – олігополія. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань: розглянути процес суспільного виробництва та його особливості; дослідити особливості поводження фірми в умовах ринкового господарювання; вивчити механізми функціонування фірми на монополістичного та олігополістичному ринках. Предметом курсової роботи є економічні відносини, які виникають в процесі функціонування фірми в ринковому середовищі. Об’єктом курсової роботи є такі поняття як фірма, праця, вартість, ціна, капітал, монополія та олігополія. Хронологічними рамками дослідження є сучасне функціонування фірми в ринковому середовищі. Досліджуване питання знайшло своє відображення в ряді наукових праць вітчизняних та зарубіжних дослідників. Так, основними джерелами, що використовувались при підготовці даної роботи виступили: Основи економічної теорії: політ економічний аспект. Підручник / Відп. ред. Г.Н. Климко. – 5-те вид., випр. – К.: Знання-Прес, 2004. – 615с. Це фундаментальний підручник з економічної теорії, де також, детально розглянуто особливості функціонування фірми у мікроекономічному контексті.

Наливайко А.П., Євдокимова Н.М., Задорожна Н.В. Мікроекономіка. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Київ: КНЕУ, 1999, 208 с. Дане джерело розкриває сутність і зміст основних положень мікроекономіки як у теоретичному аспекті, так і з урахуванням реалій перехідної економіки. Семюелсон П.А., Нордгауз В.Д. Мікроекономіка. Пер. з англ. Підручник. Київ: Основи, 1998, 676 с. Цей підручник — перший український переклад найпопулярнішого у США та багатьох інших країнах підручника з економіки. Авторами підручника є лауреат Нобелівської премії з економіки Пол Семюелсон та професор Єльського університету Вільям Нордгауз. У підручнику з'ясовуються вузлові питання мікроекономіки. Мочерний С.В. Економічна теорія. Посібник. Київ: Видавничий центр &quo ;Академія&quo ;, 2001, 656 с. У посібнику на основі аналізу набутків різних економічних напрямів, течій, шкіл подано широку панораму світової економічної думки і застосування її в економічному бутті різних народів, проаналізовано тенденції та перспективи розвитку підприємств в умовах глобалізації господарської діяльності. Курсова робота складається з трьох розділів, в яких послідовно аналізується поставлена проблема. Розділ 1. Процес суспільного виробництва, його зміст, фактори та ефективність 1.1 Виробництво як процес суспільної праці Виробництво — це не тільки процес створення благ, необхідних для задоволення різноманітних потреб людини. Це ще й відтворення самого життя людей, оскільки при цьому забезпечуються засоби їхнього існування, а також реалізація і розвиток їхніх здібностей. У процесі виробництва взаємодіють праця і природа. Праця — людська діяльність, спрямована на створення матеріальних і духовних благ для задоволення потреб людей. Проте створення матеріальних благ у певних межах може здійснюватися і без безпосередньої участі людини (автоматизоване виробництво, хімічний процес тощо). В цьому випадку праця не зникає, вона переміщується у сферу регулювання, управління . Праця і виробництво — не тотожні поняття. Виробництво — це процес праці, яка має завершений, результативний характер. Така праця є продуктивною, а засоби її здійснення — засобами виробництва. Якщо вироблено продукт, процес виробництва відбувся. Може статися, що праця мала місце, але продукт з якихось причин не створено. Таке виробництво має незавершений характер. Процес праці здійснюється результативно, тобто з певною продуктивністю або ефективністю, яка залежить від того, як поєднуються його фактори і наскільки повно вони використані. При цьому важливе значення мають як кількісні та якісні параметри факторів виробництва, так і їхня майнова належність, від якої багато в чому залежить мотивація праці учасників процесу виробництва. Коли відомо, які і як використовуються фактори виробництва, кому вони належать, можна більш-менш об'єктивно визначити рівень процесу виробництва. Виробництво як процес суспільної праці складається з таких фаз: безпосереднього виробництва, розподілу, обміну, споживання. Воно послідовно проходить усі ці фази і одночасно перебуває в кожній з них у певний момент.

Важливою характеристикою виробництва є його двоїстість. У кожний певний момент у процесі виробництва створюються блага, тобто має місце праця і здійснюються ЇЇ витрати, і у такий спосіб відбувається формування вартості вироблюваних благ. З точки зору створення конкретних благ (корисностей) процес виробництва є продуктивною силою, яка сама себе створює. Коли він пов'язаний з формуванням вартості продукції, яка виявляє себе в обміні витратами праці, втіленими в різних благах з метою їх привласнення, цей процес виступає як розгортання певних економічних виробничих відносин (соціальне- та організаційно-економічних) . Процес виробництва — це взаємодія продуктивних сил і виробничих відносин, які перебувають у суперечливій єдності, але відносно автономні у своєму розвитку. Останній може бути як еволюційним, так і стрибкоподібним. Характерною рисою виробництва як процесу є також поєднання в ньому елементів розвитку і функціонування (тобто безперервного його повторення, в ході якого створюються передумови для розвитку). Нарощування кількісних змін під час функціонування виробництва робить можливим перехід на новий якісний рівень, на якому знову-таки забезпечується більш ефективне функціонування. Важливою особливістю процесу виробництва є створення не тільки матеріальних, а й нематеріальних благ та послуг, значення яких в сучасних умовах значно зросло. 1.2 Фактори виробництва, їх поєднання та результативність Види факторів виробництва зумовлені різноманітною виробничою діяльністю людини у багатьох галузях, підгалузях, сферах, підрозділах і регіонах. Наприклад, є фактори (засоби) виробництва сільськогосподарського призначення або такі, що належать до промисловості чи таких її підгалузей, як легка промисловість, машинобудування. Робітники як фактори виробництва можуть бути зайняті в матеріальному виробництві чи духовній сфері, в різних регіонах країни тощо. Види факторів виробництва дуже різноманітні, що є об'єктивною підставою суспільного поділу праці. Для типів факторів виробництва характерною є визначеність. Вони представлені засобами виробництва (речовий фактор) і безпосередніми виробниками (особистий фактор), наділеними здатністю до праці (в тому числі до підприємницької діяльності), яка реалізується у поєднанні з засобами праці. Особистий і речовий фактори набувають найсуттєвішої якості — суспільного характеру, коли постають не як індивідуальні, а як сукупні фактори. Індивідуальні фактори, як і індивідуальне виробництво, певною мірою є абстракцією. Індивідуальні фактори обох типів (засоби виробництва і робоча сила) в суспільному вигляді — це сукупні засоби виробництва та сукупна робоча сила, сукупний фактор виробництва — однотипний але багатовидовий. Зростання різноманітності видів фактора не змінює його тішу, але означає розвиток його суспільного характеру, оскільки примножує й ускладнює зв'язки між різновидовими факторами виробництва одного типу (речового або особистого). Між індивідуальним та сукупним факторами виробництва виникають відносини і єдності, і відчуження . Первинними факторами виробництва були земля і праця. З розвитком цивілізації Уявилися й інші речові фактори виробництва, але також похідні від землі.

Общественный договор , Естественное право ). Хотя Г. и говорит о боге как творце всего сущего, теории его носили очевидный антиклерикальный характер. Папская курия внесла книгу Г. в число запрещенных.   Концепция международного права Г. вытекает из общих принципов его теории. Её основные положения следующие: договоры между государствами должны заменить власть папы римского, они будут соблюдаться в силу естественного закона; должны быть запрещены несправедливые войны, нарушающие чьё-либо право; воюющие стороны будут обязаны воздерживаться от истребления вражеской собственности и несправедливых жестокостей по отношению к гражданскому населению. Г. предлагал также учредить постоянный орган для разрешения споров между государствами, который обладал бы эффективными средствами принуждения. Теория Г. создавала основу для критики позитивного права с позиций естественного, что в конечном счёте служило ниспровержению феодализма. Его учение свидетельствует о зарождении т. н. юридического мировоззрения ; по словам Ф. Энгельса, оно «...было теологическим мировоззрением, которому придали светский характер» («Юридический социализм», см. Маркс К. и Энгельс. Ф., Соч., 2 изд., т. 21, с. 496).   Соч.: О праве войны и мира, пер. с лат., кн. 1—3, М., 1956.   Лит.: История политических учений, М., 1965, с. 215—18.   З. М. Черниловский. Г. Гроций

1. Основи ринкової економіки

2. Позиковий капітал у системі товарних відносин. Банки - інструмент руху позикового капіталу

3. Кошторис та собівартість продукції

4. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

5. Ліквідаційна вартість об’єкта

6. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні
7. Сплата податку на додану вартість
8. Капітал і праця: механізм взаємодії

9. Структура основних виробничих фондів підприємства. Обігові кошти. Собівартість продукції

10. Теоретические основы археографии с позиций современности

11. Методология эксплуатационного контроля на основе концепции риска. Основные положения

12. Церковь и мир - Основы социальной концепции Русской Православной Церкви

13. Основи побудови обліку праці та її оплати

14. Реструктуризация предприятий санаторно-курортного комплекса на основе концепции маркетинга

15. Основи охорони праці

16. Основы концепций современного естествознания

Качели со столиком, арт. 15-10960.
Летом на даче не обойтись без качелей со столиком. Ведь они предназначены для самых маленьких. Качели можно подвесить с помощью
770 руб
Раздел: Качели
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 230 г/м, 50 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 230 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
370 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Канистра-бочонок со сливом, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
443 руб
Раздел: Баки, канистры

17. Основы социальной концепции РПЦ: теоретико-правовой аспект

18. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

19. Оформлення трудових відносин із працівниками

20. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

21. Единая концепция стиля как объединение позиции когнитивного, деятельного и личностного подходов

22. Критика существующих расовых доктрин с позиций Концепции Общественной Безопасности
23. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин
24. Економіка праці й соціально-трудові відносини

25. Концепція спонтанного характеру ринкового порядку

26. Ринок праці молодих спеціалістів в умовах становлення ринкової економіки

27. Теоретические основы реализации концепции устойчивого развития

28. Основи організації оплати праці

29. Концепции иерархической Вселенной по Лапласу

30. Экологические основы устойчивости растений

31. Концепции современного естествознания

32. Альбом схем по основам теории радиоэлектронной борьбы

Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Карандаши цветные "Noris Club", 12 цветов + 4 карандаша.
Эргонамичная трехгранная форма для удобного и легкого письма. A-B-S - белое защитное покрытие для укрепления грифеля и для защиты от
398 руб
Раздел: 13-24 цвета
Электронный озвученный плакат "Говорящая Азбука".
«Говорящая АЗБУКА» из серии звуковых плакатов Знаток ТМ для начинающих изучать русский алфавит. Кнопки «Изучение» и «Экзамен» помогут
703 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

33. Стратегические ядерные вооружения. Концепция развития СЯС СССР в 40-90 годах

34. Гамма – каротаж. Физические основы метода

35. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

36. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

37. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

38. Американская концепция реорганизации и банкротства
39. Правовые основы наследования в Российской Федерации
40. Сравнительная характеристика рабовладельческих государств на основе источников

41. Политико-правовая концепция русского либерализма

42. Основы полномочия парламента

43. Правовая основа СНГ

44. Основы общественно правового устройства РФ по Конституции 1993 года (TXT)

45. Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации

46. Конституционно – правовые основы религиозного и религиоведческого образования в РФ

47. Законодательные основы борьбы с международным терроризмом

48. Местное самоуправление как основа конституционного строя РФ

Багетная рама "Patricia" (цвет - белый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Пазл "Обитатели фермы", 15 деталей.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На яркой картинке пазла изображены животные на полянке фермы. Некоторые детали пазла
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Карандаши цветные автоматические "Inspira", 12 цветов.
Карандаши цветные автоматические. В наборе: 12 цветов. Круглый корпус. Диаметр грифеля: 2 мм.
383 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Финансовые основы местного самоуправления

50. Финансово-экономическая основа местного самоуправления в Российской Федерации

51. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

52. Основы делопроизводства (Контрольная)

53. Нормативно - правовая основа социального обеспечения военнослужащих

54. Основы политики Эстонского государства в отношении образования и здравоохранения
55. Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)
56. Концепция разделения властей

57. Комментарии к основам законодательства Российской Федерации об охране труда

58. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов в области природопользования и охраны окружающей среды. Экологическая ответственность (Контрольная)

59. Концепция устойчивого развития

60. Режиссура "Кадр - основа аудиовизуального языка"

61. Конспект учебника Мамонтова "Основы культурологии"(М., Изд. РОУ, 1996)

62. Концепция культура Карла Юнга

63. Основы социокультурного проектирования

64. И.А. Ильин. Основы христианской культуры

Крем для младенцев "Bubchen", 150 мл.
Эффективно защищает кожу в местах, закрытых подгузником. Подходит для профилактики опрелостей. Прекрасно снимает раздражение и воспаление,
322 руб
Раздел: Крем под подгузник
Пирамидка "Геометрия", 22 элемента.
Неординарная по своей форме пирамидка, которая состоит из множества различных геометрических фигур, подставки и карточек с заданиями.
409 руб
Раздел: Деревянные
Игровой набор "Весы" с набором продуктов.
Размер весов: 280х122х130 мм. В комплекте 12 элементов.
376 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги

65. Природа зла в человеке (на основе произведений писателей XIX века)

66. Концепция отчуждения личности и общества в философии Альбера Камю (на примере повести "Посторонний")

67. П.Я. Чаадаев Философская концепция

68. Семантическое поле страха на основе произведения Стивена Кинга "Цикл оборотня"

69. Фольклорные основы сказок-повестей В. М. Шукшина

70. Граф А. А. Аракчеев. Современный взгляд на личность на основе анализа и сравнительной характеристики исторических источников и литературы
71. Раскол православия. Никонианство, как духовная основа прозападных преобразований в России
72. Концепция Л.Н. Гумилева "Этногенез и биосфера земли" и ее значение в развитии философии истории

73. Информационные технологии в экономике. Основы сетевых информационных технологий

74. Основы информационных технологий

75. Основы построения сетей

76. ПК на основе процессора INTEL 80286

77. Платежная система на основе смарт-карт

78. Разработка АРМ на основе персонального компьютера для дома

79. Основы алгоритмизации и алгоритмические языки

80. Учебник по основам языка Ассемблера

Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов
Пазл-рамка "Где чей домик?", дерево (2 слоя).
Вкладыши в игре сложной формы и поэтому, подбирать для них места на доске, занятие не самое простое. Для начала можно не вынимать животных
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Матрас в круглую кроватку Bambola (75x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
1223 руб
Раздел: Матрацы до 120 см

81. Билеты по дисциплине "Основы алгоритмизации и программированию"

82. PGP для Персональной Приватности /на основе PGP v5.0/

83. Система поддержки принятия маркетинговых решений в торговом предприятии на основе методов Data Mining

84. Лабораторная работа №7 по "Основам теории систем" (Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ)

85. Лабораторная работа №4 по "Основам теории систем" (Послеоптимизационный анализ задач линейного программирования)

86. Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)
87. Математичекие основы теории систем: анализ сигнального графа и синтез комбинационных схем
88. Основы теории систем и системный анализ

89. Исследование регрессии на основе численных данных

90. Травматология - основы военно-полевой хирургии

91. Правовые основы бухгалтерской и статистической отчетности

92. Основы уголовного права (Контрольная)

93. Основы рационального использования природных ресурсов в условиях научно-технического прогресса

94. Концепция устойчивого развития

95. Лекции по Концепциям Современного Естествознания (КСЕ)

96. Лингвометодические основы изучения написания буквы ерь после шипящих в окончаниях существительных с учетом вариантов орфограмм

Сумка-переноска "Фёрби" с наушниками.
Сумочка для переноски Furby от бренда Famosa предназначена для пушистого игрушечного зверька, который тоже нуждается как любой питомец в
460 руб
Раздел: Детские
Ретро телефон к мобильному устройству.
Телефон работает по принципу наушников. Кнопки регулировки громкости нет. Стандартный штеккер 3,5 мм. Материал: пластик. Цвет: черный.
1263 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов

97. Изобретение языка: концепции возникновения языка от Демокрита до А. Смита

98. Теоретические основы активизации познавательней деятельности младших школьников

99. Научные основы школьного курса химии. методика изучения растворов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.